Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAWADZKI
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/27

Tytuł oryginału: Kamica układu moczowego
Autorzy: Zawadzki Jan
Źródło: W: Nefrologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego : [prezentacja slajdów] - [Warszawa, 2002] s.53-55 - Konferencja pt. Nefrologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego - Cykliczne Konferencje Medyczne Warszawa 26.10. 2002
Sygnatura GBL: 820,221

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/27

  Tytuł oryginału: Temperament - geny i środowisko : porównania wewnątrz- i międzypopulacyjne
  Autorzy: Zawadzki Bogdan
  Źródło: - Sopot, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne s.c. 2002, 205, [1] s. : il., tab., bibliogr. s. 191-199, sum., 24 cm.
  Seria: Psychologia w Monografiach Naukowych 1
  Sygnatura GBL: 739,536

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/27

  Tytuł oryginału: Long-term results of surgical treatment in ulcerative colitis.
  Tytuł polski: Odległe wyniki leczenia chirurgicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
  Autorzy: Bielecki Krzysztof, Baczuk Lech, Tarnowski Wiesław, Ciesielski Adam, Zawadzki Jan Jakub, Wejman Jarosław, Sudoł-Szopińska Iwona
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.40-55, tab., bibliogr. 30 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono ocenę retrospektywną wyników leczenia 53 chorych z wrzodziającym zapaleniem jelita grubego (wzjg), oeprowanych w Klinice Chirurgii Ogólnej CMKP w latach 1988-1999. W sumie wykonano 85 operacji z powodu choroby podstawowej oraz 38 z powodu powikłań. W okresie okołooperacyjnym zmarły 3 osoby (5,6 proc.), w tym dwie z przczyn związanych bezpośrednio z chorobą podstawową (DIC i posocznica). Pacjentów oceniano po upływie minimum roku od ostatniej operacji - wykonywano badania endoskopowe i histopatologiczne dla oceny jelit oraz badania manometryczne i endosonograficzne dla oceny zwieraczy i histopatologiczne dla oceny jelit oraz badania manometryczne i endosonograficzne dla oceny zwieraczy odbytu. Pooperacyjną jakość życia oceniano przy pomocy Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IVDQ). Zaplanowane badania przeprowadzono u 78,7 proc. chorych. Wyniki badań endoskopowych i histopatologicznych dobrze korelowały z klinicznym stopniem nasilenia zmian zapalnych zbiorników jelitowych u chorych po odtwórczej porktokolektomii. Łączna ocena zwieraczy odbytu przy zastosowaniu badań manometrycznych i endosonograficznych potwierdza ich dobrą kliniczną sprawność (średnia korelacja wyników -78,7 proc.) i powinna być brana pod uwagę przy kwalifikowaniu chorych do odpowiednich rodzajów zabiegów operacyjnych. W przypadkach operacji wykonywanych ze wskazań pilnych, zwłaszcza u wyniszczonych chorych, zalecamy wykonanie operacji wieloetapowych. Całkowita kolektomia z ...

  Streszczenie angielskie: We present a retrospective analysis of results of treatmetn of 53 patietns with ulcerative colitis (UC), operated on at the Dept. of General Surgery of the Center for Postgraduate Medical Training in Warsaw, Poland, sicne 1988 thru 1999. In total 85 surgical procedures have been performed due to the underlying illness and 38 procedures due to complications. In the postoperative period 3 patients died (5.6 p.c.), including 2 from causes directly associated with the underlying disease (disseminated intravascular coagulation and sepsis). Patients were evaluated at least one year after the last surgery. Endoscopic and histopathologic exams were performed to assess the bowel and manometric and endosongraphic exams were conducted to assess anal sphincters. Postoperative quality of life was evaluated using the Inflamatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ). Preplanned examinations were performed in 78.7 p.c. of patietns. The results of endoscopic and histopathologic examinations correlated well with clinical severity of inflammation of ileal pouch in patients after reconstructive proctocolectomy. Integrated evaluation of anal sphincters by manometric and endosonographic exams provides an adequate insight into their clinical competence (mean correlation of results - 78.7 p.c.) and should be considered when qualifying patients to particular operative procedures. In the case of emergency surgery, particularly in cachectic patients, we recommend staged procedures. Total ...


  4/27

  Tytuł oryginału: Comparative studies on the occurrence of protozoans, bacteria and fungi in the oral cavity of patients with systemic disorders.
  Autorzy: Chomicz Lidia, Piekarczyk Janusz, Starościak Bohdan, Fiedor Piotr, Piekarczyk Barbara, Szubińska Dorota, Zawadzki Paweł J., Walski Michał
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (2) s.147-153, il., bibliogr. s. 152-153
  Sygnatura GBL: 303,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare the oral cavity status with the species composition of microorganisms colonizing the mounth of patients with or without systemic diseases. Seventy-seven men and women, 19 to 65-years-old, of four groups: hemodialyzed patients (HD), kidney allograft recipients (Tx), congenitally disordered (Cd) and control (C) patients (without systemic diseases) were examined clinically for the oral cavity status and the microorganisms occurring in the mounth were identified. Swabs and samples taken from dental plaques, pockets and periodontium were used for light and electron microscopical studies as well as for protozoan, bacterial and fungal cultures. Entamoeba gingivalis and Trichomonas tenax were found in the HD, Tx, Cd and C groups (top prevalence 14, 14, 87.5 and 25 p.c. respectively); free-living amoebae (with some features of Acanthamoeba sp.) also occurred in several cases. Staphylococcus aureus bacteria were found in 66 p.c. of Cd patients infected with the protozoans. Numerous fecal bacteria and/or fungi Candida albicans have been observed in 41-51-year-old Cd and HD patients. In all patient groups, it was the 41-51-year-olds who showed the highest prevalence of protozoans, bacteria and fungi. The results indicate that metabolic disabilities favour pathological changes in periodontal tissues and may influence the species composition of mixed protozoan, bacterial and/or fungal infections in various ways, in patients with different systemic diseases.


  5/27

  Tytuł oryginału: Wartość badania pH-metrycznego w rozpoznawaniu refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci i młodzieży z typowymi i nieswoistymi objawami klinicznymi choroby refluksowej przełyku.
  Tytuł angielski: Value of pH-metric examination in diagnosing of gastroesophageal reflux in children and youth with typical and atypical clinical symptoms of gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Zawadzki Stanisław, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Zielińska Izabela, Mierzwa Grażyna, Bała Grażyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.116-118, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel: Ocena wartości badania pH-metrycznego w rozpoznawaniu refkuksu żołądkowo-przełykowego (RŻP) u dzieci z typowymi i nieswoistymi objawami choroby refluksowej przełyku. Materiał i metody: Analizą objęto 121 dzieci z objawami, które mogą być następstwem RŻP i nasuwały podejrzenie choroby refluksowej przełyku. W zależności od zgłaszanych dolegliwości podzielono je na 2 grupy. Do grupy I zakwalifikowano pacjentów z typowymi objawami klinicznymi: zgagą, kwaśnym zarzucaniem, kwaśnym lub gorzkim smakiem w ustach, odbijaniem; do grupy II włączono pacjentów z objawami nieswoistymi, takimi jak nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, ból w klatce piersiowej, objawy ze strony układu oddechowego. U każdego pacjenta wykonano 24-godzinne badanie pH-metryczne. Wyniki: Na podstawie badania pH-metrycznego RŻP rozpoznano u 85,2 proc. pacjentów z grupy I i u 44,8 pacjentów z grupy II. Wnioski: Najważniejszym badaniem decydującym o rozpoznaniu RŻP u dzieci zarówno z typowymi, jak i nieswoistymi objawami tego schorzenia powinno być badanie pH-metryczne przełyku. U dzieci z objawami nieswoistymi ze strony przewoduu pokarmowego i oddechowego w rozważaniu różnicowo-rozpoznawczym powinno sie brać pod uwagę możliwość RŻP.

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of work was an estimation of pH-metric examination in diagnosing of gastroesophageal reflux in children with typical and atypical symptoms of the gastroesophageal reflux disease. Material and methods 121 children were analysed with suspected to gastroesophageal reflux disease. Depending on reported ailments they were divided into 2 groups. Group I patients with typical symptoms of gastroesophageal reflux disease were includ: heartburn, rebounding; while the secon group consisted of those with atypical symptoms; nausea, vomiting, chest pain, abdominal pain. 24-hour pH-metric examination was performed in each patient. Results: On the basis of pH-metric examination gastroesophageal reflux was diagnosed in 85.2 p.c. patients from I group and 44.8 p.c. patients from group II. Conclusion: The most important examination determining diagnosis of gastroesophageal reflux in children with both typical and atypical symptoms of this illness should be pH-metric examination of the esophagus. In children with atypical symptoms in consideration of differential diagnosis we should take into account a possibility of gastroesophageal reflux.


  6/27

  Tytuł oryginału: Co anestezjolog powinien wiedzieć o bioterroryźmie?
  Autorzy: Zawadzki A.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.128-131 - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XX wieku


  7/27

  Tytuł oryginału: Application of recombinant activated factor VII for treatment of impaired haemostasis during liver transplantation in recipients with Wilson's disease - a report of two cases.
  Autorzy: Jureczko L[idia], Trzebicki J., Zawadzki A., Pacholczyk M., Łągiewska B., Kołacz M., Szyszko G., Mayzner-Zawadzka E.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.52-54, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Recombinant activated factor VII (rFVIIa, NovoSeven, Novo Nordisk A/S, Denmark) is a treatment used to prevent and arrest intra- and postoperative bleeding in patients with haemophilia A or B complicated by circulating anticoagulants (inhibitors of FVII and FIX) and in patients without haemophilia who spontaneously develop inhibitors of FVIII, i.e. in acquired haemophilia. Patients who qualify for liver transplantation due to liver dysfunction may have varying degrees of coagulation impairment and thus carry an elevated risk of massive bleeding and have worse prognosis. The authors administered recombinant activated factor VII to two patients with coagulation abnormalities in the couse of Wilsons's disease during liver transplantation.


  8/27

  Tytuł oryginału: Inhibitory zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia krwi.
  Tytuł angielski: Tissue factor pathway inhibitors.
  Autorzy: Sierko Ewa, Zawadzki Roman J., Wojtukiewicz Marek Z.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.66-69, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zależna od czynnika tkankowego (TF) aktywacja krzepnięcia krwi stanowi dominujący szlak w tym procesie. Na utrzymanie hemostazy wpływają wzajemne oddziaływania między czynnikami prokoagulacyjnymi a ich inhibitorami lub układami inhibitorowymi. W pracy podjęliśmy próbę usystematyzowania dostępnych informacji dotyczących inhibitorów zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia krwi, a mianowicie - TFPI i TFPI-2. Mimo strukturalnego podobieństwa, oba te inhibitory wykazują wiele różnic dotyczących ich syntezy, występowania mechanizmu działania. Inhibitor zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia krwi jest wysoce aktywnym inhibitorem czynników prokoagulacyjnych. Hamuje on aktywność czynnika Xa, jest natomiast silnym inhibitorem czynnika XIa, kalikreiny, plazminy i trypsyny.

  Streszczenie angielskie: Activation of the extinsic pathway of blood coagulation plays the key role in the process of blood coagulation. The hemostasis is influenced by the activity of procoagulant factors and its inhibitors. In this work we summerize existing data on tissue factor pathway inhibitors: TFPI and TFPI-2. Despite structural similarity between them they exhibit many differences in synthesis, distribution and mechanism of action. TFPI inhibits the activity of factor Xa and the complex of tissue factor and factor VIIa (TF/VIIa). Converserely, TFPI-2 does not inhibits factor XA, but it is a strong inhibitor of factor XIa, plasma kallimrein, plasmin and trypsin.


  9/27

  Tytuł oryginału: Zarys anestezjologii i intensywnej terapii
  Autorzy: Mayzner-Zawadzka Ewa, Kański Andrzej, Zawadzki Andrzej, Adamczyk Maciej, Arendt Irena, Balicka Marta, Błaszczyk Beata, Jureczko Lidia, Golachowski Mariusz, Korta Teresa, Kosson Dariusz, Łazowski Tomasz, Miklaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Pietrzak Adam M., Rawicz Marcin, Wilkopolan Elżbieta, Ziółkowski Janusz
  Opracowanie edytorskie: Mayzner-Zawadzka Ewa (red.), Rawicz Marcin (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [6], 318 s. : il., tab., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,707

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  10/27

  Tytuł oryginału: Przydatność markerów nowotworowych CEA, CA 15-3 i CA 125 w diagnostyce płynów wysiękowych w jamie brzusznej.
  Tytuł angielski: Usefulness of CEA, CA 15-3 and CA 125 tumor markers analysis in the differential diagnostics of peritoneal effusion.
  Autorzy: Kiluk Marek S., Rółkowski Roland, Zawadzki Roman J., Wojtukiewicz Marek Z.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.298-301, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Różnicowanie pomiędzy nowotworowym i nienowotworowym wysiękiem ma znaczenie zarówno w diagnostyce, jak i w ustalaniu stopnia zaawansowania choroby oraz postępowania terapeutycznego i rokowania. W nieniejszej pracy oceniano markery nowotworowe CEA, CA15-3 i CA 125 w płynie uzyskanym z nakłucia jamy otrzewnowej i w surowicy u 37 chorych z rozpoznanym nowotworem złośliwym: rakiem piersi (13 chorych), rakiem jajnika (18 choreych) i rakiem jelita grubego (6 chorych) oraz u 20 chorych z nienowotworowym wysiękiem otrzewnowym. Badane markery oznaczano metodą elektrochemiluminescencyjną. Wyniki korelowano z badaniem cytologicznym, histologicznym oraz parametrami klinicznymi. Wstępne obserwacje wskazują, iż oznaczenie markerów nowotworowych CEA, CA 15-3 i CA 125 może stanowić cenne uzupełnienie badan stosowanych w diagnostyce różnicowej płynów wysiękowych w jamie brzusznej.


  11/27

  Tytuł oryginału: Ocena korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami badania ph-metrycznego, endoskopowego i histologicznego u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Correlation of clinical symptoms of gastroesophageal reflux disease with ph-metric, endoscopic and histologic results in children.
  Autorzy: Zawadzki Stanisław, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Zielińska Izabela, Mierzwa Grażyna, Bała Grażyna, Korenkiewicz Jadwiga
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.294, 296-299, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami 24-godzinnego badania pH-metrycznego, endoskopowego i histologicznego przełyku u dzieci. Analizą objęto 121 pacjentów w wieku 4 - 17 lat z objawami, które nasuwały podejrzenie choroby refluksowej przełyku. Dzieci podzielono na dwie grupy w zależności od zgłaszanych dolegliwości: grupa 1 - z typowymi, grupa II - z nieswoistymi objawami choroby refluksowej. U każdego pacjenta wykonano 24-godzinne badanie pH-metryczne, badanie endoskopowe i badanie histologiczne przełyku. Uzyskane wyniki badań porównano między sobą i zestawiono z badaniem podmiotowym. Analiza korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami badania pH-metrycznego, endoskopowego i histologicznego wycinków przełyku wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy objawami chorobowymi i wynikami badania pH-metrycznego i histologicznego oraz brak zależności w stosunku do zmian w badaniu endoskopowym. Nie wykazano zależności pomiędzy zmianami zapalnymi makroskopowymi i mikroskopowymi przełyku. Wnioski: Badaniami decydującymi o rozpoznaniu choroby refluksowej przełyku u dzieci powinny być: badanie pH-metryczne oraz badanie wycinków przełyku pobranych podczas badania endoskopowego.


  12/27

  Tytuł oryginału: Genetic and environmental determinants of emotions: data based on cross-country twin studies on temperament.
  Autorzy: Strelau Jan, Zawadzki Bogdan, Oniszczenko Włodzimierz, Angleitner Alois, Riemann Rainer
  Źródło: Pol. Psychol. Bull. 2002: 33 (1) s.5-13, il., tab., bibliogr. s. 12-13
  Sygnatura GBL: 305,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: By radiotion temperament has been linked to emotions. This tradition is present also in contemporary theories of temperament. Based on the Bielefeld-Warsaw Twin Project a study was conducted with the aim to assess the contribution of genetic and environmental components to emotion-contered temperamental traits as represented by three different temperament theories. The psychometric measures based on three temperament questionnaires (Formal Characteristics of Behavior - Temperament Inventory, Dimensions of Temperament Survey - Revised, EAS Temperament Survey) included a variety of traits directly referring to emotions, such as: perseveration, emotional reactivity, approach-withdrawal, mood quality, distress, fear and anger. Data were collected by means of two methods: self-report and peer report. Altogether the study was conducted on over 1555 pairs of MZ and DZ twins and 6050 peers stemming from the German and Polish populations. Analyziz of data based on structural equation models and path analysis has shown that it is mainly the genetic factor and the nonshared environment that contribute to the variance of emotional traits. Self rating shows that on the average about 40 p.c. of the phenotypic variance can by accounted to the additive genetic factor and about 60 p.c. to nonshared environment. When peer rating is taken into account what allows to separate measurement error from the nonshared environment the genetic factor explains on the average about 60 p.c. of the variance of emotion-centered traits. The data based on cross-country comparisons suggest...


  13/27

  Tytuł oryginału: Działania ratownicze w miejscu zdarzenia.
  Autorzy: Zawadzki Andrzej, Pietrzak Adam Maciej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.55-56, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Straty energii związane z utratą ciepła nasilają wstrząs pourazowy. Prostą i tanią metodą pasywnej ochrony przed utratą ciepła jest owinięcie ofiary urazu folią termoizolacyjną. Człowiek, osłonięty folią, której srebrna strona jest do ciała, oszczędza około 80 proc. energii, traconej wraz z promieniowaniem podczerwonym.


  14/27

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Diagnostyka kamicy układu moczowego u dzieci].
  Autorzy: Zawadzki Jan
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (3) s.109-110, bibliogr. 7 poz. - Tł. artyk. z czas. Archives of Disease in Childhood 2001; 84 : 320-323
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/27

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Nerkowa kwasica cewkowa].
  Autorzy: Zawadzki Jan
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (2) s.70-71, bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(2)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/27

  Tytuł oryginału: Techniki i metody postępowania przeciwbólowego po urazach klatki piersiowej (UKP).
  Tytuł angielski: Technics and methods of analgesic management after chest traumas.
  Autorzy: Zawadzki A.
  Źródło: Ból 2002: 3 (4) s.41-42
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/27

  Tytuł oryginału: Technika operacyjna wytwarzania przewodu słuchowego zewnętrznego.
  Tytuł angielski: Surgical technique of external ear canal reconstruction.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Skarżyńska Bożena, Wysocki Jarosław
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.7-13, bibliogr. [17] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/27

  Tytuł oryginału: Ocena postępowania w "mokrych uszach" przed leczeniem operacyjnym.
  Tytuł angielski: Preoperative treatment of "moist ears".
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Ciszek Anna
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.15-19, tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/27

  Tytuł oryginału: Wpływ krwawień śródoperacyjnych na wyniki słuchowe po stapedotomiach.
  Tytuł angielski: Influence of intraoperative bleedings on hearing autcomes of stapedotomies.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Wysocki Jarosław, Ciszek Anna
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.21-25, bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/27

  Tytuł oryginału: Wyniki funkcjonalne rekonstrukcji po operacjach radykalnych zmodyfikowanych.
  Tytuł angielski: Functional results of modified radical ear operations.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Skarżyńska Bożena, Wysocki Jarosław
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.27-32, bibliogr. [9] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  21/27

  Tytuł oryginału: Wyniki słuchowe rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych w przypadku zniszczenia stawu kowadełkowo-strzemiączkowego.
  Tytuł angielski: Auditory results of reconstructions of ossicular chain in cases of damage of the incudostapedial joint.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Młotkowska-Klimek Paulina, Skarżyńska Bożena, Mrówka Maciej, Polesiński Zbigniew, Karaś Joanna, Wysocki Jarosław, Ciszek Anna
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.33-38, bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/27

  Tytuł oryginału: Korelacja między przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego a przerostem migdałka gardłowego - analiza około 1500 przypadków.
  Tytuł angielski: Correlation between chronic otitis media with effusion and adenoid hyperplasia - analysis of 1500 cases.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Wysocki Jarosław
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.39-43, tab., bibliogr. [13] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  23/27

  Tytuł oryginału: Zastosowanie materiału alloplastycznego w operacjach obturacyjnych dużych jam w wyrostku sutkowym.
  Tytuł angielski: Alloplastic material in obliteration procedures of large mastoid cavities.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Wysocki Jarosław, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Skarżyńska Bożena, Sopliński Piotr, Ciszek Anna
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.45-49, bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  24/27

  Tytuł oryginału: Obserwacje wyników całkowitej rekonstrukcji małżowiny usznej w leczeniu mikrocji jednostronnej.
  Tytuł angielski: Observation of results of total reconstruction of pinna in treatment of unilateral microtia.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Skarżyńska Bożena, Wysocki Jarosław, Ciszek Anna, Sopliński Piotr
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.51-55, bibliogr. [8] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.


  25/27

  Tytuł oryginału: Ocena logopedyczna pacjentów korzystających z implantów słuchowych pnia mózgu.
  Tytuł angielski: Logopedic evaluation of patients provided with brainstem implants.
  Autorzy: Szuchnik Joanna, Lorens Artur, Skarżyński Henryk, Behr Robert, Zawadzki Robert
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.155-162, tab., bibliogr. [19] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  26/27

  Tytuł oryginału: Medycyna ratunkowa - w Polsce i na świecie.
  Autorzy: Zawadzki Andrzej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.84-86, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  27/27

  Tytuł oryginału: Narodziny bioterroryzmu.
  Autorzy: Zawadzki Andrzej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.64, 66, 68, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945
 • historia XXI wieku

  stosując format: