Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAPALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Chirurgia : podręcznik dla studentów
Autorzy: Burchardt Wojciech, Drews Michał, Dyszkiewicz Wojciech, Fibak Jan, Jacyna-Onyszkiewicz Adam, Jankowski Andrzej, Karoń Jacek, Kolasiński Jerzy, Król Jerzy, Kwias Zbigniew, Murawa Paweł, Nowak Stanisław, Pyda Przemysław, Sikorski Jerzy, Skowrońska-Piekarska Urszula, Słowiński Krzysztof, Stajgis Paweł, Tukałło Konstanty, Wierusz-Wysocka Bogna, Zapalski Stanisław
Opracowanie edytorskie: Fibak Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 3
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 772, [1] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,519

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia


  2/5

  Tytuł oryginału: Jatrogenne uszkodzenia tętnic szyjnych podczas operacji wola nawrotowego tarczycy.
  Tytuł angielski: Iatrogenic injury of common carotid artery during surgery for recurrent goiter.
  Autorzy: Balcerzak Waldemar, Dorobisz Andrzej T., Dawiskiba Janusz
  Opracowanie edytorskie: Zapalski Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.72-76, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono możliwe przyczyny jatrogenne uszkodzenia tętnicy szyjnej, taktykę postępowania chirurgicznego oraz leczenie pooperacyjne. Autorzy przedstawili trzy przypadki jatrogennych uszkodzeń tętnicy szyjnej w grupie przeszło 6 tys. chorych operowanych z powodu różnych schorzeń tarczycy. U wszystkich chorych do urazu tętnicy doszło podczas operacji wola nawrotowego. W dwóch przypadkach było to wole guzowate, w jednym przypadku podczas wtórnej radykalizacji operacji u chorego z carcinoma papillare, rozpoznawanego w badaniu mikroskopowym, po przebytej pierwotnej operacji wola. Ostateczny wynik leczenia uszkodzenia tętnicy szyjnej u wszystkich chorych był pomyślny. Zwrócono uwagę na rolę przedoperacyjnego badania usg-dopplerowskiej duplex color u wszystkich chorych z wolem nawrotowym oraz wskazano na znaczenie udziału chirurga naczyniowego przy ostatecznej rekonstrukcji tętnicy szyjnej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present most common mechanisms of iatrogenic carotid artery injuries, means of proper surgical management, as well as recommended postoperative treatment. The authors presented three cases of iatrogenic common cartoid artery injury on a large material of over 6 thausand patients operated due to different thyroid pathologies. All three cases occurred during recurrent goiter surgery. Two of these patients suffered from recurrent multinodular goiter, while the third was re-operated due to carcinoma papillare diagnosed by a pathologist following the first surgery. In all three cases eventual cartoid artery reconstruction results were satisfactory. The authors demonstrated the importance of preoperative colour duplex-Doppler examinations in all cases of recurrent goiter. They presented the role of the vascular surgeon in case of an eventual reconstructive procedure.


  3/5

  Tytuł oryginału: Przezskórna angioplastyka zwężeń i niedrożności tętnic.
  Tytuł angielski: Percutaneous transluminal angioplasty in arterial stenosis and occlusion.
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Czarnecki Krzysztof, Iwanowski Wojciech, Drelichowski Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Zapalski Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.849-857, tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst rónol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników wewnątrznaczyniowego leczenia krótkoodcinkowych zwężeń i niedrożności tętnic. Materiał i metodyka. Zabiegom wewnątrznaczyniowym poddano 158 chorych. U 132 (84 proc.) chorych wykonano przezskórną angioplastykę (PTA), a u 24 (16 proc.) osób PTA połączono z wewnątrznaczyniowym protezowaniem (stent). W 134 (85 proc.) przypadkach przyczyną zwężeń i/lub niedrożności tętnic były zmiany miażdżycowe, a w pozostałych 24 (15 proc.) przypadkach dysplazja włóknisto-mięśniowa lub pooperacyjne zwężenia. Zmiany naczyniowe najczęściej zlokalizowane były w obrębie tętnicy biodrowej (44 proc.), nerkowej (32 proc.) i udowej (11 proc.). Wyniki. Zdecydowanie lepsze wyniki PTA (90 proc. wyników dobrych) uzyskano w przypadku zwężeń tętnicy i dysplazji włóknisto-mięśniowej, a gorsze u chorych z niedrożnością tętnic (75 proc. dobrych wyników). Najlepsze wyniki PTA uzyskano w leczeniu miażdżycy w obrębie tętnicy biodrowej i dysplazji tętnicy nerkowej. U 10 (6 proc.) chorych konieczne było leczenie chir. powikłań po PTA: w 4 (2,5 proc.) przypadkach ostre niedokrwienie kończyny, 4-krotnie (2,5 proc.) krwawienia z uszkodzonej tętnicy oraz dwukrotnie (1,3 proc. tętniak rzekomy po nakłuciu tętnicy. Wnioski. Do angioplastyki balonowej i/lub protezowania wewnątrznaczyn. kwalifikują się chorzy ze zwężeniem na odcinku nie przekraczającym 10 cm i izolowaną niedrożnością sięgającą do 2 cm. U chorych kwalifikujących się do angioplastyki przezkórnej uzyskuje się dobre wyniki leczenia oraz niski odsetek powikłań. Zabiegi wewnątrznaczyn., jako mniej obciążające, są szczególnie wskazane u chorych z grup wysokiego ryzyka.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate treatment results of short distant artery stenosis and occlusion. Material and methods. The study group compromised 158 patients, 132 (84 p.c.) underwent PTA, 24 (16 p.c.) PTA with stent implantation. In 134 (85 p.c.) cases stenosis or occlusion was caused by atherosclerosis, while in 24 (15 p.c.) it was due to fibromuscular dysplasia or postoperative occlusion. The most common place of vascular pathological changes comprised the iliac artery (44 p.c.), renal artery (32 p.c.), and femoral artery (11 p.c.). Results. We noted better early results after PTA (90 p.c.) - good outcome) in cases of stenosis and fibromuscular dysplasia and worse in case of occlusion (75 p.c. - good outcome). The best outcome following PTA was achieved in case of iliac and renal artery fibromuscular dysplasia. In 10 cases (6 p.c.) complications developed, requiring surgical treatment: in 4 cases (2.5 p.c.) acute limb ischemia, in 4 (2.5 p.c.), acute arterial bleeding and in two cases (1.3 p.c.) false aneurysms following artery puncture. Conclusions. Patients eligible towards ballon angioplasty or endovascular stenting, include those with pathological vessel changes that do not exceed 10 cm for stenosis and 2 cm for occlusion. In cases qualified toward PTA results are good and the percentage of complications is low. Endovasular procedures, being low invasive are indicated in patinets with a high risk of surgery.


  4/5

  Tytuł oryginału: Niektóre problemy związane z odejmowaniem niedokrwionych kończyn dolnych z powodu miażdżycy zarostowej tętnic z uwzględnieniem przydatności dwuetapowej amputacji podudzia.
  Tytuł angielski: Selected problems involving amputation of ischaemic lower extremities owing to arteriosclerosis obliterans with consideration of using staged below knee amputation.
  Autorzy: Cencora Andrzej, Rachtan Roman
  Opracowanie edytorskie: Zapalski Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1204-1214, tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena współczynnika odjęć podudzi do odjęć ud po pierwotnych amputacjach oraz po amputacjach u chorych po uprzednich operacjach odtwórczych na tętnicach. Drugim celem była ocena przydatności dwuetapowej amputacji podudzi. Materiał i metodyka. Dokonano oceny 131 amputacji u 131 chorych. Było to 64 odjęć uda i 67 odjęć podudzia. Wyniki. U wszystkich analizowanych 131 chorych stosunek odjęć podudzi do odjęc uda wynosi 1 z tym, że dla amputacji pierwotnych współczynnik wynosi 1,32, a dla chorych po uprzednich zabiegach rewaskularyzacyjnych 0,78 i różnica ta jest statystycznie znamienna (p=0,098). Wnioski. Przedstawione wyniki wyraźnie odbiegają od pożądanych, tj. około trzykrotnej przewagi odjęć podudzi nad odjęciami ud. Stwierdzony stan rzeczy wiążemy z dalekim zaawansowaniem zmian chorobowych już w chwili hospitalizacji. Wykonanie operacji odtwórczej na tętnicach, która do 30 dni wymaga następowej amputacji, stwarza ryzyko wysokiego odjęcia kończyny. Dwuetapowa amputacja podudzia u chorych z obrzękiem i toksemią mięśnia podudzia, a często współistniejącą angiopatią cukrzycową, umożliwia uzyskanie wyników zdecydowanie korzystniejszych od amputacji jednoetapowej.


  5/5

  Tytuł oryginału: Influence of L-arginine oral supplementation on oxidative stress in patients with intermittent claudication.
  Tytuł polski: Wpływ doustnej suplementacji L-argininy na stres oksydacyjny u chorych z chromaniem przestankowym.
  Autorzy: Micker Maciej, Chęciński Paweł, Jabłecka Anna, Krauss Hanna, Zapalski Stanisław
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (4) s.137-141, il., tab., bibliogr. 8 poz. - 10 Spotkanie Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych Karpacz 07-09.06. 2002 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Sugeruje się, że podanie L-argininy osobom z niedoborem NO jest racjonalną metodą zarówno zwiększania wytwarzania NO przez środbłonek, jak i zmniejszania uwalniania wolnych rodników. W ostatnich latach wykazano, że takie postępowanie lecznicze może być skuteczne u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu 28-dniowej doustnej suplementacji L-argininy na stężenie NO oraz parametry całkowitego potencjału antyoksydacyjnego osocza u chorych z chromaniem przestankowym. Materiał i metody. Badano 16 chorych w wieku 42-74 lat leczonych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM w Poznaniu z rozpoznaną miażdżycą tętnic kończyn dolnych w II stopniu wg klasyfikacji Fontaine'a, którzy otrzymywali L-argininę w dawce 3 x 4 g/d. Chorych poddano miesięcznej obserwacji klinicznej w celu określenia tolerancji terapii i wychwycenia ewentualnych działań niepożądanych. W trakcie badania, tzn w 0, 7, 14 i 28 dniu u każdego chorego przeprowadzono pełne badania podmiotowe i przedmiotowe z określeniem dystansu chromania przestankowego i wartości wskaźnika kostka-ramię, a także pobierano krew w celu oznaczenia stężenia tlenku azotu oraz całkowitego potencjału antyoksydacyjnego osocza. Wyniki. Po podaniu L-argininy u wszystkich chorych nastąpiła poprawa kliniczna w postaci wydłużenia dystansu przejścia bezbólowego. Zaobserwowano wzrost stężenia NO i całkowitego potencjału antyoksydacyjnego osocza po 3h, 7, 14 i 28 dniach podawania ...

  Streszczenie angielskie: Background. It is suggested that the administration of L-arginine to patients with NO deficiency is the rational method both of increasing NO production by the endothelium and decreasing the free radical relase. In the last year it was proved that this therapeutic procedure could be successful in patients with atherosclerotic ischaemia of the lower extremities. Aim of the study. The aim of the study was the estimation of the influence of 28-day L-arginine oral supplementation on NO concentration and the parameters of total antioxidant status (TAS) in patients with intermittent claudication. Material and methods. 16 patients (8 female and 8 male) were examined diagnosed with atherosclerosis of the lower extremities in Fontaine's II stage and receiving L-arginine in the dose of 3 x 4 g/day. During the study patients were under accurate clinical observation whose aim was to evaluate drug tolerance and to notice possible adverse effects of L-arginine used in therapy. During the study in 0, after 3h, and on the 7th, 14th, and 28th day, subjective and objective examinations were conducted with evaluation of the intermittent claudication distance. From every patient the blood samples were taken for the determination of NO concentration and TAS. Results. After L-arginine treatment in all patients we observed clinical improvement, such as elongation of intermittent claudication distance. We noticed the increase of NO-concentration and higher TAS after 3h, 7, 14 and 28 days of ...

  stosując format: