Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAWISZA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wybór testów diagnostycznych w najczęstszych alergiach. Od czego rozpocząć proces diagnostyczny].
Autorzy: Zawisza Edward
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.247, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 109(5)
Sygnatura GBL: 312,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/14

  Tytuł oryginału: Zafirlukast w leczeniu polipów nosa u chorych ze współistniejącą aspirynową astmą oskrzelową - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Zafirlukast in the treatment of nasal polyps in aspirin intolerant asthmatics - preliminary report.
  Autorzy: Modrzyński Marek, Zawisza Edward, Rapiejko Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.224-227, il., tab., bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zespół nietolerancji niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NNLP) charakteryzuje się obecnością polipów nosa i zatok, astmą oskrzelową i różnie wyrażoną nadwrażliwością po podaniu aspiryny i leków jej podobnych. Nietolerancja wszystkich inhibitorów cykooksygenazy pozwala koncentrować się nam w badaniach dotyczących kaskady kwasu arachidonowego. Polipy nosa są następstwem przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, często połączonego z infiltracją eozynofilową. W jaki sposób to kwasochłonne zapalenie prowadzi do powstania polipa jest niejasne. Granulocyty kwasochłonne są jednak bogatym źródłem leukotrienów cysteinowych - potężnych mediatorów zapalenia, które mogą być odpowiedzialne za blokadę nosa, wyciek i nadreaktywność błony śluzowej. W badaniach ostatnich lat była podnoszona niejednokrotnie ich rola w powstawaniu polipów nosa. Wykazano m.in. podwyższone stężenia leukotrienów w tkance polipów u chorych na astmę aspirynową. Ponieważ blokery receptora leukotrienowego hamują działanie endogennych leukotrienów, to jest możliwe, że leki te mogłyby zostać zastosowane w leczeniu polipów nosa. Nasze badanie zmierzało do określenia skuteczności zafirlukastu w tej jednostce chorobwej. Dochodzimy do wniosku, że przynajmniej w części przypadków leki antyleukotrienowe mogłyby stanowić alternatywę dla steroidoterapii i leczenia chirurugicznego.

  Streszczenie angielskie: Aspirin intolerance is characterized by polypous rhinosinusitis, bronchial asthma and adverse reactions to aspirin. The common intolerance to all cyclo-oxygenase inhibitors allows us to focus study of the pathogenesis of AI on the metabolism of arachidonic acid. Nasal polyposis is a chronic inflammatory condition that is mostly characterized by an infiltration of eosinophils. How this eosinophilic inflammation leads to polyp formation remains largely unclear. Eosinophils are the major source of cysteinyl leukotrienes - potent pro-inflammatory mediators they can by responsible for nasal blockade, rhinnorhoea and hyperresponsiveness. A role of prostaglandins (PGs) and leukotrienes (LTs) in the pathogenesis of nasal polyps has been recently suggested and leukotriene levels have been shown to be elevated in patients with asthma as well as in those with sinonasal polyposis and sinusitis. Because leukotriene receptor antagonists inhibit activity of endogenous leukotrienes and decrease tissue eosinophilia it is speculated that these drugs may be useful also in the management of nasal polyps. Our study was designed to determine the efficacy of zafirlukast, a cysteinyl leukotriene receptor antagonist, in nasal polyposis. We conclude that antileukotrienes might play a role in controlling polyposis and their symptoms, and they might be a alternative to longterm steroid therapy and repeated surgical therapy.


  3/14

  Tytuł oryginału: Przypadek usznopochodnego ropnia móżdżku.
  Tytuł angielski: A case of otogenic cerebellar abscess.
  Autorzy: Modrzyński Marek, Wróbel Barbara, Zawisza Edward, Kopala Wacław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.140-142, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Ropien móżdżku jest poważnym powikłaniem chorób ucha, wymagającym wczesnej diagnostyki i leczenia. Tomografia komputerowa z podaniem kontrastu jest bardzo pomocna w jego diagnostyce. Fakt ten zilustrowano opisem przypadku ropnia móżdżku w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem u jednego z naszych pacjentów. W badaniu stwierdzono wyciek z ucha, gorączkę, bóle głowy, wymioty i jednostronny niedosłuch przewodzeniowy. Zastosowano leczenie polegające na wykonaniu operacji radykalnej, nacięciu ropnia móżdżku oraz antybiotykoterapii.

  Streszczenie angielskie: Cerebellar abscess is a serious complication of ear disease that requires early diagnosis and treatment. Computerized axial tomography with contrast enhancement is very useful for the diagnosis of these abscesses. This fact is illustrated by a case report of a cerebellar abscess secondary to chronic otitis media with cholesteatoma detected in one of our patients. On examined otorrhoea, fever, headache, vomiting and had hemilateral conductive hearing loss. The therapy included radical operation, excision of theabscess and antibiotic therapy.


  4/14

  Tytuł oryginału: Terapia chorób alergicznych.
  Autorzy: Zawisza Edward
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (6) s.40, 42, tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/14

  Tytuł oryginału: Przypadek zespołu Stevens-Johnsona wywołanego przez podanie doksycykliny.
  Tytuł angielski: Stevens-Johnson syndrome caused by doxycycline.
  Autorzy: Modrzyński Marek, Wróbel Barbara, Zawisza Edward
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (5) s.169-171, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The Stevens-Johnson syndrome is a rare sort of multiform erythema, which can by used by different factors. The authors describe Stevens-Johnson syndrome caused by hypersensivity to doxycycline.


  6/14

  Tytuł oryginału: Skórne manifestacje zakażenia Helicobacter pylori.
  Autorzy: Zawisza A., Walecka I., Rydzewska G[rażyna]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (4) s.246-251, bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/14

  Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania atopii u dzieci z przerostem migdałka gardłowego.
  Tytuł angielski: The occurrence of atopy in childern with adenoid hypertrophy.
  Autorzy: Modrzyński Marek, Zawisza Edward, Rapiejko Piotr, Przybylski Grzegorz, Królikiewicz Janusz, Lipiec Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1003-1006, tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Alergizacja dróg oddechowych zapoczątkowana zostaje w obrębie ich błony śluzowej. Narządem limfatycznym zlokalizowanym w bezpośredniej bliskości błony śluzowej nosa jest migdałek gardłowy. Przerost migdałka gardłowego (PM) jest u dzieci częstym schorzeniem, jednak jego związek z atopią jest rzadko analizowany. W celu zbadania wpływu atopii na PM przebadaliśmy 134 dzieci w wieku od 4 do 8 lat (przeciętna wieku 5,4 lat), u których występował PM. W analizowanej grupie 102 dzieci miało trudności w oddychaniu nosem u 61 występowały nawracające zapalenia dróg oddechowych, u 51 nawracające zapalenia ucha, u 40 zaburzenia słuchu. Na podstawie badania alergologicznego u 30,6 proc. dzieci wykryto atopię - 41 spośród 134 badanych dzieci miało dodatnie punktowe testy skórne, głównie na alergeny pyłkowe i roztoczowe. Wśród tych pacjentów specyficzne przeciwciała IgE w surowicy udało się wykryć w 87 proc. przypadków. Podwyższony poziom całkowitych IgE stwierdzono natomiast tylko u ok. 17 proc. badanych, a podwyższoną eozynofilię u 8,5 proc. Część dzieci została zakwalifikowana do adenotomii i wykonane było u nich badanie histopatologiczne usuniętej tkanki. U części dzieci zastosowano leczenie zachowawcze. Wnioski: Praca pokazuje, że alergia i nadwrażliwość na różne typy alergenów jest ważnym czynnikiem ryzyka w powstawaniu przerostu migdałka gardłowego, szczególnie większego stopnia, przez co wczesne leczenie chorób alergicznych może przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania PM.

  Streszczenie angielskie: Allergic sensitization of the airways occurs in ther mucosa. The lymphatic structure closest to the nasal mucosa is the adenoid. Adenoid hypertrophy (AH) may cause significant morbidity in children but its relationshipto atopy has not been intensively studied. To examine te influence of atopy on the adenoid hypertrophy we studied 134 chidlren ages 4 to 8 years, with an average age of 5.4 who had AH. In the analysed group 102 children suffered from difficulty in nose breathing, 61 of children from recurrent upper respiratory tract infections, 51 from recurrent otitis and 40 from hearing disorders. On the basis of allergic and immunological examinations, in 30.6 p.c. atopy was confirmed - 41 out of 134 children showed positive skin test for allergy, mostly to different kinds of pollen or house dust. From these positive patients the respective allergens could be determined by RAST tests in serum of 87 p.c. Increased total IgE level in serum was confirmed only in 17.5 p.c. 8.5 p.c. of children showed peripherial blood eosinophila. Some children were qualified for adenotomy and removed adenoid was examined histopahtologically. Pharmacological treatment was also recommended. Conclusions: The study shows that allergy and sensivity to different kinds of allergens is an important risik factor for a greater degree of AH in children. Therefore, early prevention of exposure to them may help reduce occurence of AH.


  8/14

  Tytuł oryginału: Immunoterapia swoista w leczeniu zespołu alergii jamy ustnej u chorych uczulonych na pyłki drzew.
  Tytuł angielski: Specific-pollen immunotherapy in the treatment of oral allergy syndrome in patients with tree pollen hypersensitivity.
  Autorzy: Modrzyński Marek, Zawisza Edward, Rapiejko Piotr, Przybylski Grzegorz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1007-1010, bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na przestrzeni trzech ostatnich dziesięcioleci wielu autorów opisywało powiązania pomiędzy nadwrażliwością na pyłki roślin oraz owoce i warzywa. Najwięcej jest pacjentów z alergią na pyłek brzozy, którzy reagują patologicznie na jabłka i inne jadalne części roślin. Główny alergen pyłku brzozy, Bet v 1 oraz główny alergen jabłka Mal d 1 jak też inne alergeny wykazują daleko posuniętą homologię. Powstaje więc pytanie, w jakim stopniu odczulanie pyłkiem brzozy może złagodzić objawy alergii jamy ustnej wywoływane przez jabłko. Badanie zostało przeprowadzone z udziałęm 27 pacjentów uczulonych na pyłek brzozy, którzy mieli objawy OAS (oral allergy syndrom) po zjedzeniu jabłek i byli odczulani swoiście przez okres 24 do 36 miesięcy. Ośmioosobowa grupa pacjentów nieodczulanych stanowiła kontrolę. W wyniku odczulania szesnastu chorych (59 proc.) odnotowało zmniejszenie (37 proc.) lub całkowite ustąpienie (22 proc.) objawów OAS. Wniosek: Immunoterapia z użyciem szczepionek pyłkowych może prowadzić do znacznej redukcji objawów OAS; poprawa kliniczna nie jest równoległa w odniesieniu do zmian stężeń sIgE w surowicy krwi i do wyników punktowych testów skórnych.

  Streszczenie angielskie: Over the last three decades several authors have described the existence of an association between sensitivity to different pollens and senstivity to diverse edible vegetables. most patients with birch pollen allergy report oral allergy symptoms symptoms after eating fresh apples and other vegetable foods. Major birch pollen and apple allergens, Bet v 1 and Mal d 1, and other ntigens are highly homologous; as a consequence, pollen-specific immunotherapy (SIT) might be expected to improve apple hypersensitivity. A prospective study was carried out in 27 birch pollen-sensitivie patients with apple-induced OAS (oral allergy syndrom) who received injection immunotherapy for 24, or 36 months. Eight patients not submitted to SIT and followed up for 24 - 36 months were used as a control. Sixteen patients (59 p.c.) reproted a significant reduction (37 p.c.) or a total disappearance (22 p.c.) of OAS symptoms after SIT. COnclusion: SIT with birch pollen extracts effectively reduces clinical apple sensitivity in some cases; these effects are not paralleled by a similar reduciton of specific IgE and skin reactivity.


  9/14

  Tytuł oryginału: Rola patogenów grzybiczych w infekcjach górnych dróg oddechowych na podstawie badań własnych.
  Autorzy: Chustecki Adam, Zawisza Edward
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.49-50, tab. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/14

  Tytuł oryginału: Leki antyhistaminowe III generacji w terapii pyłkowic.
  Tytuł angielski: Treatment of Hay Ferer by III generation of antihistamines.
  Autorzy: Zawisza Edward
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.17-19, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Antihistamines of III generation are first - line therapy in Hay Fever and are particularly effective in relieving nasal congestion, pruritus, sneezing and rhinorrhea. This class of drug (Aerius, Telfast, Xyzal) is exellent for patients with postnasal drip - induced cough, and nasal blocking in allergic rhinitis.


  11/14

  Tytuł oryginału: Leki antyhistaminowe i sympatykomimetyczne w terapii pyłkowic ("kataru siennego").
  Tytuł angielski: Antihistaminics and sympathomimetics in the Hey Fever treatment.
  Autorzy: Zawisza Edward, Modrzyński Marek
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.41-44, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uczulenia na pyłki roślin należą do najbardziej fascynujących chorób współczesnej medycyny. Zapylenie, tj. przeniesienie ziaren pyłku na znamię słupka u roślin okrytozalążkowych oraz na zalążki u nagozalążkowych, może odbywać się za pośrednictwem powietrza (anemogamia), zwierząt (zoogamia, w której wyróżniamy zapylenie przez ptaki - ornitogamię, i owady - endomogamię) oraz za pośrednictwem wody (wodopylność - hydrogamia). Alergologów interesuje głównie zapylenie za pomocą prądów powietrza. Uważa się, że flora w Polsce jest w 25 proc. wiatropylna. Rośliny te należą do kilku grup systematycznych, takich jak: drzewa szpilkowe, drzewa i krzewy tzw. kotkowych (Amentiflorae), trawy i turzyce, chmiel (Humulus Lupulus), pokrzywa (Urtica), rdesty (Polygonum) i inne.

  Streszczenie angielskie: Antihistamines combined with decongestants possessing alfa - adrenergic receptor activity are particulaely useful in patient with nasal congestion. Rhinopront is especially helpful in patients with prominent nasal blocking.


  12/14

  Tytuł oryginału: Indeks atopii (alergii).
  Tytuł angielski: Index (Factor) of atopy.
  Autorzy: Zawisza Edward
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.57-60, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Proporcje pomiędzy stężeniem IgE w surowicy krwi a ilością (w liczbach bezwzględnych) eozynofili będzie wyznaczał tzw. indeks alergii. Proponowany przez nas indeks atopii ma na celu oddzielanie roli IgE od eozynofili. Duża ilość IgE będzie świadczyła o tym, że w proces patologiczny są zaangażowane alergeny środowiskowe. Ich eliminacja, immunoterapia czy też atopowa farmakoterapia będą podstawą postępowania terapeutycznego. Natomiast przy przewodzie eozynofili będziemy myśleli o mechanizmach opóźnionych (nie -atopowych). Sterydoterapia i blokery leukotrienów będą podstawą naszego postępowania terapeutycznego.

  Streszczenie angielskie: Allergic diseases are associated with allergen specific immunoglobulin E (IgE) and eosinophils in the blood and nasal mucosa. The IgE to eosinophils pattern has been shown to be usefull in determination of treatment.


  13/14

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i terapia chorób atopowych układu chłonnego gardła.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of atopic adenoids.
  Autorzy: Zawisza Edward, Samoliński Bolesłw, Modrzyński Marek, Krygowski Włodzimierz
  Źródło: Alergia 2002 (3) s.34-36, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/14

  Tytuł oryginału: Nieżyt naczynioruchowy nosa a atopia.
  Tytuł angielski: Vasomotor rhinitis and atopy.
  Autorzy: Krygowski Włodzimierz, Zawisza Edward, Samolińska-Zawisza Urszula
  Źródło: Alergia 2002 (3) s.48-50, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: