Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZARZYCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Rola pooperacyjnej radioterapii w leczeniu bliznowców.
Tytuł angielski: The role of post-operative radiotherapy in the treatment of keloids.
Autorzy: Windorbska Wiesława, Ziółkowska Ewa, Zarzycka Małgorzata, Reszke Joanna
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.170-172, bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bliznowiec - łagodny nowotwór łącznotkankowy, rozwija się w następstwie rozległych urazów lub pod wpływem drobnych uszkodzeń skóry. Po kilkumiesięcznym okresie wzrostu przekształca sie w blade, twarde ognisko o nierównej powierzchni. Skłonność do powstawania bliznowców jest największa w obrębie klatki piersiowej, nadbrzusza, karku, ramion, płatków usznych i podudzi. Istnieje wiele metod leczenia bliznowców, takich jak śródtkankowe podanie traimcinolonu, opatrunki okluzyjne z fluorowanymi steroidami, iniekcje interferonu gamma. Po zastosowaniu każdej z tych metod leczenia częśtość nawrotów wynosi ok. 50 proc. Jeszcze niższą kontrolę miejscową uzyskuje się po chirurgicznym usunięciu bliznowca, po którym współczynnik nawrotów wynosi 50-100 proc. Leczenie badania dowiodły, że najskuteczniejszą metodą leczenia keloidów jest skojarzenie chirurgii z pooperacyjną radioterapią. Radioterapia zwykle rozpoczyna się w ciągu 24 godz. po wycięciu bliznowca. Stosuje się miękkie promienie Roentgena lub niską energię elektronów z zastosowaniem bolusa. Dawki rzędu 9-16 Gy podane są w 3-4 frakcjach po 3-4 Gy. Kontrola miejscowa keloidów po zastosowaniu leczenia skojarzonego jest wysoka i wynosi 73-97,6 proc.

  Streszczenie angielskie: A keloid scar is an excessive proliferation of connective tissue of the skin that develops as a consequence of an insult to the skin, usually a wound. Clinically, it presents as a reddish tumor that extends beyond a srugical or traumatic scar. The scar does not improve with time and, besides its unattractive visual effect, it causes tingling, burning, and pruritis, which can lead to substantial functional impediments. Keloids and hypertrophic scars present a major therapeutic dillema to the dermatologist because of frequent recurrences. The treatment of keloids by surgical excision alone has resulted in recurrence rates from 50-100 p.c. This has led to the development of many adjuvant therapeutic maneuvers. Therapeutic techniques tested include continuous pressure after surgery, corticosteroid injections, silicon gel. None of these methods have demonstrated real ability to prevent keloid recurrence; indeed, recurrence rates are above 50 p.c. Radiotherapy is the only treatment method that has demonstrated its effectiveness in preventing keloid scars, above all if they have been prevlously excised. Post-excisional radiation therapy for keloids has been shown to reduce the recurrence rate to 2-27 p.c. The technique for the teatment of keloids is relatively straight forward. The re-excision incision, plus a 1 to 2 cm margin, is treated. All suture sites should be included. Superficial 100 to 250 kV X-rays can be used, or 6 to 10 MeV electrons with 0,5 to 1,0 cm of bolus so that the most superficial tissues are not underdosed...


  2/13

  Tytuł oryginału: Rola radioterapii w leczeniu zmian degeneracyjnych układu kostnego.
  Tytuł angielski: The value of radiotherapy in the treatment of degenerative diseases.
  Autorzy: Windorbska Wiesława, Zarzycka Małgorzata, Reszke Joanna, Ziółkowska Ewa
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.117-120, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach ponownie wzrasta zainteresowanie zastosowaniem promieniowania jonizującego w leczeniu chorób łagodnych. Przez kilkadziesiąt lat stosowano je w wielu krajach. Z powodu ryzyka wystąpienia białaczek oraz innych powikłań popromiennych, w latach 60, spadła liczba chorych napromienianych z powodu zmian łagodnych. Pozostały jednak jednostki, w których zastosowanie radioterapii jest szeroko akceptowane. Choroby zwyrodnieniowe układu kostnego są częstą przyczyną upośledzenia ruchu. Według niektórych autorów pacjenci cierpiący z powodu zmian degeneracyjnych szkieletu mogą odnieść korzyści z radioterapii, po nieskutecznym leczeniu innymi metodami. Chociaż rola radioterapii w leczeniu tych zmian nie jest dokładnie znana, leczenie promieniowaniem jonizującym jest stosowane z dobrym efektem przez niektóre ośrodki. Z powodu małego ryzyka objawów ubocznych przy zastosowaniu niskich dawek frakcyjnych i niewielkim koszcie leczenia, radioterapia daje dobry efekt przeciwbólowy w porównaniu do konwencjonalnych metod leczenia. Nie przeprowadzono randomizowanych badań porównujących skuteczność radioterapii w leczeniu chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi jako metody pierwszego rzutu. Istnieje konieczność przeprowadzenia badań, w których zostałyby ustalone dokładne wskazania do leczenia promioeniowaniem jonizującym tych chorych, czas rozpoczęcia leczenia oraz optymalne dawki frakcyjne i całkowite.

  Streszczenie angielskie: In recent years, treatment of benign disease has again attracted the interest of the radiation oncology community in the Western part of the world. For several decades, irradiation of benign disorders was a common practice. However, in the 1960s the risk of induction of seconadary cancers, especially leukaemia, became known. For that reason, in many countries, especially in the Western part of the world, irradiation of benign diseases gradually, became less acceptable as good medical practice and most indications disappeared. However, this was not the case in some more Eastern parts of Europe. Radiotherapy has been given successfully to patients suffering from a wide variety diseases. The degenerative joint diseases is widely seen in the population and mainly affects people between 40-70 years of age. The literature data suggests that for those sufferes whose pharmacological treatment has failed, symptomatic relief can be obtained with the use of radiotherapy. Although the way the treatment works is not fully known, radiotherapy has for long been used to treat painful joints. The efficacy of radiotherapy for degenerative-inflammatory disorders is well known but so far long-term observations and reliable assessment of symptoms according to objective criteria and scores for validation are still missing. Due to the very low risk of side effects and low costs, radiotherapy provides an excellent alternative to conventional conservative treatment methods. In several randomized recent studies, however, only patients who were refractory to standard treatments were given...


  3/13

  Tytuł oryginału: Prawdopodobieństwo wznowy i przerzutów odległych w stadium zaawansowania B i C według Robsona u chorych na raka nerkowokomórkowego leczonych nefrektomią i napromienianiem.
  Tytuł angielski: Probability of renewal and distant metastases in B and C stadium according to Robson in patietns suffering from renal cell carcinoma, treated with nephrectomy and irradiation.
  Autorzy: Zarzycka Małgorzata, Wolski Zbigniew, Widnorbska Wiesława, Lebioda Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.33-40, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przedstawiono wyniki retrospektywnej analizy grupy 251 chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, leczonych w latach 1985-1998. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu pooperacyjnej radioterapii na częstość występowania wznowy miejscowej i przerzutów odległych. Materiał i metody. Analizie poddano 148 chorych w stadium zaawansowania B, oraz 103 chorych w stadium zaawansowania C według Robsona. Pooperacyjna radioterapia zastosowana była u 136 acjentó - grupa II R(+). Leczenie promieniami jonizującymi prowadzono w warunkach terapii megawoltowej. Grupa porównawcza, grupa I R(-), była utworzona z pacjentów, którzy pomimo wskazań nie zostali poddani leczeniu promieniami jonizującymi (115 chorych). Średnie arytmetyczne porównano stosując test t-Studenta oraz test U dla dwóch średnich. W ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia wznowy miejscowej oraz przerzutów odległych posłużono się analizą Kaplana-Meiera. Statystyczną istotność odpowiednich krzywych oceniono testem lograngowym. Wyniki. Wznowę miejscową stwierdzono u 30 pacjentów (11,95 proc.). Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w częstości występowania wznowy miejscowej oraz w średnim czasie jej pojawienia się zarówno w stadium zaawansowania B, jak i C według Robsona (p 0,05). Aktualizowane prawdopodobieństwo wystąpienia wznowy miejscowej w okresie 5 lat w stadium zaawansowania B w grupie I i grupie II wyniosły odpowiednio 19 proc. i 4 proc. Różnice mają charakter statystycznie znamienny (p = ...

  Streszczenie angielskie: Objective. A retrospective analysis of 251 patietns, with advanced renal cell carcinoma from 1985-1998, is presented. Purpose. The aim of this study was to assess the influnce of postoperative radiotherapy on local recurrence and distant metastases rates. Materials and methods. The medical records of 148 patietns with stage B and 103 patietns with stage C treated according to the Robson system were reviewed. Postoperative radiotherapy with megavoltage was given to 136 patietns - group II-R[+]. A control group I-R[-] - underwent nephrectomy, but did not receive radiation therapy. This group consisted of 115 patients, who had indications to postoperative radiotherapy. Differences between the groups were evaluated by Student's-test or test U, respectively. Actuarial curves for local recurrence and distant metastases rates, were calculated using the Kaplan-Meire method. Survival curves were compared using the log rank test. Results. Thirty patietns (11,95 p.c.) had local recurrence. The local failure rate and time when the failure appeared was comparable in both groups in stage B and C according to te Robson system. The observed difference was not statistically significant (p 0,05). The 5 years actuarial local relapse rates in stage B was 19 p.c. for group R[-] and 4 p.c. for group R[+]. The difference in both groups was statistically significant (p = 0,032). There was nos statistical difference in stage C (p 0,05). Seventy seven (30,7 p.c.) patients had distant ...


  4/13

  Tytuł oryginału: Radioterapia w prewencji skostnień pozaszkieletowych po totalnej alloplastyce stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Radiotherapy in the prevention of heterotopic ossification after arthroplasty.
  Autorzy: Zarzycka Małgorzata, Reszke Joanna, Windorbska Wiesława, Ziółkowska Ewa
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.230-236, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Skostnienie pozastawowe polega na nieprawidłowym odkładaniu się mas kostnych poza stawem i pojawia się w tkance mięśniowej najczęściej po operacyjnym leczeniu urazów panewki lub alloplastyce stawów. Częstość występowania schorzenia szacowana jest na 30-80 proc. Patogeneza tego zjawiska nie zoatała dokładnie poznana. Jednym leczeniem istniejącego skostnienia jest zabieg operacyjny polegający na uzunięciu zmienionych chorobowo tkanek. Dlatego też profilaktyczne napromienianie stawów po alloplastyce lub urazach jest rekomendowane przez wielu autorów. Jego zastosowanie wiąże się z niewielkimi skutkami ubocznymi. W pracy przedstawiono porzegląd badań, które miały na celu określić rolę radioterapii, wielkości dawki frakcyjnej, czas podjęcia napromieniania w zapobieganiu skostnieniom pozastawowym.

  Streszczenie angielskie: Heterotopic ossification (HO) is defined as the formation of mature lamellar bone in nonosseous tissues. HO is a common problem following total hip replacement (THR) and surgical repair of traumatic acetabular fracture (TAF). Without receiving any kind of prophylaxis the incidence of HO in patients with THR is about 30-80 p.c. The etiology of this disorder is not well understood. The treatment of symtomatic HO is excision of heterotopic bone. Radiation therapy is a safe and effective metod for prevention of HO. The present article extensively reviews the clinical studies to define the role of radiotherapy for prevention of HO.


  5/13

  Tytuł oryginału: Dwusegmentowe wydłużanie kończyn dolnych metodą Ilizarowa u chorych z niskim wzrostem.
  Tytuł angielski: Bilateral simultaneous limb lengthening of patients with short stature.
  Autorzy: Tęsiorowski Maciej, Zarzycka Maja, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.421-426, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wydłużanie kończyn dolnych u chorych z niskim wzrostem stanowi złożony problem ortopedyczny, a leczenie jest długotrwałe i wieloetapowe. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki dwusegmentowego wydłużania kończyn dolnych z zastosowaniem metody Ilizarowa u 5 chorych w wieku 5-17 lat, u których przeprowadzono 10 równoczesnych wydłużeń uda i przeciwległej goleni (na krzyż). Okres obserwacji wyniósł średnio 3,1 lat, a rodzaj i liczba powikłań ocenianych zgodnie z zasadami podanymi przez Paleya były podobne jak przy wydłużeniach z innych przyczyn i nie odbiegały od danych podawanych przez innych autorów. Warunkiem powodzenia terapii jest pełna współpraca chorego w trakcie całego leczenia poparta odpowiednią motywacją oraz wiedzą na temat przebiegu całego procesu leczenia.

  Streszczenie angielskie: Limb lengthening of patients with short stature is a complex orthopaedic problem. In these cases treatment is a long-term, multistage procedure. This paper presents the results of lower limb lengthening using the Ilizarow technique. The material consists of 5 cases, in which 10 stages of bilateral simultaneous lengthening of the femur and opposite tibia were performed. Follow-up was on average 3.1 years. Problems, obstacles and complications were typical for limb lengthening procedures and did not differ from the results presented by other authors. Success of treatment depends on the patient's full co-operation, adequate motivation and knowledge of the principles of therapy.


  6/13

  Tytuł oryginału: Wydłużanie goleni u chorych z wrodzonym brakiem strzałki.
  Tytuł angielski: Leg lengthening in patients with congenital fibular hemimelia.
  Autorzy: Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech, Koniarski Arkadiusz, Kasprzyk Marcin, Zarzycka Maja, Tęsiorowski Maciej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.413-420, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Leczenie nierówności kończyn chorych z wrodzonym brakiem lub niedorozwojem strzałki stanowi znaczny problem ortopedyczny z powodu współistnienia deformacji stawu skokowego, stopy oraz kolana. Celem niniejszej pracy była analiza wyników wydłużenia goleni u chorych z wrodzonym brakiem strzałki. Materiał i metoda. W latach 1989-2001 wykonaliśmy 26 wydłużeń u 21 chorych z wrodzonym brakiem strzałki i skrócenia goleni (11 osób płci żeńskiej i 10 płci męskiej, średni wiek 10,1 lat). Wg podziału Achterman-Kalamchi do typu Ia należało 8 goleni, do typu Ib - 3, a do typu II - 10 (w tym u 1 chorego obustronnie). Wielkość skrócenia przed leczeniem wynosiła średnio 4,6 cm, tj. 15,3 proc. długości zdrowego segmentu. Zastosowano metodę Ilizarowa w 24 przypadkach, a w pozostałych dwóch wydłużanie przezchrząstkowe. Oceniliśmy: czas wydłużania, czas stabilizacji, całkowity czas leczenia, wielkość wydłużenia, indeks wydłużania oraz zakres ruchów w stawach skokowych i kolanowych, ustawienie stopy i oś piszczeli na wszystkich etapach leczenia. Problemy, trudności rzeczywiste klasyfikowaliśmy z zasadami Paley'a. Okres obserwacji wyniósł średnio 4,9 lat. Wyniki. Czas wydłużania wyniósł średnio 101 dni, a czas stabilizacji 177 dni. Łączny czas leczenia wyniósł średnio 269 dni. Uzyskaliśmy średnie wydłużenie 5,6 cm (22,9 proc.). Do chwili ostatniego badania kontrolnego tylko 7 chorych nie wymagało żadnych zabiegów operacyjnych, 6 z typem Ia wady oraz 1 chory z typem Ib. Wnioski. Wydłużanie goleni z korekcją osi stanowi alternatywną dla amputacji we wrodzonym braku strzałki. Jest to jednak trudny zabieg, obarczony znacznym ryzykiem powikłań.


  7/13

  Tytuł oryginału: Wpływ różnych czynników na fluorescencję zęba oznaczaną urządzeniem DIAGNOdent.
  Tytuł angielski: The influence of various factors on tooth fluorescence as detected by DIAGNOdent.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Komorowska Magdalena, Trykowski Jan, Preiskorn Maria, Zarzycka-Świętoń Beata
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 1 s.20-24, il., tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem prezentowanej pracy była ocena poziomu fluorescencji szkliwa za pomocą urządzenia laserowego DIAGNOdent. Zęby zakwalifikowane do ekstrakcji ze względów periodontologicznych oraz ortodontycznych zostały poddane ilościowej analizie fluoprescencyjnej, a następnie powtórzono badanie po ich usunięciu. Po okresie 1 tygodnia, 1 miesiąca i 6 miesięcy ponownie zbadano poziomy fluorescencji szkliwa. Usunięte zęby przechowywano w trzech różnych roztworach środków zabezpieczających. Oceniano maksymalne i średnie wartości wskazań na powierzchniach wargowych (policzkowych), podniebiennych (językowych) klinicznie nieuszkodzonego szkliwa, oraz na powierzchniach gładkich i porowatych plam próchnicowych.


  8/13

  Tytuł oryginału: Long-term results of lower limb lengthening by physeal distraction.
  Autorzy: Zarzycki Daniel, Tesiorowski Maciej, Zarzycka Maja, Kacki Wojciech, Jasiewicz Barbara
  Źródło: J. Pediatr. Orthop. 2002: 22 (3) s.367-370, il., tab., bibligr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,480

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Of the many methods of limb elongation, lengthening by physeal distraction is among the newest. The goal of this study was to estimate the long-term results of femoral and tibial lengthening by epiphyseal distraction. The authors examined 40 patients who underwent 24 femoral and 16 tibial lengthenings. The average follow-up period was 9.6 years. An average of 4.6 cm femoral lengthening and 4.7 cm of tibial lengthening was achieved. The femoral healing index was 38.1 days/cm and the tibial healing index was 35.7 days/cm. After lengthening the epiphyseal cartilage started to functin in all patients, and premature growth cartilage fusion was not observed during follow-up. Complications occurred in eight patients during femoral lengthening and in four during tibial lengthening. The authors suggest that physeal distraction is a good method for moderate and simple limb lengthening. Particular care should be applied to knee function, especially during femoral lengthening.


  9/13

  Tytuł oryginału: Long-term results of lower limb lengthening by the Wagner method.
  Autorzy: Zarzycki Daniel, Tesiorowski Maciej, Zarzycka Maja, Kacki Wojciech, Jasiewicz Barbara
  Źródło: J. Pediatr. Orthop. 2002: 22 (3) s.371-374, il., tab., bibligr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,480

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Methods of limb lengthening have been continously modified. The construction of an apparatus for gradual bone distraction was a great improvement. The aim of this study was to evaluate the long-term results of lower limb elongation using the Wagner technique. Between 1983 and 1989, 45 patients underwent surgery in the authors' institution. There were 31 femoral and 15 tibial lengthenings. The operation and lengthening procedure were performed according to the rules published by the method's author. The intended amount of lengthening was achieved in 80 p.c. of patients during tibial elongation and in only 52 p.c. during femoral elongation because of many problems, obstacles, and complications during treatment. A significant percentage of improper (deficient or irregular) new bone formation led to femoral malunin in three patients and to tibial and femoral delayed bone consolidation in six patients. Fast distraction produced great forces on the surrounding joint surfaces, resulting in a limited range of motion and joint stiffness. The Wagner technique does not seem to be effective and is associated with a long duration of treatment and some complications impairing the function of the limb.


  10/13

  Tytuł oryginału: Zastosowanie kliniczne ilościowej oceny regeneratu kostnego na zdjęciach rentgenowskich.
  Tytuł angielski: Clinical application of quantitative assessment of the bone regenerate on X-ray images.
  Autorzy: Wojnar Leszek, Tęsiorowski Maciej, Gądek Aneta, Zarzycka Maja, Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.120-122, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Zaproponowano nową metodę ilościowej oceny regeneratu kostnego powstającego podczas wydłużania kończyn metodą Ilizarowa. Przedmiotem analizy jest wewnętrzna część strefy regeneratu, podczas gdy poprzednie metody skupiały się na ocenie ciągłości krawędzi nowo powstającej kości, istota metody polega na porównaniu symulowanego i obserwowanego rozkładu stopni szarości widocznego na radiogramie. Otrzymane wyniki potwierdzają przydatność tego nowego narzędzia diagnostycznego. Po opracowaniu standardów nowej metody przewiduje się prowadzenie jej jako dodatkowego narzędzia diagnostycznego.

  Streszczenie angielskie: A new method of quantitative analysis of the bone regenerate formed during limb lengthening using Ilizarov method is presented. Internalpart of the regenerate images is quantified insted of the edge continuity in the new bone, as proposed in elderly research. The method proposed is based on copmarison between the apparent and stimulated gary levels visible in the x-ray image ofthe regenerate zone. The result obtained demonstarte the usefulness of this diagnsotic tool. It will be used as a supplementary diasgnostic tool after standarization of the whole procedure.


  11/13

  Tytuł oryginału: Ocena udziału niektórych zaburzeń gospodarki węglowodanowej i purynowej w patogenezie pierwotnej kamicy nerkowej : praca doktorska
  Autorzy: Zarzycka-Lindner Grażyna, Manitius Jacek (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 82 k. : il., tab., bibliogr. 125 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20717

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/13

  Tytuł oryginału: Kształcenie pielęgniarek na poziomie licencjackim a zapewnienie jakości opieki pielęgniarskiej.
  Tytuł angielski: Nurse education at a licenciate level and ensuring high quality of nursing care.
  Autorzy: Zarzycka Danuta, Adamska-Kuźmicka Iwona, Czekirda Marta
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.46-49, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współcześnie, gdy społeczeństwo jest coraz bardziej świadome swoich praw, szczególnie w odniesieniu do podstawowych wartości, jakimi są zdrowie i życie człowieka, pielęgniarki sprawujące opiekę nad pacjentem otrzymują kolejny wyznacznik ich pracy, określenie jakości świadczonej opieki. Opracowywane standardy zapewnienia jakości opieki uświadomiły zespołowi Samodzielnej Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich potrzebę monitorowania poziomu opieki świadczonej w ramach praktycznej nauki zawodu przez studentów studiów licencjackich WPiNoZ AM w Lublinie. Dokonana ocena jakości jest pośrednio także sprawdzianem jakości kształcenia dla osób prowadzących zajęcia ze studentami. Celem pracy jest przedstawienie subiektywnej oceny jakości świadczonych usług pielęgniarskich w ramach praktycznej nauki zawodu. Metodą wykorzystaną w badaniu był sondaż diagnostyczny, narzędziem kwestionariusz ankiety. Analiza opinii pacjentów, dotycząca jakości świadczonej opieki przez studentów odbywających zajęcia praktyczne w szpitalu, pozwala na przedstawienie czynników mających wpływ na jakość opieki pielęgniarskiej (m.in. komunikatywność, sposób wykonywania czynności, przestrzeganie praw pacjenta).

  Streszczenie angielskie: Nowadays, when there is a growing awareness in our society of its rights, especially those concerning such basic values as human life and health, the nurses taking care of patients have yet another measure of their work assessment - the evaluation of nursing care quality. Owing to establishment of the nursing care quality standards, the panel of the Independent Nursing Skills Workshop realized that there is a need to monitor the quality of the nursing care provided by the licentiate students at WPiNoZ AM in Lublin during their nursing practice. The evaluation of this quality also constitutes a mark of the standard of education for people conducting the classes. The method used in this study was a diagnostic survery, whereas the tool was a questionnaire. On the basis of the analysis of the patients' opinions concerning the quality of care provided by the students the results enabled the authors of the study to present factors which influence nursing care quality (such as communication skills, methods of conducting tasks, respecting the patients' rights).


  13/13

  Tytuł oryginału: Objective assessment of self-care and non-professional care: a proposal.
  Tytuł polski: Propozycja zobiektywizowanego oceniania samoopieki i opieki nieprofesjonalnej.
  Autorzy: Zarzycka Danuta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.502-512, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: We współczesnym pielęgniarstwie, jak i jego rozumieniu na poziomie teoretycznym i praktycznym, obok profesjonalnej opieki pielęgniarskiej znaczące miejsce zajmuje samoopieka i opieka nieprofesjonalna, co ma swoje odzwierciedlenie również w założeniach filozoficznych pielęgniarstwa polskiego. Zainteresowanie rodzimego pielęgniarstwa samoopieką i opieką nieprofesjonalną, a w konsekwencji teroią D. Orem oraz próby ich wdrożenia do praktyki pielęgniarskiej, jak również wynikające stąd trudności, stały się inspiracją do opracowania narzędzia służącego obiektywizacji ocen w tych obszarach. Autorska wersja Skali Wydolnosci Pacjenta i Opiekuna (SWPiO) stwarza możliwość zobiektywizowanej oceny wskaźnika samoopieki w postaci wydolności samoopiekuńczej pacjenta oraz wskaźnika opieki nieprofesjonalnej - wydolności opiekuńczej głównego opiekuna, wyrażonych w wartościach punktowych. Celem pracy jest zaprezentowanie Skali Wydolności Pacjenta i Opikuna oraz ocena jej wybranych właściwości psychometryczny, tj. rzetelności i trafności kryterialnej. WYniki badań, zmierzające do weryfikacji SWPiO głównie w wymiarze statystycznym, pozwalają sądzić, iż jest to narzędzie precyzyjnie badające zagadnienie wydolności samoopiekuńczej pacjenta i wydolności opiekuńczej opiekuna.

  Streszczenie angielskie: Nursing care today, both in theory and practice, consists not only of professional care rendered by nurse but, to a significant degree, involves also self-care and non-professional care. This tendency is also reflected in the philosophical premises of Polish Nursing. The interest in self-care and on-professional care in Poland, and, consequently, in the D. Orem's self-care deficit theory of nursing, as well as attempts at their implementation in nursing practice inspired the present attempt to develop a tool for objective assessment of these two types of care. The proposed Scale of Patient's and Care Provider's Agency (SPCPA) allows for the objective assessment of self-care as patient's self-care agency, and of non-professional care as the main care provider's agency measured in points. The aim of this study is to describe the tool and to assess its two psychometric properties: reliability and validity. The results of the statistical testing of the SPCPA show that the tool is capable of assessing precisely both the patient's self care agency and of the main provider's caring agency.

  stosując format: