Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZIĘTEK
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Workowatość ciężarnej macicy - opis przypadków.
Tytuł angielski: Sacculation of the pregnat uterus - cases report.
Autorzy: Engel-Pietrzak Karina, Świderski Sławomir, Ziętek Maciej, Ronin-Walknowska Elżbieta
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.105-108, bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/15

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z zebrania kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych.
  Tytuł angielski: Report from a meeting of the heads of academic centres of periodontology.
  Opracowanie edytorskie: Górska Renata (Oprac.), Konopka Tomasz (oprac.), Ziętek Marek (oprac.).
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.55-56
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Streszczenie polskie: W dniu 20 listopada 2001 roku w Warszawie odbyło się zebranie kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych z całego kraju. Głównym celem spotkania było przyjęcie nowego podziału chorób przyzębia zaproponowanego na Międzynarodowych Warsztatach Periodontologicznych, które odbyły się w dniach 30.10-2.11.1999 roku w Illinois.


  3/15

  Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne aspiracji połykowej metodą Lindemana.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of aspiration by means of Lindeman's method.
  Autorzy: Ziętek Eugeniusz, Matyja Grzegorz, Posio Violetta
  Opracowanie edytorskie: Janczewski Grzegorz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.501-509, bibliogr. 30 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie własnych doświadczeń dot. postępowania leczniczego u chorych z przewlekłą aspiracją różnego pochodzenia. Materiał i metodyka. Materiał obejmuje 8 chorych (2 kobiety i 6 mężczyzn) w wieku 2,5-78 lat leczonych w Kat. i Klin. Otolar. i Onkol. Laryngol. PAM w Szczecinie z powodu przewlekłej aspiracji. U 4 chorych wytworzono przetokę tchawiczo-przełykową, a u 4 zastosowano rozdzielenie krtani i tchawicy. Ocenę sprawności połykania dokonano na podstawie badań klinicznego i radiol. Wyniki: Po obu typach operacji chorzy byli zdolni do spożywania normalnej diety, a tylko w 3 przypadkach neurol. papkowatej lub płynnej. Wnioski. Metody wytwarzania przetoki tchawiczo-przełykowej oraz rozdzielenia krtaniowo-tchawiczego pozwalają na skuteczne zapobieganie przewlekłej aspiracji różnego pochodzenia, uwalniają chorego od konieczności odżywiania przez sondę dając lepszy komfort życia poprzez odżywianie per os często samodzielnie, są stosunkowo proste do wykonania, mało obciążają chorego, są procedurami możliwymi do odwrócenia i przywrócenia zasadniczych czynności krtani: oddechowej, ochronnej i fonacyjnej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present our own experience in the management of chronic aspiration of various origin. Material and methods. The study group comprised 8 patients (2 female and 6 male), aged between 2.5-78 yrars, treated at teh Departemnt of Otolaryngologyand Laryngological Oncology, PAM in Szczecin due to chronic aspiration. Four patients underwent tracheosophageal diversion, while 4 required the creation of a laryngotracheal separation. Swallowing ability assessment was performed by means of clinical and radiological investigations. Results. In both groups patients were able to swallow a normal diet and only in 3 neurological cases fluids or pulp-like food. Conclusions. Methods of tracheosophageal diversion and laryngotracheal separation enable to prevent chronic aspiration of various origin, free patients from nasogastric tube feeding, providing better life comfort. Both methods are rather simple to accomplish, not burdensome to the patient, reversible for restoration of the fundamental function of the larynx - respiratory, protective and phonatory.


  4/15

  Tytuł oryginału: Porównanie laryngektomii frontolateralnej klasycznej i poszerzonej w zakresie funkcji oddechowej krtani.
  Tytuł angielski: Comparison of the classical and extended fronto-lateral laryngectomy considering the respiratory function of the larynx.
  Autorzy: Matyja Grzegorz, Ziętek Eugeniusz, Kawczyński Maciej, Posio Violetta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.155-159, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1973-1999 r. leczono w Szczecinie z powodu raka głośni laryngektomią czołowo-boczną klasyczną (FLFK) 107 chorych z laryngektomią czołowo-boczną poszerzoną (LFLP) 112 chorych. Badaniem objęto grupę 30 pacjentów (27 mężczyzn i 3 kobiety) - 13 po LFLK i 17 po LFLP (w tym 15 z epiglotoplastyką). Wykonano badania laryngowideoskopowe, spiromertyczne i tomografię komputerową oceniając funkcję oddechową krtani. Przed operacją wykonano badanie u 19 chorych (10 kwalifikowanych do LFLK i 9 do LFLP). Łącznie wykonano 72 badania laryngowideoskopowe i 87 badań spirometrycznych oraz 18 badań tomograficznych. Oceniono powierzchnię światła krtani oraz 32 parametry spirometryczne. Przed operacją nieco wyższe wartości parametrów określających przepływ powietrza stwierdzono u chorych kwalifikowanych do LFLK niż do LFLP. Średnie wartości parametrów spirometrycznych były również trochę wyższe w grupie po LFLK niż po LFLP. Przepływ powietrza był wystarczający do dekaniulacji 11/13 chorych po LFLK i 16/17 chorych po LFLP. Po obu typach operacji możliwe było uzyskanie przepływu powietrza w granicach normy (5 po LFLK i 2 po LFLP). W ocenie funkcji oddechowej krtani najbardziej przydatne było badanie spirometryczne z wykreśleniem pętlii przepływu-objętości.

  Streszczenie angielskie: In Szczecin during the period between 1973-1999, 107 patients were treated with classical fronto-lateral laryngectomy (LFLC) and 112 with extended fronto-lateral laryngectomy (LFLE) due to glottic cancer. We report 30 patients (27 male and 3 female) - 13 after LFLC and 17 after LFLE (including 15 cases of LFLE with epiglotoplastic). 72 laryngovideoscopies, 87 spirometric examinations and 18 computerised tomographies were performed. Larynx lumen and 32 spirometric parameters were evaluated. Somewhat higher values of air flow parameters were state in patients qualified for LFLC than LFLE. Average value of the spirometric parameters were also a little bit higher after LFLC than after LFLE. Air flow through the larynx was sufficient to decannulate 11/13 patients after LFLC and 16/17 patients after LFLE. After both types of operations normal air flow was seen in 5 patients after LFLC and 2 patients after LFLE. Spirometric examination with flow-volume loop was the most useful in evaluation of respiratory function of the larynx.


  5/15

  Tytuł oryginału: Fizjologiczny rozkład temperatury w jamie ustnej zdrowych pacjentów.
  Tytuł angielski: Physiological temperature distribution within the oral cavity in healthy patients.
  Autorzy: Kawala Maciej, Ziętek Marek
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.89-94, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zmierzono temperaturę w wybranych miejscach jamy ustnej u 20 pacjentów w wieku od 21 do 36 lat nie wykazujących żadnych objawów chorób błony śluzowej ani przyzębia. Do badań wykorzystano własne urządzenie z czujnikiem termistorowym, umożliwiające pomiary temperatury z dokładnością do ń 0,01řC. Stwierdzono, że temperatury w obrębie jamy ustnej różnią się dość znacznie w obrębie badanej populacji, a także w zależności od miejsca dokonywanego pomiaru. Średnie gradienty temperatury mierzone w szczęce i górnych partiach jamy ustnej wynosiły 1,14řC a w obrębie żuchwy i dolnych partii jamy ustnej - 1,03řC. Porównując wyniki pomiarów temperatury uzyskane w punktach położonych symetrycznie po lewej i prawej stronie jamy ustnej stwierdzono, że możliwe jest opracowanie metody, eliminującej naturalne gradienty temperatury i wykorzystanie pomiarów temperatury jako metody przydatnej w diagostyce chorób błon śluzowych i przyzębia.

  Streszczenie angielskie: Temperature measurements were made at selected sites within the oral cavity in 20 patients aged 21 to 36 years, showing no symptoms of oral or periodontal pathology. For the investigation, a device designed by the authors, with a themistor - based sensor allowing for measurements with accuracy of within = 0,01řC was used. It was found that the temperatures within the oral cavity deffer considerably within the population examined, as well as being dependent on the site of measurement. The average temperature gradient measure in the maxilla and in the upper parts of the oral cavity amounted to 1.14řC, whereas the mandible and lower parts of the oral cavity exhibited a difference of -1.03řC. A comparison of temperature measurements obtained at sites located symmetrically on the left and right hand side of the oral cavity showed that it is possible to elaborate the method, eliminating natural temperature gradients, and temperature measurements may be used as a diagnostic tool in disorders of the oral mucosa and in perodontal diseases.


  6/15

  Tytuł oryginału: Znaczenie zdjęć radiologicznych w diagnostyce zespołu przedłużonego wyrostka rylcowatego.
  Tytuł angielski: Importance of x-ray images in diagnostic of the elongated styloid process sydrome.
  Autorzy: Dzięciołowska-Baran Edyta, Ziętek Eugeniusz, Żelachowska Maria, Czerwiński Florian, Sławiński Grzegorz, Adamiec Ewa
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.54-56, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The syndrome of elongated styloid process of the temporal bone can cause many symptoms from the border of laryngology, neurology, stomatology and rheumatology. This disorder occurs when the lenght of the process is more than 25 mm and it causes symptoms. Material/methods:In 14 patients treated over a long time without success by phisicians of different specializations basedon the history and detailed laryngological examination the suspicion of the elongated styloid process has been proposed. All these patinets were examined by classsical spot tomography of the styloid process. Among the broad symptomatology the symptoms of the laryngeal form of the disorder are most prominent. The final diagnosis was found based on the classical spot tomograms on teh styloid process and then the patients were proposed causal treatment. Conclusions: Taking into consideration the eventual diagnosis of elongated styloid process syndrome and performing early radiographic diagnostics that is often omitted in the initial diagnostics makes possible to find the proper diagnosis, start treatment and spare the patient a longterm suffering.


  7/15

  Tytuł oryginału: Termometria w medycynie i stomatologii.
  Tytuł angielski: Thermometry in medicine and dentistry.
  Autorzy: Kawala Maciej, Ziętek Marek, Kawala Beata
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.499-505, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Temperatura ludzkiego ciała jest jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych w medycynie. Od ponad stu lat termometr jest instrumentem klinicznym do rozróżniania między stanem zdrowia a choroby. W oststnich latach na rynku pojawiły się nowe rodzaje termometrów, umożliwiające coraz dokładniejszy pomiar temperatury. Mimo znakomitych rozwiązań technicznych, nadal są prowadzone dyskusje na temat jakości i dokładności różnych typów termometrów oraz technik przeprowadzania pomiaru. W pracy przedstawiono przegląd osiagnięcć nowoczesnej termometrii medycznej. Omówiono skrótowo podstawy fizyczne różnych metod pomiaru temperatury, poczynając od klasycznych termometrów rtęciowych, przez rozwiązania wykorzystujące efekt termoelektryczny, temperaturowy współczynnik rezystencji, detekcję promieniowania podczerwonego i inne. Przedyskutowano problem wyboru miejsca pomiaru tak, aby wyniki odzwierciedlały możliwie najlepiej wewnętrzną temperaturę ciała. Osobno omówiono wykorzystanie pomiarów temperatury w stomatologii. Badania takie, choć jeszcze niezbyt popularne w Polsce, na świecie mają coraz większe znaczenie w diagnostyce stomatologicznej. Dotyczy to głównie chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.


  8/15

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych czynników wpływających na wielkość krwawienia po całkowitej alloplastyce stawu biodrowego oraz próba określenia sposobów zapobiegania przedłużonemu krwawieniu pooperacyjnemu : praca doktorska
  Autorzy: Ziętek Paweł, Gusta Andrzej (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 153 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20144

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/15

  Tytuł oryginału: Własne doświadczenia w leczeniu uchyłków gardłowo-przełykowych metodą diwertikulektomii
  Autorzy: Ziętek Eugeniusz, Kabacińska Anna, Matyja Grzegorz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.95-102, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/15

  Tytuł oryginału: Ocena leczenia zwężenia górnego łuku zębowego wybranymi metodami szczękowoortopedycznymi u pacjentów z rozszczepem podniebienia.
  Tytuł angielski: Estimation of medical treatment with some maxillary-orthopedic methods at the patients with the upper dental arch narrowing and cleft palate.
  Autorzy: Michalik-Ziętek Joanna, Ziętek Piotr
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (4) s.9-16, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zwężenia łuków zębowych należą do najczęściej spotykanych wad narządu żucia. Mogą być one symetryczne lub asymetryczne i dotyczyć jednego łuku zębowego, przeważnie górnego, mogą występować jako wada samodzielna lub skojarzona z innymi nieprawidłowościami. Zwężenia stosunkowo często towarzyszą rozszczepom, które zajmują drugie co do częstości występowania miejsce wsród wad rozwojowych spotykanych u noworodków. Celem pracy była ocena leczenia zwężeń górnego łuku zębowego u pacjentów rozszczepowych stałymi aparatami grubołukowymi (bi-helix, orthorama) oraz płytką Schwarza. Materiał badawczy stanowiły modele diagnostyczne trzch 10-osobowych grup pacjentów leczonych w Poradni Wad Rozwojowych Katedry i Zakładu Ortodoncji ŚAM w latach 1994-2000. Każda grupa poddana została terapii przy wykorzystaniu jednego z ww. aparatów. Pomiaru szerokości łuku zębowego przed leczeniem i po leczeniu dokonano na pierwszych górnych zębach przedtrzonowych i trzonowych stałych między punktami środkowymi bruzd centralnych oraz między rzutem tych punktów na podniebienne powierzchnie przydziąsłowe. W celu określenia wielkości zwężenia oraz odstępstwa od normy bądź jego braku po leczeniu posłużono się wskaźnikiem stosunku sumy szerokości koron stałych siekaczy górnych do rozpiętości górnych łuków zębowych między pierwszymi przedtrzonowcami i trzonowcami stałymi wg Korkhausa. Podsumowanie: najkorzystniejsze efekty terapeutyczne otrzymano w grupie leczonej aparatem stałym typu bi-helix. Najmniejszą efektywność leczenia wykazano po zastosowaniu płytki Schwarza, co może wynikać z faktu, iż stosowanie aparatu ruchomego musi być poparte pozytywnym nastawieniem pacjenta do leczenia.

  Streszczenie angielskie: Narrowing of dental arches is the most often mouth anomaly. Narrowing could be symmetric or assymetric, occuring independently or in association with other anomalies; most frequent narrowing is that of the upper arch. Narrowing accompanies cleft palate that is the second in frequency of defects in postnatal development. The aim of this work is estimation of therapy effects obtained at the cleft palate patients, with the upper dental arch narrowing, treated with such heavy arch fixed appliances as bi-helix, orthorame and Schwarz plate. The study sample comprised of three groups of ten patients each who were treated at the Outpatient Clinic of Development Anomalies, Orthodontics Department, Medical Academy of Silesia (SAM) from 1994 to 2000. Each group received treatment with one of those formerly mentioned appliances. Measurements of the dental arch width before and after treatment were made on the primary premolar teeth and permanent upper molar teeth between middle points of central sulcus and olso between projection of those points on the palatal and gingivopalatal surface. To define the size of narrowing and abnormality or its complete lack after the treatment, we used a ratio of the sum of crown widths of permanenet upper incisors to the upper dental arch span between the primary premolar teeth and permanent molar teeth, following Korkhaus. Summary: the most adventageous therapy effects were obtained in the group treated with the bi-helix fixed appliance...


  11/15

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Opieka stomatologiczna].
  Autorzy: Ziętek Marek
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (1) s.31 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(1)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/15

  Tytuł oryginału: Pregnancy, delivery and puerperium in a 25 year old woman with surgically corrected congenital transposition of great arteries under the Rashkind and Mustard procedure. Caser report.
  Autorzy: Ziętek Jerzy, Rokicki Władysław, Sikora Jerzy, Włoch Agata, Chromy Grzegorz, Bakon Igor
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.58-62, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The paper presents a very rare case of pregnancy in a 25 year old woman who in her childhood underwent Transposition of Great Arteries surgery (TGA) under the Mustard procedure, preceded by balloon septostomy (opening in the interatiral septum for better mixing of arterial and venous blood, to prevent the effect of closing of Botall's duct and to allow the survival of such patients) under the Rashkind procedure. It is a rare case of such pregnancy being brought successfully to term and of delivering a healthy neonate by a women with this type of circulatory disorder. The correct interdisciplinary cooperation between cardiologists and obstetricians allowed the pregnancy to be brought to the 38th week, maintaining optimum hemodynamic conditions in the pregnant patient. A pregnancy marked with such high risk requires scrupulous monitoring of the mother's circulatory system and of the condition of the foetus.


  13/15

  Tytuł oryginału: Metodyka badań oceniających zabiegi pokrywania recesji dziąsłowych.
  Tytuł angielski: The methodology of the research evaluating the procedures of covering of gingival recession.
  Autorzy: Bednarz Wojciech, Ziętek Marek
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.275-280, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Potrzeba ustalenia zasad prowadzenia badań klinicznych oceniajacych efektywność chirurgicznego pokrywania recesji dziąsłowych znajduje we współczesnej periodontologii wielu zwolenników. W ustaleniu modelu badawczego szczególne znaczenie ma wybór kryteriów służących do oceny metod leczenia. Częstokroć niezgodne metodologicznie prace różnych autorów uniemożliwiają porównanie ich ze sobą. Celem pracy jest próba ujednolicenia metodyki badań oceniajacych zabiegi pokrywania recesji dziąsłowych, dotycząca doboru wskaźników klinicznych, a także długości okresu obserwacji w czasie dokonywanych badań. Autorzy proponują: schemat badania, przeprowadzania pomiarów i obliczeń sugerowanych wskaźników klinicznych. Na podstawie piśmiennictwa oraz własnych badań uzasadniają potrzebę wykorzystania wskaźnika odbudowy klinicznego poziomu przyczepu łącznotkankowego (proc. CAL) oraz obliczania pola powierzchni (RA) i wskaźnika pokrycia powierzchniowego (proc. RA), jako wykładników bezpośredniej skuteczności zabiegów pokrywania recesji dziąsłowych. Wskazują także na konieczność usystematyzowania metody pomiaru strefy dziąsła właściwego. Ultrasonograficzny pomiar grubości dziąsła związanego uważają za niezbędny w całościowej ocenie klinicznej zabiegów chirurgii plastycznej dziąsła.

  Streszczenie angielskie: It is very essential to establish the principles of clinical research evaluating the efficiency of surgical covering of givgival recession for the contemporary periodontology. In the constructions of the research model it is particularly important to choose the criteria of the evaluation of the treatment. Frequently, it is impossible to compare reseach done by various authors which is inconsistent as far as the methodology is concerned. The aim of the project is to standardize the methodology of the research evaluating the procedures of covering of gingival recession concerning the selection of clinical parameters as well as the length of the observation period during the research. The authors suggest the pattern of research, carrying out the measurements and calculations of the clinical index. With the use of literature and their research, they the need to use the indicator of re-building the Clinical Attachment Loss (p.c. CAL) and calculation of Recession Area (RA) and the indicator of coverage (p.c. RA) as the index of direct effectiveness of gingival recession converage. The authors also indicate the need to systematize the method of measure of attached gingiva zone. The authors consider the ultrasonic measurement of attached gingiva as crucial to overal clinical assessment of procedures of gingiva plastic surgery.


  14/15

  Tytuł oryginału: Czteroletnia ocena stosowania biomateriałów w chirurgicznym leczeniu zapaleń przyzębia.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of bone grafts in periodontal surgery - four years outcome assessment.
  Autorzy: Ziętek Marek, Markowska Joanna, Konopka Tomasz, Radwan-Oczko Małgorzata, Kozłowski Zbigniew
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.109-115, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Pionowe ubytki kości wyrostka zębodołowego wciąż pozostają ważnym problemem terapeutycznym we współczesnej periodontologii. W ich leczeniu są stoswane zabiegi chirurgiczne w połączeniu z implantacją biomateriałów. Cel pracy. Przeprowadzono kliniczną i radiologiczną ocenę efektywności leczenia chirurgiczneo zapaleń przyzębia cztery lata po zastosowaniu różnych biomateriałów (Bio-Oss, Biogran, HA-Biocer). Materiał i metody. W ocenie uwzględniono stan higieny jamy ustenj, wpływ leczenia na stan zapalny przyzębia, głębokość kieszonek dziąsłowych oraz odbudowę kości wyrostka zębodołowego. Ocena kliniczna i radiologiczna została przeprowadzona przed zabiegiem chirurgicznym oraz rok, dwa, trzy, cztery lata po zabiegu. Ocena kliniczna obejmowała badanie głębokości kieszonek dziąsłowych, oznaczenie procentowego wskaźnika higieny na powierzchniach stycznych zębów API, oznaczenie zmodyfikowanego wskaźnika krwawienia SBI proc. Ocena radiologiczna polegała na obliczeniu wskaźnika Engelberga, Marthalera i Rateitschaka. Wyniki. W czteroletnim okresie obserwacji stwierdzono pogorszenie poziomu higieny jamy ustnej, zwiększeniem liczby miejsc krwawiącyh oraz zmniejszenie wartości wskaźnika radiologicznego Engelberga, Marthalera i Rateitschaka. Wnioski. Aby utrzymać trwałość efektów leczniczych z zastosowaniem wszczepów, niezbędnie jest przeprowadzanie stałej kontroli stanu przyzębia, ciągły nadzór nad poziomem higieny jamy ustnej oraz motywacja pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Bakground. Intra-bony defects remain a significant tehrapeutic problem in periodontal therapy. Periodontal surgery with various bone grafts is being used. Objectives. Clinical and radiographic measurements of four-years stability following periodontal surgery with grafting procedures with Bio-Oss, Biogran and HA-Biocer were assessed. Material and methods. Pre- and post-surgical therapy clinical and raiographic measurements were performed. Following parameters were made: probing pocket depth, approximal plaque index (API), sulcus bleeding index (SBI), radiographic Engelberger, Marthaler and Rateitschak index. Results. Over a four years study period clinical and radiographic parameters decerease was observed. Conclusions. Appropriate oral hygiene and regular supportive care program is a requisite for a successful and stable outcome of periodontal therapy.


  15/15

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na rolę zaburzeń czynnościowych granulocytów obojętnochłonnych w etiopatogenezie zapaleń przyzębia.
  Tytuł angielski: Modern apsects of neutrophils dysfunctions in the pathogenesis of periodontitis.
  Autorzy: Konopka Tomasz, Ziętek Marek
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.117-126, tab., bibliogr 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Streszczenie polskie: Powstawanie zapaleń przyzębia determinuje całokształt oddziaływań między bakteriami w kieszonkach przyzębnych a wrodzonymi i nabytymi czynnikami gospodarza. W pracy przeanalizowano znaczenie zaburzeń czynnościowych granulocytów obojętnochłonnych jako czynnika ryzyka powstawania zapaleń przyzębia. Przdstawiono zaburzenia adherencji, chemotaksji, fagocytozy, mechanizmów zabijania drobnoustrojów i biosyntezy cytokin prozapalnych przez neutrofile oraz wyniki badań własnych nad adherencją, chemotaksją, fagocytozą i wybuchem oddechowym tych komórek u pacjentów ze zlkolizowanym i uogólnionym zapaleniem przyzębia. Występują kontrowersje co do podstaw molekularnych zaburzeń, czy występują one na poziomie receptorowym, pozareceptorowym (endogenne defekty komórkowe), czy też są następstwem oddziaływania czynników środowiskowych (defekty nabywane). Uważamy, że większość tych zaburzeń jest skutkiem wrodzonej nadreaktywności odpowiedzi immunologicznej gospodarza na czynniki patogenne. Podwyższone wydzielanie cytokin prozapalnych jest powiązane z układem genów cytkokinowych.

  Streszczenie angielskie: The complex interplay bewteen the bacterial challenge in the periodontal pocket and innate andacquired host factors determines the pathogenesis of periodontitis. In this review, we analyse the role of neutrophil dysfunction as a risk factor for he onset of periodontitis. Disorders of neutrophils adherence, chemotaxis, phagocytosis, microbial killing and biosynthesis of pro-inflammatory cytokines have been shown. We present our own investigations on neutrophil adherence, chemotaxis, phagocytosis and respiratory burst in patients with localized and generalized aggressive periodontitis. Controversy exists on the molecular nature of these defects, whether they occur at the receptor level, in postreceptor pathways (intrinsic cellular defcets) or as a result of environmental factores(acquired abnormalities). We think that majority of these dysfunctions are thr consequence of an congenital hyperactive immune response during the host-pathogen interaction. The most important factor for elevated pro-inflammatory cytokines synthesis is associatiion with a composite of cytokine genes.

  stosując format: