Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAMŁYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Rola leptyny, neuropeptydu Y i galaniny w regulacji masy ciała zdrowych kobiet ciężarnych, ciężarnych chorych na cukrzycę typu 1 oraz ich noworodków. Rozprawa habilitacyjna.
Autorzy: Zamłyński Jacek
Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 51 s.1-123, il., tab., bibliogr. 400 poz.
Sygnatura GBL: 313,709

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/4

  Tytuł oryginału: Rare case of early diagnosed intramural pregnancy.
  Autorzy: Olejek Anita, Mańka Grzegorz, Drębkowski Aleksander, Zamłyński Jacek, Nowak Leszek
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.66-67, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: We present a case of 42 years old patient with intramural pregnancy. The first diagnosis was establish according to ultrasound examination bud the ultrasound picture did not allow to differentiate in a straightforward way whether the pregnancy is located in the intramural part of the right hand side oviduct, or more typically in the ampullar part. We decided to perform the laparoscopy, and after the confirmation of diagnosis, we performed the classical supra-cervical uterus amputation. In conclusion, it seems that ultrasound examination followed possibly by laparoscopy is a sufficient method of diagnosis of intramural pregnancy.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena systemu opieki nad kobietą ciężarną chorą na cukrzycę i jej noworodkiem w latach 1992-2001 w Katedrze i Oddziale Klinicznym Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu.
  Tytuł angielski: Evaluation of the health care of diabetic pregnant women and their newborns in 1992-2001 in the Obstetrics and Gynaecology Department in Bytom.
  Autorzy: Bodzek Piotr, Olejek Anita, Adamusiak-Kutrowska Iwona, Zamłyński Jacek, Wolnicka Beata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.43-49, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena podstawowych wykładników opieki perinatalnej nad ciężarnymi z cukrzycą hospitalizowanych i rodzących w Katedrze i Oddziale Klinicznym Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu w latach 1992-2001. Przeanalizowano retrospektywnie wyniki położnicze 405 ciężarnych z cukrzycą. Odsetek ciężarnych w poszczególnych klasach cukrzycy wynosił w klasie GDM 44,9 proc., DM bez zmian naczyniowych 43 proc., DM ze zmianami naczyniowymi 12,1 proc. Średni wiek ciężarnych wynosił 28,8 ń 16 lat. W ciąży pierwszej rozwiązano 42 proc. pacjentek, w ciąży drugiej i następnych 58 proc. pacjentek. Najczęstszymi powikłaniami w przebiegu ciąży były: poród przedwczesny zagrażający (36,5 proc.), PIH (11,7 proc.), infekcje górnych dróg moczowych (9,65 proc.), otyłość (8,27 proc.). Średni czas trwania ciąży wynosił 38 ń 2 Hbd. Odsetek wcześniactwa sięgał 25,9 proc. Cięcie cesarskie wykonano u 199 pacjentek (49,1 proc.). Autorzy wnioskują, iż niekorzystnym wynikom perinatologicznym u kobiet ciężarnych z cukrzycą można zapobiec poprzez wczesne wykrywanie cukrzycy, intensywny nadzór biofizyczny i biochemiczny nad płodem oraz uzyskanie normoglikemii i właściwy wybór terminu rozwiązania. W 10-letniej retrospektywnej analizie systemu opieki nad noworodkiem matki z cukrzycą w naszej klinice daje się zauważyć zmniejszenie odsetka umieralności płodów i noworodków, poprawę stanu ogólnego dzieci oraz zmniejszenie liczby powikłań.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to analyse the basic parameters of perinatal care of diabetic pregnant women, hospitalized in the Clinical Hospital in Bytom in years 1992-2001. The retrospective analysis of 405 diabetic pregnant patients who delivered their babies there was carried out. Diabetes types were following: GDM - 44,9 p.c., DM without vascular lesion - 43 p.c., DM with vascular lesion - 12,1 p.c. Mean age of pregnant women was 28.8 ń 16 years. 42 p.c. patients were primipara, 58 p.c. patients were secundipara and multipara. The most often complications during pregnancy were following: threatening premature labour (36.5 p.c.), PIH (11.7 p.c.), urinary tract infection (9.65 p.c.) obesity (8.27 p.c.). Mean time of pregnancy was 38 ń 2 Hbd. Prematurity was 25.9 p.c. 199 patients had caesarean section (49.1 p.c.). 24 unsuccessful cases included fetal congenital defects, abortions, missed labour, perinatal fetal death. The authors suggest that such complications in diabetic pregnant patients can be prevented by early diabetes detection, intensive biophysical and biochemical control over fetus, achievement of normoglycaemic conditon and a proper choice of delivery time. During last 10 years in our clinical hospital there was observed a decrease in infantile and perinatal mortality, better condition of infants and decrease in number of complications.


  4/4

  Tytuł oryginału: Stężenie utlenowanych pochodnych cholesterolu u kobiet ciężarnych z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Concentration of the oxygenated derivatives of cholesterol in pregnant women suffering from diabetes type 1.
  Autorzy: Bodzek Piotr, Olejek Anita, Zamłyński Jacek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.50-53, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W procesie wolnorodnikowej peroksydacji cholesterolu powstają m.in. produkty jego utleniania, zwane oksycholesterolami. Wzbudzają one wciąż rosnące zainteresowanie badaczy, gdyż - podobne jak produkty peroksydacji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych - wykazują silną aktywność biologiczną, mającą swoje implikacje w fizjologii, patologii i farmakologi. Celem pracy było zbadanie, czy cukrzyca istniejącą przed ciążą ma wpływ na procesy oksydacji cholesterolu, oceniane na podstawie stężeń wybranych oksycholesteroli. Oznaczono stężenia wybranych oksycholesterol u 45 pacjentek z cukrzycą przedciążową o różnym czasie jej trwania (klasa cukrzycy wg White od B do R) oraz w grupie kontrolnej (n=27). Oksycholesterole (7-ketocholesterol, 7ŕ i 7á-hydroksycholesterole oraz suma epoksycholesteroli 5ŕ, 6ŕ i 5á, 6á) oznaczano za pomocą chromatografii cienkowarstwowej z detekcją densytometryczną według metodyki opracowanej w Katedrze Chemii Ogólnej ŚAM. Schemat analizy obejmowały etapy hydrolizy próbek osocza i ekstrakcji lipidów, wyodrębniania frakcji oksycholesteroli techniką ekstrakcji do fazy stałej (SPE), rozdziału oraz identyfikacji indywidualnych steroli techniką TLC i densytometrycznej analizy ilościowej wybranych utlenionych pochodnych cholesterolu. Stwierdziliśmy znamienne statystycznie różnice między stężeniami sumy epoksycholesteroli oraz 7-ketocholesterolu w obu grupach i było ono wyższe w grupie kontrolnej. Analizując zmiany stężeń badanych parametrów u kobiet ...

  Streszczenie angielskie: Free-radical peroxidation of cholesterol results in, among others, another products of its oxidation, called oxysterols. Scientists are stil more and more interested in oxysterols,. Scientists are still more and more interested in oxysterols, because, like the products of polyunsaturated fatty acids, show a strong biological activity, which effects physiology, pathology and pharmacology. The aim of the work was to investigate whether pre-pregnancy diabetes effects cholesterol oxidation process studied on the basis of the concentration of the chosen oxysterols. The chosen oxysterols were determinated in 45 patients suffering from diabetes for various time period before pregnancy (diabetes type according to White from B to R) and in a control group (n=27). Oxysterols (7-ketocholesterol, 7ŕ and 7á-hydroxycholesterols and the sum of 5ŕ, 6ŕ and 5á, 6á-epoxycholesterols) were determined by thin-layer chromatography with densitometric detection according to the methodology which had been developed in the Chemical Department, the Silesian Medical Academy. The analysis scheme included plasma sample hydrolysis and lipid extraction, oxysterol fraction isolation by solid phase extraction (SPE), separation and identification of individual sterols by TLC technique, and densitometric quantitative analysis of the cholesterol oxidized derivatives mentioned above. We found statistically considerable differences between the concentrations of epoxycholesterol sum and 7-ketocholesterol ...

  stosując format: