Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZARZECZNA-BARAN
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Sytuacja zdrowotna w powiatach i miastach na prawach powiatu województwa pomorskiego - badania modelowe.
Tytuł angielski: Health situation in poviats and cities with poviats status of Pomerania voivodeship - model studies.
Autorzy: Pęgiel-Kamrat Jolanta E., Zarzeczna-Baran Marzena A.
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.850-857, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rezultaty badań modelowych oceny sytuacji zdrowotnej mieszkańców w powiatach i miastach na prawach powiatu województwa pomorskiego, dokonanej na podstawie syntetycznej miary oceny wykorzystującej elementy wielowymiarowej analizy porównawczej. W kompleksowej ocenie zastosowano wiele kryteriów cząstkowych reprezentujących odpowiednio: ekonomię, demografię, sferę socjalno-bytową, ekologię, infrastrukturę i zasoby ludzkie opieki zdrowotnej. Badania przeprowadzono na podstawie danych statystycznych dotyczących powiatów i miast na prawach powiatu województwa pomorskiego, opierając się na przygotowanej uprzednio macierzy obserwacji. Ze względu na otrzymane wartośi syntetycznej miary oceny sytuacji zdrowotnej ludności zamieszkującej badane obszary, określono miejsce badanego obiektu w rankingu oraz przynależność do określonej grupy, a następnie omówiono uzyskane wyniki badań modelowych.

  Streszczenie angielskie: The results of model study on the health status estimation of poviats and cities with poviats status population of Pomeranian voivodeship based on synthetic measures are presented. The measures were the elements of multidimensional comparative analysis. In the research the health status of population was estimated thoroughly from many points of view depending on different criteria. The criteria were representing as followed: economy, dmography, social welfare, ecology and health service system. The model study was based on statistical data of poviats and cities with poviats status of Pomeranian voivodeship using prepared scheme of observations. Regarding to the obtained results of synthetic measures estimation, the objects were ranked and belonging to a determined group was defined. In the last part of the research the results of model study are described.


  2/16

  Tytuł oryginału: Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie motywacji pracowników w wybranych zakładach opieki zdrowotnej województwa pomorskiego.
  Tytuł angielski: Evaluation of human resources management in selected health care organizations in Pomerania voivodeship as far as workers motivation is concerned.
  Autorzy: Zarzeczna-Baran Marzena, Jędrzejczyk Tadeusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.983-989, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Sukcesy zarządzania dowolną organizacją w warunkach rynkowych w dużej mierze zależy od dobrego zarządzania najcenniejszą częścią jej zasobów, to jest pracownikami. Stwierdzenie to jest także prawdziwe w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej w warunkach funkcjonowania wewnętrznego rynku świadczeń medycznych. Przeanalizowano jeden z najważniejszych aspektów zarządzania personelem, to jest sposoby motywowania pracowników w 44 różnych zakładach opieki zdrowotnej. W znacznej części badanych jednostek organizacyjnych (38 proc.) nie stosowano żadnych finansowych form motywowania pracowników albo była to jedynie premia regulaminowa (40 proc.). W większości przypadków (58 proc.) nie stosowano w badanych jednostkach żadnego systemu ocen pracowniczych, a w kolejnych 20 proc. była to jedynie ocena okazjonalna. Tylko w co piątej badanej placówce oceny pracownicze były na stałe włączone do zarządzania. W celu poprawy zarządzania konieczna jest także poprawa komunikacji w badanych organizacjach, jako że jedynie w nieco więcej niż w 1/3 badanych organizacji była ona oceniona jako dobra lub bardzo dobra.

  Streszczenie angielskie: The success of management in any organization in market-oriented environment is impossible without the proper management of human resource. The statement is true also in health care, where the internal market was imposed as a result of reforms. W scanned 44 medical organization of few different types, i.e. hospitals, clinics, nurses homes etc. In most of the organization there were no financial motivational bonus (38 p.c. of health care organizations) or only the basic bonus (40 p.c.). The system of personnel activities evaluation does not exist in 58 pc. of scanned hospitals and clinics, and in 20 p.c. of the evaluation was conducted only occasionally. The system of employees evaluation existed only in one of each five of studied units. To improve the quality of personnel management it is necessary to improve communication inside the organizations. Only one in three of scanned facilities was marked as good or very good.


  3/16

  Tytuł oryginału: Ocena stanu zdrowia mieszkańców województwa pomorskiego
  Autorzy: Kamrat-Pęgiel Jolanta, Zarzeczna-Baran Marzena, Wołowski Tadeusz
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.27-32, il., tab - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna


  4/16

  Tytuł oryginału: Ocena sytuacji organizacyjno-zarządczej publicznych szpitali podległych samorządowi województwa pomorskiego
  Autorzy: Jędrzejczyk Tadeusz, Zarzeczna-Baran Marzena
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.349-353, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  5/16

  Tytuł oryginału: Ocena sytuacji ekonomicznej szpitali podległych samorządowi województwa pomorskiego
  Autorzy: Popowski Piotr, Zarzeczna-Baran Marzena
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.355-358 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  6/16

  Tytuł oryginału: Wybór miejsca pracy i kierunku specjalizacji przez studentów VI roku AMG w latach 1998/1999 i 1999/2000
  Autorzy: Wojdak-Haasa Ewa, Zarzeczna-Baran Marzena
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.359-363, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Gdańsku


  7/16

  Tytuł oryginału: Sprawność ruchowa długowiecznych mieszkańców Sopotu w zależności od ich pochodzenia
  Autorzy: Zarzeczna-Baran Marzena, Pęgiel-Kamrat Jolanta
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.207-212, tab., bibliogr. 7 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/16

  Tytuł oryginału: Motywy oraz oczekiwania związane z podjęciem zaocznych studiów magisterskich w Oddziale Pielęgniarstwa AM w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Motives and expectations relating to commencement of extramural master's studies at the Nursing Department of the Gdańsk Medical University.
  Autorzy: Pęgiel-Kamrat Jolanta, Zarzeczna-Baran Marzena, Wojdak-Haasa Ewa
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.201-208, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/16

  Tytuł oryginału: Świadczenia medyczne udzielane ofiarom urazów i wypadków w aglomeracji gdańskiej.
  Tytuł angielski: Health services provided for victims of traumas and accidents in the agglomeration of Gdańsk.
  Autorzy: Jędrzejczyk Tadeusz, Zarzeczna-Baran Marzena, Nowalińska Monika
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.178-183, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Urazy i wypadki stanowią wciąż poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego. Niewiele jednak prac badawczych poświęconych problemowi analizuje organizację i koszty świadczeń szpitalnych. W naszej pracy analizowaliśmy, opierając się na indwydudalnej dokumentacji medycznej, przyczyny hospitalizacji w Klinice Chirurgii Urazowej największego szpitala w województwie pomorskim oraz udzielane pacjentom świadczenia medyczne. Wśród przyczyn hospitalizacji wymienić należy wypadki komunikacyjne (25 proc.), spowowodane czynem zabronionym (20 proc. mężczyzn i 7 proc. kobiet) oraz urazy domowe (7 proc. leczonych mężczyzn i 28 proc. kobiet). Podstawą postępowania diagnostycznego jest klasyczna radiologia, uzupełniana u 16 proc. pracjentów USG i 12 proc. tomografią komputerową.

  Streszczenie angielskie: Traumas and accidents are one of three mains treats of public health. There are many research works on the topic, but only some of them concentrate on the issue of organization of the services and cost of hospitalization. In our research we have analyzed individual patients' documentation in the clinic of traumatic surgery of the main regional hospital. We were searching for the reason of hospitalisations and delivered services during the stay in hospital ward. There are three main reason of hospitalisation: transportation accidents (25 p.c.), acts of violence (20 p.c. of the man and 7 p.c. of the women) and home accidents (7 p.c. treated man and 28 of treated women). The background of diagnoses were classic radiograms. In addition to this ultrasonography was carried out in 16 p.c. patients and computer topography in 12 p.c. of patients.


  10/16

  Tytuł oryginału: Ocena jakości świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w Sopocie po prywatyzacji.
  Tytuł angielski: Evaluation of primary care quality in Sopot after privatisation.
  Autorzy: Jędrzejczyk Tadeusz, Zarzeczna-Baran Marzena, Popowski Piotr
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.184-189, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Poprawa jakości świadczeń medycznych była jednym z podstawowych celów reformy ochrony zdrowia. W największym stopniu zmiany dotknęły podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), gdzie oprócz zmiany systemu finansowania świadczeń doszły przekształcenia własnościowe. Przeprowadzone przez nas badania koncentrowały się na analizie jakości świadczeń 4 prywatnych placówek POZ w Sopocie. Badaniami objęto 571 pacjentów 4 przychodni w Sopocie. Przeciętny pacjent miał 50 lat, średnie wykształcenie i zgłaszał umiarkowane problemy ze stanem zdrowia. Większość pacjentów była usatysfakcjonowana pracą lekarzy i pielęgniarek, przyznając w poszczególnych kategoriach ogółem 85-95 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych. Za nie zawsze wystarczający uznano dostęp do informacji, zarówno na poziomie rejestracji, jak i lekarza. Pacjenci są ogólnie usatysfakcjonowani skutecznością leczenia, jedynie 18 proc. przyznało tu ocenę dostateczną lub niższą.

  Streszczenie angielskie: One of the main aims of health system reform was to increase the quality of service and patients' satisfaction. The deepest changes were in the primary care sector. Besides the changes in financing the services, we can observe here the process of privatisation of primary care clinics. We have evaluated the quality of services of four private primary care clinics in the town of Sopot. We received 571 questionnaires from the patients. The average patient was 50 years old, finished high school and complained of mild health problems. Most of patients were satisfied of given services by physicians and nurses. In most categories they gave 85 to 95 p.c. good and very good marks for specific quality aspects. One of the main complains was information received, both in the registration board and from the physician. Most of patients were also delighted by medical outcome of treatment, because only 18 p.c. gave their mark as satisfactory and worse.


  11/16

  Tytuł oryginału: Sposoby spędzania wolnego czasu przez studentów Akademii Medycznej w Gdańsku i zawarte w nich zachowania zdrowotne.
  Tytuł angielski: Means of spending free time of students of Medical University in Gdańsk and health behaviour implied in them.
  Autorzy: Wojdak-Haasa Ewa, Zarzeczna-Baran Marzena, Pęgiel-Kamrat Jolanta
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.564-570, tab., bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Problematyka czasu wolnego to dziedzina, która interesuje badaczy nauk społecznych, medycznych, ekonomicznych. Wobec różnorodności form spędzania wolnego czasu, zajmują się nią organizatorzy życia społecznego. Ludzie natomiast, mimo technicznych udogodnień, uważają, że czasu wolnego mają coraz mniej. Ta pozorna sprzeczność wynika zapewne stąd, że czas po pracy czy zajęciach na uczelni jest czasem "zagospodarowanym". Studenci medycyny postrzegani są przez innych, a także przez samych siebie, jako grupa, która ma szczególny deficyt wolnego czasu. Przeprowadzono badanie ankietowe na temat niektórych aspektów czasu wolnego i zdrowego stylu życia w praktyce studentów VI roku wydziału lekarskiego oraz I roku analityki medycznej AM w Gdańsku. Jedno z pytań dotyczyło sposobu spędzania wolnego czasu przez respondentów. Zapytano o czas poświęcany na oglądanie telewizji, o uprawianie jakichkolwiek form aktywności fizycznej. Stwierdzono istotne różnice w formach spędzania wolnego czasu między studentami wydziału lekarskiego i analityki medycznej. Wśród pierwszej grupy ankietowanych najwięcej, bo około 48 proc. wskazywało na czytanie książek, 46 proc. na sport rekreacyjny, a około 40 proc. podawało, że wówczas śpi. Studenci analityki na to samo pytanie odpowiadali, że w wolnym czasie uczą się (blisko 41 proc.), chodzą na spacery oraz słuchają radia. W obu grupach studenci w miarę możliwości oglądają telewizję. Około 30 proc. studentów wydziału lekarskiego ogląda telewizję codziennie lub kilka razy w tygodniu, natomiast studentów analityki oglądając telewizję codziennie jest prawie...

  Streszczenie angielskie: Problems connected with the issue of free time are the field of interest for social, and medical scientists and economists. Medical students are perceived by others as well as by themselves as the group with free time deficiency. An inquiry was conducted on subject of some aspects of free time and healthy lifestyle in practice of VIth year students of Faculty of Medicine and Ist year students of Medical Analysis at the Medical University of Gdańsk. One of the questions in the inquiry was direct question about the ways of spending free time. There were differences in forms of spending free time between students of Faculty of Medicine and students of Medical Analysis. Among the first group examined the most, about 46 p.c., points to recreational sport as the form of spending free time: quite a lot of people read books, and about 40 p.c. of them sleep. Medical Analysis students asked the same question answer that they study during their free time - almost 41 p.c., they also go for walks and listen to the radio. On the grounds of the answer about practicing recreational sport we can assume that for the greatest part of the students such activities have become an obligatory part of their lifestyle and not everybody classifies them among free time activities. Students of both inquired groups fill their free time with number of activities, among which we can find those involving rest, health or entertiment.


  12/16

  Tytuł oryginału: Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów złośliwych w województwie pomorskim w roku 1999 na tle danych ogólnopolskich.
  Tytuł angielski: Evaluation of epidemiological situation of neoplasm in Pomerania voivodship in 1999 comparing with the situation in Poland.
  Autorzy: Zarzeczna-Baran Marzena, Nowalińska Monika, Pęgiel-Kamrat Jolanta
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.586-593, tab., bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów złośliwych w wojewódzkich pomorskim w 1999 r. i porównanie z danymi ogólnopolskimi. Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości, po chorobach układu krążenia, przyczyną zgonów w Polsce. Jednak w odróżnieniu od nich, nie obserwujemy tu pomyślnej tendencji obniżania odsetka zgonów, wprost przeciwnie - liczba ich wzrasta. Niepokojąca jest zwłaszcza sytuacja w zakresie nowotworów złośliwych w województwie pomorskim. Główne tendencje sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów w woejewództwie pomorskim są zbieżne z ogólnopolskimi, jednak standaryzowane współczynniki zachorowalności są wyższe niż przeciętnie w Polsce. Zwraca uwagę wysoka umieralność z powodu nowotworów złośliwych - wśród kobiet jest to pierwsze, a wśród mężczyzn drugie miejsce w Polsce. W zakresie struktury zachorowalności na nowtowory złośliwe w województwie pomorskim zaobserwowano wysoki w stosunku do danych ogólnopolskich, odsetek rejestrowanych nowotworów o umiejscowieniu mnogim, co wiąże się zapewne ze sposobem kodowania przyjętym w naszym województwie. Przedstawione wyniki wyraźnie wskazują na konieczność poszukiwania i usuwania przyczyn takiej sytuacji. Działania powinny być prowadzone wielokierunkowo, zarówno pod kątem diagnostyki wczesnego rozpoznawania nowotworów, jak i promowania zdrowego życia oraz ochrony i restrukturyzacji zasobów naturalnych środowiska.

  Streszczenie angielskie: The aim of the research was the analysis of epidemiological situation of neoplasm in Pomerania Voivodship in 1999 compared with situation in Poland. Neoplasms are the second cause of death in Poland. Only cardiac and circular system diseases are more frequent cause of deaths. The situation of cardiac and circular system mortality has positively changed and the number of circular death has decreased. On the contrary, the number of neoplasms deaths has increased. Especially, as far as neoplasm are concerned, Pomerania Voivodship's situation is not good. Main trends in epidemiological situation of cancers in Pomerania Voivodship are similar to the situation in Poland, however standarized mortality and incidence rates are higher than average in Poland. In Pomerania Voivodship standarized mortality rates are very high, for females the highest in Poland, for males the second in row of Polish voivodships. In the structure of registered new cases of cancer in Pomerania Voivodship we observe high percentage of multi-sites neoplasms in comparison with data of Poland. The reason of this is undoubtedly connected with the coding system used in Pomerania Voivodship. The presented results indicate the need searching for the factors causing the situation and create programs ito eliminate them. The programs must concentrate on early diagnosis of cancers as well as health promotion and natural environment preservation.


  13/16

  Tytuł oryginału: Wybór zawodu a satysfakcja z pracy wśród studentów pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Choice of the profession and the satisfaction from work among students of nursery faculty of Medical University of Gdańsk.
  Autorzy: Zarzeczna-Baran Marzena, Pęgiel-Kamrat Jolanta, Wojdak-Haasa Ewa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.594-598, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wybór przyszłego zawodu jest sprawą bardzo istotną dla każdego młodego człowieka. Szczególny jest wpływ tej decyzji na uzyskiwaną później satysfakcję zawodową. W pracy dokonano próby oceny związku między wyborem zawodu pielęgniarki a osiąganiem satysfakcji zawodowej. Materiał do badań stanowiły informacje uzyskane metodą audytoryjną, zebrane przy użyciu ankiety wśród wszystkich studentów drugiego roku Oddziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Gdańsku. W sposób nieprzypadkowy wybrało ten zawód około 60 proc. badanych. Dokonano także próby oceny motywów wyboru zawodu pielęgniarki oraz ich wpływu na osiąganą satysfakcję zawodową, a ponadto przeanalizowano skłonność do zmiany zawodu, w zależności od sposobu jego wyboru. Uzyskane wyniki wskazują na różnice w osiąganiu satysfakcji zawodowej i chęci zmiany zawodu w zależności od motywów podjęcia nauki. Przeprowadzona analiza nie daje prawa do oceny jakości pracy poszczególnych grup, ale może być przyczynkiem do dalszych pogłębionych badań.

  Streszczenie angielskie: The choice of the future profession is very important to every young person. The influence of this choice on future occupational satisfaction is significant. In the paper there is presented the connection between the choice of nursery profession and achieved occupational satisfaction. The material was based on information gathered by anonymous questionnaires. The whole group of second year students of Nursery Faculty of Medical University of Gdańsk were interviewed by the questionnaire. For 60 p.c. of them the choice of the profession was not done accidentally. The evaluation of motives for selecting the nursery profession and its influence on future occupational satisfaction were studied. The tendency of changing the profession according to the way of work was also analysed. The resutls indicate the differences between achieved occupational satisfaction and the tendency of changing the profession depending on motives of taking up the studies. The results do not allow to estimate the quality of work of particular groups can be the introduction of following more through research.


  14/16

  Tytuł oryginału: Ocena sytuacji zdrowotnej ludności miast na prawach powiatu w województwie śląskim - badania modelowe.
  Tytuł angielski: Health status evaluation in cities with poviat status of Silesia voivodship - model studies.
  Autorzy: Pęgiel-Kamrat Jolanta E., Zarzeczna-Baran Marzena
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.375-381, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono syntetyczną miarę oceny sytuacji zdrowotnej, zastosowaną do badań modelowych dotyczących ludzi zamieszkujących miasta na prawach powiatu w województwie śląskim. Opisano aplikację wielowymiarowej miary do badań stanu zdrowia mieszkańców tych miast. Zastosowano różnorodne wejściowe zmienne, które wybrano do obliczeń syntetycznej miary oceny sytuacji zdrowotnej, takie jak: zmienne demograficzne, ekonomiczne, społeczne, infrastruktury służby zdrowia. Badane obiekty oceniono ze względu na kryteria cząstkowe opierając się na osiągniętych wartościach syntetycznej miary oceny sytuacji zdrowotnej ludności w badanych miastach. Następnie dokonano przyporządkowania miast do określonych grup ze względu na wartości tego miernika. Podjęto także próbę oceny wyników badań modelowych.

  Streszczenie angielskie: This paper presents the synthetic measure of health evaluation, which was used for model studies on populations of cities with poviat status in Silesia Voivodship. The study describes theoretical foundations for applying multidimensional comparative analysis in evaluation of the people health status. The range of entrance variables has been defined and selected. They have represented the following: demographic and economic variables, health needs variables, social variables and health service supplies variables. The examined cities have been assessed by means of the partial criteria and on the basis of the synthetic measure. According to the obtained results the examined cities were ranked and classified to a determined group. The results of model studies were also given.


  15/16

  Tytuł oryginału: Ocena sytuacji zdrowotnej ludności powiatów województwa śląskiego - badania modelowe.
  Tytuł angielski: Evaluation of health status in poviats of Silesia Voivodship - model studies.
  Autorzy: Pęgiel-Kamrat Jolanta E., Zarzeczna-Baran Marzena
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.382-394, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Województwo śląskie jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych pod względem ekologicznym regionów w Europie. Szczególnie region górnośląski uznawany jest, zgodnie z standardami Unii Europejskiej, za obszar ekologicznie zagrożony. Wysoki stopień degradacji środowiska naturalnego województwa śląskiego związany jest przede wszystkim z jego wysokim uprzemysłowieniem. Obszar ten znajduje się na pierwszym miejscu w kraju pod względem pyłowych i gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Jakość środowiska i jego obecny stan ma niewątpliwie negatywny wpływ na zdrowie zamieszkującej tam ludności. W pracy przedstawiono wyniki badań modelowych, które zostały przeprowadzone przy zastosowaniu syntetycznej miary oceny sytuacji zdrowotnej (opartej na elementach wielowymiarowej analizy porównawczej), na dostępnym materiale statystyczneym dotyczącym mieszkańców wybranych powiatów województwa śląskiego. W badaniu uwzględniono różnorodne grupy zmiennych (wykorzystywanych do obliczeń syntetycznej miary oceny sytuacji zdrowotnej), takie jak: zmienne demograficzne, ekonomiczne, ekologiczne, społeczne, infrastuktury oraz zasobów ludzkich służby zdrowia. Badane obiekty uszeregowano ze względu na osiągnięte wartości syntetycznej miary oceny sytuacji zdrowotnej. Z tego względu również zakwalifikowano badane powiaty do określonych grup oraz przedstawiono zalety i wady zastosowanej metody oceny sytuacji zdrowotnej.

  Streszczenie angielskie: Silesia Voivodship is one of the most polluted areas in Europe. Especially Upper Silesia Region is recognized as ecologically ruined area according to the European Union standards. Very high degree of environmental degradation in Silesia Voivodship is connected with the industrialization. This region is the most polluted area in Poland. Gas and dust air pollution of this region has the highest level in Poland. The quality of the environment and its present status has got undoubtedly negative influence on the health of inhabitants. The paper presents the results of model studies of health status based on multidimensional comparative analysis using statistical data of Silesia Voivodship population. In the research different groups of factors were taken into account: demographic, economical, social and medical care service system. The studied objects were ranked according to the obtained measure of synthetic health status estimation. According to this, the poviats were included in the determined groups. Moreover, the advantages and disadvantages of the used method have been discussed.


  16/16

  Tytuł oryginału: Przestrzenne zróżnicowanie finansowania świadczeń zdrowotnych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wybrane segmenty usług.
  Tytuł angielski: Spatial differentiation in financing medical services under universal health insurance. Selected segments of services.
  Autorzy: Popowski Piotr, Zarzeczna-Baran Marzena, Jędrzejczak Tadeusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.405-411, tab., bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie w Polsce w 1999 r. systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wiązało się m.in. z nadziejami pacjentów na lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych. Panuje powszechne przekonanie o związku dostępności do świadczeń medycznych oraz jakości tych świadczeń z poziomem ich finansowania. W sytuacji utworzenia w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego siedemnastu niezależnych płatników świadczeń (szesnastu regionalnych i jednej branżowej kasy chorych) w pracy podjęto próbę zidentyfikowania alokowanych przez każdą z kas chorych środków finansowych w wybranych segmentach świadczeń zdrowotnych. Bez wątpienia oddziaływanie każdej z regionalnych kas chorych, a tym samym wielkość środków przeznaczonych na konkretne świadczenia, jest najsilniejsze w województwie, w którym ma ona siedzibę. Ta sytuacja dała początek kształtowaniu się regionalnego zróżnicowania finansowania poszczególnych segmentów świadczeń zdrowotnych. W badniach posłużono się danymi przekazywanymi obligatoryjnie kasy chorych Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny informacji dotyczącymi inflacji. Porównanie zebranych danych pozwala postawić tezę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której środki publiczne alokowane w systemie świadczeń zdrowotnych poprzez kasy chorych są w istotny sposób zróżnicowane terytorialnie (regionalnie) a struktura wydatków płatników wskazuje na odmienne priorytety w wydawaniu pieniędzy.

  Streszczenie angielskie: After the universal health insurance has been started in Poland, patients believed that assess to the health care system financed by the sick fund could be improved. It is generally known that there is a kind of relationship between both the assess to the health care system and quality of medical system, and amount of money to be paid for that. There are 17 separate and independent sick funds in Poland. In this work the authors try to find how sick funds spend their financial resources in selected segments of medical services. The strongest influence of sick fund is in the region where its headquarter is located. If each sick fund has different amount of money to spend for a single patient and the right to divide funds according to its policy, the authors expect regional differentiation in financing medical services (according to the district). The data used in the work came from Urząd Nadzoru nad Ubezpieczeniami Zdrowotnymi (UNUZ) and Główny Urząd Statystyczny (GUS). As a result their is no doubt that public money from the medical insurance is regionally singificantly differentiated and each sick fund, spending money resources, creates its own medical policy in the examined segments of services.

  stosując format: