Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZABOJSZCZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na odstęp i dyspersję QT u kobiet po menopauzie z nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: The influence of hormone replacement therapy on the QT interval and the QT dispersion in postmenopausal hypertensive women.
Autorzy: Czarnecka Danuta, Jankowski Piotr, Zabojszcz Michał, Kawecka-Jaszcz Kalina
Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.51-58, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,196

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kobiety mają dłuższy odstęp Q-T, również skorygowany (QTc), w zapisach elektrokardiograficznych niż mężczyźni. Ta cecha jest uważana za niekorzystną, gdyż zarówno wydłużony odstęp, jak i większa jego dyspersja (deltaQTc), wiąże sie ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności w przebiegu chorób układu krążenia. Celem badania była ocena wpływu hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) na czynność bioelektryczną mięśnia sercowego ocenianą poprzez QTc i deltaQTc w elektrokardiograficznej próbie wysiłkowej u kobiet po menopauzie z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metody: Badaniem objęto 50 kobiet (śr. wiek 51,8 ń 4,6 lat) z nadciśnieniem tętniczym (śr. czas trwania 6,8 ń 4,7 lat) w okresie pomenopauzalnym. U kobiet do stosowanego leczenia hipotensyjnego dołączono HTZ (17-á-estradiol i octan noretysteronu, TTS), natomiast 20 nieotrzymujących HTZ stanowiło grupę kontrolną. Wstępnie i po roku leczenia hormonalnego wykonano u pacjentek elektrokardiograficzny test wysiłkowy. W uzyskanym zapisie EKG oceniano odstęp i dyspersję skorygowanego odstępu Q-T. Wyniki: Wyjściowo grupy nie różniły się wartościami QTc i deltaQTc. Również po roku nie stwierdzono w zapisach w spoczynku różnic wartości QTc ani deltaQTc między grupami. Natomiast w obu grupach zaobserwowano wzrost wartości deltaQTc na szczycie wysiłku, większy w grupie otrzymującej HTZ. W grupie otrzymującej HTZ stwierdzono także istotną redukcję spoczynkowego ciśnienia skurczowego krwi z 137,7 ń 18,5 mm Hg przed leczeniem ...

  Streszczenie angielskie: Electrocardiograms show that the QT interval, also the corrected one (QTc), is loner for female gender then for male gender. This is a negative feature since the longer QT interval and its greater dispersion (deltaQTc) increases the risk of death due to cardiovascular diseases. The study aimed at the determining the influence of hormone replacement therapy (HRT) on the bioelectric activity of the myocardium, which is estimated on the basis of QTc and deltaQTc during an electrocardiographic exercise stress test in postmenopausal women suffering from primary hypertension. Material and methods: The subjects of the study were 50 postmenopausal women (average age 51.8 ń 4.6 years) with hypertension (average duration of 6.8 ń 4.7 years). 30 women treated for hypertension received the HRT (17-á-estradiol and norethisterone acetate, TTS); the remaining 20 women were the control group, as they did not receive any hormonal treatment. An electrocardiographic exercise stress test was carried out before and after the hormonal treatment. In electrocardiograms were measured the QT interval and the corrected QT dispersion. Results: Both groups had identical QTc and at baseline. These values remained the same for both groups in the ECG at rest after one year of the treatment. An increase in the deltaQTc value was oserved in both groups at the peak of exercise. However, it was greater for the HRT group. It was also observed that in this group. It was also observed that in this group ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Przebudowa naczyń a ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych.
  Tytuł angielski: Vascular remodeling and the risk of cardiovascular events.
  Autorzy: Czarnecka Danuta, Zabojszcz Michał
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 3: Zmiany w dużych naczyniach tętniczych - cel leczenia czy tylko nowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego s.15-24, tab., bibliogr. 137 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zmiany strukturalne i czynnościowe w naczyniach tętniczych leżą u podłoża wielu zaburzeń, z którymi boryka się współczesna kardiologia. Stopień przebudowy naczyń tętniczych można ocenić za pomocą badań nieinwazyjnych takich jak pomiar grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych, ocena biomechanicznych parametrów przepływu krwi, funkcji śródbłonka, czy stopnia uwapnienia ściany tętnicy. Pomimo rozwoju nowych metod diagnostycznych ocena ryzyka wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych przysparza wiele trudności. W niniejszym opracowaniu omówiono wartość rokowniczą parametrów przebudowy naczyń tętniczych w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Przedstawione dowody wykazują, że dane o strukturze i funkcji naczyń tętniczych mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu leczenia i ocenie skuteczności terapii.


  3/4

  Tytuł oryginału: Zagrożenia okresu menopauzalnego - możliwości zapobiegania.
  Tytuł angielski: Threats of menopause - possible preventive measures.
  Autorzy: Czarnecka Danuta, Zabojszcz Michał, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Terapia 2002: 10 (12) s.19-20, 22-25, bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Menopause is a natural biological process, associated with hormonal, physical and psychosocial changes. Several generations age only few women lived beyond menopause, while nowadays as much as one-third of women's life lasts after it. Associations between menopause and several symptoms and diseases are proposed. Postmenopausal metabolid disturbances increase the risk of cardiovascular disease, stroke, and hypertension. Hormone replacement therapy (HRT) can influence most of these symptoms and conditions, but HRT is a complex intervention that can produce positive and negative specific health effects. Established benefits of relief of menopausal symptoms and prevention or treatment of chronic diseases must be weighed against documented risks of therpay. The decision to use hormone replacement therapy should be made after careful consideration of possible benefits and risks.


  4/4

  Tytuł oryginału: Wpływ udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych na zmienność rytmu serca.
  Tytuł angielski: The influence of percutaneous recanalisation of total coronary occlusions on heart rate variability.
  Autorzy: Klecha Artur, Bryniarski Leszek, Dragan Jacek, Królikowski Tadeusz, Jankowski Piotr, Rajzer Marek, Zabojszcz Michał, Styczkiewicz Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.687-690, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zmienność rytmu zatokowego serca (HRV) uznawana jest za istotny czynnik prognostyczny u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego. Celem badań był aocena wpływu udrożnienia metodą przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI) przewlekle zamknie ych tętnic wieńcowych na zmienność rytmu zatokowego serca u chorych z akinezą mieśnia sercowego w zakresie unaczynienia udrażnianej tętnicy. Analizą objęto 22 chorych w wieku 52,8 ń 7,7 lat, po skutecznym zabiegu udrożnienia przewlekle zamknietej te nicy wieńcowej. Wyjściowo u wszystkich stwierdzano akinezę w obszarze udrażnianej tętnicy. Przed oraz 6 miesiecy po zabiegu u wszystkich chorych wykonano 24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera z ocena wskaźńików HRV oraz echokardiograficzna próbę dobutaminową (EPD). W oparciu o wyniki EPD po 6 miesiącach, chorych podzielono na 2 grupy: grupę A (10 chorych) z poprawą kurczliwości oraz grupę B (12 chorych) bez poprawy kurczliwości. Przed udrożnieniem grupy nie różniły się wartościami wskaźnika kurczliwości (WK) ani parametrów analizy czasowej rytmu serca. Po 6 miesiacach od zabiegu w grupie A stwierdzono istotny wzrost parametrów analizy czasowej HRV. Skuteczny zabieg udrożnienia przewlkle zamknietej tętnicy wieńćowej, u chorych z akinezą mieśnia sercowego w obszarze udrażnianej tętnicy prowadzi do poprawy zmienności rytmu zatokowego. Poprawa ta dotyczy chorych, u których w wyniku udrożnienia naczynia dochodzi do równoczesnej poprawy kurczliwości w zakresie uprzednio ...

  Streszczenie angielskie: In patients following a myocardial infarction, heart rate variability is an important prognostic factor. Decreased heart rate variability is associated with a higher mortality rate. This study evaluated the influence of recanalisation by percutaneous coroanry intervention (PCI) in totally occluded coronary arterires on teh heart rate variability in patients with myocardial akinesis in the recanalised artery area. THe study group included 22 men (average age 52.8 ń 7.7) after successful PCI recanalization of the totally occluded artery. ALl patients had akinesis in teh recanalised aretery area. All patients underwent 24-hour continuous electrocardiographic Holter monitoring with HRV analysis and echocardiographic doubtamine tests both before the PCI and 6 months afterwards. The population was divided into two groups: group A (10 patients) had contractility adjustments in echocardiographic tests that were performed 6 months after the PCI. Group B (12 patients) di not have contractility adjustments. Before the PCI, there were no differences in teh wall motion score index (WMI) or the time-domain HRV parameters between the two groups. After 6 months, there was a significant increase in the WMI value in group A, whereas this index remained unchanged in group B. In group A the time-domain HRV parameters had improved 6 months after the PCI, whereas they remained unchagnesd in group B. Successful percutaneous revascularization of the totally occluded coronary artery in ...

  stosując format: