Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZĄBEK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Porównanie profilaktycznego działania przeciwwymiotnego dehydrobenzperidolu, ondansetronu i metoklopramidu u pacjentek poddanych ginekologicznym operacjom laparoskopowym.
Tytuł angielski: Ondasetron, dehydrobenzperidol and metoclopramide for prevention of postoperative nausea and vomiting after minor gynecological laparoscopic surgery.
Autorzy: Świątkowski Jan, Psujek Marek, Ząbek Marta, Przesmycki Krzysztof
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.182-186, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,376

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniach oceniano skuteczność profilaktycznego działania ondansteronu, dehydrobenzperidolu oraz metoklopramidu w zapobieganiu pooperacyjnym nudnościom i wymiotom (PONV) u kobiet poddanych ginekologicznym operacjom laparoskopowym. Badaniami objęto 126 pacjentek, w 4 losowo dobranych grupach, grupę kontrolną stanowiły pacjentki nieotrzymujące badanych leków. Badane leki: ondasetron (4 mg), dehydrobenzperidol [DHBP] (75 mg kg-1) podawano dożylnie bezpośrednio po wprowadzeniu do znieczulenia ogólnego. Skuteczność profilaktycznego działania oceniono w 1, 6, 12 oraz 24 godzinie po operacji jako zmniejszenie intensywności nudności, częstości wymiotów i częstości intensywnych nudności. Dodatkowo oceniano liczbę pacjentek wolnych od objawów PONV. Ondansetron i DHBP powodowały istotne statystycznie zwiększenie liczby pacjentek wolnych od objawów PONV oraz zmniejszenie intensywności i częstości tych objawów w pierwszych sześciu godzinach po operacji w porównaniu do grupy kontrolnej, jednocześnie nie stwierdzono istotnych różnic w skuteczności profilaktycznej obu leków. Działanie profilaktyczne metoklopramidu było najsilniejsze w pierwszej godzinie po operacji. Uzyskane wyniki wskazują, że DHBP jest lekiem alternatywnym dla ondasteronu w zapobieganiu PONV w pierwszych 6 godzinach po ginekologicznych operacjach laparoskopowych.

  Streszczenie angielskie: Ninety-six ASA I and II patients, scheduled for elective gynaecological laparoscopic surgery were randomly assigned to receive 4 mg ondasetron, 75 mg kg-1 dehydrobenzperidol (DHBP) or 0.4 mg k-1 metoclopramide immediately after induction of anaesthesia; other thirty did not receive any antimetric prophylaxis and severed as a control. Intensity of nausea, number of vomiting episodes of severe, intense nausea and number of PONV-free patients were noted at 1, 6, 12 and 24 hours after surgery. Ondasetron and DHBP relieved more patients from PONV and decreased intensity and frequency of all other symptoms at six hours after surgery. In contrast, metoclopramide was effective only during the first hour. We conclude that DHBP prophylaxis may be regarded as an effective alternative to ondasetron up to six hours after gynaecological prophylactic surgery.


  2/11

  Tytuł oryginału: Omówienie artykułu autorki: Janiny Słomskiej-Schmitt pt. "Podstawy teoretyczne i ocena swoistości testów serologicznych stosowanych w przebiegu chorób reumatycznych". Str. 3-10.
  Tytuł angielski: Comment to article of J. Słomska-Schmitt "The theoretical base and evaluation of the specificity of serological tests applied in rheumatic diseases".
  Opracowanie edytorskie: Ząbek Jakub (Koment.).
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (2) s.88-90 - Dot. artykułu I edycji Reumatologii z 1962 roku
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Po omówieniu podstaw teoretycznych testów serologicznych stosowanych w różnych chorobach reumatycznych autorka podaje wyniki 2021 badań serologicznych wykonanych u dwustu chorych leczonych w Instytucie Reumatologicznym. Badania te podkreślają znaczenie diagnostyczne i różnicujące odczynów: hemaglutynacyjnych, lateksowych i mianowania antystreptolizyny O w chorobach reumatycznych.


  3/11

  Tytuł oryginału: Omówienie artykułu autorów: Janina Słomska-Schmitt, Barbara Rau, Halina Danielewicz, Waleria Waluk pt. "Ocena testów lateksowych i ich zastosowanie w szybkim wykrywaniu czynnika reumatoidalnego w surowicy krwi". Str. 11-15.
  Tytuł angielski: Comment to article of J. Słomska-Schmitt, B. Rau, H. Danielewicz, W. Waluk "The evaluation at the latex tests and their application for quick detection of the rheumatoid factor in serum".
  Opracowanie edytorskie: Ząbek Jakub (Koment.).
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (2) s.91-93 - Dot. artykułu I edycji Reumatologii z 1962 roku
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorki zbadały czułość, swoistość i przydatność serologiczną w gpp. szkiełkowych testów lateksowych, produkowanych przez różne wytwórnie zagraniczne. W wyniku badań przeprowadzonych równolegle u 200 chorych, w tym u 115 z gpp., stwierdzono, że najlepsze wyniki otrzymuje się przy użyciu preparatów uczulonego lateksu Hyland RA-test i lateksu produkcji węgierskiej. Szkiełkowe odczyny lateksowe mogą oddać duże usługi w masowych badaniach w kierunku gpp., przeprowadzonych przez przychodnie reumatologiczne.


  4/11

  Tytuł oryginału: Napromienianie połowy ciała (HBI) w paliatywnym leczeniu mnogich przerzutów nowotworowych - obecne poglądy.
  Tytuł angielski: Half body irradiation (HBI) in palliative treatment of multiple cancer metastases - contemporary evaluation.
  Autorzy: Wójcik Magdalena, Ząbek Magdalena, Rzeźnik Daniel, Skóra Tomasz, Sas-Korczyńska Beata
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.395-399, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena skuteczności napromieniania połowy ciała (HBI) w porównaniu z alternatywnymi metodami paliatywnego leczenia mnogich przerzutów nowotworowych. HBI jest skuteczną i bezpieczną techniką postępowania paliatywnego, po której szybko uzyskuje się zmniejszenie lub ustąpienie dolegliwości bólowych. Współczynnik zmniejszenia dolegliwości bólowych waha się od 67 do 84 proc., z czego całkowite zniesienie bólu obserwuje się u 20 - 73 proc. chorych. U 80 proc. chorych zmniejszenie dolegliwości bólowych obserwuje się w ciągu 7 dni po FBI, z czego u 25 - 70 proc. chorych efekt ten jest obserwowany w ciągu pierwszych 24 - 48 godz. po zastosowanym leczeniu. Średni czas trwania pozytywnego efektu paliatywnego wynosi 3 - 5 mies. HBI stosowane jest jako jednorazowe napromienianie (SD-HBI) lub w sposób frakcjonowany (F-HBI). Frakcjonowane HBI umożliwia podanie wyższej dawki całkowitej przy zmniejszeniu ryzyka powikłań. W FBI z kolei stosowanie jednorazowego HBI wymaga krótszej hospitalizacji i pozwala na szybkie uzyskanie pozytywnego efektu paliatywnego. Badania nad wpływem czynników zwiększających skuteczność HBI: mizonidazolu, nikotynamidu, hemopoetycznych czynników wzrostu nie wykazały ich jednoznacznej efektywności, a wstępne wyniki wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach klinicznych. HBI jest skuteczną metodą paliatywnego leczenia mnogich przerzutów nowotworowych. Pozwala hamować progresję przerzutów, powoduje zmniejszenie liczby ognisk nowotworu, poprawia ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this review is to evaluate the efficacy of HBI as a method of palliative treatment of multiple cancer metastases and compare it with other alternate methods of radiotherapy. The sources of the analysis are articles available in Medline base. HBI is an efficient and safe method of palliative treatment which has the potential to improve completely or partially pain response. The overall response rate of HBI was 67 - 94 p.c. with a 20 - 73 p.c. complete response rate. The pain decrease is observed in 25 - 70 p.c. patients during the first 24 - 48 hours after HBI, and had been performed in 7-day time in 80 p.c. patients. HBI is applied as one-single dose (SD) or fractionation scheme (F-HBI). The fractionation HBI gives a chance to apply higher total dose while a decrease in the risk of adverse effects. However, one-single dose HBI recquires shorter hospitalization and enchances earlier positive paliative effects. Other from of HBI therapy is combination of HBI and local radiotherapy (LFI) which increases efficacy of these treatments alone. Such combination allows to decrease the risk of pain progression and the pain free survival is longer. Some studies comparing efficacy of HBI with therapies providing additional factors that had been expected to improve efficacy of radiotherapy (misonidasole, nicotinamide), or decreased complications (G-CSF, GM-GSF) were also considered in this review. However, they do not directly indicate the prevall of such combinations ...


  5/11

  Tytuł oryginału: Skryty przebieg raka piersi z rozległymi przerzutami - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: A latent course of adenocarcinoma mammae with numerous bone metastases.
  Autorzy: Traczyk Zdzisław, Konopka Lech, Pieńkowski Tadeusz, Ząbek Ada, Krawcewicz Angelika, Prohorec Maria, Maryniak Renata, Proniewski Jacek, Dobkowski Piotr
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (2) s.103-106, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadko obserwowany przebieg utajonego raka gruczołowego piersi z rozległymi przerzutami do kości. W pracy omówiono trudności związane z diagnostyką ogniska pierwotnego, w którym do końca obserwacji nie udało się potwierdzić obecności komórek nowotworowych.

  Streszczenie angielskie: A latent course of adenocarcinoma mammae with numerous bone metastases is presented. Even though the primary site of carcinoma in the right mammae was suspected from the start, till the very end of the observation period it was impossible to confirm the presence of malignant cells.


  6/11

  Tytuł oryginału: Rozwój tocznia rumieniowatego układowego u osoby z wrodzonym niedoborem składowej dopełniacza C4 i mutacją genu czynnika V.
  Tytuł angielski: Onset of lupus erythematodes in patient with inborn deficiency of C4 component of complement and gene mutation factor V.
  Autorzy: Ząbek Jakub, Pazdur Jacek, Wojciechowska Bożena, Imiela Jacek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.194-202, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • hematologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek tocznia rumieniowatego układowego u 20-tetniej kobiety z uwagi na nietypowy przebieg kliniczny choroby, który przypuszczalnie ma związek z wykrytymi u chorej defektami genetycznymi. Choroba rozpoczeła się objawami zapalenia stawów, ustępującymi po leczeniu antybiotykami i niestetroidowymi lekami przeciwzapalnymi, jednak od początku choroby stwierdzono w surowicy chorej obecność przeciwciał przeciwjądrowych i hipokomplementemię. Po trzech latach od wystąpienia pierwszych objawów choroby pojawiła się zakrzepica naczyń żylnych podudzia, a w następstwie zatorowość płucna. Wykryto wówczas w surowicy chorej przeciwciała antyfosfolipidowe oraz uwarunkowany genetycznie defekt czynnika V krzepnięcia (mutacja punktowa typu Leiden). Kliniczny obraz t.r.u. rozwinął się u chorej po 4 latach choroby (nadwrażliwość na światło słoneczne, zapalenie stawów, zapalenie nerek, zespół antyfosfolipidowy i obecność dsDNA w surowicy). Badaniami serologicznymi wykryto u chorej nie tylko autoprzeciwciała i kompleksy immunologiczne, lecz także niedobór składowej C4 dopełniacza. Poziom aktywności składowych C1q, C2 i C3 mieścił się w granicach normy. Należy podkreślić, że objawy zespołu antyfosfolipidowego wyprzedzały pełnoobjawowy obraz t.r.u. Autorzy sugerują zatem, że rozwój t.r.u. u pacjentki może być skutkiem procesu autoimmunizacji w następstwie niedoboru składowej C4 dopełniacza i nieskutecznego usuwania stymulujących układ immunologiczny antygenów.

  Streszczenie angielskie: mhe case of systemic lupus erythematodes (SLE) has been presented because the atypical clinical course of disease. It is supposed that the genetic defects revealed in the patient could influence the clinical course of disease. Unspecific arthritis of metatarsophalangeal joints of left foot and pain in knees were the first signs of disease in patient 14 years old girl in 1996. The laboratory tests revealed anti-nuclear antibodies (ANA) and hypocomplementemia in the serum of patient. The patient had improwed after treatment with antibiotics and non-steroid anti-inflammatory drugs. Three years later she was hospitalised because of pulmonary embolism that followed the thrombophlebitis in right leg. The laboratory tests revealed the high titre of anti-phospholipid antibodies in serum of patient and point mutation within the gen of coagulation Factor V (type Leiden). The patient recovered after the treatment with corticosteroids and anticoagulants. In 2000 (forth year of disease) the patient returned to clinic because of arthritis, skin hypersensitivity to solar light and proteinuria. The laboratory tests for ANA and dsDNA were positive. Moreover, the immunological complexes in serum and hypocomplementemia had been found. The activity of C1q, C2 and C3 in serum was in normal limit. It is worth to point that the symptoms of anti-phospholipid syndrome had been recognized on patient 2 years ahead of SLE. It could be postulated that the development of SLE in the patient was the result of autoimmunity process following the deficiency of C4 and defective clearence of strange antigens.


  7/11

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko cytokeratynie (AKA) w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów (MIZS).
  Tytuł angielski: Antibodies to cytokeratin (AKA) in sera and synovial fluids of patients with juvenile idiopathic arthritis (JIA).
  Autorzy: Ząbek Jakub, Biernacka Elwira, Gutowska-Grzegorczyk Grażyna, Michalak-Wiejak Hanna
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.222-228, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Reumatoidalne zapalenie stawów jest najczęściej występujacą przewlekła chorobą zapalną tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym o nie poznanej dotąd etiologii. W surowicach pobranych od chorych na r.z.s. występuje niewiele przeciwciał markerowych o dobrze ustalonej wartości diagnostycznej. Spośród nich najwartościowszy jest tzw. klasyczny czynnik reumatoidalny klasy I IgM (RF-IgM), ale niestety występuje on tylko w około 75 proc. przypadków r.z.s. i tylko w około 25 - 30 proc. przypadków wczesnego r.z.s. W mizs. częstości występowania RF-IGM są znacznie niższe niż w r.z.s. u dorosłych i wynoszą zwykle około 30 proc. Znaczenie innych przeciwciał markerowych, np. przeciwciał dla kolagenu, RA-33 i czynnika APF, nie jest tak dobrze ustalone, oznaczenie zaś tych przeciwciał wymaga bardziej skomplikowanych metod. Najbardziej obiecującą grupą przeciwciał markerowych są przeciwciała dla cytokeratyny (AKA), ale jeśli chodzi o ich znaczenie markerowe, swoistość, specyficzność i czułość występowania, dane są bardzo rozbieżne. Celem pracy było porównanie wszystkich ww. istotnych parametrów przeciwciał AKA, a szczególnie częstości ich występowania w surowicach i płynach stawowych grupy 18 pacjentów (7 chłopców i 11 dziewcząt) z ustalonym rozpoznaniem mizs. W surowicach tych pacjentów oznaczono obecność przeciwciał AKA metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) wg Younga oraz metodą immunoperoksydazową na suszonych krwioskrawkach przełyku szczura. Jako metodę potwierdzenia ...

  Streszczenie angielskie: RA is the most frequent chronic inflammatory autoimmune disease with still unknown etiology. Between autoantibodies occuring in RA the most useful is also so called classical rheumatoid factor (IgM class). But unfortunately RF-IgM is present only in about 75 p.c. of RA cases and in early RA (6 to 12) months duration) only in 25-30 p.c. of cases. In JIA (Juvenile idiopathic arthritis) the frequencis of RF-IgM are much lower than in adults - raining about 30 p.c. The most promising group of the autoantibodies is group of so called anti-keratin antibodies (AKA), but there is a of controverse concerning the frequency, sensitivity, specificity and also the "marker" meaning of these antibodies. The aim of the presented study was to compare all (above mentioned) parameters, especially the frequencies of AKA-s in the cohort of 18 patients (11 female and 7 male) with established JIA. The AKA was tested by IIF - method (acc. to Young) and also by immunooperoxidase staining method. In both methods air-dried cryostat-sections of the rat oesophageus were used. For the final confirmation Western-blott and ELISA method have been used. In 33 p.c. of 18 JPA pts. sera and 11 p.c. of synovial fluids have been found to be AKA-positive and none in the sera of healthly blood donors. What is more important, in this same group RF-IgM only in 11 p.c. of the sera and 16.5 p.c. of synovial fluid present. The preliminary data showed that AKA-antibodies are a very promising "marker" of RF-IGM, ...


  8/11

  Tytuł oryginału: Głęboka stymulacja mózgu w operacyjnym leczeniu choroby Parkinsona.
  Autorzy: Sobstyl Michał, Ząbek Mirosław, Koziara Henryk
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.3-7, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/11

  Tytuł oryginału: Stereotaktyczna brzuszno-boczna talamotomia w leczeniu drżenia Holmes'a - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Autorzy: Sobstyl Michał, Ząbek Mirosław, Koziara Henryk
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.11-15, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  10/11

  Tytuł oryginału: Nowoczesne metody wykrywania autoprzeciwciał w chorobach z autoagresją.
  Tytuł angielski: Methods used assessment of autoantibodies in the autoimmune disease.
  Autorzy: Ząbek Jakub
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.59-66, il., bibliogr. 28 poz., sum. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10 Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: In most of the autoimmune disease, a humoral and cellular immune response is characteristically seen, with autoantibodies and cells directed to distinct intracellular antigens. This phenomenon can be shown in systemic diseases like sclerosis, systemic lupus erythematosus, Sjogren's syndrome, mixed connective tissue disease, polymyositis and rheumatoid arthritis. It is also evident that autoantibodies are present in many the autoimmune disease (called organ-specific) like for example Hushimoto, Graves-Basedov or Addison disease (called organ-specific) like for example Hushimoto, Graves-Basedov or Addison disease. The presence of autoantibodies is important items to be considered in establishing a diagnosis and because of that autoantibodies are included in the diagnostic criteria of many autoimmune diseases. They are useful prognostic markers in some situations and facilitate clinical and treatment follow-up. Since year 1950 (discovering of the first autoantibody - classical rheumatoid factor IgM class) many new methods like: immunoelectrophoresis, counter-electrophoresis, double and radial immunodiffusion in gels, immunoagglutination and haemolytic methods have been used for autoantibodies assessment. It seems to us the indirect immunofluorescence method (IIF) was a most powerful, sensitive and comprehensive test for screening of autoantibodies, until and immunoenzymatic (EIA) methods (ELISA, Western-blotting) in late 60-s was worked out. The immunoenzymatic tests are very useful because of their simplicity and reliability. But there is one more excellent test hybrid...


  11/11

  Tytuł oryginału: Neurochirurgia i neurotraumatologia.
  Autorzy: Ząbek Mirosław, Dzierzęcki Sebastian
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.32-55, bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: