Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAGOŻDŻON
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Przeszczepianie komórek macierzystych - nowa metoda leczenia.
Tytuł angielski: Steam cell transplantation - new method of treatment.
Autorzy: Zagożdżon Radosław, Mucha Krzysztof, Pączek Leszek
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.185-189, tab., bibliogr. 19 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/9

  Tytuł oryginału: Przewodnik do ćwiczeń z higieny
  Autorzy: Bartosińska M., Ejsmont J., Krechniak A., Pastor J., Zagożdżon P., Zaborski L[eszek]
  Opracowanie edytorskie: Zaborski Leszek (red.).; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Społecznej, Zakład Higieny i Epidemiologii w Gdańsku
  Wydanie: - Wyd. 2 popr
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, 204 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,609


  3/9

  Tytuł oryginału: Immunologia
  Autorzy: Gaciąg Zbigniew, Gołąb Jakub, Grzesiowski Paweł, Hryniewicz Waleria, Jakóbisiak Marek, Kamiński Rafał, Korczak-Kowalska Grażyna, Kozar Katarzyna, Kurpisz Maciej, Lasek Witold, Majewski Sławomir, Malejczyk Jacek, Obłąkowski Piotr, Olszewska Dominika, Płoski Rafał, Radkowski Marek, Stokłosa Tomasz, Wańkowicz-Kalińska Anna, Zagożdżon Radosław
  Opracowanie edytorskie: Gołąb Jakub (red.), Jakóbisiak Marek (red.), Lasek Witold (red.).
  Wydanie: - Wyd. nowe (4 zm.)
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, XXIII, [1], 567, [1] s. : il., tab., 28 cm.
  Sygnatura GBL: 802,198

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia


  4/9

  Tytuł oryginału: Umieralność szpitalna i pozaszpitalna w latach 1998-1999 w regionie gdańskim
  Autorzy: Zagożdżon Paweł, Zaborski Leszek
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.53-57, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna


  5/9

  Tytuł oryginału: Udział stanów nierozpoznawalnych w strukturze zgonów w latach 1997-1998
  Autorzy: Zaborski Leszek, Zagożdżon Paweł
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.63-68, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna


  6/9

  Tytuł oryginału: Mechanizmy wyzwalające groźne arytmie komorowe - analiza elektrogramów rejestrowanych w pamięci holterowskiej implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów serca.
  Tytuł angielski: Mechanisms inducing malignant ventricular arrhythmias - analysis of the electrograms stored in Holter memory of implantable cardioverter-defibrillators.
  Autorzy: Kempa Maciej, Lubiński Andrzej, Zienciuk Agnieszka, Zagożdżon Paweł, Królak Tomasz, Lewicka-Nowak Ewa, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.349-359, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Współczesne kardiowertery-defibyrlatory (ICD) są wyposażone w funkcję holterowską pozwalającą na rejestrację elektrogramów wewnątrzsercowych z okresów arytmii. Celem pracy była ocena mechanizmów inicjujących tachyarytmie komorowe na podstawie analizy takich zapisów. Materiał i metody: Przeanalizowano zawartość pamięci holterowskiej ICD u 135 chorych. W czasie obserwacji trwającej ś ednio 24 miesiące arytmie komorowe (468 epizodów: monomorficzny częstoskurcz komorowy - 335, polimorficzny częstoskurcz komorowy - 53, migotanie komór - 80) rejestrowano u 60 osób (40 mężczyzn, 20 kobiet, wiek śrdnio 56 lat). Podłoże arytmii stanowiły: choroba niedorkwienna serca - 45 chorych, kardiomiopatia rozstrzeniowa - 5, zespółwydłużonego QT - 4, kardiomiopatia przerostowa - 1, arytmogenna dysplazja prawej komory - 1, dławica Prinzmetala - 1. U 3 chorych nie stwierdzon organicznej choroby serca. Wyniki: Wykazano dodatnią korelację częstości rytmu podstawowego z częstością arytmii. Stwierdzono następujące mechanizmy wywołujące arytmię: pojedyncze pobudzenie przedwczesne - 62,4 proc., liczne pobudzenia przedwczesne - 16 proc., sekwencja "krótki-długi-krótki" - 14,5 proc. i napadowe migotanie przedsionków - 7,1 proc. Wykazano, że arytmie indukowane pobudzeniem o krótszym czasie sprzężenia charakteryzują się krótszym cyklem. Określony mechanizm wyzwalający wiązał się z konkretnym rodzajem arytmii. Wnioski: Najczęściej obserwowaną arytmią u chorych z ICD jest monomorficzny częstoskurcz komorowy zainicjownay przez pojedyncze przedwczesne o długim czasie sprzężenia...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was to analyse stored intracardiac electrograms to examine the mechanisms initiating ventriculra arrhythmias. Material and methods: We studied data from 135 consecutive patients with implanted ICD (Phylax- Biotronik). During mean follow-up of 24 months 468 episodes of ventricular arrhythmias were stored in ICD of 60 patients (40 M; 20 W; mean age of 56 years, CAD - 45, DCM - 5, LQTS - 4, VA - 1, HCM - 1, ARVD - 1, idiopathic VT/VF - 3). 335 episodes (71,6 p.c.) were defined as monomorphic ventricular tachycardia, 53 (11.3 p.c.) as polymorphic ventricular tachycarida and 80 (17.1 p.c.) as vantricular fibrillation. Results: The "short-long-short" initiating sequence was noted in 14.5 p.c. of episodes, single premature contraction (PC) in 62.4 p.c., multiple PCs in 16 p.c. and atrial fibrillation in 7.1 p.c. Shorter cycle length of the baseline rhythm and shorter coupling interval of the premature beat were correlated with the shorter cycle length of the arrhythmia. Conclusions: The most common arrhythmia in ICD patients is ventricular tachycardia usually preceded by single, late-coupled premature depolarisation occurred during normocardia. Atrial fibrillation is an important trigger mechanism of spontaneous ventricular arrhythmias. The cycle length of the baseline rhythm and the coupling interval of the premature beat determine the arrhythmia cycle length.


  7/9

  Tytuł oryginału: Dostępność koronarografii na podstawie badań przeprowadzonych przez Pracownię Hemodynamiczną Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Availability of coronarography based on the examinations performed in the Haemodynamic Laboratory of Medical University of Gdańsk.
  Autorzy: Horabik Anna, Zagożdżon Paweł, Rynkiewicz Andrzej, Ciećwierz Dariusz, Skarżyński Paweł, Zaborski Leszek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.115-119, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba wieńcowa jest obecnie jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Opanowanie epidemii choroby wieńcowej wymaga nie tylko działań prewencyjnych i właściwego leczenia, ale także zapewnienia odpowiedniej dostępności wysokiej klasy metod diagnostycznych. Koronarografia jest obecnie standardem postępowania diagnostycznego i ma decydujące znaczenie dla decyzji o właściwym leczeniu. Celem niniejszej pracy była ocena dostępności badania koronarograficznego wśród pacjentów województwa pomorskiego. Do analizy włączono dane o pacjentach poddanych badaniu koronarograficznemu w latach 1997-1998. W tym czasie przebadano łącznie 3916 chorych. W analizie brano pod uwagę płeć, wiek, miejsce zamieszkania. Kobiety stanowiły 28,93 proc. wszystkich przebadanych pacjentów. Struktura płci nie różniła się zasadniczo w zależności od miejsca zamieszkania (miasto - kobiety 28,7 proc., wieś - 30,64 proc.). Średni wiek badanych pacjentów wynosi 58 lat. Występowała statystycznie istotna różnica między średnim wiekiem kobiet i mężczyzn (kobiety 60 lat, meżczyźni 57 lat). Rozkład wieku różnił się także w stopniu istotnym statystycznie w zależności od miejsca zamieszkania - średni wiek mieszkańców wsi wynosił 56 lat, małych miasteczek 58 lat, a mieszkańców dużych miast 59 lat. Ludność wiejska zaskakująco mało - zaledwie 10 proc. badanych osób. Analizując zebrane dane wykazano duże zróżnicowanie w dostępności badania koronarograficznego w zależności od miejsca zamieszkania. Stwierdzono ponadto istotne różnice w wieku i płci osób badanych, wynikające najprawdopodobniej z rozkładu czynników ryzyka.

  Streszczenie angielskie: The coronary disease is nowadays one of the main causes of death in Poland. To light epidemy of the coronary disease, not only the prevention and proper treatment are necessary, but the sufficient availability of the diagnostic method, as well. The aim of our work was to evaluate the availability of coronarography among the patients from Northern Poland. We analyzed the data of the patients who underwent the coronarography in years 1997-1998. During that time there were 3916 examined patients. In the analysis the sex, age and place of residence were taken into consideration. Women were 28,93 p.c. of all the diagnosed patients. The sex structure basically didn't differ according to the place of residence (city - women 28,7 p.c., village - 30,64 p.c). The average age of diagnosed patients was 58 years. There was a statistically difference between the average age of women and men (women 59 years, while men 57 years). The age distribution varied also in the statistically significant degree according to the place of living - the average age of village people was 56 years, little cities 58 years, big cities - 59 years. The village people were only 10 p.c. of all diagnosed patients. In the analysis of the collected data significant differences in availability of coronarography were found-especially between rural and urban areas. Also the age andsex of the diagnosed patients varied significantly - most probably due to the distribution of the risk factors.


  8/9

  Tytuł oryginału: Analiza umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych wśród ludności Trójmiasta.
  Tytuł angielski: Analysis of cardiovascular mortality in Tricity population.
  Autorzy: Zaborski Leszek, Zagożdżon Paweł
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.576-580, il., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W perspektywie zdrowia publicznego choroby układu krążenia stanowią podstawowy problem zdrowotny. Monitorowanie ryzyka zgonu i ocena jego przestrzennego zróżnicowania jest wartościowym narzędziem w ustaleniu i znaczenia środowiskowych uwarunkowań stanu zdrowia. Celem niniejszej analizy jest ocena szczegółowych współczynników umieralności w zakresie chorób układu krążenia w trzech miastach aglomeracji trójmiejskiej Gdańska, Gdyni i Sopotu. W badaniu uwzględniono dane o zgonach z lat 1999-2001, których przyczynę identyfikowano według klasyfikacji ICD 10 symbolami 100 do 199. Dokonano obliczeń współczynników zgonów (surowych i standaryzowanych według wieku) dla następujących przyczyn zgonów: choroby układu krążenia ogółem, choroba wieńcowa (120-125), zawał serca (121), nagły zgon sercowy (146), choroby naczyń mózgowych (160-169). Największą umieralność w zakresie analizowanych przyczyn dla surowych współczynników zaobserwowano w Sopocie. Natomiast standaryzowane współczynniki zgonów dla Sopotu nie różniły się istotnie od standaryzowanych współczynników zgonów dla Gdyni i Gdańska, a nawet w odniesieniu do chorób układu krążenia ogółem w latach 2000-2001 miały wartości najniższe. Przedstawione wyniki obrazują istotne zróżnicowanie ryzyka zgonu z poszczególnych przyczyn w trzech analizowanych miastach. Wytłumaczeniem zaobserwowanego zróżnicowania umieralności mogą być czynniki społeczne. Wyrazem określonych czynników społecznych panujących np. w Sopocie, jest wyraźna ...

  Streszczenie angielskie: From public health perspective cardiovascular diseases are the major challenge in Poland. Monitoring the risk of death and its spatial variation is important tool in the assessment of environmental determinants of health. Crude and age-standarized cardiovascular mortality in the period of 1999-2001 in Tricity (Gdańsk, Sopot, Gdynia) was assessed in this work. The source of information was the oficial death registry that provides complete records of all deaths in Pomeranian province. These records contain detailed specification of the cause of death and place of residence. A cause of death was coded according to International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (Tenth Revision). Overal cardiovascular mortality (100-199) and four diseases-specific mortality rates were analysed in this study. The following specific causes of death were included into the study: coronary artery disease (120-125), myocardial infarction (121), sudden cardiac death (146) and stroke (160-169). The highest crude mortality from cardiovascular diseases was observed for Sopot city. However, after standarization the difference has diminished or even reversed. There were spatial differences in cardiovascular mortality in those three cities. Demography and social conditions could be explanations for observed differentiations. Differences in age distribution that is the biggest proportion of elderly people in Sopot may reflect social patterns of environmental ...


  9/9

  Tytuł oryginału: Rola epidemiologii społecznej w ocenie psychosocjalnych uwarunkowań stanu zdrowia.
  Tytuł angielski: The role of social epidemiology in the evaluation of psychosocial health determinants.
  Autorzy: Zagożdżon Paweł, Zaborski Leszek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.581-585, bibliogr. 25 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Znaczenie czynników społecznych w uwarunkowaniach stanu zdrowia znane jest medycynie od dawna. Jednak dopiero w ostatnim czasie zaczęto podkreślać znaczenie metodologicznych aspektów oceny wpływu czynników psychologicznych i społecznych na ryzyko zachorowania. W wyniku tego rodzaju działań angażujących wiedzę z wielu dyscyplin medycyny wyłoniła się nowa dziedzina nauki, zwana epidemiologią społeczną. Celem niniejszej pracy jest przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat społecznych determinant stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień metodycznych w tego rodzaju badaniach epidemiologicznych. Jednym z istotniejszych czynników społecznych warunkujących stan zdrowia jest miejsce zajmowane w hierarchii społecznej. W wielu badaniach wykazano, że niska pozycja społeczna związana jest ze zwiększonym ryzykiem zgonu. Podkreśla się większy wpływ nierówności w dostępie do dóbr materialnych i życia społecznego niż bezwzględnej wielkości dochodów. Istnieje duży materiał bibliograficzny na temat roli pracy i bezrobocia dla ryzyka zachorowania. Wykazano, że u osób, które straciły pracę, występuje istonie większe ryzyko zgonu. W ocenie zwiększonego ryzyka podkreśla się znaczenie parametrów oceniających strukturę powiązań społecznych. Rozwinięta sieć powiązań społecznych, integracja i wsparcie społeczne pełnią rolę ochronną dla dobrego stanu zdrowia. Szereg badań o charakterze eksperymentalnym zapewniło wiarygodne dowody na skuteczność interwencji o charakterze ...

  Streszczenie angielskie: The relationship between social factors and health status is well known in medical sciences. However, the importance of methods implemented in the assessment of psychosocial health determinants has been addressed only recently. The combined perspective of epidemiology and sociology showed the need for the new science called social epidemiology. The aim of the work was to review the results of studies on effects of psychosocial factors on increased risk of disease and death. The association between socioeconomic position and health is well established. There is a direct relationship - the better the socioeconomic posiiton the better health. The socioeconomic relative inequalities not only the absolute differences between socioeconomic groups influence health. The relationship between unemployment and increased mortality has been reported in wester industrialized countries. Classical longitudinal studies of unemployed cohorts showed that unemployed men had higher mortality. Social epidemiology has also revealed the influence of social relationships on mortality. The theory of social support and social network buffer links social ties to less morbidity, mortality and better functioning. Randomized clinical trials positively tested the role of social support in preventive medicine, especially for secondary prevention of cardiovascular disease. It is critical to adopt findings of social epidemiology by health care policy. The epidemiological investigations and ...

  stosując format: