Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZIENCIUK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Mechanizmy wyzwalające groźne arytmie komorowe - analiza elektrogramów rejestrowanych w pamięci holterowskiej implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów serca.
Tytuł angielski: Mechanisms inducing malignant ventricular arrhythmias - analysis of the electrograms stored in Holter memory of implantable cardioverter-defibrillators.
Autorzy: Kempa Maciej, Lubiński Andrzej, Zienciuk Agnieszka, Zagożdżon Paweł, Królak Tomasz, Lewicka-Nowak Ewa, Świątecka Grażyna
Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.349-359, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,196

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Współczesne kardiowertery-defibyrlatory (ICD) są wyposażone w funkcję holterowską pozwalającą na rejestrację elektrogramów wewnątrzsercowych z okresów arytmii. Celem pracy była ocena mechanizmów inicjujących tachyarytmie komorowe na podstawie analizy takich zapisów. Materiał i metody: Przeanalizowano zawartość pamięci holterowskiej ICD u 135 chorych. W czasie obserwacji trwającej ś ednio 24 miesiące arytmie komorowe (468 epizodów: monomorficzny częstoskurcz komorowy - 335, polimorficzny częstoskurcz komorowy - 53, migotanie komór - 80) rejestrowano u 60 osób (40 mężczyzn, 20 kobiet, wiek śrdnio 56 lat). Podłoże arytmii stanowiły: choroba niedorkwienna serca - 45 chorych, kardiomiopatia rozstrzeniowa - 5, zespółwydłużonego QT - 4, kardiomiopatia przerostowa - 1, arytmogenna dysplazja prawej komory - 1, dławica Prinzmetala - 1. U 3 chorych nie stwierdzon organicznej choroby serca. Wyniki: Wykazano dodatnią korelację częstości rytmu podstawowego z częstością arytmii. Stwierdzono następujące mechanizmy wywołujące arytmię: pojedyncze pobudzenie przedwczesne - 62,4 proc., liczne pobudzenia przedwczesne - 16 proc., sekwencja "krótki-długi-krótki" - 14,5 proc. i napadowe migotanie przedsionków - 7,1 proc. Wykazano, że arytmie indukowane pobudzeniem o krótszym czasie sprzężenia charakteryzują się krótszym cyklem. Określony mechanizm wyzwalający wiązał się z konkretnym rodzajem arytmii. Wnioski: Najczęściej obserwowaną arytmią u chorych z ICD jest monomorficzny częstoskurcz komorowy zainicjownay przez pojedyncze przedwczesne o długim czasie sprzężenia...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was to analyse stored intracardiac electrograms to examine the mechanisms initiating ventriculra arrhythmias. Material and methods: We studied data from 135 consecutive patients with implanted ICD (Phylax- Biotronik). During mean follow-up of 24 months 468 episodes of ventricular arrhythmias were stored in ICD of 60 patients (40 M; 20 W; mean age of 56 years, CAD - 45, DCM - 5, LQTS - 4, VA - 1, HCM - 1, ARVD - 1, idiopathic VT/VF - 3). 335 episodes (71,6 p.c.) were defined as monomorphic ventricular tachycardia, 53 (11.3 p.c.) as polymorphic ventricular tachycarida and 80 (17.1 p.c.) as vantricular fibrillation. Results: The "short-long-short" initiating sequence was noted in 14.5 p.c. of episodes, single premature contraction (PC) in 62.4 p.c., multiple PCs in 16 p.c. and atrial fibrillation in 7.1 p.c. Shorter cycle length of the baseline rhythm and shorter coupling interval of the premature beat were correlated with the shorter cycle length of the arrhythmia. Conclusions: The most common arrhythmia in ICD patients is ventricular tachycardia usually preceded by single, late-coupled premature depolarisation occurred during normocardia. Atrial fibrillation is an important trigger mechanism of spontaneous ventricular arrhythmias. The cycle length of the baseline rhythm and the coupling interval of the premature beat determine the arrhythmia cycle length.


  2/2

  Tytuł oryginału: Krótkoczasowa rejestracja czynności autonomicznego układu nerwowego w przewidywaniu nawrotu złośliwej arytmii komorowej.
  Tytuł angielski: Short-term assessment of autonomic nervous system function in prediction of malignant ventricular arrhythmia recurrence.
  Autorzy: Raczak Grzegorz, Daniłowicz Ludmiła, Szwoch Małgorzata, Lubiński Andrzej, Kubica Jacek, Kempa Maciej, Zienciuk Agnieszka, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.545-551, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem niniejszej pracy było zbadanie wartości prognostycznej prostych, nieinwazyjnych parametrów zmienności rytmu serca (HRV) i wrażliwości baroreceptorów tętniczych (BRS) u chorych z udokumentowanym częstoskurczem komorowym (VT) lub migotaniem komór (VF) w wywiadzie. Materiał i metody: U 95 chorych po zawale serca (MI) oraz przebytym epizodzie VT lub VF, zakwalifikowanych do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora, oceniono parametry HRV i BRS, a następnie poddano ich obserwacji uwzględniającej wystąpienie nawrotu złośliwej arytmii. Wyniki: Podczas 449 ń 353 dni obserwacji incydent złośliwej arytmii komorowej wystąpił u 48 chorych - grupa EVENT(+), u 47 osób nie stwierdzono VT ani VF - grupa EVENT(-). Zaobserwowano, że wiek pacjentów, lokalizacja zawału serca, przyjmowane leki antyarytmiczne nie różnicują obydwu grup w sposób istotny. Jedynym wyjątkiem była frakcja wyrzutowa lewej komory serca (LVEF), która okazała się istotnie niższa w grupie EVENT(+) niż w grupie EVENT(-), (p 0,05). Porównując wielkości średnie wyników poszczególnych testów HRV i BRS, uzyskanych w grupach EVENT(-) i EVENT(+), stwierdzono, że wartości ŕ-LF-BRS są istotnie niższe w drugiej z badanych grup (p 0,001), natomiast pozostałe wskaźniki nie różnicują grup w sposób istotny. Po kategoryzacji wyników testu ŕ-LF-BRS względem mediany równej 4,6 ms/mm Hg, uzyskano czułość, swoistość, wartość prognostyczną wyniku dodatniego i ujemnego wynoszące odpowiednio 80 proc., 81 proc., 88 proc., ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of this study was to assess the prognostic value of simple non-invasive parameters of heart rate variability (HRV) and baroreflex sensitivity (BRS) in 95 patients with documented history of ventricular tachycardia (VT) and ventricular fibrillation (VF). Material and methods: Several parameters of HRV and BRS were evaluated in 95 after myocardial infarction with documented VT or VF, qualified for ICD implantation. These parameters were then evaluated for occurrence of the malignant ventricular arrhythmia event. Resutls: During the follow-up period (449 ń 353 days), malignant ventricular arrhythmia event occurred in 48 patients - EVENT(+) group. No VT nor VF was recorded in the remaining 47 patients - EVENT(-) group. We observed that the age, MI localization and antiarrhythmic drugs did not differentiate signifciantly both groups. The only exception was left ventricualr ejection fraction (LVEF), which was significantly lower in teh EVENT(+) group as compared with the EVENT(-) group, p 0.05. Comparative analysis of mean values of HRV and BRS tests in EVENT(+) and EVENT(-) groups showed that ŕ-LF_BRS was significantly lwoer in the EVENT(+) group, while the remaining indices did not differentiate both groups significantly. After categorizaiton of ŕ-LF-BRS values around the medain value of 4.6 ms/mm Hg, the sensitivity, specificity and prognostic value of positive and negative result were 80 p.c., 81 p.c., 88 p.c. and 76 p.c., respectively (p ...

  stosując format: