Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZASTAWNA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Post-traumatic plasminogenesis in intraarticular exudate in the knee joint.
Autorzy: Rość Danuta, Powierza Wojciech, Zastawna Ewa, Drewniak Wanda, Michalski Arkadiusz, Kotschy Maria
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR371-CR378, il., tab., bibliogr. 35 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Intraarticular exudate, observed in the knee joint a few weeks after a traumatic incident, is on of post-traumatic complications. Evacuation of the exudate prevents damage of the articular cartilage bay the fluid possessing potent proteolytic properties. In view of the lack of data concerning the role of the fibrinolysis system in proteolytic destructive processes induced by the exudate, the aim of the study was to find out whether plasmin is present in the post-plasmatic intraarticular exudate and whether it is generated in connection with excessive plasminogen activator levels or deficiency of plasminogen activator inhibitors in the synovial fluid. 55 patients (mean age 356. l), with history of knee joint traumas and exudate appearing in the joint at least 3 weeks post-traumatically. The patients and 30 healthy controls were subjected to the following tests of the synovial fluid and plasma: the levels of tissue plasminogen activator, type 1 plasminogen activator inhibitor, plasmin-alpha2-antiplasmin complexes, fibrinogen and von Willebrand factor antigen, the activity of urokinase plasminogen activator, prekalikrein, alpha-2-antiplasmin, C1 inhibitor, type 1 plasminogen activator inhibitor, euglobulin clot lysis time. The patient's plasma demonstrated significantly higher levels of fibrinogen and PAP complexes, and decreased u-PA activity in comparison in that obtained from the controls. Significantly higher levels of PAP complexes and u-PA antigen were found in the exudate than in the patients' plasma. Local, intraarticular plasmin generation, probably u-PA-dependent, occurs in knee joint exudate. Plasminogen activator inhibitors are probable not very closely associated with increased intraarticular plasminogenesis.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zależność wyniku testu pionizacyjnego od zastosowanego w nim protokołu. Wstępne wyniki badania wieloośrodkowego.
  Tytuł angielski: Results of head-up tilt test in relation to the protocol used. The pilot results of the Polish multicenter study.
  Autorzy: Koźluk Edward, Kozłowski Dariusz, Szufladowicz Ewa, Gajek Jacek, Krupa Wojciech, Piątkowska Agnieszka, Zyśko Dorota, Zastawna Inga, Walczak Franciszek, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.217-225, il., tab., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Omdlenia kardiopresyjne występują wcześniej niż wazodepresyjne. Z kolei prowokacja nitrogliceryną (NTG) może fałszywie zwiększać częstość rozpoznań zespołu wazowagalnego ze składową ciśnieniową. Jest to istotne ze względu na obserwowaną tendencję do skracania protokołu pionizacyjnego (TT) przez wcześniejsze podanie NTG. Cel pracy: Porównanie wyników TT wykonywanych przy użyciu różnych protokołów i ocena wpływu wcześniejszego podania podjęzykowo 0,25 mg NTG na wynik badania. Materiał i metody: Przeanalizowano 446 TT (259 K; wiek 41 ń 19 lat). Grupa 1 - test bierny 60 min (n = 97), grupa 2 - test bierny 45 min + 20 min po NTG (n = 150), grupa 3 - 30 min + 20 min po NTG (n = 93), grupa 4 - 20 min + 20 min po NTG (n = 106). Wyniki: Grupa 1: test ujemny - 62 (64 proc.), omdlenie o typie mieszanym (1 wg VASIS) - 20 (21 proc.), kardiodepresyjnym (VASIS 2) - 10 (10 proc.), wazodepresyjnym (VASIS 3 - 5 (5 proc.), reakcja fałszywie dodatnia - 0; grupa 2: odpowiednio - 28 (19 proc.), 63 (42 proc.), 36 (24 proc.), 23 (13 proc.), 3 (2 proc.); grupa 3: 46 (50 proc.), 20 (22 proc.), 16 (17 proc.), 11 (12 proc.), 0; grupa 4: 39 (37 proc.), 30 (28 proc.), 26 (24 proc.), 4 (4 proc.), 3 (3 proc.). U 4 chorych z grupy 4 (4 proc.) wystąpiła reakcja dysautonomiczna. Nie wykazano istotnych różnic między grupą 3 i 4. W grupie 1 było więcej wyników ujemnych (vs. grupa 2, 3-4 odpowiednio p 0,0000002; 0,004), przedłużenie fazy biernej przed NTG zwiększało liczbę dodatnich TT (p 0,0003). W grupie 4 było mniej wyników wazodepresyjnych niż w grupie 2 (p 0,025)...


  3/3

  Tytuł oryginału: Udział receptorów komórkowych w regulacji fibrynolizy.
  Tytuł angielski: Role of cellular receptors in regulation of fibrinolysis.
  Autorzy: Zastawna Ewa, Rość Danuta
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.203-210, il., tab., bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Streszczenie polskie: Receptory komórek pełnią szczególną rolę w układzie aktywacji plazminogenu. Część receptorów lokalizująć aktywatory plazminogenu na powierzchni komórek pełni funkcje profibrynolityczne, pozostała grupa pośredniczy w klirensie białek układu fibrynolizy. Do charakterystycznych cech receptorów plazminogenu należy ich relatywnie niskie powinowactwo oraz niezwykle duże zagęszczenie na powierzchni wielu rodzajów komórek. Receptory plazminogenu (enolaza, anneksyna II) posiadają w swojej strukturze C-końcowe reszty lizynowe i rozpoznają w cząsteczce plazminogenu miejsca wiążące lizynę. Konsekwencją wiązania plazminogenu do komórek jest nasilenie generacji plazminy oraz ochrona plazminy przed inaktywacją przez inhibitory. Szczególną pozycję wśród receptorów wiążących t-PA na powierzchni komórek pełni anneksyna II. Obecność tego receptora wykazano na powierzchni komórek śródbłonka ściany naczyniowej, płytkach krwi, neutrocytach, monocytach. Powstanie trójskładnikowego kompleksu t-PA - anneksyna II - plazminogenu nasila wydajność katalityczną procesu aktywacji plazminogenu przez t-PA. Związanie cząsteczki u-PA do specyficznego receptora - uPAR, reguluje jej aktywność na drodze mechanizmów, które doprowadzają do przekształcenia u-PA w formę aktywną, bądź też hamują aktywność u-PA poprzez wiązanie go ze specyficznymi inhibitorami. Obecność receptora uPAR wykazano na powierzchni komórek krwi obwodowej: monocytów, granulocytów, limfocytów B, fibroblastów. Interakcja u-PA z receptorem zapewnia mu udział w procesach, które wymagają proteolizy zewnątrzkomórkowej, takich jak aktywacja plazminogenu, gojenie się ran, migracja komórek nowotworowych oraz nienowotworowych...

  stosując format: