Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZEJDA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w opinii mieszkańców Aglomeracji Katowickiej.
Tytuł angielski: Environmental health risk in opinions of inhabitans of Katowice Agglomeration.
Autorzy: Kowalska Małgorzata, Zejda Jan E.
Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.18-23, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,109

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie aktualnego stanu wiedzy mieszkańców Aglomeracji Katowickiej na temat środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz poznanie uwarunkowań prezentowanych przez ankietowanych poglądów. Przekrojowym badaniem epidemiologicznym na przełomie 2000/2001 roku objęto 2000 wylosowanych rodzin. Analizę danych uzyskanych z 1894 wypełnionych kompletnie kwestionariuszy przeprowadzono wykorzystując standardowe procedury statystyczne dostępne w oprogramowaniu Epi-Info oraz Statistica. Stwierdzono niepokojąco wysoki odsetek osób, które nie dostrzegają zagrożeń zdrowotnych związanych ze stylem życia, w tym nałogami. Ankietowani nie posiadają zbyt dużej wiedzy na temat chorób uwarunkowanych środowiskowo, a za poważniejszy problem dla zdrowia uznają zanieczyszczone powietrze, wodę i pestycydy zawarte w żywności. Prawie wszyscy badani oczekują zwiększenia zakresu i częstości informacji na temat rzeczywistych środowiskowych zagrożeń zdrowia. Ankietowani największym zaufaniem darzą media i organizacje ekologiczne, doceniają również rolę edukacji w szkole. Lekarz rodzinny stanowi miarodajne źródło informacji przede wszystkim dla ludzi z niższym wykształceniem, przy czym ich percepcja w zakresie środowiskowego ryzyka zdrowotnego była najniższa. Za niewystarczające uznali ankietowani działania zmierzające do ograniczenia środowiskowego ryzyka zdrowotnego prowadzone przez samorządy lokalne. Wyniki badania sugerują, że mieszkańcy Aglomeracji Katowickiej chcą aktywnie uczestniczyć w procesie zarządzania ryzykiem. Poznanie głównych przyczym zaniepokojenia społecznego ułatwi opracowanie i wdrożenie celowych programów edukacyjnych na szczeblu województwa w ramach racjonalnego planowania działań profilaktycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym.


  2/8

  Tytuł oryginału: Wiarygodność wyników badania kwestionariuszowego w identyfikacji dzieci z atopią.
  Tytuł angielski: Reliability of the questionnaire survey results in identification of atopy in school children.
  Autorzy: Jaźwiec-Kanyion Bożena, Zejda Jan E., Skiba Magda
  Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.53-60, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,479

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wiarygodność wyników badania kwestionariuszowego w identyfikacji atopii oceniono u 637 dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w 2 gminach wiejskich w woj. śląskim. Analizą objęto odpowiedzi rodziców na standardowe pytania w kwestionariuszu objawów i wyniki testów skórnych z sześcioma popularnymi alergenami (pyłki traw, pyłki drzew, siersć kota, Alternaria tenuis, D. pteronyssinus, D. farine,). Atopia definiowana, jako co najmniej jeden pozytywny wynik testu skórnego, występowała z ogólną częstością 11,3 proc. i w sposób statystycznie znamienny była związana z przewlekłym kaszlem (p=0,01), świstami w klatce piersiowej (p=0,005), napadami duszności ze świszczącym oddechem (p=0,001), przebytym zapaleniem płuc (p=0,02), napadowym kichaniem (p=0,0001), wysypką (p=0,001), katarem siennym (p=0,0001), uczuleniem na pył domowy i zwierzęta (p=0,0001). Pytaniem które w zadowalający sposób "przewidywało" obecność atopii (zdolność przewidywania pozytywnych rozpoznań) było pytanie o napady duszności i świsty w klatce piersiowej (kiedykolwiek) (zdolność przewidywania - 31,0 proc.). W nieco gorszy sposób prawdopodobieństwo atopii było przewidywane przez napady kichania lub świąd nosa (zdolność przewidywania - 27,4 proc.), swędzącą wysypkę skórną (zdolność przewidywania - 26,2 proc.) i świsty w klatce piersiowej (zdolność przewidywania - 25,6 proc.). Dla wymienionych, wytypowanych objawów swoistość kształtowała się na poziomie, odpowiednio, 96,1 proc., 88,5 proc., 94,5 proc. i 93,1 proc. Uzyskane wyniki sugerują stosunkowo małą przydatność badania kwestionariuszowego jako jedynej i wystarczającej metody identyfikacji ...


  3/8

  Tytuł oryginału: Uwagi w sprawie wykorzystania współczynnika chorobowości hospitalizowanej jako miernika stanu zdrowia populacji.
  Tytuł angielski: Remarks on hospital-based morbidity rate as an index of population health.
  Autorzy: Galus Dariusz, Zejda Jan E.
  Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.79-84, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,479

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie 100 proc. rejestracji przyczyn hospitalizacji w województwie śląskim stwarza okazję do korzystania ze współczynnika chorobowości hospitalizowanej, jako uzupełniającego miernika stanu zdrowia populacji. Celem pracy była ocena przydatności tego współczynnika, prowadzona na podstawie analizy danych obejmujących okres ostatniego dziesięciolecia. Wyniki analizy wykazały, że współczynnik chorobowości hospitalizowanej odznacza się podobną niestabilnością, jak to ma miejsce w przypadku danych o umieralności (niedorejestrowanie wskutek np. akcji protestacyjnej lekarzy), a ponadto jest czuły wobc przemian organizacyjno-ekonomicznych zachodzących w obszarze zarządzania lecznictwem zamkniętym. Można przypuszczać, że wiarygodne współczynniki chorobowości hospitalizowanej dot. niektórych chorób, w tym chorób wymagających bezwzględnej i nieodroczonej w czasie hospitalizacji (np. ostry zawał serca). Kontynuacja analizy współczynników chorobowości hospitalizowanej w warunkach stabilnych rozwiązań organizacyjnych i ekonom. w służbie zdrowia powinna pozwolić na uzyskanie bardziej precyzyjnej informacji odnośnie roli tego współczynnika w ocenie stanu zdrowia populacji.


  4/8

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu palenia tytoniu przez kobietę ciężarną na stężenie lecytyny i sfingomieliny w płynie owodniowym : praca doktorska
  Autorzy: Krajewski-Siuda Krzysztof, Zejda Jan Eugeniusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach
  Źródło: 2002, 93 k. [29] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20035

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • noworodki


  5/8

  Tytuł oryginału: Immunological markers of susceptibility in respiratory epidemiology.
  Autorzy: Zejda Jan E., Złotkowska Renata
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.243-252, il., tab., bibliog. 50 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.


  6/8

  Tytuł oryginału: Znaczenie identyfikacji objawu świszczącego oddechu w przewidywaniu zaburzeń sprawności wentylacyjnej płuc u dzieci.
  Tytuł angielski: The value of wheezing in prediction of lung function impairment in children.
  Autorzy: Zejda Jan E., Brożek Grzegorz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1025-1031, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena możliwości przewidywania przyszłych zaburzeń sprawności wentylacyjnych płuc na podstawie występowania objawów obturacji oskrzeli, stwierdzonych badaniem kwestionariuszowym. W latach 1993-2000 monitorowano ewolucję objawów u 646 dzieci w wieku szkolnym. W 2001 r., u 61 dzieci (średni wiek 17 ń 1 lat) wykonano badanie spirometryczne, którego wyniki porównano pomiędzy czterema grupami definiowanymi na podstawie ewolucji świstów w klatce piersiowej: G1 - nieobecne w 1993 i 2000 r.; G2 - nieobecne w 1993 i obecne w 2000 roku; G3 - obecne w 1993 i nieobecne w 2000 r.; G4 - obecne w 1993 i 2000 r. Wyniki badania w grupie G1, wyrażone w proc. wartości należnych (FEV1 = 107,2 ń 16,3; FEV1/FVC = 92,1 ń 8,2; PEF = 98,0 ń 26,3; FEF25-75 = 121,6 ń 38,6; FEF25 = 103,2 ń 28,0; FEF50 = 114,2 ń 34,0; FEF75 = 128,1 ń 60,5) przyjęto jako wartości referencyjne. Wskaźniki sprawności wentylacyjnej płuc dzieci z grupy G4 okazały się znamiennie statystycznie (p 0,05) niższe (FEV1 = 93,7 ń 9,4; FEV1/FVC = 85,8 ń 6,2; FEF25-75 = 89,5 ń 20,6; FEF25 = 87,3 ń 15,5; FEF50 = 83,3 ń 18,2; FEF75 = 76,3 ń 23,0). Wartości FVC były podobne w obu grupach (odpowiednio: 101,8 ń 9,7 i 100,3 ń 11,2). Sprawność wentylacyjna płuc w pozostałych dwóch grupach (G2 i G3) była także niższa, ale różnice (G2 i G3 względem G1) okazały się nieznamienne statystycznie. Wyniki badania wskazują, że przewlekłe występowanie objawu obturacji oskrzeli (świstów w klatce piersiowej) jest związane z ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to examine the value of wheezing (symptom reported in a respiratory questionnaire) in prediction of the future lung function level in children. During a seven-year follow-up, data on respiratory symptoms were collected twice (1993 and 2000) in 646 school children in order to examine the symptom evolution. In 2001 spirometry was performed in 61 children aged 17 ń 1 years. Lung function was compared between four groups, defined by the evolution of wheezing: G1 - absent in 1993 and absent in 2000; G2 - absent in 1993 and present in 2000; G3 - present in 1993 and absent in 2000; G4 - present in 1993 and present in 2000. Compared to the results of G1 lung function in predicted values (FEV1 = 107.2 ń 16.3; FEV1/FVC = 92.1 ń 8.2; PEF = 98.0 ń 26.3; FEF25-75 = 121.6 ń 38.6; FEF25 = 103.2 ń 28.0; FEF50 = 114.2 ń 34.0; FEF75 = 128.1 ń 60.5) group G4 appeared to have lowest (p 0.05) lung function indices (FEV1 = 93.7 ń 9.4; FEV1/FVC = 85.8 ń 6.2; FEF25-75 = 89.5 ń 20.6; FEF25 = 87.3 ń 15.5; FEF50 = 83.3 ń 18.2; FEF75 = 76.3 ń 23.0). FVC was similar in two groups (101.8 ń 9.7 and 100.3 ń 11.2, respectively). Two other groups (G2 and G3) had also lower lung function but the differences in the indices (G2 and G3 versus G1) were not statistically significant. These findings suggest that persistent wheezing is associated with the future lung function level and provides better prediction of impaired lung function than-time questionnaire-based ...


  7/8

  Tytuł oryginału: Profilaktyka astmy oskrzelowej wieku dziecięcego - potrzeby, możliwości, ograniczenia.
  Tytuł angielski: Prevention of childhood bronchial asthma - needs, abilities, limitations.
  Autorzy: Zejda Jan E., Brożek Grzegorz M., Cholewa Zenon, Kowalska Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.599-602, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ograniczona skuteczność profilaktyki I stopnia w astmie wieku dziecięcego wskazuje na zasadność opracowania zwalidowanego schematu praktyki II stopnia, polegającej na wczesnym wykryciu choroby. W związku z tym postanowiono ocenić podstawowe atrybuty badania kwestionariuszowego jako testu przesiewowego, opierając się na analizie czułości, swoistości, zdolności przewidywania pozytywnych i negatywnych rozpoznań. Analizie poddano wyniki badania 899 dzieci w wieku 8-9 lat (80 proc. dzieci w tym wieku, w powiecie mikołowskim). Okazało się, że największą zdolnością przewidywania pozytywnych rozpoznań odznacza się stwierdzenie u dziecka napadów duszności (28 proc.). Poziom zdolności predykcyjnych choroby jest niższy dla innych pojedynczych objawów, a porównywalne znaczenie ma stwierdzenie współwystępowania napadów duszności i świstów w klatce piersiowej (25 proc.), przy wysokiej zdolności przewidywania negatywnych rozpoznań (97-98 proc.). Uzyskane wyniki uzasadniają wykorzystanie standardowego badania kwestionariuszowego do badań przesiewowych - w kierunku astmy oskrzelowej wieku dziecięcego. Metoda ta - do czasu walidacji bardziej złożonych testów przesiewowych - powinna stanowić podstawę programu profilaktycznego, ukierukowanego na wczesną identyfikację dzieci z podejrzeniem astmy oskrzelowej.

  Streszczenie angielskie: Through lack of effective primary prevention of childhood asthma, good secondary prevention program by early detection of the disease, is needed. Therefore we sough to estimate sensitivity, specificity and predictive values of asthma symptoms questionnaire. In Mikołów Distric 899 school children, aged 8-9 years were screened symptoms questionnaire (80 p.c. of all in that age group). Question on "attacks of dyspnea" had the best positive predictive value (28 p.c.), high specificity (61 p.c.) and sensitivity (92 p.c.). Positive predictive values for other single symptoms were lower, but comparable values had "attacks of dyspnea with wheezing" (25 p.c.) with lower specificity (35 p.c.) and high sensitivity (95 p.c.). These findings confirm that standard questionnaires is a useful instrument for the childhood asthma screening. Until design and validation of more advanced screening tools, early identification children with asthma by questionnaire shold be basic on prevention programs of the disease.


  8/8

  Tytuł oryginału: Europejskie kryteria fachowości w zakresie epidemiologii : [koreferaty i dyskusja]
  Autorzy: Zejda Jan
  Opracowanie edytorskie: Mularczyk-Bal Maria (koref.), Pająk Andrzej (koref.), Wysocki Mirosław (koref.), Zieliński Andrzej (koref.).
  Źródło: W: Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych : [materiały z sympozjum] - Warszawa, 2002 s.11-24, zał. s. 43-56 - Sympozjum pt. Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych Warszawa 22.11. 2002 - Załącznik nr 1 s. 43
  Sygnatura GBL: 736,796

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • praca przeglądowa

  stosując format: