Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZDROJOWY
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Treatment of high-risk superficial bladder cancer with maintenance bacille Calmette-Gu‚rin therapy: preliminary results.
Autorzy: Kołodziej A., Dembowski J[anusz], Zdrojowy R[omuald], Woźniak P., Lorenz J[erzy]
Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.620-622, tab., bibliogr. 6 poz.
Sygnatura GBL: 300,816

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate, in a prospective study, the effects and results of maintenance therapy with bacille Calmette-Gu‚rin (BCG) in treating patietns with high-risk superficial bladder cancer. Patients and methods. In all, 155 patietns were enrolled in a randomized study of transurethral resection alone (53) or combined with intravesical BCG (102) as a treatmetn for superficial bladder cancer. BCG was administered for six consecutive weeks followed by three weekly instillations in months 3, 6, 12, 18, 24, 30 and 36 after resection. Recurrence, progression, prognostic factors and side-effects were assessed and analysed. Results. After a median (range) followup of 23 (6-42) months, 83 of the 102 patietns treated with BCG (81 p.c.) were disease-free, compared with 24 of the 53 treated with resection alone (45 p.c.). There was also a significant difference in tumour progression and time to progression between the trial arms. The disease progressed in eight patients (8 p.c.) treated with BCG and in 12 (23 p.c.) of those treated by resection alone. Independent risk factors for progression were DNA ploidy status and stage. Only the completion of treatment was predictive of outcome (risk of recurrence) for patietns treated with BCG. Conclusion. Maintenance BCG therapy was better than resection alone in reducing the incidence of recurrence and progression in patietns with high-risk superficial bladder cancer.


  2/9

  Tytuł oryginału: Analiza aktywności acetylocholinoesterazy w pęcherzu moczowym u mężczyzn z objawami przeszkody podpęcherzowej.
  Tytuł angielski: The activity of ACHE in bladder muscle of the patients with bladder outflow obstruction.
  Autorzy: Szydełko Tomasz, Apoznański Wojciech, Woźniak Zdzisław, Kołodziej Anna, Dembowski Janusz, Zdrojowy Romuald, Niezgoda Tadeusz, Kasprzak Jarosław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.53-56, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Autorzy oceniali aktywność układu parasympatycznego pęcherza moczowego u chorych na łagodny rozrost stercza, u których wyłuszczono gruczolak stercza metodą Hryntschaka. Oceny dokonano w sposób pośredni, analizując aktywność acetylocholinoesterazy w mięśniówce pęcherza moczowego, pobranej w trakcie zabiegu operacyjnego z okolicy szczytu pęcherza. Materiał i metoda. Oznaczenia wykonano u 13 pacjentów operowanych z powodu łagodnego rozrostu stercza. Grupę kontrolną stanowili chorzy na raka pęcherza moczowego poddani cystektomii, u których przed operacją nie stwierdzono zaburzeń oddawania moczu o typie przeszkody podpęcherzowej ani dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych. Skrawki zamrażano w ciekłym azocie, a następnie poddawano reakcji z przeciwciałem monoklonalnym przeciwko acetylocholinoesterazie. Intensywność reakcji oceniano w sposób półilościowy. Wyniki. Wykazano znaczne zwiększenie aktywności acetylocholinoesterazy w mięśniówce pęcherza moczowego chorych na łagodny rozrost stercza w porównaniu z chorymi stanowiącymi grupę kontrolną. Wnioski. Aktywność ACHE w mięśniówce pęcherza moczowego może być czynnikiem pozwalającym przewidzieć skuteczność leczenia operacyjnego pacjentów leczonych z powodu łagodnego rozrostu stercza oraz wyłonić grupę chorych, wymagających farmakologicznego leczenia uzupełniającego.

  Streszczenie angielskie: The objective. The authors evaluated the activity of the parasympathetic system of the urinary bladder in patients with BPH, who were treated with Hryntschak method. The indirect evaluation was based on the analysis of ACHE activity in bladder muscle, a sample of which was taken during the operation from the bladder top area. Material and method. Evaluations were made in 13 patients operated on because of BPH. The control group consisted patients with bladder bancer in whom no storage and voiding syndromes were detected before the operation and who underwent cystectomy. Samples were frozen in liquid nitrogen and then treated with mononuclear antibody against ACHE. The intensity of the reaction was assessed semiquantitatively. Results. ACHE was found to be more active in bladder muscle of patients with BPH. Conclusions. ACHE activity in bladder muscle may be used as a prognostic of surgical success and thus it may serve to select patients for additional parasympathiolyitic treatment.


  3/9

  Tytuł oryginału: Laparoskopia wspomagana ręką opeatora w urologii.
  Tytuł angielski: Hand assisted laparoscopy in urology.
  Autorzy: Woźniak Sławomir Paweł, Zdrojowy Romuald, Dembowski Janusz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.13-17, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Laparoskopia wspomagana ręką (Hand Assisted Laparoscopy - HAL) pozwala chirurgowi na bezpośredni kontakt z polem operacyjnym. Wrażenia dotykowe są źródłem precyzyjnych informacji; wpływają na sposób i zakres preparacji tkanek, przyczyniając się przy tym do zmnijeszenia niepożądanego urazu. Wskazania do HAL obejmują radykalną nefrektomię, nefrektomie u żywych dawców, częściową nefrektomię, nefroureterektomię, adrenalektomię i, od niedawna, pyeloplastykę. HAL rozwija się szczególnie dynamicznie w USA, mimo zaawansowanych technik, jakie oferuje standardowa laparsokopia. Od kilku lat podczas corocznych zjazdów AUA prowadzone są warsztaty HAL. W wybrnych procedurach korzyści dla pacjenta i systemu operki zdrowotnej, przy zastosowaniu HAL i laparoskopii standardowej, są prawie identyczne. Na uwagę zasługuje fakt, że krzywa nauki dla HAL jest znacznie krótsza niż dla konwencjonalnej laparoskopii, dzięki czemu nowe techniki dostępne są również dla lekarzy, którzy wcześniej nie wykonywali zabiegów laparoskopowych.

  Streszczenie angielskie: In order to reduce the technical challenge of urologic laparoscopic surgery, investigators have introduced the concept of 'handassisted laparoscopy". HAL is a hybrid technique that incorporates features of both standard laparoscopy and open surgery. The surgeon's dominant hand controls the laparoscopic instruments used for dissection, suturing, clip application, etc. The surgeon's non-dominant hand replaces a laparoscopic instrument: It enters the abodminal cavity through a 7 cm incision to palpate tissues, providing the surgeon with spatial orientation and tactile sensation, as in open surgery. A laparoscope provides the view of the operative field. The presence of the hand allows for tactile sensation, a 3-dimensional spatial orientation, tissue palpation, blunt dissection and retraction. The hand in thewound plays the role of the non-dominant hand in open surgery: It works in concert with the instrument-bearing hand for effective and safe tissue dissection. When bleeding occurs, the hand provides prompt and secure hemostasis, allowing exposure, clip application or suture ligature. Intracorporeal knot typing is similar to the technique used in open surgery. The learning curve appears to be less steep for hand-assisted laparoscopy.


  4/9

  Tytuł oryginału: Przegląd danych etiopatogenetycznych o chorobie Buergera.
  Tytuł angielski: Review of current etiopathogenetic data of Buerger disease.
  Autorzy: Czarnacki Maciej, Zdrojowy Krystyna, Adamiec Rajmund
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.263-265, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mimo upływu ponad 75 lat od chwili uznania choroby Buergera (TO) za odrębną jednostkę nozologiczną, jej etiologia i patogeneza nie zostały dostatecznie poznane. Według wielu autorów powstanie choroby związane jest w istotny sposób z czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Narażenie niektórych pacjentów o szczególnym genotypie (głównie HLA-A9 oraz HLA-B5) na działanie czynnika środowiskowego, głównie nikotyny, może leżeć u podstaw etiopatogenezy choroby Buergera. Stwierdzenie we krwi chorych obecności przeciwciał przeciwelastynowych, przeciw kolagenowi I i III, przeciwciał na antygen nikotynowy i naczyniowy, kompleksów immunologicznych, pozwoliło wysunąć teorię immunologicznego charakteru TO. W chorobie Buergera określonej w ostatnich latach mianem nieaktywnej kolagenozy, kompleksy immunologiczne, toksyny komórkowe powstałe w procesach fagocytarnych, stwierdzane u palaczy tytoniu stanowią czynniki odpowiedzialne za uszkodzenie ściany naczyniowej. Zaburzenie równowagi układu prostacyklina I2/tromboksan A2, przyspieszona agregacja płytek, sprzyjają skurczowi tętniczek i w efekcie prowadzą do zwiększonej gotowości prozakrzepowej. Ważną rolę w rozwoju uszkodzenia śródbłonka naczyń odgrywają niektóre cząsteczki adhezyjne, m.in. selektyny P i L. Leczenie prostaglandyną indukuje poprawę stanu ściany naczyniowej (śródbłonka), a tym samym poprawę ukrwienia tkanek, wyrażającą się zmniejszeniem stężenia selektyn, czynnika vWF oraz liczby złuszczonych komórek endotelium.


  5/9

  Tytuł oryginału: Walne Zebranie Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych.
  Autorzy: Zdrojowy Romuald
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.94-95 - Kongres Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych Wrocław 08.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Unia Polskich Towarzystw Chirurgicznych

  Streszczenie polskie: Celem Unii jest działanie na rzecz zbliżenia, współpracy i integracji zawodowej wszystkich specjalności chirurgicznych. Przedmiotem zainteresowania są wszystkie sprawy związane z działalnością i rozwojem chirurgii polskiej.


  6/9

  Tytuł oryginału: Czy prostatektomia załonowa ma zastosowanie w leczeniu raka stercza w stadium T3? Debata XXXII Kongresu PTU.
  Opracowanie edytorskie: Zdrojowy Romuald (Moder.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.23-24, 26, 28, tab. - 32 Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego Wrocław 13-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/9

  Tytuł oryginału: Nowe aspekty leczniczego wpływu prostaglandyny E1 w zarostowo-zakrzepowym zapaleniu naczyń.
  Tytuł angielski: New aspects of the prostaglandin E1 therapeutic influence in thromboangiitis obliterans.
  Autorzy: Zdrojowy Krystyna, Adamiec Rajmund, Czarnacki Maciej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1071-1077, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Prostaglandyna E1 ze względu na unikatowe działanie ochronne i naprawcze śródbłonka znajduje zastosowanie w leczeniu wielu jednostek chorobowych. Celem pracy była ocena wpływu protaglandyny E1 na profil wybranych cząsteczek adhezyjnych u chorych na zarostowo-zakrzepowe zapalenie naczyń. Badaniami objęto 21 chorych z zarostowo-zakrzepowym zapaleniem naczyń w wieku od 31-49 lat (średnio 40,3 ń 5,3). Grupę kontrolną stanowiły 22 osoby zdrowe w wieku 18-50 lat (średnia wieku 34,65 ń 12,25 lat). W grupie pacjentów i osób zdrowych oznaczono liczbę krążących komórek śródbłonka (EC) oraz stężenie selektyny L, P i E i czynnika vWF. U chorych na zarostowo-zakrzepowe zapalenie naczyń parametry te oznaczono przed i po 20-dniowej dotętniczej kuracji PGE1 (Alprostadil) w dawce 10 mikrogramów. Nie zaobserwowano wpływu PGE1 na stężenie selektyny E, jej wartości przed i po leczeniu wynosiły 66,56 ń 8,92 ng/ml. Spadek stężenia odnotowano w odniesieniu do selektyny P, uwidocznione różnice nie były jednak istotne statystycznie. Znamienną redukcję zaobserwowano w przypadku selektyny L: z 799,88 ń 104,79 ng/ml, do 764,83 ń 116,04 ng/ml oraz w przypadku czynnika vWF: z 195,04 proc. ń 26,20 proc. do 187,69 proc. ń 22,83 proc. po leczeniu. Końcowym wykładnikiem korzyści terapeutycznych PGE1 był spadek liczby krążących komórek śródbłonka z 2,47 ń 1,01 kom/ml przed leczeniem do 2,36 ń 0,97 kom/ml po leczeniu. Prostaglandyna E1 podawana dotętniczo u chorych na zarostowo-zakrzepowe zapalenie ...

  Streszczenie angielskie: Prostaglandin E1 because of its unique protective and repaired endothelial action is used in the treatment of many diseases. The aim of the study was the investigation of prostaglandin E1 influence on some adhesive molecules profile in the patients with thrombangitis obliterans. 21 patients, aged 31-49 years (mean 40,3 ń 5,3), with thrombangitis obliterans were observed. The control group consisted of 22 healthy patients, aged 18-50 years (mean 34,6 ń 12,25 years). In both groups as well the number of circulated endothelial cells and selectin L, P, E and vWF factor concentration were measured. In patients suffered from thrombangitis obliterans these parameters were measured before and after 21 days intraarterial 10 mg PGE1 (Alprostadil) infusion. No PGE1 influence on selectin E concentration was observed, the mean values as well before as after the treatment were equal to 66,56 ń 8,92 ng/ml. The decrease in selectin P concentration was observed but the difference was not statistically signficant. The statistically significant reducion was observed in selectin L (decrease from 799,88 ń 104,79 ng/ml to 764,83 ń 116,04 ng/ml) and vWF concentration (decrease from 195,04 p.c. ń 26,2 p.c. to 187,69 p.c. ń 22,83 p.c.). The final PGE1 therapeutic result was the circulating endothelial cells decrease (from 2,47 ń 1,01 before to 2,36 ń 0,97 cells/ml after treatment). Intraarterial PGE1 infusion in patients with thrombangitis obliterans results in significant selectin L, vWF ...


  8/9

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia BPH za pomocą inhibitorów 5ŕ-reduktazy.
  Autorzy: Zdrojowy Romuald
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.26-29, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Na podstawie prób klinicznych wykazano, że finasteryd skutecznie zmniejsza dolegliwości subiektywne, czego wyrazem jest poprawa jakości życia. Jego stosowanie prowadzi również do poprawy mikcji.


  9/9

  Tytuł oryginału: Urology : urological oncology : neoplasms of the kidney, ureter and urinary bladder
  Opracowanie edytorskie: Lorenz Jerzy (ed.), Dembowski Janusz (ed.), Zdrojowy Romuald (ed.).
  Źródło: - Wrocław, Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne 2002, 153 s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,979

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: