Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAORSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Naciek zewnątrztorebkowy węzłów chłonnych z przerzutami jako czynnik rokowniczy w raku krtani.
Tytuł angielski: Extracapsular spread of lymph nodes as a prognostic factor in laryngeal carcinoma.
Autorzy: Zaorski Piotr
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.395-396 - Streszcz. pracy doktorskiej
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/2

  Tytuł oryginału: Zależność przebiegu klinicznego zawału ściany dolnej serca od obecności obniżeń odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych.
  Tytuł angielski: Clinical outcome depends on precordial ST segment depression during inferior myocardial infarction.
  Autorzy: Jaskuła Violetta, Kaźmierski Maciej, Zaorski Krzysztof, Siedy Janusz, Gross Maria, Tendera Michał
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.499-504, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Zawał ściany dolnej serca przebiega łagodniej niż zawał ściany przedniej. Zaobserwowano jednak, że obecność obniżeń odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych u pacjentów w zawale dolnościennym zwiększa częstość powikłań i pogarsza rokowanie. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w warunkach interwencyjnej reperfuzji mechanicznej, wykonanej do 12 godzin od początku bólu zawałowego. Analizie poddano 199 chorych, których podzielono na dwie grupy: I - bez obniżeń odcinka ST w V1-V6 (n = 59), II - z obniżeniami odcinka St w V1-V6 (n = 140). W poszczególnych grupach obserwowano przebieg kliniczny, powikłania i sposoby leczenia. Wyniki: W grupie II zauważono większą aktywność wskaźników martwicy serca (CK 2563 U/l vs. 1273 U/l, CK-mB 2235 U/l vs. 118 U/l; p 0,00001) i ogólną liczbę powikłań (93 proc. vs. 52 proc.; p 0,001) w porównaniu z grupą I. Spośród powikłań największa różnica dotyczyła częstości komorowych zaburzeń rytmu (22 proc. vs. 10 proc.; p 0,05) i objawów klinicznych powyżej II klasy według Killipa i Kimballa (29 proc. vs. 14 proc.; p 0,02). Dzięki zastosowaniu pierwotnej angioplastyki wieńcowej śmiertelność szpitalne w obu grupach była niska, choć nieco wyższa w grupie II (7 proc. vs. 3 proc.; różnica nieistotna). Przezskórną anigoplastykę wieńcową jednonaczyniową rzadziej wykonywano w grupie II niż I (63 proc. vs. 81 proc.; p 0,02). Wnioski: Występowanie wielonaczyniowej choroby wieńcowej jest częściej związane z obecnością obniżeń ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The clinical course of inferior wall acute myocardial infarction (AMI) is less severe than of anterior wall AMI. It was however noted, that the presence of ST-segment depression in precordial leads in patients with inferior wall AMI increases the risk of the adverse outcomes and worsens the prognosis. Material and methods: The study was carried out in the setting of AMI treated aggresively with percutaneous coronary angioplasty (PTCA) performed within 12 hours from the onset of the pain. 199 patients participating in this study were divided into 2 groups: Gropu I - without ST-segement depression in leads V1-V6 (n = 59) and group II - with ST-segment depression in leads V1-V6 (n = 59) and group II - with ST-segment depression in leads V1-V6 (n = 140). The clinical course, adverse outcomes and methods of treatment were analized in both groups. Results: In group II the levels of cardiac biomarkers were higher (CK 2563 U/l vs 1273 U/l, CK-MB 235 U/l vs. 118 U/l; p 0.00001) and the total number of adverse outcomes was higher (93 p.c. vs. 52 p.c.; p 0.001) in comparison to group I. The otucome analysis revealed higher incidence of ventricular arrhythmias (22 p.c. vs. 10 p.c.; p 0.05) and higher incidence of Killip-Kimball class II in patients from group II (29 p.c. vs. 14 p.c.; p 0.02). Although the majority of patients were treated with PTCA and overall in-hospital mortality was low, it was higher in group II (7 p.c. vs. 3 p.c.; NS). In group II ...

  stosując format: