Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZWOLIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Przydatność osteokalcyny i CrossLaps w ocenie zaburzeń gospodarki kostnej u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo.
Tytuł angielski: Usefulness of osteocalcin and CrossLaps as markers of bone turnover in children with chronic renal failure.
Autorzy: Polak-Jonkisz Dorota, Zwolińska Danuta, Bednorz Renata, Owczarek Henryk, Nahaczewska Wiesława
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.257-260, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Patogeneza osteoporozy w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek (PNN) związana jest z zaburzeniami hormonalnymi oraz z uruchomieniem przez ustrój mechanizmów kompensacyjnych w wyniku wypadnięcia prawidłowej funkcji nerek. Ocenę zmian w metabolizmie kostnym umożliwiają markery obrotu kostnego, których stężenie w surowicy i w moczu jest wypadkową toczących się procesów przebudowy w obrębie szkieletu. Celem pracy jest określenie stężeń moczowego wydalania C-końcowego usieciowanego telopeptydu łańcucha ŕ-kolagenu typu I (CrossLaps) jako markera kościotworzenia w korelacji z nienaruszoną cząsteczką PTH (iPTH) u dzieci z PNN leczonych zachowawczo. Badaniami objęto 21 dzieci z PNN leczonych zachowawczo (grupa I), w wieku od 6 do 18 lat. W zależności od wartości surowiczych stężeń, dzieci z grupy I zostały podzielone na Ia i Ib. Grupę II - kontrolna - stanowiło 18 zdrowych dzieci w podobnym wieku. U wszystkich pacjentów oznaczono: Ca, P nieorg., iPTH, OST, kreatyninę, mocznik; a ponadto badano w moczu stężenie CrossLaps. Uzyskane wyniki CrossLaps obliczano w zależności od stężenia kreatyniny wydalanej z moczem. Stwierdzono, że iPTH w podgrupie Ia były w granicach normy, natomiast w podgrupie Ib średnie wartości surowiczych stężeń iPTH były znacząco wyższe w porównaniu do grypy Ii (p 0,01) i w stosunku do pacjentów z podgrupy Ia (p 0.05). Średnie wartości stężeń OST u dzieci z PNN leczonych zachowawczo z obu podgrup były wyższe w porównaniu do grypy II (p 0,05). ...

  Streszczenie angielskie: Bone disorders resulting from abnormalities in mineral are common in patients with predialytic stag of chronic renal failure (CRF). Disturbances associated wtih: phosphate excretions, vitamin D3 metabolism, hypocalcemia, increased parathyroid hormone (PTH) and acid-base disturbances lead to bone pathology know as renal ossteodystrophy (RO). Estiamtion of tempo turnover make possible markers, of which concentration means oneself in urine and in serum. The aim of this study was to estimate the urinary carboxy-terminal telepeptide of type I collagen as a index of bone resorption and osteocalcin as a marker of bone formation in correlation with infact PTH (iPTH) in predialytic children. The study group consisted of 39 children aged 6 - 17 y. All children were divided into 2 groups: I - 21 predialytic pts: II - 18 healthy children. The I gorup was divided into 2 subgroups: Ia - pts with normal range of iPTH; Ib - pts with higher range of iPTH. All patients were tested: for serum concentrations of: calcium (Ca), inorganic phosphorus (P), iPTH, OST, and for urinary CrossLaps (corrected with urinary creatinine). Results: in subgorup Ib revealed correlation betwen OST and iPTH (p 0.05); and between CrossLaps adn OST (p = 0.05). Conclusions: the results of investigation on OST and CrossLaps as bone metabolism markers in predialytic children revealed that evaluating highly specific biochemical parameters of borneurnover is useful in assessing the clinical status of that ...


  2/10

  Tytuł oryginału: Insulinopodobny czynnik wzrostu-I, białko wiążące ten czynnik oraz hormon wzrostu w surowicy dzieci chorych na przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek.
  Tytuł angielski: Insulin-like growth factor-I, IGF binding protein-3 and growth hormone in children with chronic glomerulonephritis.
  Autorzy: Kiliś-Pstrusińska Katarzyna, Medyńska Anna, Galar Anna, Zwolińska Danuta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.379-381, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W przebiegu przewlekłych kłebuszkowych zapaleń nerek (KZN) może dochodzić do zaburzeń w systemie czynnika insulinopodobnego (IGF). Celem pracy była ocena stężenia IGF-I, białka wiążącego IGF (GFBP-3) oraz hormonu wzrostu (GH) w surowicy dzieci chorych na przewlekłe KZN. Badaniami objęto 60 dzieci chorych: 11 na KZN (podgrupa Ia), 49 na KZN i zespół nerczycowy (ZN) (podgrupa Ib) oraz 15 dzieci zdrowych, stanowiących grupę kontrolną. Oceniono wyniki badań biochemicznych krwi, wielkość białkomoczu, masę ciałą, wzrost oraz wskaźnik masy ciała (BMI) badanych. Stwierdzono istotnie wyższe stężenie GH, IGF-I i IGFBP-3 w całej grupie oraz w obu podgrupach (Ia i Ib) w porównaniu z grupą kontrolną, natomiast nie wykazano różnic stężenia badanych parametrów między podgrupami chorych. Nie stwierdzono istotnych korelacji między wartościami GH, IGF-I, IGFBP-3 a stężeniem białka całkowitego, albumin, cholesterolu w surowicy, wielkością dobowego białkomoczu ani zależności stężenia GH, IGF-I, IGFBP-3 od płci, wieku dziecka, czasu trwania choroby, parametrów rozwoju fizycznego. Wzrost stężenia IGF-I i IGFBP-3 w surowicy dzieci chorych na przewlekłe KZN można wiązać z wyższą aktywnością GH u tych chorych, a także z ich prawidłowym stanem odżywienia.

  Streszczenie angielskie: In the course of chronic glomerulonephritis (CGN) dysfunctions in the system of the insulin-like growth factor (IGF) are possible. The aim of this study was to estimate the IGF-I, IGF binding protein-3 (IGFBP-3) and growth hormone (GH) concnetration in children with CGN. The tests were applied to the 60 children with CGN: 11 with CGN only (subgroup Ia) and 49 with CGN and nephrotic syndrome (subgroup Ib); and to the control group of 15 healthy children. The indicator of biochemical tests of blood, proteinuria, body-mass, height and BMI were analyzed. It was found that concnetrations of GH, IGF-I, IGFBP-3 in the group I were significantly higher than in the control group, but there were no significant differences between the subgroups. No significant correlations between the values of GH, IGF-I, IGFBP-3 and the values of total protein, albumine, cholesterol concnetrations in blood and 24h proteinuria were discerned. There was also no correlation between the values of GH, IGF-I, IGFBP-3 and the sex, age, disease duration and parameters, of children's physical development. The higher concentration of IGF-I, IGFBP-3 in children with CGN might be related to the higher GH activity in these children, as well as to their good nutritions state.


  3/10

  Tytuł oryginału: Wpływ alfakalcydolu na zaburzenia homeostazy wapnia w erytrocytach dzieci z umiarkowaną przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Alfacalcidol influence on calcium homeostasis in erythrocytes in children with chronic renal failure.
  Autorzy: Polak-Jonkisz Dorota, Zwolińska Danuta, Purzyc Leszek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.382-386, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena homeostazy wapnia w erytrocytach (E-Ca) dzieci z umiarkowaną przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) oraz ocena wpływu alfakalcydolu na wewnątrzkomórkowe stężenie wapnia, aklmoduliny (Ka), kalpainy (Kp) i aktywność Caý+ -MGý+ -ATP-azy (PMCA). Badaniami objęto 21 dzieci z PNN w wieku 6-18 lat. W zależności od stężenia iPTH chorych podzielono na 2 podgrupy: podgrupa Ia - 13 dzieci z podwyższonym stężeniem iPTH, którym włączono alfakalcydol w dawce 0,25 - 1 ćg/dobę; podgrupa Ib-8 dzieci z prawidłowymi stężeniami iPTH. Grupa kontrolna - 18 dzieci zdrowych. U dzieci poza wymienionymi parametrami oznaczano Ca, P, mocznik i kreatyninę w surowicy. Badania prowadzono w 3-miesięcznych odstępach. Stwierdzono: istotny wzrost stężenia E-Ca u dzieci z podgrup Ia przed podaniem alfakalcydolu w porównaniu z grupą II (p 0,01) oraz z chorymi z podgrupy Ib (p 0,01) z jednoczesnym obniżeniem aktywności PMCA w porównaniu z obydwiema grupami (p 0,01, p 0,05 odpowiednio); znamiennie niskie stężenie Ka u dzieci z podgrupy Ia przed leczeniem w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,01) oraz z chorymi podgrupy Ib (p 0,01), a istotnie niższe stężenie Kp w porównaniu z pozostałymi grupami (p 0,01). U dzieci z podgrupy Ia już po 3 miesiącach leczenia stwierdzono znaczne obniżenie stężenia E-Ca (p 0,01), wzrost aktywności PMCA (p 0,01) wzrost stężenia Ka (p 0,01), zmniejszenie Kp (p 0,01). Po kolejnych 3 miesiącach nastapiło dalsze zmniejszenie stężenia E-Ca, ...

  Streszczenie angielskie: In chronic renal failure (CRF) patient's hipocalemia results from interactions between several factors, parathormon (PTH)-resistance of osteocytes, the decrease of renal calcitrol biosynthesis, hyperphosphatemia, decreased intestinal Ca resorption. The PMCA (plasma membrane Ca-transporting adenosine triphosphatase (ATP-ase) of human erythrocytes has been demonstrated to be a suitable mode for investigation of the mechanism of action of drugs on an integral membrane protein. The aim of study was to estimate the influence of alfacalcidol on calcium homeostasis in erythocytes (E-Ca) children with CRF treated conservatively. The study group consisted of 21 children with CRF, 6-18 years on conservative treatment and 18 healthy children age-matched-control group. Taking into account PTH serum levels, children from group I were divided into: Ia - subgroup with higher PTH serum level and subgroup Ib-with normal levels of serum PTH. Alfacalcidol in dose 0.25 - 1.0 ćg/d was administered during 6 months because of high serum levels of PTH and distrubances in Ca-P metabolism. Methods: in all patients following parameters were determined: intact PTH, urea, creatinine, inorganic phosphorus, cystosolic Caý+ (Caý+), calmodulin (Ka), calpain (Kp), Caý+-transporting ATP-ase (PMCA) before and after vit. D3 supplementation. PMCA activity was determined by measurments of in-organic phosphate produciton. Significantly elevated E-Ca levels were observed in children before alfacalcidol ...


  4/10

  Tytuł oryginału: Charakterystyka grzybów izolowanych z żołądka u chorych z wrzodami oraz z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej.
  Tytuł angielski: Characteristic of fungi isolated from stomach at patients with gastric ulcers and chronic gastritis.
  Autorzy: Budak Alicja, Trojanowska Danuta, Zwolińska-Wcisło Małgorzata, Bucka Anna, Borecka Bogusława
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (1) s.7-12, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Występowanie kolonizacji grzybiczej wrzodów żołądka dotyczy 30-50 proc. populacji chorych z endoskopowo rozpoznanym wrzodem żołądka. Badania potwierdziły, że kolonizacja grzybicza blony śluzowej żołądka wpływa na proces gojenia wrzodu żołądka. Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań była: 1) ocena występowania grzybów w materiałach klinicznych pobranych z żołądka od chorych z wrzodem żołądka oraz przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka, 2) określenie aktywności proteolitycznej izolowanych szczepów grzybów - jednego z czynników patogenności Candida spp. Materiał i metody: Badaniem mikologicznym objęto 29 chorych z wrzodem żołądka oraz 60 z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka. Zbadano 261 próbek pobranych podczas badania endoskopowego. Stężenie grzybów w materiałach klinicznych (CFU/ml) określono na podstawie badania ilościowego. Identyfikację grzybów przeprowadzono, stosując: podłoże Albicans ID 2 oraz testy ID 32C odczytywane w systemie ATB (bioM‚rieux). Do określenia aktywności proteolitycznej szczepów candida zastosowano metodę spektrofotometryczną. Pomiar absorpcji supernatantów badanych szczepów odczytywano w spektrofotometrze przy długości fali 380 nm. Wyniki: U 20,7 proc. chorych z wrzodem żołądka oraz 5 proc. z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka stwierdzono klinicznie istotne stężenie grzybów, odpowiadające ň10**5 CFU/ml. W badaniu mikologicznym 85 próbek pobranych od chorych z wrzodem żołądka wyhodowano grzyby z gatunków: C. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Fungal colonization of the stomach ulcer occurs in 30-50 p.c. of the patients with stomach ulcer which is endoscopically recognized. The investigations confirmed that fungal colonization of the mocous membrane of the stomach influences healing of stomach ulcer in delaying this process. Aim: The aim of the imvestigations was: the estimation of the occurrence of fungi in samples taken from patients suffering from stomach ulcer and chronic inflammation of the mucous membrane (gastritis) and the estimation of proteinase activity of isolted strains which is one of the mechanisms of virulence in Candida strains. Material and methods: The samples were collected from 29 patients with stomach ulcer and 60 person suffering from gastritis. 261 samples taken endoscopically were investigated. The fungal concentration in all samples was estimated on the basis of quantitative investigation. In the identification of isolated fungi the ollowing tests were used: Albicans ID 2 and test ID 32 ATB system (bioM‚rieux). In the estimation of the proteinase activity of Candida strains the spectrophotometric method was used. The absorbance measurements of the culture supernatants were carried out at wave lengh 280 nm in spectrophotometer. The pathognomic significant fungal concentration amounting to ň 10**5 CFU/ml was found in 20.7 p.c. patients with stomach ulcer and in 5 p.c. with gastritis. In 85 samples taken from patients with ulcer the following species were isolated: C. ...


  5/10

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza metod stosowanych w ocenie wrażliwości grzybów z rodzaju Candida na leki przeciwgrzybicze.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of methods used in the estimation of the sensitivity of Candida species to antifungal drugs.
  Autorzy: Budak Alicja, Zwolińska-Wcisło Małgorzata, Bucka Anna, Trojanowska Danuta, Bogusz Bożena
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.83-92, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wprowadzenie do praktyki laboratoryjnej różnych metod określających w warunkach in vitro wrażliwość grzybów drożdżopodobnych na leki przeciwgrzybicze spowodowało konieczność ich standaryzacji w celu uzyskania porównywalnych wyników. Cel pracy: Analiza porównawcza wrażliwości wybranej grupy szczepów Candida na leki przeciwgrzybicze przy zastosowaniu różnych metod stosowanych w diagnostyce mikologicznej. Materiał i metody: Określono wrażliwość na amfoterycynę B, 5-fluorocytozynę, ketokonazol, mikonazol i flukonazol 50 szczepów z gatunków: C. albicans (17), C. tropicals (7), C. krusei (6) oraz C. glabrata (20). Zastosowano porównawczo metody rozcieńczeniowe: system ATB (bio-M‚rieux), Fungi-test (Sanofi Diagnostics Pasteur), oraz metody dyfuzyjne z zastosowaniem krążków (Mast Diagnostica), E-testy (AB Biodisk). Wyniki: Porównując wrażliwość szczepów z różnych gatunków Candida, stwierdzono różnice w zależności od zastosowanej metody, zwłaszcza w odniesieniu do gatunkow nie-albicans. Niniejsze badania zwróciły uwagę na możliwość usyskania fałszywie dodatniego wyniku przy oznaczaniu wrażliwości na flukonazol C. albicans oraz C. glabrata w zależności od metody. Wnioski: Niniejsze badania wskazały na trudności, z jakimi zespół laboratorium może sie zetknąć przy interpretacji wyników. Analiza rezultatów badań potwierdziła wartość metod rozcieńczeniowych stosowanych do oceny wrażliwości szczepów na leki przeciwgrzybicze.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Intodruction to the laboratory practice different methods to estimation in vitro the yearsts-like fungi sensitivity on the antifungal drugs caused the necessity of their standarization, with the aim to achieve comparable results. Objective: Comparative analysis of sensitivity of chosen Candida strain group to antifungal drugs using diferent methods applied in mycological diagnostics. Materilas and methods: The sensitivity of 50 strains from species: C. albicans (17), c. tropicalis (7), C. krusei (6), C. glabrata (20) to amphotericine B, 5-fluorocystosine, ketoconazole, miconazole, fluconazole has been determined. the dilution methods (system ATB bio-M‚rieux, Fungitest) and diffusion methods (disc-diffusion test and E-test) were comparatively applied. Results: Comparison f the sensitivity strains from different Candida species, gave rise to differences depending on the methods applied, especially in non-albicans species. Our investigations notified the possibility of getting false-positive results while determining the sensitivity of C. albicans and C. glabrata strains to fluconazole depending on the method applied. Conclusions: Our investigations pointed out the diffuculties which laboratory staff may encounter while interpreting results. Analysis of investigation results confirmed the value of dilution methods in the estimation the sensitivity of fungi to antifungal drugs.


  6/10

  Tytuł oryginału: Cząsteczki adhezyjne u chorych hemodializowanych przewlekle.
  Tytuł angielski: Adhesion molecules in patients with chronic haemodialysis.
  Autorzy: Musiał Kinga, Zwolińska Danuta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.177-181, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chorzy hemodializowani przewlekle prezentują wiele objawów wynikających z obserwowanych u nich zaburzeń w układzie immunologicznym. Znaczna część tych zmian może być wywoływana przez kontakt krwi z błoną dializatora. Skutkiem zetknięcia się tych dwóch środowisk jest aktywacja poszczególnych elementów morfotycznych krwi, przejawiająca się neutropenią, tworzeniem agregatów płytkowo-leukocytarnych i degranulacją leukocytów. Odzwierciedleniem tych procesów są zmiany ekspresji receptorów form błonowych cząsteczek adhezyjnych i towarzyszące in wahania stężeń form rozpuszczalnych tych cząsteczek. Ponieważ stopień nasilenia obserwowanych reakcji zależy od rodzaju zastosowanej błony, receptory cząsteczek adhezyjnych mogłyby być uznane za markery biozgodności błon dializacyjnych. Dalsze badania nad zachowaniem form rozpuszczalnych powinny oszacować ich przydatność pod kątem wpływu hemodializy na odporność dializowanych.


  7/10

  Tytuł oryginału: Ocena funkcji nerek u dzieci poddawanych zabiegom chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym.
  Tytuł angielski: Evaluation of renal function in children undergoing surgery under general anaesthesia.
  Autorzy: Wikiera-Magott Irena, Hurkacz Magdalena, Kiliś-Pstrusińska Katarzyna, Zielińska Marzena, Zwolińska Danuta, Orzechowska-Juzwenko Krystyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.212-215, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano 47 dzieci (29 chłopców i 18 dziewczynek) w wieku 3 - 13 lat. Dzieci operowane były w znieczuleniu ogólnym. Wszystkie dzieci były w stanie ogólnym dobrym, należały do grupy ryzyka anestezjologicznego ASA 1 i ASA 2, u żadnego nie stwierdzano chorób metabolicznych, endokrynologicznych, hematologicznych ani zaburzeń funkcji nerek i wątroby. W zależności od metody znieczulenia dzieci podzielono na dwie grupy. Grupę kontrolną stanowiło 24 zdrowych dzieci w wieku 2 - 16 lat. Oceniano wydalanie z moczem N-acetylo-á-D-glukozaminidazy (U-NAG), białka Tamm-Horsfalla (U-THP) i á2-m) i albumin jako wskaźników funkcji nefronu: kłębuszka nerkowego, cewki proksymalnej i dystalnej. Badania wykonywane były bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym i w pierwszej dobie po zabiegu. Wyniki: Nie stwierdzono różnic statystycznie znamiennych między badanymi wskaźnikami przed i po zabiegu operacyjnym. Wniosek: Stosowane metody znieczulenia nie mają ujemnego wpływu na funkcję nerek u dzieci.


  8/10

  Tytuł oryginału: Wpływ dializoterapii na narząd słuchu u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: The influence of dialysotherapy on hearing organ of children with chronic renal failure.
  Autorzy: Orendorz-Frączkowska Krystyna, Makulska Irena, Pośpiech Lucyna, Zwolińska Danuta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.597-602, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia
 • nefrologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu hemodializy na narząd słuchu, jako potencjalengo czynnika powstawania uszkodzenia słuchu u chorych na przewlekłą niewydolność nerek (p.n.n.). Przebadano 20 dzieci z p.n.n. w wieku 10-18 lat, średnio 14, leczonych dializami średnio 3 lata. przeprowadzono w tym samym dniu, przed i po dializie: badanie laryngologiczne, audiometryczne, wywołanych potencjałów z pnia mózgu (BERA) oraz pomiary otoemisji akustycznych: TEOAE I DPOAE. Badanie audiometryczne wykazało znamienne pogorszenie słuchu u dzieci z p.n.n. z nieistotnym polepszeniem po dializie. W badaniu BERA znacząco przedłużone czasy latencji załamków I, III i V oraz interwałów I-III i I-V przed dializą uległy istotnemu skróceniu po dializie, z wyjątkiem III-V. Badanie otoemisji wykazało kilka rodzajów zmian po dializie, m.in. wzrost wartości otoemisji rzędu 1-15 dB dla niektórych częstotliwości. Wyniki badań wykazują subkliniczne zaburzenia w przewodnictwie nerwowym w drodze słuchowej i jego znamienną poprawę po dializie, co przemiawia za udziałem komponentu ośrodkowej aksonopatii mocznicowej w patogenezie zaburzeń słuchu u dzieci z p.n.n. Zmiany w wyołanych otoemisjach akustycznych po dializie wskazują ró nież na wpływ powyższych zaburzeń na komórki słuchowe na poziomie ucha wewnętrznego.


  9/10

  Tytuł oryginału: Zaburzenia gospodarki lipidowej u dzieci chorych na przewlekłą niewydolność nerek : praca doktorska
  Autorzy: Puziewicz-Zmonarska Anna, Zwolińska Danuta (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 120 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/10

  Tytuł oryginału: Analysis of collagen IV and fibronectin in blood and urine in evaluation of nephrotic fibrosis in children with chronic glomerulonephritis.
  Autorzy: Kiliś-Pstrusińska Katarzyna, Wikiera-Magott Irena, Zwolińska Danuta, Kopeć Wacław, Rzeszutko Marta
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR713-CR719, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Changes in teh concentration of extracellular matrix components in body fluids may reflect the degree of kidney fibrosis. The aim of our study was to evaluate fibronectin (FN) and type IV collagen (COL IV) concentrations in blood serum and urine, and to refer these values to immunoreactivity in renal biopsy material. Material/Methods: Our research involved 37 children with glomerulonephritis (GN) aged 4 - 15 and 18 healthy children. The patients were divided into 3 groups accordign to the histopathological diagnosis of GN (n = 13). Results: Significantly higher COL IV concentrations in serum and uring wer noted in the patients group in comparison to the controls, but no differences in FN concentrations. The highest values of serum and urine COL IV were observed in the LN patients. Positive correlation was found between serum and uring COL IV and its renal content in the LN group. Conclusions: The results indicate that serum and urine COL IV rises in children with GN, above all in the course of LN. This also reflects changes in renal COL IV content.

  stosując format: