Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: YALDIRAN
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Interrelation of cytokines and their association with acute phase proteins in Hodgkin's disease and in rheumatoid arthritis.
Tytuł polski: Współzależność cytokin i ich związek z białkami ostrej fazy w chorobie Hodgkina i reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Autorzy: Karter Y[esari], Uzun H., Tunckale A., Aydin S., Ertrk N. T., Aran S., Yaldiran A., ™ztrk E.
Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.25-28, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,209

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kilka cytokin uznano za silne immunologiczne mediatory w chorobie Hodgkina (HD) i w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RA). Wykorzystując metodę ELISA określono stężenia cytokin -IL-1á, IL-6, TNFŕ i białek o strej fazy, a w tym CRP, á2-mikrogloulinę, ceruloplazminę, ferrytynę, fibrynogen i haptoglobinę w grupie chorych z HD nieleczonych (6 kobiet, 7 mężczyzn, śr. wiek 34 +/- 16) i z RA (7 kobiet i 5 mężczyzn, śr. wiek 43 +/- 12). Charakteryzowali się oni zwiększonym wskaźnikiem opadania erytrocytów (102,60 +/- 23 mm/h i 103,72 +/- 15,09 mm/h - odpowiednio.Poszukowano koreloacji i związku badanych cytokin z białkami ostrej fazy. W analizie statystycznej zastosowano metodę ANOVA i metodę korelacji. Stężenia IL-1 zaró no u chorych na HD (f26,17 +/- 33,00 pg/ml), jak i z RA (26,04 +/- 22,67 pg/ml) były znamiennie większe niż w grupie kontrolnej (3,58 +/- 0,15 pg/ml) (p 0.001). Średnie stężeneia IL-6 i TNFŕ u chorych na HD wynosiły 89,6 +/- 104,36 pg/ml i 77,52 +/- 32,14 pg/ml - odpowiednio, przy wartościach w grupie kontrolnej 3,53 +/- 0,93 pg/ml i 6,35 +/- 2,29 pg/ml (p 0,001). Podobnie u chorych na RA wartości IL-6 wynosiły 66,52 +/- 109,32 pg/ml TNFŕ 71,30 +/- 18,60 pg/ml. U chorych na HD stężenia á2-mikroglouliny (5,83 +/- 5,26 mg/l), CRP (9,25 +/-5.69 mg/l) i haptoglobiny (370,12 +/- 326,19 mg/dl) były znamiennie większe. Podobne zmainy stwierdzono u chorych na RA, u których stężenie á2-mikroglobuliny (6,58 +/- 7,89 mg/l), CRP (9,98 +/- 5.36 mg/l), ceruloplazminy (66,50 +/- 88,85 mg/dl) i fibrynogenu (483,09 +/- 173,72 mg/dl) były rówież znamiennie większe. Wykazano liniową korelację...m


  2/2

  Tytuł oryginału: Hypereosinophilic syndrome with right ventricular thrombus.
  Tytuł polski: Zespół hipereozynofilii ze skrzepliną prawokomorową.
  Autorzy: Turfaner Nurver Ertrk, Yesari Karter, Ayan Faruk, ™ng”ren Seniz, Yaldiran Adnan, Sipahioglu Fikret, Esin ™ztrk
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (3) s.208-209, il., bibliogr. 4 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Eozynofilią określa się występowanie ponad 500 granulocytów eozynochłonnych w mm3 krwi. U ludzi jest to bardzo czeste zjawisko. Zespół samoistnej hipereozynofilii jest rzadkim zaburzeniem objawiającym się stale utrzymującą się eozynofilią na poziomie 1500 granulocytów eozynochłonnych/mm3 przez ponad 6 miesięcy i domniemanymi obiektywnymi i subiektywnymi objawami zaburzeń czynności lub zajęcia układów narządów, ktore wydają się związane z eozynofilią. Możliwe jest określenie etiologii alergicznej, pasożytniczej lub innej. Objawy mogą być hematologiczne, skórne, oczne, reumatologiczne, neurologiczne, płucne, żołądkowo-jelitowe lub sercowe, w zależności od zajętego ukladu. Zajęcie układu krążenia jest najważniejszą przyczyną śmiertelności i chorobowości. Omówiono rzadki przypadek zespołu hipereozynofilii powikłanego skrzepliną prawokomorową u 38-letniego mężczyzny.

  Streszczenie angielskie: Eosinophilia is the presence of more than 500/mm3 eosinophils in the blood and it is very common in humans. Idiopathic hypereosinophilic syndrome (HES) is a rare disorder which appears with persistent eosinophilia of 1500 eosinophilis/mm3 for more than 6 months and presumptive signs and symptoms of organ system dysfunction or involvement which appears related to the eosinophilia. It is impossible to determine an allergic, parasitic or other etiology. The symptoms may be hematologic, cutaneous, ocular, rheumatologic, neurologic, pulmonary, gastrointenstinal or cardiac accoprding to the involved system. Cardiac involvement is the most important cause of mortality and morbidity. A 38-year-old man with hypereosinophilic syndrome complicated by right ventricular rhrombus, which is a rare presentation, is discussed.

  stosując format: