Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZEMAN
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Expression of intercellular adhesion molecule-1 on the surface of peripheral blood and decidual lymhocytes of women with pregnancy-induced hypertension.
Autorzy: Wilczyński Jacek R., Banasik Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Głowacka Ewa, Malinowski Andrzej, Szpakowski Marian, Lewkowicz Przemysław, Wieczorek Artur, Zeman Krzysztof, Wilczyński Jan
Źródło: Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2002: 102 (1) s.15-20, il., tab., bibliogr. 18 poz.
Sygnatura GBL: 305,582

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Objective: If overexpression of intercelular adhesion molecule-1 (CD54) on lymphocytes exists it could have important implications for the pathophysiology of pregnancy-induced hypertension (PIH). Study design: CD54 "in vitro" expression (described as (p.c.) of CD54 + cells and CD54 mean fluorescence intensity, MFI) on the peripheral blood and decidual lymphocytes of pregnant with preeclampsia (PE) (n = 16), transient hypertension (TH) (n = 12), and controls (n = 9). Results: The percent (p.c.) of CD54 + peripheral blood lymphocytes, CD54 MFI on them and CD54 MFI on decidual lymphocytes were increased especially in PE. During PE the (p.c.) of CD54 decidual lymphocytes correlated negatively with platelet count. In TH the positive correlation between the blood pressure and the (p.c.) of CD54 peripheral blood lymphocytes as well as CD54 MFI on decidual lymphocytes were found. Conclusions: (1) PIH, especially PE, is accompanied by overexpression of intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) on peripheral blood and decidual lymphocytes studied "in vitro", (2) Some of the parameters studied seem to correlate with clinical markers of PIH intensity but this fact needs further investigations using larger subject groups.


  2/19

  Tytuł oryginału: Fibrinolysis in chronic renal failure, dialysis and renal transplantation.
  Autorzy: Opatrny K., Zemanova P., Opatrna S., Vit L.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.34-43, il., bibliogr. 70 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The best known function of the fibrinolytic system is its ability to dissolve blood clots. The key enzyme of fibrinolysis, plasmin, is formed by conversion from plasminogen through the action of activators, the most important of which is tissue type plasminogen activator (tPA). Low levels of tPA or excessive levels of plasminogen activator inhibitor-I (PAI-I) cause hypofibrinolysis, causally related to the development of atherosclerosis and associated thrombotic complications, as well as with the development of venous and arterial thrombosis. A chronic decrease in renal function leads to hypofibrinolysis due primary to low levels of tPA. Hypofibrinolysis is present both in patients treated by long-term hemodialysis and by peritoneal dialysis. The hemodialysis procedure acutely raises the plasma levels of tPA, primarily as a result of the bioincompatibility of materials in the extracorporeal circuit. In peritoneal dialysis, dialysis solution dwell time is associated with an increase in PAI-I levels in the abdominal cavity. Fibrinolysis defects occur also in renal transplant recipients. In transplant patients, the main abnormality is also hypofibrinolysis which, however, unlike the situation with the other methods of renal replacement therapy, is secondary to a rise in PAI-I. A role in the increase of the plasma levels of PAI-I in transplant patients is played by steroid-and cyclosporine-based immunosuppression, most likely by metabolic disorders such as insulin resistance or dyslipoproteinemia, and by genetic factors. Animal experiments ...


  3/19

  Tytuł oryginału: Noworodkowa erytrodermia - wczesna manifestacja zespołu Omenna.
  Tytuł angielski: Neonatal erythrodermia - early manifestation of Omenn's syndrome.
  Autorzy: Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Wiśniewska-Ligier Małgorzata, Borowska-Rybus Bogdana, Zeman Krzysztof
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.23-29, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zespół Omenna jest rzadką, uwarunkowaną autosomalnie recesywnie chorobą, charakteryzującą się objawami ciężkiego złożonego niedoboru odporności skutkującego ciężkimi zakażeniami oraz erytrodermią, eozynofilią, hepatosplenomegalią, limfadenopatią, przedłużającą się biegunką, hypogammaglobulinemią i podwyższonym poziomem przeciwciał klasy IgE. Przedstawiony przypadek demonstruje trudności diagnostyczne, jakie towarzyszyły rozpoznaniu zespołu Omenna. Wynikały one przede wszystkim z niepełnego obrazu chorobowego w pierwszej fazie choroby. Podstawową manifestacją zespołu w początkowym okresie była przewlekająca się erytrodermia. Ponieważ występowanie zespołu jest b. rzadkie, a poszczególne objawy nie są dla niego patognomoniczne, dopiero ich łączne występowanie w połączeniu z charakterystycznymi zaburzeniami immunol. pozwoliło na ustalenie rozpoznania. Prezentując powyższy opis przypadku pragniemy zwrócić uwagę na konieczność uwzględniania zespołu Omenna w różnicowaniu przyczyn erytrodemii u noworodków i niemowląt.

  Streszczenie angielskie: Ommen's syndrome is a rare, autosomal recessive disease that is characterized by symptoms of a severe combined immune deficiency, severe infections, erythrodermia, hypereosinophilia, hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, protracted diarrhoea, hypogammaglobulinemia and elevated serum IgE. The presented case demonstrates diagnostic problems in recognizing Omenn's syndrome. These resulted predominantly from the incomplete clinical picture of the disease in its early phase. Persistent erythrodermia was the basic manifestation of the syndrome in the initial phase. Sine the occurrence of the disease is extremely rare and particular symptoms are not pathognomonic, it is their co-occurrence in association with typical immunological disorders that enabled to estabilish the diagnosis. Through the presentation of the above case history we should like to point to the necessity of considering Omenn's syndrome in differentiating causes of erythrodermia in neonates and infants.


  4/19

  Tytuł oryginału: Wpływ immunoterapii BCG na czynnik martwicy nowotworów /TNF-ŕ/ i jego rozpuszczalne receptory u chorych z rakiem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Effect of BCG immunotherapy on tumour necrosis factor /TNF-ŕ/ and its soluble receptors in patients with bladder carcinoma.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Pokoca Lech, Zeman Krzysztof
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.27-32, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stymulacja układu odpornościowego jest uznaną metodą w kontynuacji leczenia raka pęcherza moczowego. Jednym ze skuteczniejszych preparatów stosowanych dopęcherzowo jest zawiesina prątka BCG. Odpowiedź immunologiczną oceniano na podstawie stężenia TNF- ŕ i jego rozpuszczalnych receptorów badanych w surowicy i w moczu chorych. Badaniem objęto 9 chorych, u których po elektroresekcji guza zastosowano instylacje dopęcherzowe wg schematu Moralesa. Materiał do badań: krew żylną i mocz pobierano w trzech odstępach czasowych - przed pierwszą wlewką, po ostatniej wlewce oraz po 30 dniach od zakończenia leczenia. W próbkach surowicy i moczu oznaczano stężenia TNF- ŕ i jego rozpuszczalnych receptorów TNF RI i TNF RII metodą ELISA wykorzystując zestawy do oznaczenia cytokin i receptorów (R&D System Europe, Abingdon, UK). Otrzymane wyniki badań wskazują że wartość stężenia TNF- ŕ w surowicy krwi mierzona bezpośrednio po leczeniu podwaja się, natomiast po 30 dniowej obserwacji osiąga połowę wartości wyjściowej. Wartości stężeń rozpuszczalnych receptorów TNF RI w surowicy krwi wzrastają natomiast w moczu maleją przez cały okres obserwacji. Analogicznie przedstawiają się wartości stężeń TNF RII w surowicy, natomiast w moczu odpowiednio - stężenie receptora maleje bezpośrednio po leczeniu a następnie znacznie wzrasta. Analiza powyższych obserwacji może być przyczynkiem do dalszych badań nad mechanizmem działania zawiesiny prątka BCG w powierzchownych nowotworach pęcherza moczowego. ...

  Streszczenie angielskie: Immune system stimulation is a recognized method in the continuation of bladder carcinoma treatment BCG suspension is one of more effective preparations used into the bladder. Immune response was estimated on the basis of TNF-ŕ and its soluble receptors concentration in the patients' blood serum and urine. The study comprised 9 patients in whom after tumour electroresection intrabladder instillations were performed according to Morales. Material: vein blood and urine were collected in three time intervals - before the first instillation, after the last instillation and 30 days after completion of the treatment. In serum and urine samples the concentrations of TNF-ŕ and its soluble receptors TNF RI and TNF RII were determined with ELISA using kits for cytokines and receptors determination (R&D System Europe, Abingdon, UK). The obtained results showed that the value of serum TNF-ŕ concentration measured directly after treatment doubles, whereas after 30 days of observation reaches half of the initial value. The values of soluble receptors TNF RI concentrations in blood serum increase while in urine decrease throughout the whole period of observation. The values of TNF RII in serum are similar but in urine the receptor concentration decreases directly after the treatment and then increases significantly. The analysis of the above observations may contribute to further studies on the mechanism of BCG suspension action in surface bladder neoplasms. However, long ...


  5/19

  Tytuł oryginału: Wpływ immunomodulacji BCG na stężenie interleukiny 1á i antagonisty jej receptora w moczu i surowicy chorych z powierzchownym nowotworem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Effect of blg immunomodulation on interleukin-1á and its antagonist urine and serum concentration in patients with bladder surface cancer.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Pokoca Lech, Zeman Krzysztof, Niemirowicz Jerzy, Kocur Eugeniusz
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.33-37, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jedną z form leczenia nowotworów jest stymulacja układu odpornościowego. Oceniając odpowiedź tego układu, badaliśmy wartości stężenia interleukiny 1 (IL-1) i antagonisty receptora IL-1 (IL-1Ra). Badaniem objęto 9 chorych w wieku 54-75 lat /średnia wieku 62,9/ leczonych z powodu powierzchownego raka pęcherza moczowego. Wielkość guza wg sali TNM wynosił T 1, a stopień anaplazji mieścił się w przedziale G1-G2. U chorych po elektroresekcji guza zastosowano instylacje dopęcherzowe wg schematu Moralesa. Materiał do badań: krew żylną i mocz pobierano przed pierwszą wlewką, po ostatniej wlewce oraz po 4 tygodniach od zakończenia leczenia. W próbkach surowicy i moczu oznaczano stężenie Interleukiny 1 i antagonisty receptora dla tej cytokiny metodą ELISA. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała znaczny spadek wartości stężenia IL 1 w surowicy krwi po leczeniu średnia 0,86 pg/ml (wartość wyjściowa 3,29 pg/ml), przy jednoczesnym wzroście stężenia w moczu 10,32 pg/ml (wartość wyjściowa 4,42 pg/ml). Po 30 dniach od zakończonego leczenia wartości w surowicy wzrosły do połowy wartości wyjściowej (1,22 pg/ml), natomiast w moczu nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa (24,10 pg/ml). Wartości stężenia antagonisty receptora IL-1 kształtowały się w sposób analogiczny do wartości IL-1 tzn: w surowicy krwi po leczeniu wartości zmniejszyły się z 808,43 pg/ml do wartości 544,68 pg/ml aby po 30 dniach od zakończonego leczenia wzrosnąć do 764,74 pg/ml, natomiast w moczu wartości te ...

  Streszczenie angielskie: Immune system stimulation is one of the methods of bladder cancer treatment. Assessing this system response, the values of interleukin-1 (IL-1) and receptor IL-1 antagonist (IL-1Ra) concentration were investigated. The study comprised 9 patients, aged 54-75 years (mean 62.9 years) treated due to bladder surface cancer. The tumour size acc. to TNM scale was T1 and anaplasia within the range G1-G2. In patients after tumour electroresection intrabladder instillations were performed acc. to Morales. Material: vein blood and urine were collected before the first instillation, after the last instillation and 30 days after completion of the treatment. Concentration of interleukin-1 and receptor antagonist for this cytokine was determined in urine and blood serum with ELISA. Analysis of the obtained results showed significant decrease of the value multaneous increase of the concentration in urine - 10.32 pg/ml (initial value 4.42 pg/ml). Thirty days after completion of the therapy the serum values increased to half of the initial value (1.22 pg/ml), whereas in urine there still remained increasing tendency (24.10 pg/ml). The values of receptor IL-1 antagonist concentration were similar to the values of IL-1, that is: in blood serum after the treatment the values decreased from 808.43 pg/ml to 544.68 pg/ml and then 30 days after completion of the treatment increased to 764.74 pg/ml; whereas in urine these values were: 943.17-1063.26-1284.19 pg/ml, respectively. Constant ...


  6/19

  Tytuł oryginału: Występowanie międzykomórkowej cząstki adhezyjnej-1 (ICAM-1) na powierzchni limfocytów krwi obwodowej ciężarnych z nadciśnieniem indukowanym ciążą.
  Tytuł angielski: Expression of intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) on the surface of peripheral blood lymphocytes of pregnant women with pregnancy-induced hypertension.
  Autorzy: Wilczyński Jacek Radosław, Banasik Małgorzata, Głowacka Ewa, Tchórzewski Henryk, Malinowski Andrzej, Szpakowski Marian, Wieczorek Artur, Nowak Marek, Szpakowski Artur, Zeman Krzysztof, Wilczyński Jan, Biesiada Lidia, Jaczewski Bogumił
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.495-500, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują zmiany ekspresji cząstki adhezyjnej ICAM-1 na powierzchni limfocytów krwi obwodowej w wwarunkach "in vitro" oraz prawdopodobne znaczenie tych zmian dla patogenezy nadciśnienia indukowanego ciążą.

  Streszczenie angielskie: Objectives: intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1, CD54) is involved in process of leukocytes adhesion to endothelium as well as in their migration to surrounding tissues. There is much evidence that pregnancy-induced hypertension (PIH) presents a state of endothelial destruction mediated partially by increased ICAM-1 expression on endothelial cells and neutrofils. Design: the aim of this study was to evaluate the expression of ICAM-1 (CD54) molecule on the peripheral blood lymphocytes of pregnant women with PIH studied "in vitro". Materials and methods: preeclampsia (PE) and transient hypertension (TH) were defined according to USA National Health Institute criteria. The study group consisted of 16 woment with preeclampsia (PE), 12 women with transient hypertension (TH) and 9 women with physiological pregnancy. The group of 8 nonpregnant women served as controls. Exclusion criteria were: uterine contractions, infection and steroid therapy before blood sampling. Peripheral blood was obtained by venipuncture. Lymphocytes were isolated and cultured by using standard procedures. Mitogenic doses of phytohaemaglutynin (PHA) were added to each culture. Immunofluorescent marking techniques with anty-CD54 one-step monocolnal antibodies were performed. Analysis was made with FACSCalibur flow-cytometer with 488nm argon laser using CellQuest programme. The results were described as the percentage of CD54+ lymphocytes and MFI index corresponding density of CD54 molecules on the lymphocyte surface. Statistical analysis was performed using t-Student and U-Mann-Whitney tests...


  7/19

  Tytuł oryginału: Egg yolk platelet proteins from "Xenopus laevis" are amyloidogenic.
  Autorzy: Zemanek Grzegorz, Konieczny Leszek, Piekarska Barbara, Rybarska Janina, Stopa Barbara, Spólnik Paweł, Urbanowicz Barbara, Nowak Mateusz, Król Marcin, Roterman Irena
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.311-318, il., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The association of amphibian (Xenopus laevis) egg yolk platelet proteins, represented predominantly by lipovitellin, was studied as a model of the formation of amyloid deposits. Two kinds of molecular organization formed by this protein material - native and heat-denatured - were found to exhibit amyloid properties, although they differ significantly in structural organization. The first consisted in protein molecules arranged in the natural, physiological, net-like platelet organization, with a tendency to orient uni-directionally. The second was obtained by the gradual removal of Congo red from lipovitellin denatured by heating in an excess of dye. This procedure produced twisted fibrillar organization of molecules typical for amyloids, represented predodminantly by end-to-end associated major polypeptide chains of lipovitallin. Both native and denatured structural forms bind Congo red and produce a green birefringence effect, confirming the near-parallel alignment of the complexed Congo red molecules. However, a dye (1,4-bis(1-amino-4-sulfonaphtyl-2-azo)phenylene) closely related to Congo red but with a very weak self-assembling tendency appeared inactive when the spectral shift was studied in a cross-polarization systsem, indicating in this way that dye supramolecularity is an extra factor which may determine binding to amyloid proteins and specific spectral effects.


  8/19

  Tytuł oryginału: 80 lat Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim : 1922-2002
  Opracowanie edytorskie: Dudkiewicz Zbigniew (oprac.), Dutkiewicz Marek (oprac.), Jeśman Czesław (oprac.), Jezierski Zdzisław (oprac.), Marmura Czesław (oprac.), Wdowczyk Mirosław (oprac.), Zeman Krzysztof (przedm.).
  Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
  Źródło: - Łódź, WAM 2002, 89, [1] s. : il., 26 cm.
  Sygnatura GBL: 802,182

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna


  9/19

  Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności u dzieci
  Autorzy: Banasik Małgorzata, Bartel Hieronim, Bernatowska Ewa, Fornalczyk-Wachowska Ewa, Jankowski Adam, Kowalczyk Danuta, Kowalski Marek, Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra, Lewandowska Anna, Lewkowicz Przemysław, Lukamowicz Jolanta, Madaliński Kazimierz, Marczyńska Magdalena, Maroszyńska Iwona, Miecznik Adam, Zeman-Miecznik Alicja, Paśnik Jarosław, Pokoca Lech, Pietrucha Barbara, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Skopczyńska Hanna, Szczepańska-Putz Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Wawrzyniak Maria, Zeman Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Zeman Krzysztof (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 311 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Pediatry 39
  Sygnatura GBL: 735,268

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/19

  Tytuł oryginału: Poczet doktorów honoris causa Wojskowej Akademii Medycznej
  Opracowanie edytorskie: Walczewski Krzysztof (oprac.), Matusiak Marek (oprac.), Zeman Krzysztof (oprac.), Kocur Józef (oprac.).
  Wojskowa Akademia Medyczna w Warszawie
  Źródło: - Łódź, WAM 2002, [2], 34 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,752

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna


  11/19

  Tytuł oryginału: Evaluation of lymphocyte subsets and NK cells in septic children.
  Autorzy: Wiśniewska-Ligier Małgorzata, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Zeman Krzysztof, Banasik Małgorzata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR119-CR124, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Disorders of lymphocyte subpopulations counts and NK cells may not only contribute to impaired elimination of pathogens, but also be an important factor in the development of generalized inflammatory reaction. The aim of the paper was the analysis of subpopulations of lymphocytes and NK cells in children with sepsis and after recovery. Material/Methods: The study comprised 25 septic children (17 infants and 8 children aged from 1 to 3 years). The control group consisted of 25 healthy children. The study was conducted in the initial phase of sepsis and then repeated 2 to 3 months after recovery. In all the children, the percentage and absolute numbers of basic lymphocyte subsets and NK cells in blood serum were evaluated. Results: In the course of sepsis, the absolute number of activated lymphocytes T in the youngest children was higher in comparison with the control gorup. After revovery, the percentage and absolute counts of CD4 lymphocytes in all the children and CD3/CD4 lymhocytes ratio in the youngest children were considerably lower than in the control gorup. The percentage and absolute number of NK cells in the youngest children after recovery were higher in comparison with the control group. Conclusions: In children who underwent sepsis, depression traits of cellular immunity are observed. The occurrence of defensive system disorders after recovery may be an important factor in recurrent infections and creates the necessity of immune system monitoring in children with the hisotry of sepsis for the purpose of prevention.


  12/19

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów funkcji granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
  Tytuł angielski: Selected parameters of peripheral blood granulocytes function in children with ulcerative colitis.
  Autorzy: Kisiel Anna, Grzybowska Krystyna, Zeman Krzysztof, Płaneta-Małecka Izabela
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.275-280, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena ekspresji receptora CD11b i CD62L neutrofilów krwi obwodowej u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Badania wykonano u 30 dzieci w wieku 8-18 lat w ostrym okresie choroby przed rozpoczęciem leczenia oraz w czasie remisji po upływie 2 miesięcy od jej uzyskania. Grupę porównawczą stanowiło 16 dzieci leczonych z powodu zaparć. W wykonanych badaniach stwierdzono, że ekspresja receptora CD11b u dzieci z ciężkimi średniociężkim rzutem choroby była statycznie znamiennie wyższa, zwłaszcza na neutrofilach spoczynkowych, a receptora CD62L znamiennie niższa w stosunku do grupy porównawczej. Wyniki badań ulegały normalizacji w okresie remisji. W grupie dzieci z lekkim rzutem choroby wyniki badań były porównywalne z grupą odniesienia.


  13/19

  Tytuł oryginału: Ocena chemiluminescencji i ekspresji cząstek adhezyjnych na neutrofilach u dzieci z wrodzoną siniczą wadą serca.
  Tytuł angielski: Asessment of chemiluminescence and adhesion molecules expression on neutrophils in children with cyanotic congenital heart disease.
  Autorzy: Paśnik Jarosław, Baj Zbigniew, Moll Jadwiga, Sysa Andrzej, Zeman Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.229-231, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wrodzone wady serca występują u około 8 na 1000 nowonarodzonych dzieci. Mechanizmy obronne u dzieci z wrodzoną siniczą wadą serca są niedostateczne. Celem badań była ocena wybuchu oddechowego i cząstek adhezyjnych na neutrofilach u dzieci z wrodzoną siniczą wadą serca. Badano 12 dzieci z tetralogią Fallota i przełożeniem wielkich pni tętniczych. Grupę kontrolną stanowiło 16 zdrowych dzieci. Wykazano, że: (1) chemiluminescencja neutrofilii spoczynkowych i stymulowanych przez fMLP była znamiennie wyższa u dzieci z siniczą wadą serca w porównaniu do dzieci zdrowuch. (2) Ekspresja cząstek adhezyjnych CD11b była znamiennie wyższa u dzieci z siniczą wadą serca. (3) U dzieci z siniczą wadą serca obserwowano zmniejszony wzrost ekspresji CD11b w odpowiedzi na stymulację fMLP. Badania wykazały, że warunki biochemiczne i hemodynamiczne w krążeniu krwi u dzieci z siniczą wrodzoną wadą serca mogą stale stymulować neutrofile i zmieniać ich aktywność bakteriobójczą.

  Streszczenie angielskie: Congenital heart disease occur in about 8 per 1000 newborns. The defence mechanisms in children with cyanotic congenital heart disease are insufficient. The aim of the study was the assessment of respiratory burst and adhesion molecules on neutrophils in children with cyanotic congenital heart disease. Twelve children with Fallot's tetrad and transposition of the large arteril trunks were studied. The control group consisted of 16 healthy children. It was demonstrated that; (1) chemiluminescence of resting and fMLP-stimulated neutrophils was significantly higher in children with cyanotic heart disease as cnopared to healthy children; (2) expression of CD11b adhesion molecules was significantly higher in children with cyanotic heart disease; (3) in children with cyanotic heart disease a reduced in was observed of CD11b expression on response to fMLP stimulation. The studies have demonstrated that biochemical and haemodynamic conditions in blood circulations in children with cyanotic congenital heart disease can constantly stimulate neutrophils and alter their bactericidal activity.


  14/19

  Tytuł oryginału: Zastosowanie IVIG we wtórnych niedoborach odporności.
  Tytuł angielski: Using of IVIG in secondary immunodeficiencies.
  Autorzy: Zeman Krzysztof, Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.91-102, tab., bibliogr. [44] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The research connections usefulness of intravenous preparates of immunoglobulins in patients with secondary immunodeficiencies. Basing on the data of literature there was discussed the using IVIG in patients with HIV infection and with the chronic fatigue syndrome. There was also discussed the matt of using IVIG after multiorgans traumas, burns and operations with high risk complications.


  15/19

  Tytuł oryginału: Diagnostyka laboratoryjna humoralnych niedoborów odporności.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Gregorek Hanna, Michałkiewicz Jacek, Chrzanowska Krystyna, Zeman Krzysztof
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.314-321, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do podstawowych właściwości układu odpornościowego należą: zdolność rozpoznawania antygenu swoistość reakcji, zdolność do współdziałania komórek oraz pamięć immunologiczna. Podstawowym zadaniem w walce z zakażeniem jest rozpoznanie wirusa lub innego patogenu i uruchomienie odpowiednich reakcji zmierzających do jego usunięcia z ustroju. Do tego celu wykorzystanych zostaje wiele komórek układu białokrwinkowego. Wszystkie komórki zaangażowane w odpowiedzi są replikowane, co pozwala na wzmocnienie, ale także osłabienie odpowiedzi. Skuteczne działanie sysytemu odporności człowieka wymaga ścisłej współpracy między elementami swoistej odpowiedzi odpornościowej, reprezentowanej przez limfocyty oraz wydzielanie przez nie cząsteczki (cytokiny, immunoglobuliny) a komponentami nieswoistej odpowiedzi, pochodzącymi spoza układu limfoidalnego (układ dopełniacza, makrofagi, granulocyty). System odpornościowy zapewnia ochronę przed inwazją patigenów, lecz także jest elementem wewnętrznej integralności - homeostazy, np. ochrona przed klonami nowotworowymi. Swoista odpowiedź odpornopściowa jest zależna od obecności i prawidłowej funkcji komórek prezentujących antygen (z ang. antigen presenting cells), limfocytów T oraz limfocytów B. W pracy podano wartości prawidłowe IgG, IgA i IgM; podklas IgG oraz IgE w surowicy w okresie rozwojowym i u dorosłych. Przedstawiono również przykłady diagnostyki niedoborów odporności humoralnej.


  16/19

  Tytuł oryginału: Expression of adhesion molecules and chemiluminescence of peripheral blood neutrophils in children with ulcerative colitis.
  Autorzy: Kisiel Anna, Grzybowska Krystyna, Zeman Krzysztof, Fornalczyk-Wachowska Ewa, Pietruszyński Robert, Płaneta-Małecka Izabela
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (3) s.116-122, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Ulcerative colitis is a chronic inflammatory bowel disease of unknown etiology. In recent years neutrophils have been throughly studied as the cells directly responsible for tissue damages. The aim of the study was to determine whether in ulcerative colitis neutrophils were activated only in inflammatory focus or perhaps they manifest activation in peripheral blood before leaving circulation. The study comprised 30 children with ulcerative colitis aged between 8-18 years. In all subjects the chemiluminescence of the resting and the FMLP and PMA activated neutrophils was determined, as well as the CD11b, CD18, CD62L and CD16 receptor expression on the resisting neutrophils, and CD11b, and CD62L on the FMLP stimulated neutrophils. The study was conducted in severe disease activity before treatment and after 2 months of remission. Sixteen children with constipation cases formed the control group. In all assessed children with ulcerative colitis there were determined higher values of neutrophil chemiluminescence, both resisting and stimulated in comparison with controls. The CD11b receptor expression in children with severe and moderate disease activities was significant higher, especially on the resting neutrophils, and the CD62L expression was significantly lower in comparison with controls. The test results were normalized during remission.


  17/19

  Tytuł oryginału: Humoral and cellular response in children with past pertussis infection.
  Autorzy: Przybyszewski Michał, Grzybowska Krystyna, Banasik Małgorzata, Płaneta-Małecka Izabela, Zeman Krzysztof
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (2) s.58-62, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In the 90-ies there has been observed an increased pertussis incidence rate, despite the high percentage of vaccination among the children's population, between 86 p.c. and 99 p.c., depending on the region. Up till now pertussis had been diagnosed mainly in infants and children aged between 2 and 5 but during the last decade the disease was diagnosed mainly in children above 5 years of age who underwent a full cycle of pertussis vaccination. In searching for the reasons of that epidemiologic situation there have been suggested changes in bacteria antigenicity, the phenomenon of the postvaccine immunity decrease, unjustified vaccination exemptions and a possibility of immunological system disorders. The study assess, selected parameters of cellular and humoral response together with the level of postvaccine antibodies resulting after immunization with specific vaccines in children with past pertussis.


  18/19

  Tytuł oryginału: Immunodeficiency syndromes with excessive production of immunoglobulin E.
  Tytuł polski: Pierwotne niedobory odporności z nadmiernym wytwarzaniem IgE.
  Autorzy: Zeman K[rzysztof]
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.152-155, bibliogr. 23 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pierwotnych niedoborach odporności dochodzi do zaburzenia funkcjonowania komórkowych i/lub humoralnych elementów układu odpornościowego. Zespół Omenna i zespół hiper-IgE są pierwotnymi zaburzeniami odporności, w których paradoksalnie dochodzi do wzmożonego wytwarzania IgE. Zespół Omenna jest złożonym nidoborem odporności charakteryzującym się brakiem limfocytów B, skojarzonym z uogólnioną erytrodermią, powiększeniem węzłów chłonnych, wątroby i śledziony, eozynofilią zwiększonymi wartościami IgE oraz zaburzeniami aktywacji limfocytów T. Objawy kliniczne wynikają z mutacji genów niezbędnych w procsach rearanżacji genów dla receptora TCR limfocytów i genów immunoglobulinowych. Zespół hiper-IgE jest pierwotnym niedoborem odporności charakteryzującym się nawracającymi ropniami skóry i płuc, zapaleniami płuc, przewlekłym wypryskiem oraz bardzo dużymi stężeniami IgE. Istotną rolę w patogenezie nieprawidłowości immunologicznych obserwowanych w tym zespole wydaje się odgrywać zaburzenie balansu limfocytów Th1/Th2 i zmniejszenie wytwarzania IFN-ç.

  Streszczenie angielskie: Primary immunodeficiency disorders may affect one or more components of the immune system, including T, B, and natural killer lymphocytes, phagocytic cells, and complemented proteis. Omenn and hyper-IgE syndromes are the immunodeficiency disorders also characterized by excessive production of immunoglobulin E antibodies. The Omenn syndrome is a peculiar, autosomal recessive severe combined immunodeficiency (SCID) characterised by absence of B cells, associated with early-onset, generalised, exudative erythrodermia, lymphoadenopathy, hepato- and splenomegaly, hypererosinophilia, elevated srum IgE: and normal to highly activated, yet non-functional, oligoclonal T cells. The Omenn syndrome is an unusual severe immunodeficiency, and its features are due to a defect in Rag-1 or Rag-2 genes. The hyper-IgE syndrome, a rare immunodeficiency, is chracterised by recurrent skin and pulmonary abscesses, pneumonia with formation of pneumatoceles, recurrent eczematoid rashes, as well as extreme elevations in serum IgE levels. Th1/Th2 imbalance and decreased IFN-ç productionn may be of key importance in the pathogenesis of the immune abnormalities of hyper-IgE syndrome.


  19/19

  Tytuł oryginału: Immunologia kliniczna.
  Autorzy: Zeman Krzysztof
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.23-25, 31, bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: