Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WYSOKIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ocena ryzyka powikłań sercowo-pochodnych w okresie okołooperacyjnym u pacjentów poddanych zabiegom naczyniowym.
Tytuł angielski: Assessment of perioperative cardiac risk in patients undergoing vascular surgery.
Autorzy: Sutkowska Edyta, Drozd-Dworak Irena, Sutkowski Krzysztof, Wysokiński Waldemar
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.817-825, tab., bibliogr. 40 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory w czasie wczesnej rehabilitacji uzdrowiskowej chorych po zawale serca leczonych metodami inwazyjnymi : praca doktorska
  Autorzy: Olszewska Barbara, Wysokiński Andrzej (promot.).; Kardiologiczny Szpital Uzdrowiskowy Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" S.A. w Nałęczowie, [Akademia Medyczna] w Lublinie
  Źródło: 2002, [16], 180 k. : il., tab., bibliogr. 176 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20228

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/6

  Tytuł oryginału: Kryteria opieki pielęgniarskiej na oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki.
  Tytuł angielski: Criteria of nursing care in intensive care units and hemodialysis centres.
  Autorzy: Ksykiewicz-Dorota Anna, Wysokiński Mariusz, Kurek Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.50-54, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • nefrologia
 • pielęgniarstwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnej z potrzebami chorych oraz warunkującej właściwe wykorzystanie kadr wymaga stosowania metod PCS (Patient Classification System). W zachodnioeuropejskich i amerykańskim systemie ochrony zdrowia istnieje wiele odmian tych metod, wynikających ze specyfiki leczonych pacjentów na poszczególnych oddziałach. Metody PCS posiadają cechy wspólne: kryteria opieki charakterystyczne dla pacjentów danego oddziału, kategorie opieki z czasem pielęgnacji bezpośredniej oraz czas przeznaczony na czynniści pozapielęgnacyjne. W krajowych oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki nie było dotąd prowadzonych badań nad dostosowaniem metod PCS do ich specyfiki. Stąd podjęto prace badawcze nad weryfikacją metod PCS. Pierwszym etapem było przystosowanie kryteriów opieki pielęgniarskiej do specyfiki oddziałów intensywnej opieki medycznej. Badania przeprowadzono w 1999 i 2000 roku w klinicznym oddziale OIOM województwa lubelskiego oraz dwóch ośrodkach sztucznej nerki w województwie lubelskim i mazowieckim. Metodą badawczą była obserwacja uczestnicząca, opis problemów pielęgnacyjnych pacjenta oraz klasyfikacja chorych do poszczególnych grup opieki. Notowano także uwagi pielęgniarek co do przydatności poszczególnych kryteriów. Narządziem badawczym były arkusze z kryteriami 146 obserwacji, dokonując około 250 czynności klasyfikacyjnych. Badaniami objęto 117 chorych, z tego 63 osoby hospitalizowane na OIOM i 45 w ośrodku sztucznej nerki. W wyniku przeprowadzonych badań przyjęto dla OIOM następujące kryteria: Stan świadomości, higiena, ...


  4/6

  Tytuł oryginału: Normy obsad pielęgniarskich na oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki.
  Tytuł angielski: Nursing staff standards in intensive care units and hemodialysis centres.
  Autorzy: Ksykiewicz-Dorota Anna, Wysokiński Mariusz, Kurek Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.55-59, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • kardiologia
 • nefrologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Po opracowaniu kryteriów opieki pielęgniarskiej dla OIOM i ośrodków sztucznej nerki przystąpiono do wyznaczania czasu pielęgnacji bezpośredniej, pośredniej oraz określenia norm obsad pielęgniarskich dla wymienionych oddziałów. W celu wyznaczenia czasu bezpośredniej pielęgnacji zastosowano dwie metody badawcze: obserwację uczestniczącą i metodę Nadlera. Techniką był chronometraż. Wykonano 146 obserwacji i około 4 tys. pomiarów różnych czynności pielęgnacyjnych, realizowanych przez pielęgniarki u pacjentów z poszczególnych grup opieki. Na tej podstawie obliczono czas pielęgnacji bezpośredniej świadczonej chorym. Jednak po przeanalizowaniu planów opieki okazało się, że niektóre czynności były pomijane przez pielęgniarki, wykonywane pobieżnie lub ich częstość była zbyt mała w porównaniu z potrzebami chorych. Przyjęto więc optymalne czasy pielęgnacji bezpośredniej. Drugim etapem badań było określenie czasu pielęgnacji pośredniej. Wyznaczono go na podstawie fotografii dnia pracy. Wykonano ogółem 13 obserwacji fotograficznych na dyżurach dziennych i nocnych. W trzecim etapie badań wyznaczono normy obsad pielęgniarskich dla OIOM i stacji dializ. Stwierdzono, że normy określane dla OIOM na podstawie czasu świadczonego przez pielęgniarki różnią się istotnie of norm wyznaczonych na podstawie czasu optymalnego. Natomiast normy opracowane dla stacji dializ nie były zróżnicowane w stopniu istotnym statystycznie.


  5/6

  Tytuł oryginału: The study of the level of self-care among neurological patients.
  Tytuł polski: Badanie poziomu samoopieki u pacjentów neurologicznych.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Wysokiński Mariusz, Jakubaszek Ewa, Zajko Anna, Szczepanik Mirella, Lorencowicz Regina
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.454-458, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/6

  Tytuł oryginału: Edukacja pacjenta w opiece pielęgniarskiej - przegląd literatury polskiej.
  Tytuł angielski: Patient education in nursing care, a review of Polish literature.
  Autorzy: Ślusarska Barbara, Wysokiński Mariusz, Sadurska Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.156-169, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników analiz i ocena stanu badań nad edukacją pacjenta w oparciu o przegląd polskiej literatury pielęgniarskiej. Przeprowadzono tu przegląd i analizę 139 artykułów, które ukazały się w polskich czasopismach pielęgniarskich w latach 1990-2001, w pamiętnikach konferencyjnych, materiałach zjazdowych oraz pracach magisterskich. Zebrany materiał kwalifikowany był według następujących kryteriów: zdefiniowanego problemu badawczego, zdefiniowanych i zastosowanych zmiennych, zastosowanych narzędzi badawczych, zastosowanej metody badawczej, rozmiaru i sposobu selekcji próby badawczej, oraz osiągniętych wyników. Analiza badań dotyczących edukacji pacjenta stały się podstawą obiektywnej wiedzy na temat aktualnego stanu badań oraz ich relacji do praktyki pielęgniarskiej w tym obszarze.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to present the results of an analysis and the evaluation of the state of research on patient education based on the Polish nursing literature. A review and the analysis of 139 studies, which appeared in Polish nursing journals in the years 1990-2001 as well as in conference and convention proceedings and memoirs, was conducted. The collected material was evaluated according to the following criteria: defining the research problem, defining and operationalising the variables studied, the research total applied, the research method applied, the size and the selection of the research sample, and the achieved results. The analysis of the research carried out on patient education became the basis of the objective knowledge of the current state of research and its relation to the nursing practice in this area.

  stosując format: