Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZIEMNICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Polimorfizm genów receptora witaminy D3 i estrogenowego - badania w populacji kobiet z regionu Wielkopolski.
Tytuł angielski: Vitamin D3 receptor gene and estrogen receptor gene polymorphism - population studies in the Wielkopolska region.
Autorzy: Ziemnicka Katarzyna, Horst-Sikorska Wanda, Baszko-Błaszczyk Daria, Kalak Robert, Kwiatkowska Jolanta, Słomski Ryszard
Źródło: Post. Osteoartrol. 2002: 13 (1/2) s.11-14, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 800,005

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odkrycie przyczyn powstawania osteoporozy jest prawdopodobnie najlepszą drogą poszukiwania sposobu zapobiegania i leczenia tej jednostki chorobowej. Jak się obecnie przyjmuje, jej obraz jest uwarunkowany czynnikami genetycznymi, ogólnym stanem zdrowia oraz zewnętrznymi czynnikami działającymi w ciągu życia chorych. Czynniki genetyczne mają decydować o wartości szczytowej masy kostnej. Stąd z pewnością w sytuacji określenia ich wpływu na kość można będzie z większym prawdopodobieństwem oceniać indywidualne zagrożenie osteoporozą. To z kolei może zasadniczo zmienić przebieg choroby. W metabolizmie kości ważną rolę odgrywają witamina D3 oraz estrogeny. Stąd celem pracy było badanie częstości występowania wariantów alleli dla genów: receptora witaminy D3 (VDR oraz estrogenowego (ER) w grupie kobiet z rejony Wiekopolski. Badaniem obję to 91 kobiet. Ocenę gęstości kości wykonano przy pomocy metody DEXA w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (L1-L4). We wszystkich przypadkach zbadano warianty alleli Taq I, Apa I, Bsm I dla VDR oraz Pvu i Xba I dla ER. Próbę kontrolną stanowiło 30 zdrowych kobiet. Przeprowadzone badania wykazały, że analizowana populacja jest głównie heterozygotyczna, istnieje jednak pewna tendencja do wyodrębnienia allelu T w grupie chorych z obiżoną masą kostną. Wskazane byłoby dalsze poszerzanie grupy badanej i analiza polimorfizmow innych genów biorących udział w regulacji metabolizmu kostnego.

  Streszczenie angielskie: The studies of the etiology of osteoporosis are the most important way to proper prophylaxis and treatment. It has been generally accepted, that the clinical appearance of osteoporosis is affected by genetic factors, general health state and environmental factors acting during the whole life. Genetic factors may decide about peak bone mineral density, thus their determination would be helpful to establish the individual risk of osteoporosis. Our knowledge about these risk factors can help us to change the course of the disease. Vitamin D3 and estrogens play an important role in the bone metabolism. Thus, the aim of our study was to estimate vitamin D3 receptor gene (VDR) and estrogen receptor gene (ER) variants in patients with primary postmenopausal and senile osteoporosis and to investigate the relationship between genotype and bone mineral density (BMD). The studies referred to 43 women with low BMD and 20 healthy controls. BMD was determined in lumbar spine (L1-L4) using DEXA. In all cases VDR allels (for Taq I, Apa I and Bsm I and Fok I) and ER allels (for Pvu II, Xba I) were studied. Our results revealed, that this population is mainly heterozygotic, but we can observe tendency to separation of allele T in the group with lower bone mineral density. This indicaces that we should extend our studied group and analyze polymorphism of other gene taking parts in the regulation of bone metabolism as well.

  stosując format: