Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAWODNIAK-SZAŁAPSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Założenia programowe i organizacyjne nauczania diabetologii w ramach specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej.
Tytuł angielski: Program of diabetes training in the course of family doctor specialisation.
Autorzy: Cypryk Katarzyna, Torzecka Wiesława, Wilczyński Jan, Zawodniak-Szałapska Małgorzata
Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.15-18, bibliogr. 3 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,197

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W obecnie obowiązującym toku specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej, diabetologia nie jest wyszczególniona jako osobna dziedzina kształcenia. Ze względu na specyficzne cechy cukrzycy: charakter społeczny choroby, silny związek między wczesnym rozpoznaniem i prawidłowym wyrównaniem cukrzycy a zapobieganiem rozwojowi przewlekłych powikłań oraz możliwości i dużą skuteczność działań profilaktycznych: pierwotnej, wtórnej wczesnej i późnej, konieczne wydaje się wyodrębnienie diabetologii jako osobnego problemu medycznego i przyjęcie programu szkolenia w tej dziedzinie jako obligatoryjnej części w toku specjalizacji. Prawidłowe leczenie cukrzycy od momentu rozpoznania, wczesne rozpoznawanie przewlekłych powikłań i skierowanie pacjenta w odpowiednim momencie do leczenia specjalistycznego wymaga rzetelnego przygotowania teoretycznego i praktycznego lekarza pierwszego kontaktu. W niniejszym artykule przedstawiono założenia programowe i organizacyjne nauczania diabetologii w ramach specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej. Program ten był w części sponsorowany z grantu edukacyjnego "Compas" Międzynarodowego Centrum Diabetologii w Minneapolis, USA.

  Streszczenie angielskie: In the present training system of primary care doctors, diabetology is not specified as a separate topic. Since diabetes is a common, chronic disease and is very often accompanied by serious chronic complications and because three are good chances for primary and secondary prevention, introduction of diabetology as the compulsory training course for family doctors seems to be necessary. We propose a 3-day course covering diagnostics and therapy of diabetes, mainly of the type 2, and of the syndrome X and 1-day course covered prevention and early recognition of complications. After lectures and workshops the attendants will do some practice in the hospital and Outpatients Clinic. The trainng course for family doctors has been prepared according to the Staged Diabetes Management created by R. Mazze, E. Strock i D. Etzwiler from International Diabetes Center in Minneapolis, USA, adapted to the conditions existing in Poland by the expert team of diabetologists. It was partially sponsored by educational grant "Compas" from International Diabetes Center, Minneapolis, USA.


  2/6

  Tytuł oryginału: Oznaczenie glikemii na czczo jest niewystarczające dla rozpoznawania zaburzeń gospodarki węglowodanowej u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej.
  Tytuł angielski: Measurement of fasting glucose concentration is not useful as a screening test in women with previous gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Cypryk Katarzyna, Zawodniak-Szałapska Małgorzata, Wilczyński Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (2) s.88-91, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej stężenia glukozy na czczo w porównaniu do doustnego testu obciążenia glukozą dla rozpoznawania zaburzeń tolerancji glukjozy u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej (GDM). Materiał i metodyka: Badaniem objęto 193 kobiety, które w latach 1990-1998 przebyły GDM (śr. czas od GDM 3,1 ń 6,0 lat). Średni wiek kobiet w chwili badania wynosił 34,3 ń 7,7 lat, a średni wiek zachorowania na cukrzycę ciążową wynosił 31,4 ń 6,3 lat. U kobiet, u których nie stwierdzono do chwili badania cukrzycy, wykonano test z doustnym obciążeniem 75 g glukozy (OGTT) wg protokołu WHO. Uzyskane wyniki badań zinterpretowano w oparciu o wartość glikemii na czczo i wynik OGTT. Wyniki: W badanej grupie do chwili badania cukrzycę (DM) rozpoznano i leczono u 45 (23,3 proc.) kobiet (u 18 DM typ 1, u 27 DM typ 2). W grupie 148 kobiet bez znanych zaburzeń gospodarki węglowodanowej, glikemia naczczo wynosiła 110 mg/dl u 141 (95,3 p.c.), 110-125 mg/dl u 4 (2,7 proc.) i 125 mg/dl u 3 (2,0 proc.) kobiet. Wśród 4 kobiet, sklasyfikowanych jako nieprawidłowa glikemia na czczo (110-125 mg/dl), po wykonaniu OGTT u 1 kobiety nie potwierdzono istnienia zaburzeń, a u 3 kobiet rozpoznano upośledzoną tolerancję glukozy (GT). W grupie kobiet z prawidłową glikemią na czczo ( 110 mg/dl), w wykonanym OGTT stwierdzono: prawidłową tolerancję glukozy u 112 (79,4 proc.); upośledzoną tolerancję glukozy u 23 (16,3 proc.) i cukrzycę u 6 kobiet (4,3 proc.). Ograniczenie badań ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the concordance rate between fasting plasma glucose and World Organisation (WHO) diagnostic criteria with 75-g OGTT, for glucose intolerance states in women with previous gestational diabetes melitus (GDM). Material and methods: One hundred ninety three women who had a confirmed diagnosed of GDM (based on the WHO criteria) between 1990-98 participated in the study. Two-step procedure was implemented 3.1 ń 6.0 yrs postpartum. Firstly, the patients' histories were reviewed for a previous non-pregnancy diagnosis of impaired glucose itolerance (IGT) or frank diabetes (DM). Secondly, for women with no history of IGT or DM a fasting plasma glucose was measured and 75-g oral glucose tolerance test was performed in accordance with the WHO protocol. Metabolic disturbances were diagnosed according to fasting glycemia (only) and 75-g OGTT (WHO). Patients' histories confirmed diabetes in 45 women (23.3 p.c.): 18 women with type 1 and 17 with type 2 diabetes. Using the OGTT criteria, type 2 diabetes was identified in 7 (4.7 p.c.) and IGT in 28 (18.9 p.c.) women. In contrast, diabetes was diagnosed only in 3 (2.0 p.c.) women and impaired fasting glucose (IFG) in 4 (2.7 p.c.) subjects according to fasting plasma glucose criteria. If only fasting glycemia was employed, 6 subjects with diabetes and 23 subjects with IGT would have been missed, Conclusion: Because the incidence of glucose metabolic disturbances in women with previous GDM is high - ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Makrosomia - istotny problem noworodków matek z cukrzycą ciążową.
  Tytuł angielski: Macrosomia - an important complication in newborns of gestational diabetic women.
  Autorzy: Cypryk Katarzyna, Szymczak Wiesław, Sobczak Małgorzata, Zawodniak-Szałapska Małgorzata, Jędrzejewska Elżbieta, Lewiński Andrzej, Wilczyński Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.198-202, tab., bibliogr. 44 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W cukrzycy ciążowej (GDM) zaburzony jest metabolizm glukozy u ciężarnej co doprowadza do szeregu nieprawidłowości w przebiegu ciąży, porodu i powikłań u noworodków. Jednym z tych zaburzeń jest nadmierny wzrost płodu - makrosomia. Celem pracy była ocena częstości występowania makrosomii w grupie kobiet z cukrzycą ciążową i ocena czynników ryzyka jej wystąpienia. Badaniem pobjęto 1501 ciężarnych w wieku (śr. ń SD) 28 ń 5,4 lat, które podzielono na 3 grupy: NGDM - 993 ciężarne z prawidłową tolerancją glukozy, GDM - 508 ciężarnych z cukrzycą ciążową. Grupę GDM podzielono dodatkowo na dwie podgrupy: GDM1 - 376 ciężarnych z cukrzycą ciążową leczonych wyłącznie dietą, GDM2 - 132 ciężarne z cukrzycą ciążową leczonych dietą i insuliną. U wszystkich kobiet przeprowadzono badanie podmiotowe (wywiad położniczy, rodzinny, masa ciała przed ciążą) dokonano oceny gospodarki węglowodanowej oraz określono czas porodu, masę noworodków (masa bezwzględna, centyl wg siatki Janczewskiej). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. częstość występowania makrosomii w grupie GDM wynosiła 11,8 proc. w grupie NGDM 6,2 proc., a dzieci o nieprawidłowo wysokiej masie ciała (LGA) odpowiednio 14,0 proc i 4,5 proc. W grupie GDM2 stwierdzono znamiennie więcej noworodków makrosomicznych niż w GDM1 (odpowiednio 19,7 proc. i 9.0 proc.). Masa urodzeniowa noworodków korelowała niezależnie w obu grupach ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) matki przed ciążą (NGDM - p = 0,013, GDM - p = 0,001). W grupie NGDM stwierdzono korelację między masą urodzeniową dziecka a wynikiem testu...


  4/6

  Tytuł oryginału: Praktyczne podejście do diagnostyki i terapii cukrzycy typu 1.
  Tytuł angielski: Practical approach to diagnostics and therapy of diabetes mellitus type 1.
  Autorzy: Zawodniak-Szałapska Małgorzata, Cypryk Katarzyna, Szosland Konrad, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.536-541, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono aktualnie stosowane kryteria rozpoznawania cukrzycy typu 1 oraz nowoczesne poglądy na temat jej etiopatogenezy i leczenia. Omówiono rolę immunologicznej odpowiedzi humoralnej i komórkowej, a także predyspozycję genetyczną do zachorowania. Autorzy przedstawili konieczność zintegrowanego leczenia insuliną, dietą i wysiłkiem fizycznym w celu poprawy kontroli metabolicznej. Podkreślono rolę intensywnej funkcjonalnej insulinoterapii jako metody zmniejszającej ryzyko wystąpienia późnych powikłań cukrzycy typu 1.

  Streszczenie angielskie: In the paper, the authors present current diagnostic criteria used in diabetes mellitus. Some aspects of the etiology and pathophysiology of diabetes mellitus type 1 are also discussed; including and immunological factors. The author present also some practical measures in the treatment of diabetes mellitus, such as diet, physical activity, and insulin therapy, which may improve metabolic control, with an emphasis on intensive insulin therapy which is most effective in reducing late complications of diabetes mellitus.


  5/6

  Tytuł oryginału: Praktyczne podejście do diagnostyki i leczenia cukrzycy typu 2.
  Tytuł angielski: Practical approach to diagnostics and therapy of diabetes mellitus type 2.
  Autorzy: Cypryk Katarzyna, Zawodniak-Szałapska Małgorzata, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.542-547, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono kryteria rozpoznawania cukrzycy typu 2 oraz aktualne poglądy na temat jej etiopatogenezy i leczenia. Omówiono rolę insulinooporności i zaburzeń wydzielania insuliny jako zasadniczych mechanizmów hiperglikemii w tym typie cukrzycy. Autorzy przedstawili cele i nowoczesne metody leczenia w oparciu o aktualne zalecenia. Podkreślono konieczność dążenia do optymalnego wyrównania cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i gospodarki węglowodanowej u wszystkich chorych, osiągnięcie wartości zbliżonych do obserwowanych u ludzi zdrowych zapewnia zmniejszenie ryzyka wystąpienia przewlekłych powikłań cukrzycy.

  Streszczenie angielskie: In the paper, the authors discuss the recently accepted diagnostic criteria of diabetes mellitus. Some aspects of the etiology and pathophysiology of diabetes mellitus type 2 are discussed, including insulin and insulin secretion distrurbances. The authors present goals of therapy and treatment methods. The emphasis is put on good metabolic control which brings the best results, regarding decrease in number of all chronic complications.


  6/6

  Tytuł oryginału: Współczesne tendencje w leczeniu dietetycznym i farmakologicznym otyłości.
  Tytuł angielski: New trends in dietary treatment and pharmacotherapy of obesity.
  Autorzy: Pytasz Urszula, Szosland Konrad, Zawodniak-Szałapska Małgorzata, Domagalska-Nalewajek Hanna, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.570-574 + [1 nlb.], bibliogr. 25 poz., sum. - Zakończenie artyk. i bibliogr. na str. nlb.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono w oparciu o najnowszą literaturę etiopatogenezę otyłości, jej powikłań i chorób skojarzonych z otyłością. Szczególną uwagę zwrócono na leczenie dietą i środkami farmakologicznymi. Podkreślono szkodliwości wynikające z nieprawidłowego sposobu leczenia otyłości.

  Streszczenie angielskie: In the paper, the etiopathogenesis of obesity, as well as of its complications and diseases connected with obesity are discussed, on the basis of the moet recent literature. Special attention was paid to dietary treatment and paharmacotherapy. The harmful influence of incorrect treatment of obesity was laso emphasized.

  stosując format: