Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAWADA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Leczenie ambulatoryjne zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych.
Tytuł angielski: Out-patient treatment of deep vein thrombosis.
Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Chmielecki Zygmunt, Maszkowski Mariusz, Malinowski Maciej, Zawada Tomasz
Opracowanie edytorskie: Ciostek Piotr (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.529-535, tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wyników leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego z powodu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Materiał obejmuje 2 grupy chorych leczonych ambulatoryjnie (grupa I - 32 chorych) i szpitalnie (grupa II - 46 chorych) z powodu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Badaniem nie objęto chorych z masywną, proksymalną zakrzepicą żylną. W grupie I - stosowano leczenie heparynami drobnocząsteczkowymi (endoskoparyna 2 x dz. w dawce 1 mg/kg m.c.) przez 3-4 tygodnie z następowym przejściem na doustny antykoagulant (2 INR 3). W grupie II leczenie szpitalne polegało na stosowaniu heparyny we wlewie pod kontrolą APTT (wydłużenie 2-3 krotne APTT0, z następowym przejściem na doustne antykoagulanty począwszy od 3 doby leczenia (2 INR 3). Oceniano możliwość wystąpienia incydentów zatorowości płucnej, nasilenie dolegliwości bólowych, nasilenie obrzęków chorej kończyny. W metodzie statystycznej wykorzystano test t- Studenta i test chiý. Istotność badanych wskaźników przyjęto przy p 0,02. Wyniki. Zmniejszenie dolegliwości bólowych stwierdzono u 30/32 chorych w grupie I oraz 43/46 chorych w grupie II. Zmniejszenie obrzęków stwierdzono u wszystkich pacjentów w obu grupach. Nawrót choroby stwierdzono u 2 chorych - po jednym z każdej z grup. Zatorowość płucną stwierdzono u jednego chorego z grupy II. Otrzymane wyniki nie wykazywały istotności statystycznej. Wniosek. Efektywność leczenia ambulatoryjnego wybranych chorych z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych jest porównywalna ze standardowym leczeniem w warunkach szpitalnych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare hospital an dautpatient treatment of deep vein thrombosis (DVT). Material and methods. Two patients groups with DVT confirmed by ultrasound examinations: outpatient - group I - 32 patients. Hospital - group II - 46 patients. Patients with proximal massive dvt were excluded from the study. Group I received low-molecular-weight-heparine (LMWH) - enoxoparine at a dose of 1 mg per kg/body weight (equivalent to 100 AXa IU per kg of b.w.) subcutaneously, twice daily for 3-4 weeks with oral anticoagulation since beginning of the fourth week. Group II- hospitalized patients, treated with unfractioned heparine at a dose of 8-20 IU per 1 kg/body weight per 1 hour uintravenously. Since the third day of treatment oral anticoagulation was administrated. Pulmonary embolism, leg edema and leg pain were evaluated. Statistical methods (t-Student test, chiý test) were used to evaluate the results. Results. One hospital group patient demonstrated pulmonary embolism. Pain diminished in 32/32 in group I and 46/46 group II patients. DVT recurrence was noted in one patient from each group. The incidence was statistically insignificant. Conclusion. Our results confirm earlier evidence, that LMWH applied during outpatinet treatment of deep vein thrombosis without pulmonary embolism is safe and efficient.


  2/11

  Tytuł oryginału: Wpływ różnego typu premedykacji na zmiany ciśnienia wewnątrzgałkowego i wybrane parametry hemodynamiczne u chorych operowanych z powodu zaćmy w znieczuleniu miejscowym.
  Tytuł angielski: Influence of different methods of premedication on the level of intraocular pressure and some hemodynamic parameters among cataract surgery patient.
  Autorzy: Zawada-Kwiatkowska Ewa, Jurowski Piotr
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.265-269, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy jest ocena zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego we wczesnym okresie pooperacyjnym u pacjentów operowanych z powodu zaćmy, w znieczuleniu miejscowym po uprzedniej premedykacji. Metody i materiały: badaniu poddano 30 pacjentów u których wykonano fakoemulsyfikację (20 kobiet i 10 mężczyzn). Podzielono ich losowo na 3 grupy i zastosowaniu premedykacje. Grupa I - otrzymała petydynę 0,5 - 1,0 mg/kg m.c. i prometazynę 12,5 - 25 mg domięśniowo, Grupa II - otrzymała klonidynę 3 - 5 mg/kg m.c. doustnie, Grupa III - otrzymała midazolam 7,5 - 15 mg doustnie. Ciśnienie wewnątrzgałkowe było zamierzone w 1, 6, 12, 24, 48 godzinie po operacji. Głębokość sedacji była oceniana podczas operacji w odniesieniu do skali Ramseya. Ciśnienie tętnicze, częstość pracy serca oraz saturacja krwi tętniczej mierzone były podczas zabiegu operacyjnego za pomocą pulsoksymetrii. Wyniki: Ciśnienie wewnątrzgałkowe we wczesnym okresie poopearcyjnym było znamiennie niższe w Grupie II w porównaniu z grupą I i III. Nie obserwowano istotnych różnic parametrów hemodynamicznych w okresie okołooperacyjnym w poszczególnych grupach. Wnioski: Właściwa sedacja z użyciem klonidyny wraz ze znieczuleniem miejscowym wydaje się efektywną metodą przygotowania chorych do operacji zaćmy. Co więcej użycie klonidyny przeciwdziała wzrostowi i ciśnieniu wewnątrzgałkowego w okresie pooperacyjnym.


  3/11

  Tytuł oryginału: Ocena stanu odżywienia chorych przyjętych do leczenia szpitalnego na podstawie badania wieloośrodkowego w Polsce.
  Tytuł angielski: Nutrition evaluation of patients admitted to hospital treatment on the basis of multicentre investigation in Poland.
  Autorzy: Zawada-Kwiatkowska Ewa, Skóra Piotr
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.270-272, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy poddano ocenie stan odżywienia chorych przyjętych do hospitalizacji oraz wpływ niedożywienia na wyniki leczenia, występowania powikłań, czas hospitalizaci i koszty z nią związane. Ocenę tę uzyskano na podstawie badań wieloośrodkowych przeprowadzonych w Polsce w 2001 r.


  4/11

  Tytuł oryginału: " Uncut Roux" - nowy sposób rekonstrukcji przewodu pokarmowego po gastrektomii oraz częściowej resekcji żołądka
  Autorzy: Włodarczak Paweł, Witkiewicz Wojciech, Paradowski Leszek, Zawada Tomasz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.166-168, bibliogr. 5 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/11

  Tytuł oryginału: Ocena refluksu jelitowo-przełykowego oraz żołądkowo-przełykowego u pacjentów po całkowitym wycięciu żołądka oraz górnej resekcji
  Autorzy: Włodarczak Paweł, Witkiewicz Wojciech, Paradowski Leszek, Zawada Tomasz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.169-175, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/11

  Tytuł oryginału: Retinopatia wcześniacza - analiza czynników ryzyka u noworodków urodzonych przed 30 tygodniem ciąży.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity - analysis of risk factors in preterm infants born before 30 weeks of gestation.
  Autorzy: Kowalewska Maria, Kawczyński Paweł, Zawada Ewa, Pokrzywnicka Małgorzata
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.27-30, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono porównanie dwóch grup bardzo niedojrzałych noworodków, z retinopatią wcześniaków (retinopathy of prematurity - ROP) oraz bez retinopatii, w aspekcie obecności czynników uszkodzenia siatkówki. Retinopatię obserwowano u 27,2 proc. analizowanych dzieci. W grupie wcześniaków z ROP znacznie częściej niż w grupie bez ROP stwierdzano ekstremalnie niską masę ciała, bardzo niską ocenę w skali Apgar, zespół zaburzeń oddychania i transfuzje uzupełniające krwi. Wszystkie dzieci z ROP wymagały wentylacji sztucznej, a średni czas tlenoterapii był 3-krotnie dłuższy niż w grupie bez ROP. Analiza porównawcza wykazała, iż retinopatia wcześniacza występuje u najbardziej niedojrzałych pacjentów z różnorodną, ciężką patologią kliniczną.

  Streszczenie angielskie: In the paper authors present the comparison of very preterm infants with retinopathy of prematurity (ROP) to very preterm ones without retinopathy. The risk factors of retinopathy were taken into consideration. ROP was observed in 27,2 p.c. analysed babies. Extremaly low birth weight, low estimation by Apgar score, respiratory distress syndrom, and blood transfusions were much often observed in the prematures with ROP. All patients with ROP were ventilated. The time of oxygen therapy was 3 times longer in newborns with ROP then in control group. The comparative analysis has shown that retinopathy of prematurity is observed in the most premature patietns with different, severe clinical pathology.


  7/11

  Tytuł oryginału: Program leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z wirusem HIV w Polsce.
  Autorzy: Zawada Beata
  Źródło: Zakażenia 2002 (3/4) s.73-74, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/11

  Tytuł oryginału: Powikłania infekcyjne po zabiegach w oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Malinowski Maciej, Czarnecki Krzysztof, Zawada Tomasz, Maszkowski Mariusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.391-395, il., bibliogr. 10 poz. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/11

  Tytuł oryginału: Nowy algorytm leczenia ostrego zapalenia trzustki - doniesienie wstępne
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Zawada Tomasz, Maszkowski Mariusz, Wodarczak Paweł, Malinowski Maciej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.431-437, tab., bibligor. 21 poz. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/11

  Tytuł oryginału: Żywienie dojelitowe po rozległych operacjach
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Zawada Tomasz, Maszkowski Mariusz, Malinowski Maciej, Włodarczak Paweł
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.478-482, tab., bibliogr. 37 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/11

  Tytuł oryginału: Przeszczepianie narządów.
  Autorzy: Patrzałek Dariusz, Zawada Tomasz
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.307-317, bibliogr. 62 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: