Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZABIELSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zmiany skórne spowodowane użyciem broni biologicznej.
Tytuł angielski: Skin changes caused by biological weapon.
Autorzy: Zabielski Stanisław, Paluchowska Elwira, Czarnecka Iwona
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.25-27, il., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pod pojęciem broni biologicznej rozumiemy różnorodne mikroorganizmy (bakterie, grzyby, wirusy) oraz toksyny pochodzenia organicznego, stosowane do celów wojskowych. Broń biologiczna może uśmiercać nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, niszczyć uprawy roślin jadalnych i przemysłowych. Do celów bojowych mogą być wykorzystywane drobnoustroje przenikające do organizmów ludzi i zwierząt głównie przez drogi oddechowe. Wrotami zakażenia może być także skóra. W dostępnym piśmiennictwie wspomina się o możliwości wykorzystania do celów bojowych bakterii wąglika, brucelozy, tularemii, dżumy oraz wirusów ospy prawdziwej. W pracy przedstawiono niektóre dane epidemiologiczne, etiologię i przebieg kliniczny skórnych postaci wybranych zakażeń broni biologicznej. Praca jest przeglądem aktualnych doniesień na temat ewentualnych skutków użycia tej broni i istniejących sposobów zabezpieczenia się przed jej następstwami.

  Streszczenie angielskie: The term biological weapon refers to various microorganisms (bacteria, viruses and fungeses) and organic toxins used in their weaponised form. Biological weapons can cause fatalities not only among humans and animals but also destroy vegetables cultures. For military use mostly inhalatory forms of bacteria are used, but skin forms are also abailable. Abailable papers are mentioning the possibility to weaponise such microorganisms as anthrax, brucellosis, tularemia, plague and smallpox. This paper presents some epidemiological, etiological and clinical aspects of selected skin forms biological weapons infections. This work is an overvie of current reports on possible consequences and ways of prevention.


  2/7

  Tytuł oryginału: Zastosowanie testu Hybrid Capture System II w diagnostyce skąpo- i bezobjawowych zapaleń cewki moczowej (NGU) o etiologii chlamydialnej.
  Tytuł angielski: The use of the Hybrid Capture System II test in the diagnosis of mildly manifested and asymptomatic urethritis (NGU) caused by Chlamydia.
  Autorzy: Zabielski Stanisław, Antiszko Marek, Rączka Alicja, Lach Jan
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.35-39, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Screening tests have been carried out in a group of young men using the Hybrid Capture System II method. The usefulness of this method was demonstrated in diagnosing infections caused by Chlamydia trachomatis, especially while the disease is mildly manifested or asymptomatic.


  3/7

  Tytuł oryginału: Regeneracja wątroby po częściowej hepatektomii. Udział mediatorów lipidowych.
  Tytuł angielski: Liver regeneration after partial hepatectomy. Function of the lipid messengers.
  Autorzy: Chocian Grzegorz, Zabielski Piotr, Chabowski Adrian
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (1) s.49-71, il., bibliogr. s. 67-71, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The paper contains current data on the different ways of the liver regeneration. There is still not enough data about control of the regeneration processes in the liver. However nuclear phosphatidylinositols and sphingomyelins have been shown to play a potent role of messengers signaling. The lipid messengers may be potent factors affecting process of liver regeneration after partial hepatectomy.


  4/7

  Tytuł oryginału: The evaluation of neutrophils functions in patients with atopic dermatitis.
  Tytuł polski: Przydatność oceny czynności granulocytów obojętnochłonnych u chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Autorzy: Samochocki Z[bigniew], Zabielski S., Paluchowska E.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.20-24, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nawrotowe zakażenia bakteryjne skóry są cechą atopowego zapalenia skóry (AZS). Jedną z przyczyn tego zjawiska mogą być zaburzenia czynności PMN. Celem pracy była ocena zdolności granulocytów obojętnochłonnych (polymorphonuclear, PMN) krwi obwodowej i puli skórnej do migracji, redukcji i pochłaniania oraz ocena przydatności tych testów w przewidywaniu przebiegu AZS. Badaniami objęto 32 chorych na AZS (f18 K, 14 M, w wieku średnio 23,6 ń 6,2 lat) i 32 osoby zdrowe (13 K, 19 M, w wieku średnio 23,4 ń 2,7 lat). Ocenę czynności granulocytów obojętnochłonnych skóry i krwi obwodowej dokonano metodą Clausena na podstawie ich zdolności do spontaniczenj migracji oraz redukcji NBT i pochłaniania lateksu - testem Parka. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Stwierdzono, że u chorych a AZS obserwuje się częściowe zaburzenie funkcji PMN, czego wyrazem jest ich zmniejszone zdolność do spontanicznej migracji. Określenie tego parametru może być pomocne w rozpoznawaniu AZS, natomiast nie jest przydatne w prognozowaniu przebiegu choroby. Podwyższona wartość testu NBT granulocytów tylko puli skórnej może przemawiać za zachowaną ich zdolnością bakteriobójczą i świadczyć o ich pobudzeniu zależnym od kolonizacji bakterii na powierzchni skóry.


  5/7

  Tytuł oryginału: Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej - problem epidemiologiczny i diagnostyczny.
  Tytuł angielski: Nongonococcal urethritis - epidemiological and diagnosis problem.
  Autorzy: Zabielski Stanisław, Antiszko Marek
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.265-267, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej jest schorzeniem polietiologicznym, które ze względu na skąpoobjawowy lub bezobjawowy przebieg stanowi problem natury epidemiologiczno-społecznej oraz ekonomicznej. Często pomijane są pierwsze symptomy choroby a rozpoczęcie diagnostyki występuje w okresie poważnych powikłań, które są następstwem pierwotnego, bezobjawowego zakażenia. Głównym czynnikiem patogennym tej choroby jest bacteria Chlamydia trachomatis odpowiedzialna za 23 - 55 proc. wszystkich zachorowań, a według testów o większej czułości, opartych o analizę materiału genetycznego za 19 - 31 proc. ogółu. W wielu przypadkach nie udaje się ustalić czynnika przyczynowego zakażenia. Trudności diagnostyczne spowodowane są niejednokrotnie brakiem odpowiedniego sprzętu i zaplecza diagnostycznego. Wczesna diagnostyka tej choroby uzależniona jest również od właściwego zapoznania z problematyką szerszego grona lekarzy i środowiska, w którym najczęściej występuje ta choroba. W pracy przedstawiono etiopatogenezę, możliwe powikłania schorzenia, aspekt epidemiologiczny i ekonomiczny oraz zarys metod diagnostycznych.

  Streszczenie angielskie: Nongonococcal urethritis (NGU) it is a polyetiologic disease, which due to its scarcely visible or non-visuble symptoms comprise a problem of epidemiological, social and economical nature. First symptoms of this disease are often omitted and the diagnosis process starts in the period of serious complications, which are the effect of a non-symptomatic infection. The main pathogenic factor of the disease is Chlamydia trachomatis bacteria, responsible for 23 to 55 p.c. of the whole number of NGU cases. According to more accurate tests, based on genetic material analysis, the mentioned above bacteria is responsible for 19 to 31 p.c. of the cases. In many cases it is not possible to establish the causal factor of the infection. These diagnosis difficulties are due to the deficiency of appropriate equipment and facilities to carry out diagnosis. The early diagnosis depends also on the acquaintance of a larger group of doctor and the environment where NGU occur. In this work we present the pathogenesis, possible complications, epidemiological and economicalaspects and a draft of diagnosis methods.


  6/7

  Tytuł oryginału: Metoda fotodynamiczna w dermatologii onkologicznej.
  Autorzy: Zabielski Stanisław, Bacz-Malinowska Magdalena
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (6) s.254-255
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/7

  Tytuł oryginału: Effect of dexametasone in the content of ceramide and sphingomyelin in rat skeletal muscles.
  Tytuł polski: Wpływ deksametazonu na zawartość ceramidu i sfingomieliny w mięśniach szkieletowych szczura.
  Autorzy: Żendzian-Piotrowska Małgorzata, Górska Maria, Dobrzyń Agnieszka, Zabielski Piotr
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (1) s.39-49, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Ceramid jest wtórnym przekaźnikiem sfingomielinowego szlaku przezbłonowej transmisji sygnałów. Wykazano, że deksametazon zwiększa zawartość ceramidu w komórkach linii WEHI 231. Celem obecnej pracy jest zbadanie wpływu dekametazonu na zawartość i skład ceramidów i sfingomielin w mięśniach szkieletiowych in vivo. Deksametazon (Sigma) podawano szczurom podskórnie w dawce 5 mg/kg codziennie przez 7 dni. Szczury usypiano i pobierano następujące mięśnie: płaszczkowaty, "czerwoną" oraz "białą" część mięśnia dwugłowego łydki. Mięśnie te składają się, odpowiednio, głównie z następujących typów włókien: wolno-kurczące się tlenowe, szybko-kurczące się tlenowo-glikolityczne oraz szybko-kurczące się glikolityczne. Lipidy ekstrahowano za pomocą mieszaniny chloroformu i metanolu (2:1). Ceramid i sfingomielinę izolowano za pomocą chromatografii cienkowarstwowej. Kwasy tłuszczowe obu tych związków identyfikowano i oznaczano ich zawartość przy pomocy chromatografii gazowo-cieczowej. Zidentyfikowano 12 ceramidów i 12 sfingomielin w każdym z mięśni. Zawierały one reszty następujących kwasów: mirystynowego, palmitynowego, palmitooleinowego, stearynowego, oleinowego, linolowego, linolenowego, arachidonowego, eikozapentaenowego, behenowego, dokozaheksaenowego i nerwonowego. Deksametazon zwiększył zawartość ceramidu w każdym z mięśni. Równocześnie, w obu częściach mięśnia dwugłowego łydki, zwiększył odsetek ceramidów zawierających nasycone kwasy tłuszczowe. Deksametazon obniżył zawartość ...

  Streszczenie angielskie: Ceramide is the second messenger in the sphingomyelin transmembrane signalling pathway. Studies on WEHI 231 cells indicate that dexametasone increases the production of ceramide. The aim of the present study was to examine the effect of dexametasone on the content and composition of ceramides and sphingomyelins in rat skeletal muscle in vivo. The hormone was administered subcutaneously, daily, for 7 days, in a dose of 5 mg/kg. The following muscles were taken: soleus, red and white section of the gastrocnemius. The muscles are composed predominantly of the slow-twitch oxidative, fast-twitch oxidative-glycolytic and fast-twitch glycolytic fibers, respectively. Lipids were extracted with chloroform/methanol (2:1). Ceramide and sphingomyelin were separated by means of thin-layer chromatography. Their fatty acids were identified and quantified by means of gas-liquid chromatography. Twelve different ceramides and sphingomyelins were identified in each muscle. They contained the following acid residues: myrystic, palmitic, palmitoleic, stearic, oleic, linoleic, linolenic, arachidonic, eicosapentaenoic, behenic, docosaheksaenoic and nervonic. Treatment with dexametasone resulted in an elevation of the total content of ceramide-fatty acids and increased the percentage of saturated fatty acids in each muscle. The hormone reduced the total content of sphingomyelin-fatty acids and did not affect the composition of the acids in the muscles. The elevation in the content of ...

  stosując format: