Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAGÓLSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Badania elektroglottograficzne u chorych w podeszłym wieku z porażeniem fałdów głosowych.
Tytuł angielski: Electroglottography in elderly patients with vocal fold paresis.
Autorzy: Zagólski Olaf
Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.173-177, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,484

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Porażenie nerwu krtaniowego w wieku podeszłym opisane w naszym materiale jest najczęściej wynikiem urazu jatrogennego zwykle po operacjach na gruczole tarczowym, ale może też stanowić powikłanie innego urazu lub infekcji wirusowej. Materiał i metody. Za pomcą laryngografu, który bada zmiany impedancji między fałdami głosowymi i przedstawia je w formie krzywej, pozwalając na obliczanie wskaźników, przebadano 12 chorych w podeszłym wieku z porażeniami fałdów głosowych. Wśród chorych 5 osób miało obustronne porażenie fałdów głosowych. Chorych obserwowano przez 6 miesięcy. Wyniki. U 10 chorych stwierdzono poprawę czynności krtani w czasie 6-miesięcznej obserwacji i leczenia. W 6 przypadkach powróciła ruchomość porażonego fałdu głosowego. Uzyskano znamienną statystycznie korelację wartości nieregularności, obliczanej przez program komputerowy, z wartościami standaryzowanego wskaźnika stopnia dysfonii. Wnioski. Elektroglottografia jest przydatną metodą pomocniczą w monitorowaniu wyników leczenia i kompensacji czynnościowej u chorych w podeszłym wieku z porażeniem nerwów krtaniowych. Najbardziej adekwatnym wskaźnikiem, pozwalającym obiektywizować zaburzenia fonacji, jest nieregularność.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Vocal fold palsy frequent results from iatrogenic trauma caused by thyroid gland surgery. It can also be consequence of other trauma or viral infection. Material and methods. A laryngograph was used to examine 12 elderly patients with vocal fold palsy. The laryngograph measures electric impedance between tha vocal folds and presents it in the form of a wave. Five patients in the group had bilateral vocal fold palsy. The patients were followed up for 6 months. Results. Phonation improved in 10 patients. In 6 patients the mobility of the paralysed vocal fold returned. Correlation between the mean value of irregularity and dysphonia was found significant in second and third examinations. Correlation between irregularity and dysphonia for all recordings together was also statistically significant (p 0,001). Conclusions. Electroglottography is a good method to follow up elderly patients with vocal fold palsy. Irregularity is a coefficient significantly correlated with dysphonia.


  2/4

  Tytuł oryginału: Ocena fałdów głosowych w badaniu elektroglottograficznym.
  Tytuł angielski: Electroglottographic assessment of vocal folds.
  Autorzy: Zagólski Olaf
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.121-124
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/4

  Tytuł oryginału: Testy językowe w badaniu elektroglottograficznym.
  Tytuł angielski: Language tests in electroglottography.
  Autorzy: Zagólski Olaf, Składzień Jacek, Carlson Eva, Modrzejewski Maciej, Stręk Paweł
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.327-331, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki badań EEG u 24 zdrowych osób, 16 kobiet i 8 mężczyzn. Osoby badane artykułowały samogłoski a, o, u, słowa Ala, Ola, Ula oraz krótkie zdanie "Dziś jest ładna pogoda", głosem o średnim natężeniu. Za pomocą laryngografu processor PC LX i oprogramowaniu Speech Studio w wersji 1.04 obliczono wartości nieregularności i Qx. Średni wiek kobiet i mężczyzn nie różnił się. Różnice średnich wartości Qx uzyskane dla poszczególnych testów językowych nie różniły się istotnie w teście ANOVA. Natomiast różnice średnich wartości nieregularności były statystycznie istotne. Po odrzuceniu wartości skrajnej, uzyskanej dla zdania testowego, nie potwierdzono różnic między testami samogłoskowymi i słownymi. Różnice średnich wartości nieregularności i Qx miedzy grupami mężczyzn i kobiet nie były istotne statystycznie, z wyjątkiem jednego testu. Wybór jednego z zastosowanych testów językowych nie ma wpływu na wynik Qx u osób zdrowych. Wybór testu zdaniowego ma wpływ na wartość nieregularności.

  Streszczenie angielskie: An Electroglottograph (Fourcin Laryngograph Processor) was used to determine, whether there was a significant difference in degree of Irregularity in vocal fold vibration (p.c. Irregularity) or Contact Quotient (Qx) in the vocal fold vibratory cycle (Lx) between different phonatory tasks and between men and women. The most recent software package, "Speech Studio", was used to analyse the data. The subjects were 24 healthy subjedts, 16 females and 8 males, aged from 22 to 71. The tasks consisted of sustained volwels: a, o, u, short words: Ala, Ola, Ula and a short phrase in Polish, spoken at comfortable pitch and volume. The average age of females and males did not differ significantly on t-testing. The results showed there were no statistically significant differences between mean values of Qx between phonatory tasks on ANOVA testing. However, the differences between mean values of p.c. Irregularity were significantly different between tasks. The p.c. Irregularity obtained for the phrase, was significantly different from the values obtained for the sustained volwes and single words. The values for the latter two did not differ significantly. The difference between male and female Qx and p.c. Irregularity values were not significant on t-testing except for p.c. Irregularity for the word "Ola", which was greater in men. Our findings show tht for calculation of Qx either sustained vowel phonation, single words or phrases may be used.P.c. Orregularity of vocal fold vibration is however task dependent.


  4/4

  Tytuł oryginału: Problemy diagnostyki różnicowej ziarniny w oczodole.
  Tytuł angielski: Problems of differential diagnosis of orbital granulation.
  Autorzy: Zagólski Olaf, Składzień Jacek
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.683-686, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przebieg kliniczny trzech chorych z guzami oczodołu utworzonymi przez ziarninę, które wymagały diagnostyki różnicowej w celu ustalenia ostatecznego rozpoznania klinicznego. Wykonwyano rozszerzoną diagnostykę immunologiczną.

  stosując format: