Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAŁUCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wpływ zwierząt na psychikę człowieka.
Tytuł angielski: Influence of animals on the human psyche.
Autorzy: Załucki Grzegorz
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.171-178, bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Ze zwierząt domowych jedne żyją z nami pod wspólnym dachem, inne obok nas. Do nielicznych żyjących z ludźmi - szczególnie w miastach - należą: pies i kot. Zwierzęta te swoim zachowaniem wpływają bardzo korzystnie na psychikę zestresowanego dziś człowieka, który obcując z nimi staje się spokojniejszy i łątwiej osiąga odprężenie. Dowodzi tego gwałtowny wzrost w wysoko uprzemysłowionych krajach, liczby trzymanych w domu zwierząt, szczególnie psów i kotów. Dziś, gdy nowoczesność zostawia człowieka w osamotnieniu, czujemy podświadomie, że w wielkomiejskim życiu, wśród wieżowców z betonu, stali i tworzyw sztucznych, nasz pies czy kot stanowią nieraz dosłownie resztkę autentycznej natury, resztkę utraconego świata, z którego przecież sami się wywodzimy. W środowiskach miejskich nasze życie upływa w nieustannym pośpiechu i napięciu. Okazało się, że napięcie to rozładować można najlepiej przez kontakt z przyjaźnie usposobionym zwierzęciem. Istnieje pięć zasadniczych sytaucji życiowych, w których psy i koty mogą dostarczyć ludziom potrzebnego wsparcia psychicznego, ułatwiającego znoszenie pewnych niekiedy krytycznych życiowych kłopotów. Odnosi się to do przeżywania okresu dzieciństwa, samotności wieku dojrzałego, bezdzietnego związku małżeńskiego, trudów wieku starczego oraz przebywania niektórych schorzeń. Wpływ zwierząt na psychikę człowieka poddany został dopiero w ostatnich 30 latach ubiegłego wieku dokładnym badaniom naukowym. Wykazały one, że u ludzi głaszczących swoje ...

  Streszczenie angielskie: At the present time more and more people keep a tame animals, usually dogs and cats, as pets at home. The pet animals and people effect each other. The physiological excitement, which is the expression of stressed life in industrial developed cities, can be reduced by the presence of a dog or cat, which present the last link between men and natural environment. There are 5 vital situations in which dogs can provide people with adequate psychical support. These situations belong to development of children, loneliness of adult age, childlessness of marriage bond, difficulties of old age and surviving of some illnesses. The dog plays an important role as a companion, personal defender and as mediator of social contacts ("as a social catalyst"). Well-know is the great importance of dogs for blind men, it's role in the elderly and in socially isolated persons. Dogs also play an important role in prophylaxis and therapy of some physical illnesses. Their presence can bring a significant improvment in patient condition. Pets and especially dogs are besides used in the treatment of mental sick patients. Pets as nonverbal communication mediators facilitate therapy in the case of patients who had failed to respond to all other forms of therapy (children, prisoners drug addict and members of other social subgroups). The pet-facilitated psychotherapy is designed to supplement, and not replace other forms of psychotherapy. The form of therapy in which a pet fulfils the role of ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Rola lekarza pierwszego kontaktu w poradnictwie genetycznym.
  Tytuł angielski: The role of family doctor in genetic counselling.
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Chmielarczyk Witold, Załucki Wojciech
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (2) s.63-71, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W codziennej praktyce lekarza pierwszego kontaktu z pacjentem nie jest możliwe spełnienie bardzo restrykcyjnych kryteriów rodowodowo-klinicznych rozpoznawania rodzin z wysokim ryzykiem dziedzicznych raków piersi i jajnika. Należy więc ustalić jedynie tzw. "kryteria włączające" pacjentów do dalszej oceny w poradni genetycznej. Sa to uzyskane w wywiadzie informacje o występowaniu raków "jednoimiennych" (np. raka piersi) u krewnych I i II stopnia lub raków o możliwie wspólnej "etiologii genetycznej" (np. raków piersi, jajnika i jelita grubego). Innymi kryteriami włączajacymi są: występowanie zachorowań u krewnych przed 50 r. życia (bardzo ważna informacja, czy rak piersi lub jelita grubego wystąpił u krewnych przed 35 r.ż.), obustronne występowanie nowotworów (np raka piersi), wystapienie rzadkiej postaci histopatologicznej raka piersi (rak rdzeniasty lub atypowy rdzeniasty) oraz wystapienie u krewnych raka pierwsi u mężczyzn, bądź częste występowanie raków gruczołowych w różnych narządach. Badanie kliniczne powinno być przeprowadzone bardzo dokladnie, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych zespołów, takich jaknp. polipowatość rodzinn ajelita grubego. Niezmiernie ważne jest zalecanie osobom z podejrzeniem lub rozpoznaniem zespołu dziedzicznej predysp[ozycji nowotworów (ZDPN) badań profilaktyczno-wykrywczych. Ogólną zasadą jest, że szczególne działania wykrywcze powinny być zastosowane co najmniej 5 lat wcześniej niż wynosi wiek najmłodszej osoby, która ...

  Streszczenie angielskie: It's not possible for family doctor in his daily practice to meet very restrictive gynealogical and clinical criterias recognizing families with high risk of hereditary breast and ovary cancers. Therefore, there is need to determine only "infusion criterias" directing patients to further diagnosis in genetic outpatient clinic. There is information about the same cancers (e.g. breast cancers) ocurred among relatives Ist and 2nd degree or about cancers having the same "genetical etiology" (e.g. breast, ovarian and colon cancers) taken from patient history. Another criterias are: occurrence of diseases among relatives before age 50 (very important if cancer appeared before age 35), bilateral occurrence of cancer (e.g. breast cancer), apperance of very rare histological type of cancer (e.g. medullar carcinoma or atypical medullar) and occurrence among relatives male breast cancer, or often occurrence of adenocarcinomas in different locations. Clinical examination should be very detailed, especially taking into consideration characteristic syndromes as for instance familial intestinal polyposis. There is extremelly important to recommed patients with suspicion or diagnaosis of hereditary predisposition to neoplasms syndrom (HPNS) all kinds of prophylactic and diagnostic exams. There is the rule that especially detecting tests should be performed at least 5 years earlier than the age of youngest sick of cancer person in family with hereditary risk. People who meet ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Wczesna laparotomia po operacjach laparoskopowych - materiał własny
  Autorzy: Jędrzejczyk Waldemar, Jackowski Marek, Załucki Marek, Leksowski Krzysztof
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.172-175, bibliogr. 29 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Czerniak: zagrożenie, zapobieganie i leczenie.
  Tytuł angielski: Malignant melanoma - risk, prevention and treatment.
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Załucki Wojciech, Zwierko Maria
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (5) s.196-203, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Polsce rejestruje się rocznie ponad 1500 zachorowań na czerniaka i ponad 800 zgonów z jego powodu. Współczynniki zachorowalności i umieralności w odniesieniu do tego nowotworu dla obu płci wykazują od wielu lat stałą tendencję rosnącą. Zagrożenie zachorowaniem dotyczy głównie osób w wieku powyżej 15 lat. Wyniki leczenia czerniaka w Polsce są gorsze niż w krajach Unii Europejskiej. Najlepsze wyniki w zwalczaniu czerniaka daje zapobieganie (ograniczenie nasłonecznienia i usuwanie podejrzanych znamion) oraz wczesne wykrywanie, dzięki uwzględnianiu objawów tzw. "niepokoju onkologicznego" i systemu ABCD. Ważnym działaniem jest prawidłowe rozpoznanie tego nowotworu, a zwłaszcza właściwe jego leczenie (zachowanie odpowiednich marginesów tkanek zdrowych, ocena węzłów chłonnych). Stosowanie wszystkich elementów systemu zwalczania czerniaka powinno wyraźnie obniżyć poziom umieralności z powodu tego nowotworu w Polsce.

  Streszczenie angielskie: In Poland there are 1500 cases of melanoma and over 800 deaths caused by melanoma registered over year. Incidence and death ratios for melanoma considering both sexes have a constant increasing tendency. A highest risk applies to people older than 15 years. Treatment's results in Poland and worse than in EU countries. The best results are obtaining by prevention (elimination of sun exposure, surgical excision of suspicious moles) and by early detection thanks to taking under consideration "oncological anxiety" and ABCD system. Diagnosis of melanoma is a very important step, also its proper treatment (surgical excision in proper margins of healthy tissues, lymph nodes verification). Using all of these elements of melanoma prevention should significantly decrease a death ratio of melanoma in Poland.

  stosując format: