Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZALEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Wartość tympanotomii eksploratywnej przedniej w różnicowaniu przyczyn przewodzeniowych uszkodzeń słuchu oraz ocena wyników ich leczenia.
Tytuł angielski: Value of exploratory anterior tympanotomy in differentiation causes of conductives hearing loss and assessment of results treatment.
Autorzy: Olszewski Jurek, Zalewski Piotr, Konopka Wiesław
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.5-9, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wartości tympanotomii eksploratywnej przedniej w różnicowaniu przyczyn przewodzeniowych uszkodzeń słuchu oraz wyników ich leczenia. Materiał badań stanowiło 34 chorych w wieku 15 - 66 lat, leczonych w latach 1995 - 2000, których zakwalifikowano do tympanotomii eksploratywnej przedniej w celu ustalenia przyczyny upośledzenia słuchu typu przewodzeniowego. Wśród nich było 14 chorych z podejrzeniem otosklerozy (41,2 proc.), 12 z niejasną etiologią niedosłuchu (35,3 proc.) i 8 z pogorszeniem słuchu po stapedektomii (23,5 proc.). Diagnostyka przedoperacyjna obejmowała: wywiad chorobowy, badanie przedmiotowe, pełne badanie audiologiczne oraz w wybranych przypadkach ocenę radiologiczną kości skroniowej za pomocą tomografii komputerowej. Po ustaleniu śródoperacyjnie przyczyny niedosłuchu przewodzeniowego wykonywano zabiegi poprawiające słuch i porównywano średni ubytek słuchu wg CPT i PTA przed i po leczeniu operacyjnym. Po wykonaniu tympanotomii eksploratywnej stwierdzono następujące przyczyny niedosłuchu przewodzeniowego: otosklerozę (61,8 proc.), rozłączenie protezki po stapedektomii (14,7 proc.), zrosty protezki z błoną bębenkową (8,8 proc.) oraz, w pojedynczych przypadkach, zrosty kosteczek w jamie bębenkowej i tympanosklerozę (po 5,9 proc.) oraz wadę ucha środkowego (2,9 proc.). Największą poprawę słuchu po operacjach naprawczych układu przewodzeniowego uzyskano w przypadkach stapedektomii, wymiany protezki po stapedektomii, odtworzeniu układu ...

  Streszczenie angielskie: The aim of examination was value of exploratory anterior tympanotomy in differentiation causes of conductives hearing loss and assessment of results treatment. Materials of examinations determined 34 pateitns aged 15 - 66 years, trated in 1995 - 2000 years, who qualified to exploaratory anterior tympanotomy in aim decision of cause of conductives hearing loss. Among of examined were 14 patients with suspicion of otosclerosis (41,2 proc.), 12 patients with unclear etiology of hypoacusis (35,3) and 8 patietns with deterioration of hearing after stapedectomy (23,5 proc.). Preoperative diagnostic embraced: a history, otolaryngologic examination, full audiologic examination and chosen cases of radiologic assessment of temporal bone by computer tomography. After perioperative decision cause of conductive hypoacousis were performed of operations of improved hearing and comprised of average hearing loss by CPT and PTA pre- and postoperative treatment. After performed of exploratory tympanotomy there vere stated following causes of conductive hypoacusis: otosclerosis (61,8 p.c.), separated of prosthesis after stapedectomy (14,7 p.c.) synechia of prosthesis with tympanic membrane (8,8 p.c.) and in singles casues of ossicular synechia in tympanic cavum (5,9 p.c.), tympanosclerosis (5,9 p.c.) and vitium of middle ear (2,9 p.c.) The best of hearing improvement after repairment operations of conductive system were obtained in cases of stapedectomy, exchange of prosthesis after ...


  2/18

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności klinicznej ultrasonograficznej histerosalpingografii.
  Tytuł angielski: The estimation of the clinical utility of the hysterosalpingo-contrast-sonography.
  Autorzy: Kocyłowski Andrzej, Zalewski Jerzy, Polak Artur
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.51-59, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Do tej pory podstawowym badaniem obrazowym w diagnostyce schorzeń macicy i jajowodów, a szczególnie w przypadkach niepłodnośći była histerosalpingografia rentgenowska. Wadami tej metody są obciążenie promieniowaniem rentgenowskim, bolesność badania, konieczność hospitalizacji pacjentek, ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowej na kontrast jodowy. Od niedawna istnieje inna metoda pozwalająca na ocenę jamy macicy i jajowodów, szczególnie u kobiet z niepłodnością - ultrasonograficzna histerosalpingografia. Cel pracy. Ocena przydatności ultrasonograficznej histerosalpingografii (HyCoSy) w diagnostyce klinicznej. Materiał i metody. Badaniami objęto 106 kobiet diagnozowanych w latach 1998-2000 na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkeigo Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. W zależności od rodzaju i techniki badania pacjentki podzielono na 5 grup. Badania wykonano za pomocą aparatu USG wyposażonego w głowicę dopochwową o częstotliwości 7,5 MHz oraz głowicę sektorową brzuszną o częstotliwości 3,5 MHz. Do jamy macicy podawano roztwór 9,9 proc. NaCl ora Echovist 2000. Podczas badania HyCoSy stosowano cewnik do HSG lub Foleya nr 5, wprowadzany do jamy macicy. Wyniki. Otrzymane wyniki badania ultrasonograficznej histerosalpingografii porównywano z wynikami histerosalpingografii rentgenowskiej oraz z wynikami klasycznego badania ultrasonograficznego. Oceniono wizualizację jamy macicy i jajowodów za pomocą dwóch różnych środków cieniujących (lipo- i ...

  Streszczenie angielskie: Background. By now HSG has been the basic cisual examination in diagnosing uterus and oviducts diseases, especially regarding infertility. Among the disadvantaes of this method one will find X-radiation, painfulness of the method, hospitalization necessity, risk of allergic reaction to iodine solution. Recently there appeared a new method - HyCoSy, which allows to estimate uterus and oviducts, especially in regard to women with infertility. Objectives. The aim of the doctorate discourse was the estimation of utility HyCoSy in clinical diagnosis. Material and methods. The research was carried out on the group of 106 women, who were diagnosed in Department of Obsterics adn Gynecology Wojewódzki Szpital Specjalistyczny in Wrocław. The patients were divided into five groups, which differed in technique and kind of method of examination. They were examined by means of a transvaginal plummet (7.5 MHz frequency) and abdominal sector plummet (3.5 MHz frequency). 0.9 p.c NaCl solution and Echovist 200 were used as contrasts applied into uterus. During HyCoSy examiantion one used HSG catheter or Foley's catheter number 5, which was introduced into uterus. Results. Obtained results of the HyCoSy examination were compare with the results of HSG and classical ultrasonography. The effectiveness visualization of uterus and oviducts by means of two various contrasts (hypo- and hyperechogenic, i.e. 0.9 p.c. NaCl solution and Echovist 200) and two ways of picturing sex organs ...


  3/18

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/18

  Tytuł oryginału: Wpływ zabiegu hemodializy z użyciem różnych błon dializacyjnych na stężenia azotynów/azotanów w surowicy krwi.
  Tytuł angielski: Effect of hemodialysis with different membranes on blood serum nitrite/nitrate concentrations.
  Autorzy: Rysz Jacek, Błaszczak Robert, Zalewski Artur
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.121-123, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 10 chorych z przewlekłą mocznicą leczonych powtarzanymi czterogodzinnymi zabiegami hemodializy (HD) dokonano oznaczeń stężeń azotynów/azotanów w surowicy. W czasie kolejnych zabiegów HD stosowano dializator kuprofanowy, polisulfonowy lub poliakrylonitrylowy. Przed rozpoczęciem zabiegu HD stwierdzono wyższe w porównaniu z grupą kontrolną stężenia azotynów/azotanów w surowicy chorych dializowanych. W czasie zabiegu hemodializy, niezależnie od rodzaju użytego dializatora, obserwowano postępujące zmniejszenie się stężenia azotynów/azotanów w surowicy krwi w porównaniu z ich stężeniem przed HD. Najmniejszy spadek stężenia azotynów/azotynów w surowicy krwi odnotowano w czasie zabiegu HD z użyciem błony kuprofanowej.

  Streszczenie angielskie: Blood serum nitrite/nitrate concentrations were determined in 10 patients with chronic uraemia during 4-hour hemodialysis (HD). Cuprophane, polysulphone and polyacrylnitrile dialysis membranes were used during HD procedures. Blood serum concentrations of nitrite/nitrate were increased in HD patients prior to hemodialysis as compared with respective values in healthy subjects. During hemodialysis, regardless of the membrane type used, blood serum nitrite/nitrate concentrations were progressively decreasing as compared with initial values found before hemodialysis. The lowest decrease of blood serum nitrite/nitrate concentrations was found during HD with cuprophane membrane.


  5/18

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo amniopunkcji genetycznych wykonywanych w II trymestrze ciąży.
  Tytuł angielski: The safety of genetic amniocentesis in the second trimestr of pregnancy.
  Autorzy: Barwiński Ignacy, Florjański Jerzy, Zalewski Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.69-71, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cel pracy: ocena ryzyka powikłań, w tym infekcyjnych, po zabiegach amniopunkcji genetycznych na podstawie własnych doświadczeń. Projekt badania: próba kliniczna. Miejsce prowadzenia badań: Katedra i Klinika Rozrodczości i Położnictwa AM we Wrocławiu. Wyniki: spośród badanych 78 ciężarnych u 3 stwierdzono powikłania: u 2 (2,56 proc.) przedwczesne odpływanie płynu owodniowego, a u 1 (1,28 proc.) poronienie samoistne. Nie stwierdzono infekcji jaja płodowego po wykonywanych zabiegach. Wnioski: amniopunkcje genetyczne wykonywane na początku II trymestru ciąży są bezpieczną metodą diagnostyki prenatalnej. Amniopunkcje genetyczne nie wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powikłań infekcyjnych jaja płodowego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this report was to estimate the risk of complications (including intrauterine infection) after miditrimester amniocenteses performed in the Chair of Obstetricts and Fertility in Wrocław from 1999 to may 2001. Design: clinical trial. Material and methods: 78 pregnant women between 15th and 17th week of pregnancy subjected to genetic amniocentesis. Results: After the analysis of 78 miditrimester genetic amniocenteses the complications were found in 3 cases: premature rupture of membranes - cases (2,56 p.c.) and spontaneous abortion - 1 case (1,28 p.c.). There were no intrauterine infectious complications. Conclusions: According to our own material we can regard the midtrimester amniocentesis as a safe method of invasive prenatal disgnostics. This method is nor connected to the higher risk of intrauterine infection. THe risk of complications is relatively low.


  6/18

  Tytuł oryginału: Osobnicza powtarzalność obrazów analizy czasowo-częstotliwościowej TEOAE.
  Tytuł angielski: Personal long-term reproducibility of the TEOAE time-frequency distributions.
  Autorzy: Konopka Wiesław, Grzanka Antoni, Zalewski Piotr
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.701-706, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Analiza sygnału TEOAE (Transiently Evoked Otoacoustic Emission) odbywa się zazwyczaj za pomocą transformaty Fouriera-FT (Fourier Transform). Ponieważ sygnał TEOAE jest niestacjonarny, a jego widmo zmienia się w czasie, tzn. zmienia się amplituda, jak również liczba drgań na jednostkę czasu, to metoda ta może dawać wyniki o umiarkowanym znaczeniu. Inną techniką jest analiza czasowo-częstotliwościowa (time frequency analysis - TF) rozkładu Wignera-Ville'a z regionalnym wygładzeniem. Celem pracy była anliza i porównanie osobniczych obrazów zapisu sygnału TEOAE z wykorzystaniem analizy czasowo-częstotliwościowej przed i po upływie roku. Materiał badań stanowiło 152 młodych mężczyzn (304 uszu) w wieku 18-19 lat bez obciążeń otologicznych, u których rejestrowano dobrej jakości emisje otoakustyczne typu TEOAE. Na podstawie przeprowadzonej analizy obrazów (TF) zapisu emisji - TEOAE stwierdzono, że istnieje bardzo duże podobieństwo osobnicze w obrazie graficznym rozkładów czasowo-częstotliwościowych mimo upływu długiego czasu między badaniami. Obserwowano je w 274 uszach, tj. 90 proc., a w 24 (8 proc.) było ono mniejsze, natomiast jego brak odnotowano w 6 uszach (2 proc.). Osobnicze podobieństwo (u 90 proc. badanych) oraz różnice międzyosobnicze widma sygnału TEOAE mogą świadczyć o indywidualnym rozkładzie i morfologii komórek słuchowych zewnętrznych. Uzyskane obrazy analizy czasowo-częstotliwościowej TOEAE moga mieć zastosowanie w technikach biometrycznych.


  7/18

  Tytuł oryginału: Tlenek azotu i zespół niewydolności śródbłonka naczyń w przewlekłej niewydolności nerek.
  Tytuł angielski: Nitric oxide and endothelial cell dysfunction syndrome in chronic renal failure.
  Autorzy: Zalewski Grzegorz, Furman Karolina, Borawski Jacek, Myśliwiec Michał
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.152-155, il., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła niewydolność nerek przyczynia się do szybkiego rozwoju miażdżycy, będącej m.in. skutkiem niewydolności śródbłonka naczyniowego. W artykule przedstawiono rolę śródbłonkowego układu tlenku azotu oraz jego zaburzenia powstające w związku z przewlekłym zapaleniem, stresem oksydacyjnym, hiperhomocysteinemią, nadczynnością przytarczyc, niedokrwistością, leczeniem erytropoetyną i innymi stanami towarzyszącymi niewydolności nerek.

  Streszczenie angielskie: Chronic renal failure is a state of accelerated atherosclerosis due to dysfunction of vascular endothelial cells. In this review, we describe the role of endothelial nitric oxide system and its derangement in renal failure. We also discuss the involvement of chronic inflammation, oxidative stress, hyperhomocysteinemia, hyperparathyroidism, anemia, erythropoietin therapy and other disorders in the link between disturbed nitric oxide and atherosclerosis.


  8/18

  Tytuł oryginału: Czy istnieją granice postępu w badaniach naukowych w medycynie? Spór o komórki macierzyste.
  Tytuł angielski: Are the limits to progress in scientific research in medicine? Controversy over stem cells.
  Autorzy: Zalewski Zbigniew
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (1) s.47-52
  Sygnatura GBL: 306,477

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pytanie o granice postępu w badaniach naukowych ma dwa wymiary: opisowy i normatywny. W pierwszym z nich pytamy o to, jakiego rodzaju przeszkody utrudniają bądź uniemożliwiają nam poszerzanie zakresu dostępnej nam wiedzy. Dobrze udokumentowaną odpowiedź na to pytanie znaleźć można w dokonaniach różnych nurtów współczesnej flozofii nauki. Istotniejszy jest wszakże normatywny wymiar tego pytania, gdy chcemy odpowiedzieć sobie, czy wolno nam bez żadnych ograniczeń eksplorować wszystkie niepoznane jeszcze obszary naszej niewiedzy, czy też niektóre terytoria powinny być dla nas - czasowo lub na zawsze - zamknięte. Znakomitym przykładem takiego spornego obszaru są badania biologii molekularnej i genetyki, dotyczące komórek macierzystych, w szczególności zaś macierzystych komórek płodowych. Dopuszczenie w tym zakresie eksperymentów na embrionach przez brytyjski parlament i debaty amerykańskie stanowią okazję do zastanowienia się, czy i jakie bariery można tu ustanowić. Ważniejsze jeszcze wydaje się jednak pytanie o uzasadnienie istnienia tych barier lub ich braku.


  9/18

  Tytuł oryginału: Ocena i analiza środowiska akustycznego u żołnierzy narażonych na hałas impulsowy.
  Tytuł angielski: Assessment and analysis of the acoustic environment of soldiers exposed to impulse noise.
  Autorzy: Konopka Wiesław, Pawlaczyk-Łuszczyńska Małgorzata, Zalewski Piotr, Miłoński Jarosław
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.391-396, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena środowiska akustycznego w warunkach rocznej zasadniczej służby wojskowej. Materiał badań stanowiło 13 rodzajów broni używanej w czasie rocznej służby przez żołnierzy służby zasadniczej. W czasie ćwiczeń strzeleckich oddzielnie dla prawego i lewego ucha mierzono: równoważny poziom dźwięku A (L A eq Te), maksymalny poziom dźwięku A (L A F max) i szczytowy poziom dźwięku C (L C peak). czas pomiaru obejmował kilka pojedynczych strzałów lub ich serię. Dodatkowo przeprowadzano analizę widmową w pasmach tercjowych z przedziału częśtotliwości 40-50 000 Hz. Zmierzone w bezpośrednim sąsiedztwie uszu: L a eq Te zawierały się w przedziale 106,2 - 119,5 dB (średnia 112,2 dB) dla ucha prawego i 104,2 - 118,4 (śrenia 113,2 dB) - dla ucha lewego; L A F max - w przedziale od 124,5 dB do 132,3 dB (średnia: 128,3 dB) - dla ucha prawego i od 116,3 dB do 135,1 dB (średnia: 128,1 dB) - dla ucha lewego; L C peak - w przedziale od 151,8 dB do 156,5 dB (średnia: 154,8 dB/155dB) - ucho prawe i 151,9 - 156,2 dB (średnia: 155,4 dB) - dla ucha lwewego. W widnmie hałasu dominowały składowe z zakresu częstotliwości słyszalnych 160-300 Hz (głównie dla broni dużego kalibru) i 1600 - 6300 Hz dla ucha prawego i lewego szcyt (2500 - 4000 Hz) dla broni małokalibrowej i 6300 - 16 000 oraz ultradźwiękowych 25 000 - 50 000 Hz. Nie stwierdzono istotnych różnic w pomiarach przy uchu prawym i lewym.


  10/18

  Tytuł oryginału: Stan aktualny ergonomicznych rozwiązań konstrukcyjnych w ciągnikach i maszynach rolniczych - potrzeby na przyszłość
  Autorzy: Zalewski Piotr
  Źródło: W: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość - Lublin, 2002 s.109-116, bibliogr., 6 poz., sum. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,425

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  11/18

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna ocena jajników i błony śluzowej macicy u kobiet w okresie premenopauzy : praca doktorska
  Autorzy: Polak Artur, Zalewski Jerzy (promot.).; [Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, [1], 97 k. : il., tab., bibliogr. 102 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20190

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  12/18

  Tytuł oryginału: Miejscowe powikłania sztucznego odbytu
  Autorzy: Zalewski Bogdan, Szeląg Edwin, Okulczyk Bogna
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.231-234, bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/18

  Tytuł oryginału: Coronary microcirculation and reperfusion failure. Do we know what diagnostic tools we have?
  Tytuł polski: Mikrokrążenie wieńcowe i nieskuteczna reperfuzja - jakie mamy metody diagnostyczne?
  Autorzy: Zorkun Cafer, Żmudka Krzysztof, Dudek Dariusz, Przewłocki Tadeusz, Trębacz Jarosław, Musiałek Piotr, Pieniążek Piotr, Zalewski Jarosław, Gajos Grzegorz, Legutko Jacek, Kapelak Bogusław, Podolec Piotr, Pasowicz Mieczysław, Sadowski Jerzy, Dubiel Jacek, Pawlik Wiesław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.932-940, il., bibliogr. 123 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Angiografia naczyń wieńcowych połączona z echokardiografią kontrastową wykazały, że w ostrym zawale serca drożność tętnicy dozawałowej nie zawsze przekłada się na obecność prawidłowej perfuzji miokardium w obszarze zaopatrywanym przez tą tętnicę. Zjawisko to, występujące u co 5 pacjenta z ostrym zawałem serca, określono jako "nieskuteczna reperfuzja" (reperfusion failure). Pilnie potrzebne jest rozwijanie i wdrożenie nowych metod rozpoznawania nieskutecznej reperfuzji i oceny mikrokrążenia wieńcowego. Do metod badanych aktualnie w praktyce klinicznej należą (1) czas rezolucji odcinka ST (ST segment resolution time), (2) skala przepływu wieńcowego TIMI (TIMI flow grade), (3) skorygowana liczba klatek w sklai TIMI (TIMI Frame Count), oraz (4) szybkość wychwytu środka kontrastowego przez miokardium (TIMI miocardial perfusion grade = "blush score").

  Streszczenie angielskie: Almost one in five patient has reperfusion abnormalities despite the type of percutaneous interventional procedure after acute myocardial ifnarction. It has been shown with myocardial contrast echocardiographic and coronary angiographic studies that infarct related artery patency does not always correlate with the presence of adequate myocardial perfusion in the infarct related artery territory. Therefore, ti is necessary to obtain futher diagnostic and evaluation tools to assess coronary microcirculation and reperfusion failure. ST segment resolution time, TIMI flow grade, TIMI Frame Count and TIMI Myocardial Perfusion Grade (blush score) are helpful tools to assess myocardial perfusion and diagnosis of reperfusion abnormalities.


  14/18

  Tytuł oryginału: Alergia pokarmowa niemowląt.
  Autorzy: Zalewski Tadeusz, Breuer Kristine, Małaczyńska Teresa
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.15-18, tab., bibliogr. 19 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają w tej pracy fizjologiczne odrębności przewodu pokarmowego - odrębności różnicujące częstość występowania i bezpośredni przebieg alergii pokarmowej niemowląt. Zdaniem autorów prawidłowa diagnoza ściśle związana jest tu z właściwym zastosowaniem testów prowokacyjnych i ich wykonywaniem. Polecają wykonanie testu prowokacyjnego od 12 do 18 miesiąca życia. U niemowląt z "grupy ryzyka" wskazują na celowość podawania hydrolizatów białkowych przy braku efektu podczas podawania mieszanek opartych na białku soi. Również w postępowaniu leczniczym hydralizaty białkowe wykazują wyższość nad mieszankami opartymi na białku soi.


  15/18

  Tytuł oryginału: Schorzenia z kręgu atopii. Możliwość prewencji.
  Autorzy: Liebhart Jerzy, Breuer Kristine, Zalewski Tadeusz, Małaczyńska Teresa
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.39, il. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  16/18

  Tytuł oryginału: Pozawałowe uszkodzenie mikrokrążenia wieńcowego: od przyczyn do terapii.
  Autorzy: Zalewski Jarosław, Żmudka Krzysztof, Sadowski Jerzy
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 supl. 4 s.IV-61 - IV-71, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/18

  Tytuł oryginału: Amniotic fluid excretion of N-acetyl-á-D-glucosaminidase molecular forms during pregnancy complicated by oligohydramnios or premature rupture of the membranes.
  Autorzy: Milnerowicz Halina, Zalewski Jerzy, Madej Paweł
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.35-39, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Amniotic fluid N-acetyl-á-D-=glucosaminidase (NAG) activity exceeded several times the upper limit of normal range (105 J/mmol creatinine) although the urinary tract defects in fetuses and newborns of the study group of women with idiopathic oligohydramnios were not found. Significantly higher amniotic fluid NAG activity was found in pregnancies with group of women with idiopathic oligohydramnios then in those with premature rupture of the membranes (PROM). In this group, a positive correlation was observed between NAG-A isoform activity and Pb ions (NAG-A/Pb r = 0.834; p 0.01). In the amniotic fluid of patients with oligohydramnios, positive correlation between total NAG activity (NAG/Cd r = 0.802; p ó 0.05), NAG-A isoform with Cd ions (NAG A/Cd r = 0.776; p ó 0.01), and NAG-B isoform with Pb ions (NAG B/Pb r = 0.750; p = 0.05) was revealed. The results obtained seem to indicate a significant contribution of Cd and Pb in releasing NAG into amniotic fluid in patients with oligohydramnios.


  18/18

  Tytuł oryginału: CD44 w immunodiagnostyce raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: CD44 in the immunodiagnostics of colorectal cancer.
  Autorzy: Sobaniec-Łotowska Maria, Pogumirski Józef, Sulkowska Mariola, Barwijuk-Machała Małgorzata, Zalewski Bogdan, Famulski Waldemar, Woińska-Rojecka Teresa
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.218-222, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Polska należy do krajów o niskim wskaźniku występowania nowotworów okrężnicy i odbytu. Częstotliwość ich występowania wykazuje jednakże stałą tendencję wzrostową. Bardzo niski odsetek pomyślnych wyleczeń raków jelita grubego w naszym kraju spowodowany jest głównie przez późne rozpoznanie choroby. Jednym z warunków pozwalających na zmianę tej sytuacji jest wprowadzenie, oprócz powszechnie stosowanych profilaktycznych badań przesiewowych na obecność krwi utajonej i kolonoskopii, nowych metod umożliwiających bardzo wczesne rozpoznanie. Jedną z sugerowanych metod diagnostycznych poza stosowanymi dotychczas badaniami (np. badaniem przez odbyt, testami na obecność krwi utajonej oraz testami na obecność antygenu CEA w surowicy) jest badanie immunoreaktywności złuszczonych komórek jelita grubego wydalanych z kałem na obecność antygenu CD44. Praca przedstawia rolę glikoproteiny międzybłonowej CD44, która jest cząsteczką adhezyjną i antygenem wykorzystywanym we wczesnej immunodiagnostyce raka jelita grubego. Ekspresję CD44 i białka PCNA zależnego od cyklu komórkowego porównano z nadekspresją CD44 w przebiegu raków okrężnicy wykazuje asynchroniczny związek z replikacją komórki. W publikacji skoncentrowano się na standardowej postaci glikoproteiny CD44 zakodowanej w krótkim ramieniu ludzkiego chromosomu 11 o masie cząsteczkowej 90kDa oraz jej najpowszechniej występujących izoformach (CDv6, CDv10) obserwowanych w przebiegu takich nowotworów. Po usunięciu guza stwierdza się znamienny spadek poziomów CD44v6 i CD44v10. Należy podkrreślić, że wykrywanie powyższych markerów w kale jest metodą całkowicie nieinwazyjną, a jednocześnie bardzo pomocną we wczesnej immunodiagnostyce raka okrężnicy.

  stosując format: