Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZALESKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Program "Donor Action" w warunkach polskich - pierwsze wyniki.
Tytuł angielski: " Donor Action" program in Poland - first results.
Autorzy: Patrzałek Dariusz, Płaksej Rafał, Zaleska Patrycja, Burzyńska Małgorzata, Garba Piotr, Perkowski Tadeusz, Piskozub Marek, Polak Wojciech, Wolański Marek, Żeber Jacek
Opracowanie edytorskie: Szmidt Jacek (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.324-334, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Przedstawiono wyniki zastosowania w Polsce programu "Donor Action" (DA) służącego do optymalizacji aktywności donacji w OIOM-ach. Materiał i metodyka. Środkami badawczymi DA są dwie bazy danych: Przegląd Dokumentacji Medycznej (MRR) i Badanie Nastawienia Personelu (HAS). Zebrane informacje wykorzystywane są podczas szkoleń transplantologicznych i są podstawą do opracowania protokołów postępowania z potencjalnymi dawcami narządów i tkanek (PDNT). W MRR zebrano dane pacjentów zmarłych w sześciu OIOM-ach. Do HAS wprowadzono ankiety wypełnione przez pracowników trzech z nich. Wyniki. W MRR przeanalizowano dokumentację 900 zmarłych (100 proc.). 556 (61,7 proc.) zakwalifikowano jako PDNT. Faktycznymi dawcami stało się 81 osób (14,6 proc. PDNT). Przyczyny utraty pozostałych: brak wczesnej identyfikacji dawców (451 przypadków, 81,1 proc. PDNT), brak zgody rodziny (21 przypadków, 3,8 proc. PDNT), sprzeciw w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów (1 przypadek, 0,02 proc. PDNT). Po zastosowaniu DA liczba donacji w dwóch oddziałach wzrosła o 429 proc., kolejne dwa po raz pierwszy wykazały aktywność donacyjną. Wnioski. DA jest skutecznym narzędziem dla poprawy efektywności identyfikacji dawców narządów. Jego szersze zastosowanie stwarza szansę na zwiększenie liczby pobranych narządów w całym kraju. Podstawowym problemem jest brak wczesnej identyfikacji PDNT.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. The Donor Action program (DA) optymalises donation activity in the Intensive Care Unitis (ICUs). The article presents the results of DA use in Poland. Material and methods. DA includes two data bases: Medical Records Review (MRR) and Hospital Attitude Surgery (HAS). Gathered data are used during transplant courses in ICUS and they serve to elaborate new protocols of management potential organ and tissue donors (POTD). The MRR comprised decreased patients data from 6 ICUs. HAS comprised information from 3 of them. Results. MRR analysed data of 900 deceases patients (100 p.c.). 556 (61.7 p.c.) were qualified as POTD. 81 (14.6 p.c. POTD) became actual donors. The remaining were lots because of lack of early donor identification (451 cases, 81.1 p.c. POTD), family refusal (21 cases, 3.8 p.c. POTD), refusal in Central Refusals Registry (1 case, 0.2 p.c. POTD). After DA introduction donation rate increased in two ICUs by 429 p.c. within one year, the other two demonstrated donation activity for the first time. Conclusions. The DA program is effective in improving organ donors identification. Its wider use makes the possibility of organ procurement increase in whole country. The most important problem is the early POTD identification absence.


  2/12

  Tytuł oryginału: Dynamika zmian stężenia interleukin 6 i 8 u chorych po zabiegach chirurgicznych leczonych całkowitym żywieniem pozajelitowym.
  Tytuł angielski: Dynamic of IL-6 and IL-8 concentrations in patients after surgery treated with total parenteral nutrition.
  Autorzy: Słotwiński R., Słodkowski M., Pertkiewicz M., Lech G., Zaleska M., Majewska K., Szczygieł B., Krasnodębski I. W.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.45-48, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zwiększone i przedłużające się wytwarzanie cytokin prozapalnych u chorych po rozległych zabiegach chirurgiczncyh zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań pooperacyjnych. Przedmiotem badań była ocena zmian stężenia interleukin 6 (IL-6) i 8 (IL-8) u chorych po zabiegach chirurgicznych żywionych pozajelitowo. Badania IL-6 i IL-8 we krwi obowodowej wykonywano za pomocą testu ELISA przed oraz w 1., 3., 7., 10., 14., 15. i 16. dobie po operacji u 22 chorych, w tym u 10 leczoncyh CŻP, oraz u 12 chorych po rozległych zabiegach brzusznych, u których nie stosowano CŻP (wskazania do operacji: rak trzustki, rak żołądka, rak okrężnicy, nieswoiste choroby zapalne jelit i ostre zapalenie trzustki. W okresie przedoperacyjnym między badanymi grupami nie odnotowano istotnych różnic stężeń cytokin. U chorych nieleczonych CŻP pooperacyjne stężenia tych cytokin były istotnie zwiększone. W kolejnych dobach wartości IL-6 wynosiły: 268.3; 41,9; 122,6; 29,3; 8,7 pg/ml, a wartości IL-8 wynosiły: 86,1; 74,0; 51,0; 24,8; 15,0 pg/ml. Wartości te pozostawały dłużej na istotnie podwyższonym poziomie. U chorych leczonych CŻP (w tym z glutaminą) pooperacyjne stężenia IL-6 były istotnie mniejsze (p = 0,01) w 1. (103,4 pg/ml) i 7. (34,7 pg/ml) dobie niż u chorych nie otrzymujących CŻP. Stężenia IL-8 nie uległy istotnym zmianom i były istotnie mniejsze tylko w 1. dobie po operacji. Wyniki badań immunologicznych korelowały z szybszą poprawą klinicznego stanu chorych i poprawą wybranych parametrów ...

  Streszczenie angielskie: Exaggerated cytokines productions and development of systemic inflammatory response (SIRS) is the most common cause of postoperative complications and death after major abdominal surgery. The present study was conducted to investigate alterations in systemic production of interleukin-6 (IL-6) and interleukin-8 (IL-8) after total parenteral nutrition (TPN) in surgical patietns. Plasma concentrations of IL-6 and IL-8 were measured in 22 patietns (10 treated with TPN and 12 without TPN) before major surgery and on the days 1,3, 7,10 and 14-16 after, by ELISA test (indications for surgery: stomach, pancreatic and colon carcinoma, complications of IBD and acute pancreatitis). There were no differences between preoperative levels of IL_6 and IL-8 in the examined groups of patients. The highest (on the days 1, 3, 7, 10: 268.3 (p = 0.002), 41.9 (p = 0.03), 122.6 (p = 0.009), 29.3 (p = 0.03) pg/ml respectively) and longer lasting significantly elevated level of IL-6 was observed in the group of patients after major surgery without TPN. In the group of patients received TPN (with glutamine) there was a significantly increased but in comparison with group of patients without TPN, significantly lower level of IL-6 on days 1 and 7 (103.4 and 34.7 pg/ml respectively, p = 0.01). There was no significant change in postoperative concentration of IL-8 after major surgery in the group of patients treated with TPN. The level of IL-8 was significantly elevated (p + 0.01) in the group of ...


  3/12

  Tytuł oryginału: Rak pęcherza moczowego u 9-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: Bladder cancer in 9-years old boy.
  Autorzy: Apoznański Wojciech, Szydełko Tomasz, Zaleska-Dorobisz Urszula
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.409-411, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Nowotwory wywodzące się z nabłonka przejściowego występują u dzieci rzadko i dobrze poddają się leczeniu. Autorzy przedstawiają przypadek 9-letniego chłopca, u którego rozpoznano w pęcherzu moczowym raka wywodzącego się z nabłonka przejściowego, w stopniu zaawansowania pT1aNxMoG1. Opisano rozpoznanie i zastosowane leczenie. Prześledzono dostępną literaturę dotyczącą tego zagadnienia. W ciągu dwóch lat od operacji nie stwierdzono w kontrolnych badaniach cystoskopowych wznowy procesu nowtoworowego.

  Streszczenie angielskie: Neoplasmas rising from epithelial tissue are very rare in children and treatment results are much beter than in adults. The authors present case report of bladder carcinoma in 9-years old boy of clinical stage pT1aNxMoG1, especially mode of diagnosis and treatment. Follow-up of 2 years is exellent.


  4/12

  Tytuł oryginału: Alergiczne choroby narządu wzroku.
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Izdebska Justyna, Zaleska Anna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.55-56, 58-60, 62
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/12

  Tytuł oryginału: Serum cytokine concentration after liver lobe harvesting for transplantation.
  Autorzy: Słotwiński R., Olszewski W. L., Paluszkiewicz R., Zieniewicz K., Hevelke P., Zaleska M., Krawczyk M., Krasnodębski I. W.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.36-39, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To investigate cytokine concentration after liver lobe harvesting for transplantation in order to prove that it is a relatively safe surgical procedure with limited tissue injury. Material and methods: Study was performed in 17 healthy liver donors and 6 patients with benign liver tumors. Serum levels of IL-6, IL-Ira and sTNFRI were measured before surgery and on the days 1, 3 and 7 thereafter, by immunoassay (ELISA). Results: There a significant increase in serum concentrations of IL-6 on day 1-7 (from 2.4 pg/ml to 315.1ń526, 47.3ń48 and 15.3ń15pg/ml; p=0.0002, p=0.0006, p=0.003), for IL-Ira on day 1-3 (from 472.5ń436 pg/ml to 2072.6ń3511 and 715.5ń268 pg/ml; p=0.001, p=0.004), and for sTNFRI on day 1-3 (from 1075.7ń338.0 pg/ml to 1601.4ń317.0 and 1528.9ń402.0 pg/ml; p=0.0006, p=0.003), following liver harvesting. No significant difference was observed between pre and postoperative IL--6 serum concentration, whereas IL-Ira and sTNFRI were elevated only on day 3 after liver resection (p=0.02, p=0.04. A significantly higher level of sTNFRI was seen in patients after liver resection, as compared to liver donors on day 1 (p=0.01), 3 (p=0.03) and 7 (p=0.0006) after surgery, whereas on day 3 (p=0.03) and 7 (p=0.0) when IL-Ira was measured. Conclusion: The short period of elevated concentrations of IL6, sTNFRI and ILIra after harvesting of lobes for transplantation and relatively low serum level of these cytokines indicate that this type of procedure does not evoke any major postoperative SIRS-type reaction as seen not infrequently after resection of liver for primary or secondary liver pathology.


  6/12

  Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności i możliwości ich korygowania leczeniem żywieniowym u chorych po urazie
  Autorzy: Słotwiński Robert, Słodkowski M, Pertkiewicz Marek, Lech G., Zaleska M., Majewska Krystyna, Szczygieł Bruno, Krasnodębski Ireneusz W.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.221-227, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  7/12

  Tytuł oryginału: Potencjalna rola czynników zakaźnych w niektórych chorobach ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł angielski: Potential role of infectious factors in ceratin central nervous system diseases.
  Autorzy: Cyperling-Kamińska Joanna, Tomczykiewicz Kazimierz, Ilnicki Piotr, Zaleska Bożena
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.255-257, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono potencjalną rolę czynników zakaźnych w patogenezie i modyfikacji przebiegu niektórych chorób układu nerwowego. Znalezienie powiązań przyczynowo-skutkowych zakażenia z chorobami układu nerwowego będącymi powikłaniem chorób naczyniowych miałoby ogromny wpływ na zdrowie publiczne. Perspektywa prowadzenia szczepień ochronnych czy eliminacji poszczególnych patogenów może stanowić trudną do przecenienia metodę zapobiegania i leczenia najczęściej występujących chorób układu nerwowego. Niejasna jest nadal rola Chlamydia pneumoniae w patogenezie stwardnienia rozsianego. Niezbędne jest prowadzenie dalszych badań dotyczących identyfikacji eliminacji patogenów chorobowych mogących mieć wpływ na przebieg i rokowanie w niektórych chorobach układu nerwowego.

  Streszczenie angielskie: In the paper the potential role is presented of infectious factors in the pathogenesis and course modification of certain nervous system diseases. Finding of cause-result relationship between infection and nervous system diseases, being the complication of vascular diseases, could exert a great effect on public health. The perspective of protective vaccination or elimination of individual pathogens can be a hard-to-be overestimated method of prevention and treatment of the most frequently occurring nervous system diseases. The role of Chlamydia pneumoniae is still unclear in the pathogenesis of multiple sclerosis. Condition is necessary of further studies on identification and elimination of pathogens that could have influence on the course and prognosis of certain nervous system diseases.


  8/12

  Tytuł oryginału: Diagnostyka ultrasonograficzna w chorobach zapalnych jelit u dzieci.
  Tytuł angielski: Ultrasound diagnosis of inflammatory bowel disease in children.
  Autorzy: Zaleska-Dorobisz Urszula, Pytrus Tomasz
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.192-198, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The present knowledge about the value of the ultrasonographyin the diagnostics of inflammatory bowel diseases in children was presented. The authors described possibility and usefullness of this noninvasive method for investigation loca lesions, complications and monitoring of the efficacy of the treatment in those children.


  9/12

  Tytuł oryginału: A longitudinal study of the efficacy of interferon therapy in children with chronic hepatitis B.
  Autorzy: Kacprzak-Bergman Irma, Zaleska Izabela, Gruszka Jarosław, Jasonek Jolanta
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.CR805-CR814, il., tab., bibliogr. 65 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Interferon alpha (IFN) is the most effective drug in the treatment of chronic hepatitis B. This article presents the results of IFN therapy and 28-month follow-up. Material and methods: 193 Caucasian children (130 boys and 63 girls) aged 1.5 - 17 years were treated with IFN for 20 weeks (3.0 MIU 3 times a week). They were examined at baseline (period 0), after 6 weeks (period 1), 12 weeks (period 2), 20 weeks (period 3), 6 months (period 4), 12 months (period 5), 18 months (period 6), and 24 months (period 7). Results: HBcAg elimination drom period 3 was: 29.6 p.c., 35.2 p.c., 45.4 p.c., 58.3 p.c., in period 7 63.9 p.c. (significantly higher in girls). Significant positive correlations were found in several periods between IFN/mý and HBeAg, HBsAg elimination, HBsAb, HBsAb presence and negatie correlations between IFN/mý and ALT activity. ALT activity significantly decreased in girls between periods 0-3, in boys between 0-3 and 4-6. Significant positive correlations between ALT-0 and HBeAg, HBsAg elimination, HBeAb, HBsAb presence was seen in several periods, more frequently in girls. IFN transiently decreased Hb, leucocytes, and thrombocytes, especially in boys. No relationship was found between IFN therapy and bilirubin, protein, albumin and gammaglobulin concentrations. The prothrombin index increased after 6 months of IFN therapy in girls. Conclusions: The efficacy of IFN therapy is clearer with longer observation, especially in girls. A relationship was found between IFN dose and HBeAg/HbeAb and HBsAg/HBsAb seroconversion. IFN had a transient negative effect on the peripheral blood picture.


  10/12

  Tytuł oryginału: Autoantibodies in children with chronic hepatitis B undergoing interferon therapy.
  Autorzy: Kacprzak-Bergman Irma, Zaleska Izabela, Gruszka Jarosław, Kuchar Ernest
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.CR821-CR824, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The occurence of varios side effects in patients treated with interferon alpha has attacted more attention to the manifestation of autoantibodies. The purpose of our study was to evaluate the side effects of interferon in children suffering from chronic hepatitis B by detecting six autoantibodies. Material/methods: Autoantibodies were examined in 76 children (55 boys and 21 girls) aged 2-16 years, treated with interferon-alpha 3 MU 3 times weekly for 20 weeks. They were tested before treatment (exam 1) and after its conclusion (exam II). SMAs were determined by indirect immunofluorescence (Euroimmuno reagents), while ANA, AMA M2, GPC, TPO and ATG were measured by EIA (Biomediaca reagents). Results: No statistically significant differences were found between the total number of patients with autoantibodies in examination I and examination II. A comparison of the frequency of presence or absence of autoantibodies in the same patients in exams I and II showed significantly more frequent disappearance of GPC in exam II than appearance (p 0.00005). This was also observed in the case of TPO (p = 0.320). In relation to ANA, SMA, AMA M2 and ATG these differences were not significant. Conclusions: INF-alpha does not induce autoantibody formation in children with chronic hepatitis B. Our results suggest that IFN-alpha may inhbit the formation of some autoantibodies.


  11/12

  Tytuł oryginału: Leczenie miejscowe łuszczycy: analiza najczęściej stosowanych leków i preferencji pacjentów w wyborze podłoża preparatów.
  Tytuł angielski: Topical treatment of psoriasis: analysis of the most frequently used drugs and patient's preference in the choice of vehicle.
  Autorzy: Zaleska Anna, Szepietowski Jacek, Smok Ewa, Żołyńska Małgorzata
  Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.29-37, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,522

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Łuszczyca jest częstą przewlekłą zapalną chorobą skóry. Leczenie miejscowe odgrywa pierwszoplanową rolę w kontrolowaniu większości przypadków łuszczycy. Cel pracy: Badanie miało na celu dokonanie analizy leczenia miejscowego łuszczycy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej stosowane preparaty oraz preferencje pacjentów odnośnie wyboru najbardziej skutecznego podłoża leku. Materiał i metody: Badaniami objęto 109 chorych na łuszczycę. Specjalnie przygotowany kwestionariusz posłużył do zebrania od pacjentów danych dotyczących leczenia miejscowego łuszczycy w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie. Wyniki: Kortykosteroidy okazały się najczęściej stosowaną grupą leków zarówno na owłosioną skórę głowy (93,8 proc.), jak i tułów i kończyny (90,8 proc.). Często do leczenia zmian na skórze gładkiej używano cygnoliny (74,3 proc.), aplikowanej statystycznie istotnie rzadziej - p 0,000(0), na obszar owłosionej skóry głowy (5,1 proc.). Najmniej pacjentów stosowało analogi witaminy D3: 4,1 proc. na owłosioną skórę głowy oraz 5,5 proc. na skórę tułowia i kończyn. Kortykosteroidy były istotnie częściej (p 0,05) stosowane przez kobiety na skórę tułowia i kończyn. Również istotnie więcej (p 0,03) kobiet na ten obszar skóry używało pochodnych witaminy D3. Istotnie więcej (p 0,03) młodych chorych do 30 r.ż. korzystało z pochodnych witaminy D3 w leczeniu zmian na owłosionej skórze głowy. Najwięcej chorych, bo aż 51,5 proc., uznało roztwór za najbardziej ...

  Streszczenie angielskie: Background: Psoriasis is a frequent chronic inflammatory skin disorder. Topical treatment is of great importance in the therapy of majority cases of psoriasis. Objectives: The present study was undertaken to evaluate topical treatment of psoriasis, paying special attention to the most commonly applied preparations and patient's preference in the choice of the most effective drug vehicle. Material and method: 109 psoriatic patients were included into the study. Especially designed questionnaire was used to collect from patietns data concerning their topical antypsoriatic treatment within 3 months prior to the beginning of the study. Results: Corticosteroids appeared to be the most commonly applied agents, both on the scalp (93.8 p.c.) and trunk and extremities (90.8 p.c.). Dithranol was used to control lesions on the trunk and extremities by 74.3 p.c. of patients, which was significantly higher - p 0.000(0), compared to 5.1 p.c. of patietns who applied it on the scalp. Less patients used vitamin D3 analogs: 4.1 p.c. on the scalp and 5.5 p.c. on the trunk and extremities. Female patients applied significantly more frequently corticosteroids (p 0.05) and vitamin D3 analogs (p 0.03) on the trunk and extremities compared to male subjects. Younger patients (up to 30 years of age) significantly more commonly (p 0.03) used vitamin D3 analogs to control lesions on the scalp. Solution was considered as the most effective drug vehicle in the treatment of the lesions ...


  12/12

  Tytuł oryginału: Alergie oczne - nie tylko wiosną.
  Tytuł angielski: Ocular allergies - not only at the spring time.
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Zaleska Anna, Izdebska Justyna
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.3-4, 7-8, 11, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Ocular allergic disorders manifest mainly as inflammatory reactions of conjunctiva and/or cornea. They are common and still growing problem in developed industrial countries. It has been said than about 25 p.c. of people suffer from allergic conjunctivitis. The commonest type of ocular allergy is seasonal allergic conjunctivitis (SAC). But here other allergic conjunctivitis not associated with seasonal reactions are presented. Pathophysiology, signs and symptoms and treatment of acute allergic conjunctivities (AAC), perennial allergic conjunctivitis (PAC), vernal keratoconjunctivitis (VKC), atopic keratoconjunctivitis (AKC), giant papillary conjunctivities (GPC) and phlyctenulosis are discussed.

  stosując format: