Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WYLĘŻEK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wartość oznaczania troponiny I w diagnostyce uszkodzenia mięśnia sercowego w przebiegu ostrego zatrucia tlenkiem węgla.
Tytuł angielski: Usefulness of troponin I determination in assessing cardiac damage in acute carbon monoxide poisoning.
Autorzy: Wocka-Marek Teresa, Kłopotowski Jan, Kicka Mariusz, Wylężek Paweł, Niedziela-Marx Jadwiga, Zygan Urszula
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.119-123, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Hipoksja tkankowa spowodowana zatruciem tlenkiem węgla doprowadza często do uszkodzenia mięśnia sercowego, które nie zawsze ujawnia się w obrazie EKG. Istnieje zatem konieczność poszukiwania specyficznych markerów biochemicznych tego uszkodzenia. Warunki spełnia troponina I, białko zawarte w komórkach mięśnia serca, które nie występuje w surowicy ludzi zdrowych, a jego obecność dowodzi uszkodzenia tego narządu. Celem pracy jest ocena wartości oznaczania troponiny I dla wykrycia uszkodzenia mięśnia sercowego w ostrych zatruciach tlenkiem węgla. Badania przeprowadzono w grupie 44 pacjentów leczonych z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Oprócz troponiny I oznaczono inne markery biochemiczne uszkodzenia mięśnia sercowego. Wyniki badań wskazują, że wśród 44 przypadków zatruć tlenkiem węgla, tylko u 16 osób nie stwierdzono w surowicy obecności troponiny I. Stężenie troponiny I było podwyższone we wszystkich przypadkach ze zmianami elektrokardiograficznymi, jednak również w 13 przypadkach wśród 34 chorych bez zmian elektrokardiograficznych.

  Streszczenie angielskie: Tissue hypoxia in carbon monoxide poisoning is often responsible for cardiac damage that is not always registered in ECG recordings. It is therefore necessary to look for biochemical markers of this damage. Troponin I, the protein not detected in serum of healthy people meets these criteria as its presence proves the cardiac damage. The aim of this paper was to evaluate the usefulness of troponin I determination in diagnosing cardiac damage in acute carbon monoxide poisoning. The study was performed in a group of 44 patients treated because of carbon monoxide poisoning. In addition, other biochemical markers of cardiac damage were determined. The results of the study showed that of the 44 cases of carbon monoxide poisoning, only in 16 patients troponin I was not found in serum. The level of troponin I was increased in all cases with ECG changes, but also in 13 patients with normal ECG.


  2/3

  Tytuł oryginału: Instillagel w profilaktyce pooperacyjnych zakażeń układu moczowego. Badanie randomizowane.
  Tytuł angielski: Instillagel in prevention of postoperative urinary tract infection. Randomized trial.
  Autorzy: Pawełczyk Iwona, Grzyb Michał, Żelawski Wojciech, Wylężek Dariusz, Starzewski Jacek J., Kozera Jarosław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.288-295, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stały rozwój technik operacyjnych, wprowadzanie nowych leków, unowocześnianie sprzętu medycznego oraz wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych operacji często wpływa na wydłużanie czasu trwania zabiegu operacyjnego. Z tego powodu zwiększa się liczba chorych wymagających założenia cewnika do pęcherza moczowego. Obecność cewnika moczowego powyżej 5 dni jest przyczyną zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych układu moczowego, zwiększa ryzyko bakteriemii oraz wydłuża czas powrotu do zdrowia. Celem pracy była ocena przydatności preparatu Instillagel wykorzystywanego podczas cewnikowania chorych poddawanych zabiegowi operacyjnemu, w aspekcie częstości występowania zakażeń układu moczowego. Badaniami prowadzonymi w okresie od stycznia do grudnia 2000 r. objęto 59 chorych, podzielonych na dwie grupy: badaną, w której cewnikowanie przeprowadzano z wykorzystaniem preparatu Instillagel, oraz grupę kontrolną, w której użyto 2 proc. Lignocainum hydrochloricum. Randomizacji dokonano losowo. Przydatność Instillagelu oceniano porównując częstość zakażeń układu moczowego w obu grupach chorych. Cewnikowanie pęcherza moczowego przeprowadzano zgodnie z zachowaniem zasad aseptyki. Analiza struktury wiekowej nie wykazała istotnej statystycznie różnicy w wieku (p = 0,407954) pomiędzy pacjentami obu grup. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w długości utrzymania cewnika (p = 0,576635) pomiędzy pacjentami obu grup. Zakażenie układu moczowego (ZUM) oceniane na podstawie objawów ...

  Streszczenie angielskie: The progress of operative technique, introduction of new drugs, modernizing of medical equipment are the cause of long and complicated operations. For that reason, the number of patients, who need the catheterization of the urinary bladder is increasing. The use of the vesical catheter over 5 days is the cause of the urinary tract infection (bacterial and mycotic), the bacteraemia and the extension of the time of recovery. The aim of the study was the estimation of the usefulness of the preparation Instillagel used at the time of the urinary bladder catheterization in the patients before an operation, in aspect of frequency of urinary tract infection. Between January and December 2000, 59 patients were selected for the study. The patients were divided into two groups. In the first group, the preparation Instillagel was used at the time of the catheterization. in the control group 2 p.c. Lignocainum hydrochloricum was used at the time of the catheterization. The study was prospective and randomized. The usefulness of the preparation Instillagel was estimated through the comparison of frequency of the urinary tract infection in both groups. The catheterization of the urinary bladder was performed according to aseptic principle. The difference between number and age of the patients in both groups was not statistically significant (p = 0,8538). The time of the keeping of the vesical catheter was similar in both groups (p = 0,576635). The urinary tract infection estimated ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Pięcioletnie wyniki pierwotnej naprawy przepukliny pachwinowej plastyką Shouldice'a.
  Tytuł angielski: Shouldice's primary inguinal hernia repair - 5-year results.
  Autorzy: Szczerba Krzysztof, Kulhawik Jacek, Wylężek Dariusz, Starzewski Jacek Józef, Lorenc Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowiecki Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1157-1162, bibliogr. 11 poz. + bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena odległych wyników plastyki przepukliny pachwinowej wykonanej sposobem Shouldice'a w doświadczeniu jednego ośrodka. Materiał i metodyka. Od stycznia 1996 do grudnia 2000 r. wykonano w tutejszej klinice 419 operacji przepukliny pachwionowej sposobem Shouldice'a u 374 chorych (13 kobiet, 361 mężczyzn, śr. wieku 53,1 lat). Wśród operowanych było 45 (12 proc.) przepuklin obustronnych. Przyjęto podział przepuklin wg Schumpelicka: - przepukliny proste (36,5 proc.): M I - 9, M II - 81, M III -63; - przepukliny skośne (59,9 proc): L I - 15, L II - 139, L III - 97; - przepukliny z workiem prostym i skośnym równocześnie, tj. combined hernia (3,5 proc) : C III - 15. Chorzy byli znieczulani przewodowo w 323 (86,3 proc.) przypadkach, ogólnie w 40 (10,6 proc.) przypadkach i w 11 (2,9 proc.) przypadkach zastosowano znieczulenie miejscowe. Wyniki. Powikłania pooperacyjne: nawrót przepukliny 7 (1,7 proc.), krwiak i zakażenie rany 7 (1,7 proc), przejściowy obrzęk jądra 6 (1,4 proc.), przeczulica okolicy pachwinwoej 5 (1,1 proc), wodniak jądra 3 (0,7 proc). Średni czas hospitalizacji chorych to 4 doby, średni okres zwolnienia z pracy wynosił 21 dni, średni okres obserwacji pacjentów wynosił obecnie 30 m-cy. W odległej obserwacji klinicznej u 307 (85 proc.) chorych nie stwierdzono dolegliwości zwiazanych z przebytym zabiegiem, 26 (7,2 proc.) chorych nie zgłosiło się do badań kontrolnych. Wniosek. W materiale tutejszej kliniki uzyskano b. dobre odległe wyniki plastyki przepukliny pachwinowej sposobem Shouldice'a.

  stosując format: