Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZYŚKO
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wpływ enalaprylu na spoczynkowe i powysiłkowe stężenie neuropeptydu Y w osoczu chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze.
Tytuł angielski: The effect of enalapryl on basal and postexercise plasma concentration of neuropeptide Y in patietns with primary hypertension.
Autorzy: Zyśko Dorota
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.301-305, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Nadmierna aktywność układu autonomicznego u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze wyraża się zwiększeniem wydzielania amin katecholowych oraz powysiłkowym wzrostem wydzielania neuropeptydu Y. Enalapryl hamuje aktywność układu współczulnego. Cel pracy. Celem pracy było badanie, czy podawanie enalaprylu wpływa na spoczynkowe i powysiłkowe osoczowe stężenie neuropeptydu y u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze. Materiał i metoda. Badanie przeprowadzono u 76 chorych, w tym: u 9 kobiet w wieku 54,6 ń 6,7 lat i 13 mężczyzn w wieku 45,8 ń 18,2 lat chorych na nadciśnienie tętnicze łagodne, u 17 kobiet w wieku 59,8 ń 11,2 lat i 6 mężczyzn w wieku 48,5 ń 8,7 lat chorych na nadciśnienie tętnicze umiarkowane oraz 23 kobiet w wieku 53,2 ń 11,9 lat i 8 mężczyzn w wieku 48,1 ń 12 lat chorych na nadciśnienie tętnicze ciężkie. U badanych chorych na pierwotne nadciśnienie oznaczono w warunkach podstawowych stężenie w osoczu neuropeptydu Y przed leczeniem oraz po trzech dniach stosowania enalaprylu. Spośród badanych osób u 25 chorych oznaczono osoczowe stężenie neuropeptydu Y również po jednorazowym obciążeniu wysiłkiem fizycznym zarówno przed leczeniem, jak i w czasie leczenia enalaprylem. Wyniki. Porównując średnie stężenia neuropeptydu Y oznaczane w warunkach podstawowych, nie wykazano istotnych statystycznie różnic. Wykazano istotnie wyższe stężenie neuropetydu Y po wysiłku fizycznym niż w warunkach podstawowych przed rozpoczęciem leczenia ...

  Streszczenie angielskie: Background. Hyperactivity of autonomic nervous system in patietns with primary hypertension is expressed as augmented secretion of catecholamines and postexercise increase in secretion of neuropeptide Y. Enalapryl inhibits activity of autonomic nervous system. Objectives. The aim of the study was to assess influence of treatment with enalapryl on basal and postexercise concentrations of neuropeptide Y. Material and methods. The study was performed in 76 patietns with primary hypertension: 9 women 54.6 ń 6.7 years old and 13 men 45.8 ń 18.2 years old with mild hypertension, 17 women 59.8 ń 11.2 years old and 6 men 48.5 ń 8.7 years old with moderate hypertension and 23 women 53.2 ń 11.9 years old and 8 men 48.1 ń 12 years old with severe hypertension. Plasma concentration of neuropeptide Y was assessed in basal condition either before treatment or during treatment with enalapryl. The plasma concentration of neuropeptide Y was assessed after exercise, beore and during treatment with enalapryl in 25 patietns with primary hypertension which were selected from study population. Results. Plasma concentrations of neuropeptide Y do not differ in basal conditions. Plasma concentration of neuropepetyd Y i s higer after exercise than in basal conditions before treatment and is nt different in these two states during treatment with enalapryl. Conclusion. Plasma concentrations of neuropeptide Y are normal in basal conditions in patietns with mild, moerate and severe hypertension ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Zależność wyniku testu pionizacyjnego od zastosowanego w nim protokołu. Wstępne wyniki badania wieloośrodkowego.
  Tytuł angielski: Results of head-up tilt test in relation to the protocol used. The pilot results of the Polish multicenter study.
  Autorzy: Koźluk Edward, Kozłowski Dariusz, Szufladowicz Ewa, Gajek Jacek, Krupa Wojciech, Piątkowska Agnieszka, Zyśko Dorota, Zastawna Inga, Walczak Franciszek, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.217-225, il., tab., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Omdlenia kardiopresyjne występują wcześniej niż wazodepresyjne. Z kolei prowokacja nitrogliceryną (NTG) może fałszywie zwiększać częstość rozpoznań zespołu wazowagalnego ze składową ciśnieniową. Jest to istotne ze względu na obserwowaną tendencję do skracania protokołu pionizacyjnego (TT) przez wcześniejsze podanie NTG. Cel pracy: Porównanie wyników TT wykonywanych przy użyciu różnych protokołów i ocena wpływu wcześniejszego podania podjęzykowo 0,25 mg NTG na wynik badania. Materiał i metody: Przeanalizowano 446 TT (259 K; wiek 41 ń 19 lat). Grupa 1 - test bierny 60 min (n = 97), grupa 2 - test bierny 45 min + 20 min po NTG (n = 150), grupa 3 - 30 min + 20 min po NTG (n = 93), grupa 4 - 20 min + 20 min po NTG (n = 106). Wyniki: Grupa 1: test ujemny - 62 (64 proc.), omdlenie o typie mieszanym (1 wg VASIS) - 20 (21 proc.), kardiodepresyjnym (VASIS 2) - 10 (10 proc.), wazodepresyjnym (VASIS 3 - 5 (5 proc.), reakcja fałszywie dodatnia - 0; grupa 2: odpowiednio - 28 (19 proc.), 63 (42 proc.), 36 (24 proc.), 23 (13 proc.), 3 (2 proc.); grupa 3: 46 (50 proc.), 20 (22 proc.), 16 (17 proc.), 11 (12 proc.), 0; grupa 4: 39 (37 proc.), 30 (28 proc.), 26 (24 proc.), 4 (4 proc.), 3 (3 proc.). U 4 chorych z grupy 4 (4 proc.) wystąpiła reakcja dysautonomiczna. Nie wykazano istotnych różnic między grupą 3 i 4. W grupie 1 było więcej wyników ujemnych (vs. grupa 2, 3-4 odpowiednio p 0,0000002; 0,004), przedłużenie fazy biernej przed NTG zwiększało liczbę dodatnich TT (p 0,0003). W grupie 4 było mniej wyników wazodepresyjnych niż w grupie 2 (p 0,025)...


  3/6

  Tytuł oryginału: Niekorzystny wpływ terapii lekiem á-adrenolitycznym na chorego z omdleniami wazowagalnymi.
  Tytuł angielski: Negative influence of á-blocker therapy in patient with vasovagal syncope.
  Autorzy: Gajek Jacek, Zyśko Dorota, Halawa Bogumił
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.271-274, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Leki á-adrenolityczne stosuje się w leczeniu omdleń wazowagalnych, gdyż poprzez zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego i aktywacji jego mechanoreceptorów mogą istotnie przyczyniać się do zahamowania reakcji neurokardiogennej. Jednak teoretycznie istnieje niebezpieczeństwo, że w razie wystąpienia omdlenia leki te mogą zaostrzyć jego przebieg poprzez swoje ujemne działanie chronotropowe, dromotropowe i batmotropowe. Przedstawiono przypadek 23-letniego mężczyzny, u którego pierwotnie rozpoznano omdlenia neurokardiogenne o mechanizmie mieszanym, a podczas badania na stole pochyleniowym wystąpił rytm zastepczy węzłowy o częstości 46/min. Kliniczny efekt leczenia á-adrenolitykiem był dobry. Kontrolne badanie na stole pochyleniowym sprowokowało omdlenie wazowagalne o mechanizmie kardiopresyjnym z pauzą RR równą 6,3 s. Wobec nielicznych pozycji piśmiennictwa na ten temat autorzy przedstawiają możliwe hipotezy opisanej reakcji.


  4/6

  Tytuł oryginału: Znaczenie ultrasonografii klasycznej i endosonografii w rozpoznawaniu schorzeń trzustki.
  Tytuł angielski: Role of classical ultrasonography and endosonography in the diagnosis of pancreatic diseases.
  Autorzy: Kosik Krzysztof, Szwed Tadeusz, Zyśko Bogusław, Wojtuń Stanisław, Mucha Waldemar
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.182-183, bibliogr. 7 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Klasyczna ultrasonografia należy do uznanych w diagnostyce i monitorowaniu schorzeń trzustki. Badanie znajduje zastosowanie w diagnostyce zmian ogniskowych trzustki, jak również w rozpoznawaniu i monitorowaniu zapaleń trzustki. Ocena trzustki wymaga jednak dużego doświadczenia ze strony badającego, ponieważ narząd położony zewnątrzotrzewnowo ma niewielkie rozmiary, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie żołądka i jelit, które zwłaszcza w przypadku obecności dużej ilości gazów mogą utrudniać badanie. Ponadto w przypadku otyłości, ocena narządu może sprawiać trudności, ze względu na zbliżoną echogeniczność tkanki tłuszczowej trzewnej do echogeniczności miąższu trzustki. W przypadku trudności diagnostycznych związanych zwłaszcza z małymi zmianami ogniskowymi trzustki pomocą służy badanie endosonograficzne, które jest badaniem z wyboru w przypadkach podejrzeń guzów wewnątrzwydzielniczych trzustki.


  5/6

  Tytuł oryginału: Wpływ jednorazowego wysiłku fizycznego na aktywność układu współczulnego u chorych na łagodne nadciśnienie tętnicze.
  Tytuł angielski: The influence of single moderate physical exercise on the sympathetic nervous system activity in patients with mild essential hypertension.
  Autorzy: Gajek Jacek, Zyśko Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1145-1150, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Układ współczulny może odgrywać istotną rolę w rozwoju i utrwaleniu nadciśnienia tętniczego. Jego aktywność można oceniać na podstawie stężenia całkowitych amin katecholowych w surowicy krwi, stężenia neuropeptydu Y (NPY) i gęstości oraz funkcji receptorów adrenergicznych. Chorzy na nadciśnienie tętnicze są bardziej skłonni do nadmiernej reakcji współczulnej, np. pod wpływem wysiłku fizycznego. Celem badania była ocena aktywności współczulnej u młodych osób z rozpoznanym łagodnym, nieleczonym nadciśnieniem tętniczym. Grupa badana i metodyka: badanie wykonano u 22 chorych w wieku 38,5 ń 10,3 lat i 20 zdrowych ochotników w wieku 38,5 ń 8,6 stanowiących grupę kontrolną. Gęstość receptorów ŕ2- i á-adrenergicznych oznaczano za pomocą 3H-yohimbiny i 125I-cyjanopndololu, stężenie całkowitych amin katecholowych i aktywność reninową osocza metodą radioenzymatyczną, a stężenie neuropeptydu Y i aldosteronu metoda radioimmunologiczną. Krew do badań pobierano dwukrotnie: w warunkach podstawowych oraz tuż po zakończeniu próby wysiłkowej na ergometrze rowerowym. Wyniki: stężenie NPY nie różniło się w warunkach podstwowych, a wzrosło istotnie w grupie chorych po wysiłku (p 0,05). Gęstość receptorów ŕ2- i á-adrenergicznych była podobna w spoczynku i po wysiłku i nie różniła się istotnie pomiędzy grupami. Stężenie całkowitych katecholamin, aktywność reninowa osocza i stężenie aldosteronu wzrostało istotnie po wysiłku w podobnym stopniu w obu badanych grupach (p 0,05). Stężenie ...

  Streszczenie angielskie: Sympathetic nervous system may play an important role in development and maintenance of hypertension. its activity can be assessed by plasma levels of catecholamines, neuropeptide Y (NPY) and adrenergic receptor density. Hypertensive subjects may be more prone to reveal overactivity of sympathetic nervous system, for instance as a result of physical stress. The aim of the study was to determinet the activity of sympathetic nervous system in young patients with newly recognized, untreated mild hypertension. investigated groups and methods: the study was carried our in 22 patietns (age 38,5 ń 10,3 years) and 20 normotensive volunteers (age 38,5 ń 8,6 years) as a control group, matched for sex. Density of ŕ2- and á-adrenergic receptors using 3H-yohimbine and 125I-cyanopindolol respectively, total catecholamines and plasma renin activity using radioenzymatic assay, neuropeptide Y and aldosterone using radioimmunoassay were assessed in the blood taken in the supine position and after moderate bicycle ergometer exercise. Results: plasma concentration of NPY at rest did not differ between the groups, but increased signifciantly after exercise and was greater in hypertensive patients (p 0,05). The density of ŕ2- and á-adrenergic receptors at rest and after exercise in hypertensive subjects was unchanged when comparing to healthy individuals. The plamsa concentrations of endogenous catecholamines, plasma renin activity and aldosterone level increase during exercise in both ...


  6/6

  Tytuł oryginału: Udar mózgu a test pochyleniowy.
  Tytuł angielski: Stroke and tilt table testing.
  Autorzy: Gajek Jacek, Zyśko Dorota
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.583-586, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Vasovagal syncope is deemed to be a disease with a good prognosis. Nevertheless it may lead to complications, the best known are traumatic ones which can affect the high percentage of syncopal patients. In patients with structural heart disease, advanced atherosclerosis of coronary and cerebral arteries, the drop of blood pressure in the course of vasovagal reaction may cause complications but the casual relationship between vasovagal syncope and cerebral stroke, myocardial infarction or sudden cardiac death is very difficult if possible to prove in the given case and its occurrence is underestimated. Authors present a case of woman with a cerebral stroke that occurred after syncopal spell which was similar to earlier episodes of syncope. In the discussion the authors consider the indications and contraindications to performing tilt table testing with or without pharmacological provocation in patients after cerebral stoke.

  stosując format: