Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAMYSŁOWSKA-SZMYTKE
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena wpływu czynników osobniczych na pomiar progu czucia wibracji - wyznaczenie norm dla osób zdrowych.
Tytuł angielski: Effects of individual features on the measurement of vibration perception thresholds: standard setting for healthy people.
Autorzy: Zamysłowska-Szmytke Ewa, Śliwińska-Kowalska Mariola, Szymczak Wiesław, Dudarewicz Adam
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.397-403, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dzieci 13-18 r.ż.
  • dorośli 19-44 r.ż.
  • dorośli 45-64 r.ż.

    Streszczenie polskie: Progi czucia wibracji u osób zdrowych mogą wykazywać istotne różnice zależne od czynników osobniczych i konstytucjonalnych, takich jak wiek, waga, wzrost, rasa i płeć, a także nałogów: jak palenie papierosów czy nadużywanie alkoholu. Zmienne te nie zostały, jak dotąd, uwzględnione w opracowanych w Polsce normach progów czucia wibracji stosowanych dla celów lekarsko-orzeczniczych. Celem pracy było opracowanie modelu umożliwiającego oszacowanie wartości normatywnych progów czucia z uwzględnieniem różnic międzyosobniczych. Badaniem objęto 187 zdrowych osób, nienarażontych zawodowo na działanie wibracji. Progi czucia wibracji wyznaczono stiosując dwie metody badania: standardową stosowaną w Polsce oraz opracowaną w oparciu o Standard ISO 1309-1/2001. Różnice między metodami dotyczyły parametrów techniki badania (siła nacisku na końcówkę drgającą 1,2 N i 0,1 oraz średnica sondy 12 i 5 mm, odpowiednio w metodzie standardowej i zgodnej z ISO) oraz sposobu prezentowanych bodźców (metoda narastania bodźca i von. Bekesy) i ich częstotliwości. Na wysokość progów czucia istotny wpływ miały: wiek (w zakresie 63 - 250 Hz w metodzie standardowej oraz 4 - 250 Hz w metodzie zgodnej z ISO), masa ciała (w pełnym zakresie częstotliwości w metodzie standardowej oraz 4 - 125 w metodzie zgodnej z ISO), a także wzrostu (dla pojedynczych częstotliwości w obu metodach). Opracowano model wyznaczania progów czucia wibracji z uwzględnieniem wieku, wzrostu i masy ciałą badanego. Wyniki pracy wskazują, że cechy osobnicze i konstytucjonalne powinny być uwzględniane w interpretacji wyników badania wibracji przeprowadzanych dla celów orzecznictwa zawodowego.

    stosując format: