Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAKRZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Ocena funkcji lewej komory u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej w okresie skrajnej niewydolności serca po leczeniu operacyjnym wady zastawokowej.
Tytuł angielski: The evaluation of the left ventricle function in patietns with aortic stenosis and severe heart failure after surgical treatment of valvular heart disease.
Autorzy: Zakrzewski Dariusz, Orłowska-Baranowska Ewa, Hryniewiecki Tomasz, Cybulski Michał, Hoffman Piotr, Rawczyńska-Englert Irena
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.149-154, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Korekcja chirurgiczna zwężenia zastawki aortalnej u chorych w okresie skrajnej niewydolności serca obarczona jest zwiększonym ryzykiem operacyjnym. Celem pracy była identyfikacja czynników prognostycznych i ocena odległego wpływu wymiany zastawki aortalnej u chorych z frakcją wyrzutową lewej komory ó 40 proc. Badaniem objęto 37 chorych - 25 (67 proc.) mężczyzn, 12 (33 proc.) kobiet w wieku 57 ń 12 lat. Średni okres obserwacji po wymianie zastawki aortalnej wynosił 18 ń 17 miesięcy (minimalnie 6, maksymalnie 72 miesiące). Zarówno przed operacją, jak i odległym okresie po leczeniu kardiochirurgicznym, kliniczną ocenę chorych oparto na przynależności do grup czynnościowych wg NYHA. Jednocześnie oceniano funkcję lewej komory w badaniu echokardiograficznym. Wczesna śmiertelność pooperacyjna wyniosła 8,3 proc., natomiast odległa 5,8 proc. Po leczeniu operacyjnym zanotowano znamienny wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory ze średnio 27 ń 7 proc. do 59 ń 15 proc. (p 0,001), któremu towarzyszyła poprawa kliniczna. Stopień poprawy funkcji lewej komory był niezależny od wieku, płci, wykonywanej jednoczasowo rewaskularyzacji i przedoperacyjnego maksymalnego gradientu przez zastawkę aortalną. Stwierdzono istotną statystycznie, ujemną korelację pomiędzy przedoperacyjnym wymiarem końcowo-rozkurczowym lewej komory a stopniem poprawy frakcji wyrzutowej lewej komory po wymianie zastawki aortalnej (r = -0,4 p = 0,02).

  Streszczenie angielskie: Surgocal treatment of aortic stenosis in patients (pts) with severe heart failure represents high-risk procedure. The aim of this study was to identify prognostic factors and stress the late outcome after aortic valve replacement (AVR) in patients with isolated aortic stenosis and left ventricle ejection fraction (EF) ň 40 p.c. The study group consisted of 37 pts 25 (67 p.c.) men and 12 (33 p.c.) women, aged 57 ń 12 yrs. Mean follow-up period was 18 ń 17 months (range 6 to 72 months). Before AVR and within follow-up period clinical assessment was based on NYHA classes and echocardiographic study to evaluate left ventricle function. Early mortality rate was 8.3 p.c., late mortality was 5.8 p.c. EF significantly improved from 27 ń 7 p.c. to 59 ń 15 p.c. (p 0.001) after AVR. It was accompanied by clinical improvement. Left ventricle function improvement did not depend on age, sex of patients, concomitant revascularization and preoperative maximum transaortic gradient. Significant correlation (r = -0,4, p = 0.02) between preoperative left ventricle end-diastolic diameter and postoperative EF improvement weas noted.


  2/12

  Tytuł oryginału: Czy istnieje różnica w jakości życia po 12 miesiącach od operacji nabytych wad zastawkowych w porównaniu z wynikami uzyskanymi po 3 miesiącach?
  Tytuł angielski: Is there any difference in quality of life after 12 months surgical treatment of acquired heart valve disease in comparison to results after three months?
  Autorzy: Rawczyńska-Englert Irena, Zakrzewski Dariusz, Hryniewiecki Tomasz, Cybulski Michał, Orłowska-Baranowska Ewa, Nyżnyk Maciej, Grabowski Maciej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.561-566, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 80 chorych oceniono jakość życia po 3 i 12 miesiącach od chirurgicznej korekcji nabytych wad zastawkowych serca. Po 3 miesiącach i 12 miesiącach zaobserwowano znamienne wydłużenie dystansu pokonywanego przez chorych w teście 6-minutowego marszu oraz poprawę stanu klinicznego wyrażonego zmianą w zakresie przynależności do grup czynnościowych wg NYHA. Natomiast obserwowana istotna statystycznie poprawa jakości życia chorych w zakresie sfery fizycznej, psychicznej i socjalnej po trzech miesiącach od korekcji operacyjnej nabytych wad serca nie pogłębia się po upływie kolejnych dziewięciu miesięcy.

  Streszczenie angielskie: The quality of life in eighty patients three and twelve months after surgical treatment of acquired heart valve disease was assessed. The significant extension of distance in 6 minute walk test and clinical improvement measured in change of NYHA functional classes after three and twelve months was noticed. However twelve months after valve replacement in comparison to results after three months no further improvement of quality of life in the matter of physical, psychical and social factors was seen.


  3/12

  Tytuł oryginału: Coronary artery bypass grafting due to iatrogenic left main coronary artery stenosis after aortic valve replacement: early and late follow-up.
  Tytuł polski: Jatrogenne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej po wymianie zastawki aortalnej. Wczesna i odległa obserwacja po pomostowaniu naczyń wieńcowych.
  Autorzy: Juraszyński Zbigniew, Zakrzewski Dariusz, Orłowska-Baranowska Ewa, Hendzel Piotr, Dyk Wojciech, Rawczyńska-Englert Irena, Biederman Andrzej, Śliwiński Marian
  Opracowanie edytorskie: Narkiewicz Mirosława (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.24-29, il., tab., bibliogr. 13 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Iatrogenic left main coronary artery stenosis (LMCAS) is a rare but serious complication of aortic valve replacement. Aim. This retrospective study was undertaken to evaluate early and late results after coronary artery bypass grafting (CABG) in patients with LMCAS. Methods. Between 1986 and 2000 thirteen patients (nine males and four females, mean age 52ń10 years) underwent CABG due to LMCAS after prior valve replacement [eight (61 p.c. - aortic valve replacement, five (39 p.c.) - bivalvular replacement]. In 38 p.c. of patients a concomitant right coronary artery ostial stenosis was seen. Eight (61 p.c.) patients underwent off-pump CABG and five (39 p.c.) - conventional CABG. Patients were followed for 32 months (range 7 to 132 months). Results. There were three deaths in the perioperative period due to heart failure secondary to ischaemia. The operative mortality was 23 p.c. There was a 40 p.c. operative mortality rate in the conventional CABG group and 12.5 p.c. in the off-pump CABG patients. All the remaining patients survived the follow-up period and all but one patient were angina-free. One patient developed anginal symptoms 18 months after CABG. Two (20 p.c.) patients required permanent pacemaker implantation 20 days and 7 months after due to the atrio-ventricular IIIrd degree block. Conclusions. Coronary angiography is mandatory in patients presenting anginal symptoms early after aortic valve replacement because of the risk of LMCAS. Early post-CABG mortality in these patients is high, however, the long-term prognosis in those who survive the post-operative period, is satisfactory.


  4/12

  Tytuł oryginału: Polimorfizm insercyjno-delecyjny genu enzymu konwertującego angiotensynę ma odmienny wpływ na wielkość przerostu lewej komory u kobiet i mężczyzn ze zwężeniem zastawki aortalnej.
  Tytuł angielski: The influence of an insertion-delection polymorphism of the angiotensin converting enzyme gene on the left ventricle hypertrophy in patients with aortic stenosis is different in women and in men.
  Autorzy: Orłowska-Baranowska Ewa, Placha Grzegorz, Gaciong Zbigniew, Zakrzewski Dariusz, Baranowski Rafał, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Hoffman Piotr, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.855-866, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu czynników klinicznych i echokardiograficznych oraz polimorfizm I/D genu kodującego ACE na wielkość przerostu lewej komory (PLK) w grupie chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej (ZZA). Badania przeprowadzono w grupie 302 chorych, 120 kobiet i 182 mężczyzn (średni wiek 58 ń 11 lat) z ZZA. Do oceny wpływu różnych czynników na wielkość PLK zastosowano metodę wieloczynnikowej regresji liniowej (eliminacja krokowa wsteczna) w całej grupie oraz oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Do modelu wprowadzono następujące zmienne: wiek, płeć, wywiad nadciśnienia tętniczego (NT), wartość frakcji wyrzutowej (FW), maksymalny gradient przez zastawkę aortalną (MGA), obecność choroby wieńcowej (IZTW) oraz polimorfizm I/D ACE. Wykazano, że wielkość PLK wyrażona jako indeks masy lewej komory (IMLK) w całej grupie była zależna przede wszystkim od FW (t = -6,5; p = 0.0001 - im niższa FW tym większy IMLK), MGA (t = 3,9; p = 0,0001 im większy MGA tym większy IMLK) oraz płci (t = 2,8; p = 0,005 - większy IMLK u mężczyzn). U kobiet czynnikami najsilniej wpływającymi na IMLK były: FW (t = -3,6; p = 0,001 - im niższa FW tym większy IMLK), wiek (t = 2,9; p = 0,004 - wzrost IMLK wraz z wiekiem badanych) i MGA (t = 2,5; p = 0,013 - im większy MGA tym większy IMLK). U mężczyzn czynnikami najsilniej wpływającymi na IMLK była FW (t = -4,8; p = 0,0001 - im niższa FW tym większy IMLK) i MGA (t = 1,98; p = 0,049 - im większy MGA tym wyższy IMLK). Zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn wykazano istotny wpływ polimorfizmu I/D na wielkość PLK. Był on odmienny w tych dwóch grupach ...


  5/12

  Tytuł oryginału: Infekcyjne zaplenie wsierdzia na sztucznej zastawce mitralnej. Co widać a czego nie widać w echokardiogramie przez klatkę piersiową.
  Tytuł angielski: Prosthetic valve infective endocarditis. Limitations of transthoracic echocardiography.
  Autorzy: Szymański Piotr, Klisiewicz Anna, Zakrzewski Dariusz, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.592-593, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  6/12

  Tytuł oryginału: Apoptosis in non-astrocytic brain tumours in children.
  Autorzy: Buczyński Jarosław, Jesionek-Kupnicka Dorota, Kordek Radzisław, Zakrzewski Krzysztof, Polis Leszek, Liberski Paweł P.
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.155-159, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Apoptosis is a process of great significance in cell biology. It plays a crucial role in both physiological and pathological conditions. An example is a tumour growth that is based on a subtle balance between cell division and cell death. Previously necrosis was considered to be the major type of cell death in tumours. Many recent investigations have focused on apoptosis, a phenomenon of great importance, and it is this type of cell death that is frequently "chosen" by a moribund cell. The objects of our interest were central nervous system (CNS) tumours, in which we estimated the number of apoptotic cells and sought for any correlation between the intensity of apoptosis and other markers of proliferation. Therefore, we studied CD34, the marker of angiogenesis, and Ki67, the marker of cell proliferation. We investigated 19 medulloblastomas and 15 ependymomas, among which 6 were anaplastic. We used in-situ labelling of DNA fragments to detect apoptosis in paraffin-embedded tissues. The mean value of the apoptotic ratio (AR) for all examined brain tumours was 0.012 with a standard deviation (SD) of 0.032, for medulloblastomas 0.021 (SD 0.04), for ependymomas 0.001 (SD 0.002) and for anaplastic ependymomas 0.004 (SD 0.003).


  7/12

  Tytuł oryginału: The eye lens evaluatuion of the atorvastatin-treated white rat.
  Tytuł polski: Wpływ atorwastatyny na zmiany w soczewce oka szczura.
  Autorzy: Zakrzewski Paweł, Milewska Jolanta, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.165-171, il., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  8/12

  Tytuł oryginału: Does ACE inhibitor modify the morphofunctional state of the nephron?
  Tytuł polski: Czy inhibitor ACE modyfikuje stan morfofunkcjonalny nefronu?
  Autorzy: Kifer-Wysocka Ewa, Romanowska-Sarlej Jadwiga, Matysiak Włodzimierz, Milewska Jolanta, Zakrzewski Paweł, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.10-14, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Captopril, inhibitor konwertazy angiotensynowej (ACE), podawano szczurom białym w dwóch dawkach: 0,23 mg/dobę/szczura oraz 0,71 mg/dobę/szczura. Preparat aplikowano przez okres 3 tygodni. Obserwacje prowadzono w mikroskopie elektornowym. W nerkach zwierząt doświadczalnych obserwowano w komórkach kanalików proksymalnych rozrzedzenie cytoplazmy, liczne wakuole w apikalnej i przypodstawnej części komórki, poszerzenie przestrzeni miedzykomórkowych oraz liczniejsze lizosomy. Zmiany wyraźniej zaznaczone były u zwierząt otrzymujacych wyższą dawkę leku. Badania w mikroskopie elektronowym wykazały zmiany morfofunkcjonalne nefronu, związane z aplikacją preparatu Captopril. Stosowanie Captoprilu może przejściowo modulować stan morfofunkcjonalny niektórych struktur nefronu, co wykazano w niniejszym eksperymencie.

  Streszczenie angielskie: Captopril, the inhibitor of the angiotensin convertase (ACE) was administered to white rats in two doses: 0.23 mg/day/rat and 0.71 mg/day/rat. The preparation was being applied for the period of 3 weeks. Observations were carried out in a transmission electron microscope. In the kidneys of the animals subjected to the experiment, in the cells of the proximal canaliculi dilution of the cytoplasm, numerous vacuoles in the apical and basal part of the cell, dilation of the intercellular space as well as more numerous lysosomes were observed. The above-described changes were more distinctly marked in animals which were given a higher dose of the drug. The studies in the electron microscope revealed morphofuncitonal changes of the nephron related to the application of the Captopril. Application of the Captopril may temporarily modulate the morphofuncitonal status of certain structures of the nephron, which was demonstrated in the foregoing experiment.


  9/12

  Tytuł oryginału: Ultrastructural changes of ciliary epithelial nucleus in experimental diabetes - an animal model.
  Tytuł polski: Zmiany ultrastruktury jądra komórkowego epithelium ciała rzęskowego w przebiegu cukrzycy eksperymentalnej u zwierząt.
  Autorzy: Machowicz-Matejko Eulalia, Łańcut Mirosław, Jędrych Barbara, Zakrzewski Paweł, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.61-66, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Przedmiotem pracy sa oceniane w mikrskopie elektronowym badania zmian w ultrastrukturze ciała rzęskowego gałki ocznej w przebiegu cukrzycy doświadczalnej, w różnych okresach trwania choroby u 15 królików rasy New Zealand. Zwierzętom podawano Alloxan w dawce 100 mg/kg m.c. w postaci 10-procentowego roztworu w fizjologicznym NaCl. Grupę badaną stanowiły zwierzęta, u których glikemia wyniosła 11 mmol/l lub więcej. Do oceny zależnych do czasu trwania cukrzycy zmian w jądrach nabłonka ciała rzęskowego zastosowano konwencjonalną mikroskopię elektronową. W badaniu zaobserwowano znaczne zmiany w ultrastrukturze jąder komórkowych. W zależności od czasu trwania cukrzycy występowały: głębokie wpuklenia błony jądrowej, rozszerzenia porów jądrowych, nieregularności w kondensacji chromatyny jądrowej, zmniejszenie wielkości i zmiany piknotyczne jąder komórkowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to observe in electron microscope the New Zealand rabbits ciliary epithelia nucleus structure changes, depending on the duration of experimental diabetes mellitus. The animals were administered alloxan in the form of 10 p.c. solution in 0.9 p.c. NaCl, at the dose of 100 mg/kg b.m. If the glycemia leel was 11 mmol/l or higher the animal was included in the experimetnal group. 15 eyes of 15 adult New Zealand rabbits were studied. Conventional electron microscopy was used to show ultrastructural changes of ciliary epithelium nucleus. During the study we noticed severe chagnes in the structure of ciliary epithelial nucleus depending on diabetes mellitus duration. We found: deep indentations of nuclear membrane, open nuclear pores, irregularity in heterochromatin location and small sizes of the epithelial nucleus.


  10/12

  Tytuł oryginału: Urazy drążące twarzo- i mózgoczaszki u dzieci w oparciu o doświadczenia własne Kliniki Neurochirurgii ICZMP.
  Tytuł angielski: Penetrating craniofacial and craniocerebral injuries in children on the basis of own experience in the Neurosurgery Clinic of the Polish Mother Health Center Institute.
  Autorzy: Nowosławska Emilia, Polis Lech, Mikołajczyk Wanda, Zakrzewski Krzysztof, Krawczyk Jacek, Szymański Wojciech
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.74-80, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Temat korporatywny:
 • Centrum Zdrowia Matki Polki

  Streszczenie polskie: Do typowych urazów drążących mózgoczaszki u dzieci należy penetracja wąskiego, ostrego ciała obcego przez sklepienie oczodołu w kierunku przedniego dołu czaszki Przyczyną urazów drążących mogą być rzadko spotykane w warunkach pokojowych rany kłute lub rany postrzałowe. W pracy analizowano 7 chorych hospitalizowanych w okresie od 1995 do 2002 roku. Każde z wymienionych dzieci zostało przyjęte do oddziału z powodu doznanego urazu drążącego twarzo- lub mózgoczaszki. Pacjenci w chwili hospitalizacji byli w wieku od 6 do 15 lat. W materiale klinicznym znaleźli się wyłącznie chłopcy. Bezpośrednią przyczyną doznanych urazów były: w 3 przypadkach upadki z drzewa prowadzące do penetracji fragmentów drewna do struktur oczodołu i podstawy czaszki, w 1 rana postrzałowa twarzoczaszki z utkwieniem śrutu w dole skrzydłowo-podniebienym, 3 rany kłute zadane: szprychą od roweru, widłami, metalowym zębem od roztrząsarki do nawozu. U każdego z wymienionych chorych zastosowano leczenie operacyjne. W przeprowadzonej analizie uwzględnione zostały problemy diagnostyczne, trudności w doborze najbardziej dogodnego dojścia operacyjnego, uzyskany efekt kliniczny przeprowadzonego leczenia, a także odnotowane powikłania.

  Streszczenie angielskie: Penetration of slime, sharp foreign body through very thin orbital roof into the anterior cranial fossa belong to typical, penetrating craniocerebral injuries in childhood. Stab or gunshort wounds are rare causes of these injuries during peace. The authors analyzed 7 patients hospitalized in the Clinic from 1995 to 2002. Every child was admitted to the Clinic with penetrating craniofacial or craniocerebral injury. Patients werer 6 to 15 years old. They constitute only of boys. Here are direct causes of suffered injuries: falls from a tree with penetration of wood chips into orbital structures and cranial base - 3 cases, gunshort wound of a facial skeleton with lead pellet intrinsic in the pterygopalatine fossa - 1 case, stab wounds with: a spoke, a pitchfork and a spreader of fertilizer - 3 cases. Every patient was treated surgically. The authors analyzed diagnostic problems, difficulties in choosing of good operative attempt, achieved clinical result and complications.


  11/12

  Tytuł oryginału: The use of neuroendoscopic procedures in neonates.
  Autorzy: Nowosławska Emilia, Polis Lech, Polis Mariola, Mikołajczyk Wanda, Krawczyk Jacek, Zakrzewski Krzysztof
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.50-55, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: From 1997 to 2002, 20 neonates were operated on with use of neuroendoscopic techniques at the Neurosurgical Department. The age of children at the moment of neuroendoscopic procedure ranged from one day to 30 days of life. Children were at the average age of 18 days after birth. That group was composed of 13 girls and 7 boys. In three cases neuroendoscopic procedures were performed because of archnoid cysts (cysts of Quadrigeminal Plate Cistern), in additional three cases because of "multiloculated" hydrocephalus. The rest of children were subjected to operations because of non communicating hydrocephalus. The common aim of all neuroendoscopic procedures was to restore hydrodynamic order. All neuroendoscopic procedures were done with use two types of rigid endoscopes - GAAB system (outer diameter of 5.4 mm) and Aesculap (outer diameter of 6.4 mm). Considering a success rate in dependence on type of CSF hydrodynamics disturbances, it was observed that the most succesful rate of neuroendoscopic procedures was reached in the arachnoid cysts group. The worst results in neuroendoscopic procedures were obtain in group of children affected to non communicating hydrocephalus. The decrease of fluid compartmens after neuroendoscopic procedures was subjected to evaluation in all kinds of CSF hydrodynamics disturbances. In group of children suffered from arachnoid cysts and from multiloculated hydrocephalus all patients had fluid compartment reduced by more than 50 p.c. of their capacity. In the contrast to those neonates, a ventricular system of children with non communicating...


  12/12

  Tytuł oryginału: Wpływ wybielania zębów preparatem 10 p.c. nadtlenku mocznika na tkanki jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Influence on oral tissues of tooth whitening with material containing 10 p.c. carbamide peroxide.
  Autorzy: Zakrzewski Janusz, Tymczyna Barbara
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.85-88, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Autorzy pracy przeprowadzili zabieg wybielania zębów ze szczególnym zwróceniem uwagi na wpływ stosowanego preparatu na tkanki jamy ustnej u 45 pacjentów w wieku 18-55 lat. Materiał i metody. Zastosowano metodę wybielania w warunkach domowych preparatem Ilumine Home-Nupro Gold**R zawierającym 10 proc. nadtlenek mocznika. Czas wybielania był zróżnicowany: 12 pacjentów stosowało preparat przez 5-7 dni, 22 pacjentów 8-10 dni, a 11 pacjentów 11-14 dni. O zakończeniu kuracji, czyli zadawalającym efekcie wybielania decydowali pacjenci w porozumieniu z lekarzem. Wyniki. U 15 osób stwierdzono miejscowe podrażnienie dziąseł. Stan zapalny dziąseł zaobsewrowano u 5 osób, tj. u 11,11 proc. Odnotowano nadwrażliwość zębów u 22 osób, co stanowi 48,88 proc. badanych. Na ból zębów skarżyło się 2 pacjentów. Wnioski. Metoda domowego wybielania 10 proc. nadtlenkim mocznika jest skutecznym sposobem wybielania zębów. Często towarzyszące wybielaniu objawy nadwrażliwości zębów i nieznacznego stopnia podrażenienia błony śluzowej jamy ustnej ustępują szybko nie pozostawiając trwałych zmian.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The autors carried out the whitening treatment on 45 patients, aged 18-55 years, with special regard of material influence on oral tissues. Material and methods. Home whitening method was applied with product Ilumine Home-Nupro Gold**R, containing 10 p.c. carbamide peroxide. Whitening time varied: from 5 to 7 days the material was aplied to 12 patients, from 8 to 10 days to 22 patients , from 11 to 14 days to 11 patients. The patient with doctor agreement decided about treatment termination. Results. 15 persons (33.33 p.c.) showed local gingival irritation. Gingivitis was observed in 5 cases (11.11 p.c.). Tooth sensitivity appeared in 22 patients, which gives 48.88 p.c. Conclusions. Home whitening metod with 10 p.c. carbamide peroxide acompanied with tooth sensitivity and minor irritation of oral mucosa. They disappear quickly, without any long leasting changes.

  stosując format: