Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAŁUSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ifosfamide and vinorelbine with G-CSF support-chemotherapy protocol is effective in relapse of Hodgkin's disease.
Tytuł polski: Ifosfamid i vinorelbina z czynnikiem wzrostu G-CSF - schemat skuteczny w leczeniu chorych ze wznową chłoniaka Hodgkina.
Autorzy: Lemieszek Andrzej, Wójcik Elżbieta, Załuski Jerzy, Forszczyńska Małgorzata, Kotlińska-Lemieszek Aleksandra
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.208-211, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Celem niniejszej pracy jest ocena skuteczności i toksyczności ratunkowego schematu chemioterapii, składającej się z ifosfamidu i vinorelbiny, u pacjentów z ziarnicą złośliwą. Schemat ten został przedstawiony przez V. Bonfante i wsp. z Narodowego Instytutu Nowotworów w Mediolanie, na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) w 1997 r. Materiał i metoda. Badaniem objęto 15 pacjentów, którzy charakteryzowali się co najmniej II stopniem zaawansowania procesu ziarniczego, w większości ze wczesną wznową. U większości pacjentów stwierdzono umiejscowienie poza węzłowe i w 10 przypadkach chorzy byli po przynajmniej trzech rzutaach leczenia cytostatykami. Schemat leczenia: ifosfamid 3 g/mý/dobę w 8 godzinnym wlewie przez 4 dni; uromitexan 3 g/mý/dobę w 3 dawkach podzielonych przez 4 dni; vinorelbina 25 mg/mý 1. i 5. dnia; czynnik wzrostu G-CSF profilaktycznei w dawce standardowej of 8. do 14. dnia cyklu; kursy powtarzane co 21 dni. Rezultaty. W wyniku zastosowania powyższego schematu chemioterpii u 6 chorych uzyskano całkowitą remisję, u dalszych 6 chorych - częściową remisję, u 2 - stabilizację procesu, a u 1 - progresję. W grupie pacjentów z całkowitą remisją w 3 przypadkach wykonano przeszczep autologicznych komórek macierzystych z krwi obwodowej. Toksyczność leczenia można ocenić jako średnią. Najczęściej występowały niedokrwistość, neurotoksyczność, wymioty, neutropenia i małopłytkowość. Wyniki, uzyskane w tak wyselekcjonowanej grupie chorych, można uznać za dobre.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The aim of the study was to evaluate the efficacy and toxicity of a salvage chemotherapy protocol of ifosfamide and vinorelbine in patients with Hodgkin's disease. The protocol had been originally propose dby V. Bonfante et al. of Instituto Nazionale Tumori of Milan at the sesssion of American Society of Clinical Oncology (ASCO) in 1997. Material and method. The study group consisted of 15 patients with, at least, stage II of Hodgkin's disease, most of them with early relapse. The majority of patients had exatranodal involvement and 10 patients had at least three regimens of chemotherapy before. Treatment protocol. Ifosfamide 3 g/mý/day in an 8-hour intravenous infusion for 4 days; uromitexan 3 g/mý in 3 divided doses for 4 days; vinorelbine 25 mg/mý on day 1 and day 5; G-CSF support in a standard dose from day 8 to day 14 of the cycle; chemotherapy cycles were repeated every 21 days. Results. The outlined protocol yelded complete remission in 6 patients, partial remission in 6 patients, stabilisation of the disease process in 2 patients and disease progression in 1 patient. In the complete remission group 3 pateints had autologous stem cell transplantation. Treatment toxicity was considered average. The most common side effects included anaemia, neurotxicity), vomiting, neutropenia and thrombocytopenia. The results of the treatment protocol applied in the pre-selected group of patients may be considered good.


  2/3

  Tytuł oryginału: Efficacy and safety of TTS fentanyl given directly after tramadol to patients with cancer related pain (based on FEN-POL-2 trial).
  Tytuł polski: Ocena efektywności i bezpieczeństwa stosowania TTS fentanylu bezpośrednio po tramadolu, u pacjentów z bólem pochodzenia nowotworowego (na podstawie badania FEN-POL-2 trial).
  Autorzy: Łuczak Jacek, Gorzelińska Lidia, Ramlau Rodryg, Wojtukiewicz Marek, Koralewski Piotr, Krzakowski Maciej, Załuski Jerzy
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.216-220, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania TTS fentanylu u chorych z bólem nowotworowym, którzy poprzednio nie otrzymywali silnych opioidów. Do badania włączono 72 pacjentów, leczonych przez ostatnie 3 dni traumadolem w dawce 400 mg na dobę z niedostatecznym efektem przeciwbólowym. Natężenie bólu oceniano za pomocą Wizualnej Skali Analogowej (VAS) oraz Słownej Skali Oceny Bólu (VRS). U wszystkich badanych stosowanie TTS fentanylu rozpoczęto od dawki 25 ćg/godz, a w razie wystąpienia bólu przebijającego podawano 5 mg roztworu wodnego szybko działającej morfiny lub nie opioidowe leki przeciwbólowe. Podczas badania dawkę początkową TTS fentanylu utrzymano u 18 chorych, pozostali wymagali zwiększenia dawek. Maksymalna dawka wynosiła 150 ćg/godz. i była stosowana u 2 pacjentów. Trwające 28 dni badanie ukończyło 64 chorych. W ostatnim dniu badania 45/64 (72 proc.) chroych zgłaszało brak bólu lub ból o nieznacznym nasileniu, 15/64 (22 proc.) ból o średnim natężeniu, a 4/64 (6 proc.) ból silny lub bardzo silny wg VRS. W trakcie badania wystąpiły następujące objawy uboczne: nudności (N = 3), wymioty (N = 3), zaparcie stolca (N = 2) i wzmożona potliwość (N = 1), u żadnego z badanych nie pojawiły się objawy depresji oddechowej. TTS fentanyl okazał się skutecznym i bezpiecznym środkiem w leczeniu bólu nowotworowego nie pobierających wcześniej silnych opioidów.

  Streszczenie angielskie: The main purpose of the trial was to investigate the clinical efficacy and safety of TTS fentanyl administered over 28 days to patients naive to strong opioids, treated over the past 3 days prior to entering the study with the maximal (400 mg) daily dose of traumadol. Seventy two patients were included in the study, all of them suffering from advanced cancer-related pain. All patients started with the lowerst available dose of fentanyl (Delivery rate 25 ćg/hr. If analgesia was insufficient, the patients were give a strong opiid (5 mg of immediate-release oral morphine) or a non- opioid analgesic as "rescue" medication. Pain intensity was evaluated by means of the Visual Analoque Scale (VAS) and the Verbal Rating Scale (VRS). Sixty four patients were eligible for analysis. During the study 18 patients continued with 25 ćg/hr, and the remaining was administerd a higher doses. The maximum does was 150 ćg/hr (2 patients). At the termination of the trial 45/64 (72 p.c.) patients had no pain or slight pain, 15/564 (22 p.c.) had moderate pain and 4/64 (6 p.c.) experienced strong or very strong pain (VRS). At the end of the trial in 51/64 (79 p.c.) pts pain control was good to excellent (in an overall assessment of pain treatment). Clinically relevant respiratory depression was not observed. The following side effects of opioids were observed: nausea (N = 3), vomiting (N = 3), constipation (N = 2) and sweating (N = 1). Transdermal fentanyl proved to be an effective and safe analgesic in the treatment of cancer-related pain in patients naive to strong opioids.


  3/3

  Tytuł oryginału: Nowotwory splotu ramiennego - taktyka postępowania neuriochirurgicznego.
  Tytuł angielski: Brachial plexus tumours - neurosurgical tactics.
  Autorzy: Jarmundowicz Włodzimierz, Jabłoński Paweł, Załuski Rafał
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.925-935, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowotwory splotu ramiennego są według współczesnych klasyfikacji zaliczane do guzów tkanek miękkich. Ze względu na to, iż guzy te nie występują często doświadczenie w ich diagnostyce i leczeniu operacyjnym nie jest duże. Niewiele jest prac naukowych, które traktują w sposób kompleksowy guzy splotu ramiennego. Dlatego też celem pracy było przedstawienie naszego doświadczenia w chirurgicznym leczeniu nowotworów splotu ramiennego w oparciu o własny materiał kliniczny. Obejmuje on 5 przypadków leczonych w latach 1997-2001. W materiale tym było 4 mężczyzn i 1 kobieta, wiek chorych wahał się od 17 do 58 roku życia. 4 chorych było poniżej 27 roku życia. W 3 przypadkach guzy splotu ramiennego wnikały przez otwór międzykręgowy do kanału kręgowego dając objawy ucisku rdzenia kręgowego (typ A). W 2 przypadkach były ograniczone tylko do splotu (Typ B). W 2 przypadkach towarzyszyły neurofibromatozie typu II. Guzy o charakterze schwannoma stwierdzono w 2 przypadkach, w 2 przypadkach był to neurofibromna, w 1 przypadku schwannoma malignum. Wszyscy chorzy byli poddani leczeniu operacyjnemu. Guzy o charakterze schwannoma i neurofibroma usunięto doszczętnie zachowując funkcje splotu ramiennego. W przypadku olbrzymiego guza o charakterze schwannoma malignum powodującego pełne wiotkie porażenie kończyny guz usunięto makroskopowo doszczętnie ze względu na objawy zaburzeń krążenia krwi w kończynie oraz silne dolegliwości bólowe. W guzach o lokalizacji Typu A w pierwszym etapie usuwano część wewnątrzkanałową guza. Czas obserwacji chorych wynosił od 3 miesięcy do 4 lat...

  stosując format: