Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WYSZOGRODZKA-KUCHARSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności klinicznej i tolerancji leczenia kwetiapiną adolescentów z rozpoznaniem schizofrenii - I epizodem i z nawrotem.
Tytuł angielski: Evaluation of clinical efficacy and tolerance of quetiapine treatment of adolescents with diagnosed schizophrenia - I episode and recurrence.
Autorzy: Rabe-Jabłońska J[olanta], Sobieszczańska S., Kotlicka-Antczak M[agdalena], Dietrich-Muszalska A[nna], Gmitrowicz A[gnieszka], Wyszogrodzka-Kucharska A[nna], Melcer P[aweł]
Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.159-163, tab., bibliogr. 5 poz. - Tekst równol. w jęz ang.
Sygnatura GBL: 313,609

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki 6-tygodniowego leczenia kwetiapiną (średnia dawka + 450 mg/dobę) u 32 młodocianych z rozpoznaniem schizofrenii. Po 6 tygodniach leczenia istotną poprawę stanu psychicznego, mierzoną przy pomocy PANSS stwierdzono u 56,3 proc. badanych, a remisje u 15,6 proc. pacjentów. Po 12 tygodniach leczenia poprawę odnotowano u jeszcze wyższego odsetka badanych - 62 proc., remisję u ponad 1/5 badanych. Tolerancja leku przez badanych była dobra.

  Streszczenie angielskie: Authors present data of 6-weeks' treatment with guatiapine in 32 adolescents with schizophrenia. After 6 weeks significant improvement of mental state assessed with PANSS was noted in 56,3 p.c. of subjects, remission in 15,6 p.c. of patientts. After 12 weeks of treatment with quetiapine the percent of subjects with significant improvement and remission was higher - 62 p.c. and more than 1/5 of subjects. Tolerability of quetiapine treatment in studied group was good.


  2/4

  Tytuł oryginału: I Krakowska Konferencja poświęcona problematyce zaburzeń odżywiania się. Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu? 25-26 maja 2002 r., Kraków.
  Opracowanie edytorskie: Wyszogrodzka-Kucharska Anna (Oprac.), Melcer Paweł (oprac.).
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.177, il. - 1 Krakowska Konferencja nt. zaburzeń odżywiania się Kraków 25-26.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/4

  Tytuł oryginału: Konferencja Nukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży P[olskiego] T[owarzystwa] P[sychiatrycznego], 1-2 czerwca 2002 r., Ciechocinek.
  Opracowanie edytorskie: Melcer Paweł (Oprac.), Wyszogrodzka-Kucharska Anna (oprac.).
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.178, il. - Konferencja nukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Ciechocinek 01-02.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Czynniki rozwoju osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią - wskazania do profilaktyki i leczenia osteoporozy.
  Tytuł angielski: Risk factors for osteoporosis in schizophrenic patients - indications to osteoporosis prevention and treatment.
  Autorzy: Wyszogrodzka-Kucharska Anna, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.37-43, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia etiopatogenezę, obraz kliniczny i profilaktykę osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią oraz wskazania do jej leczenia. Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej czynników ryzyka rozwoju osteoporozy w przebiegu schizofrenii. Obniżona masa kostna (BMD) u pacjentów jest spowodowana przewlekłym przyjmowaniem neuroleptyków (co wywołuje hiperprolaktynemię i deficyt estrogenów), niedostateczną podażą wapnia w pokarmie, małą aktywnością fizyczną i zmniejszoną ekspozycją na promienie słoneczne. Nie bez znaczenia jest nadużywanie alkoholu, tytoniu, przyjmowanie innych leków (np. leków przeciwpadaczkowych) oraz dużych ilosci płynów (polidypsja). Objawy kliniczne osteoporozy (głównie w postaci złamań kręgów, żeber, mostka) mogą ujawniać się po kilkunastu latach trwania choroby. Osteoporoza w przebiegu schizofrenii jest rozpoznawana i leczona zbyt rzadko. Ograniczenie czynników ryzyka, profilaktyka oraz wcześnie wdrożone leczenie osteopenii stanowią najważniejsze elementy zapobiegające jej rozwojowi.

  Streszczenie angielskie: The etiopathogenesis, clinical symptoms and indications to the prevention and treatment of osteoporosis in patients with schizophrenia, as well as a literature review on risk factors for osteoporosis in schizophrenics are presented in the paper. Decreased bone mass density (BMD) is caused in these patients mostly by a long-term neuroleptic treatment (with the ensuing hyperprolactinemia and hypoestrogenism), insufficient Ca++ intake, low physical activity and limited exposure to UV rays. Other important risk factors are: alcohol and tobacco abuse, treatment with other (e.g. antiepileptic) drugs, polydipsia. Clinical symptoms of osteoporosis (most often vertebral, sternal and/or costal fractures) can be seen not earlier than ten or more years since the onset of the disease. In patients whit schizophrenia osteoporosis is diagnosed and treated too seldom. Reduction of risk factors, prevention and early treatment of osteopenia seem to the most important strategies in the prevention of osteoporosis in schizophrenic patients.

  stosując format: