Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WRZOSEK
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Możliwości i uwarunkowania kultury fizycznej w profilaktyce i leczeniu chorób i urazów układu ruchu.
Tytuł angielski: Possibilities and conditionings of physical culture in prevention and treatment of locomotion system diseases and injuries.
Autorzy: Wrzosek Zdzisława
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.97-101, bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby i urazy narządu ruchu przyczyniają się nie tylko do niesprawności fizycznej, ale także wywołują określone skutki psychologiczne, społeczne i zawadowe, dające poszkodowanemu poczucie odrębności od otoczenia. Skutki tego można zmniejszyć wykorzystując możliwości i uwarunkowania kultury fizycznej, m.in. w kształtowaniu postawy, unikaniu obciążeń i ich następstw, opóźnieniu procesu starzenia się układów i narządów, w tym także układu ruchu. Wykorzystanie tych możliwości zależy od wieku, który determinuje określone formy uczestnictwa w kulturze fizycznej. Jedną z tych form jest rehabilitacja ruchowa. Proces ten, choć wyrósł wyłącznie z uwarunkowań ekonomicznych, jest ukierunkowany na osobe człowieka z jego niepodzielną psychofizyczną osobowością i zajmuje się profilaktyką i leczeniem przez ruch. Jeśli z jego wykorzystaniem będziemy realizować zasadę "więcej ruchu w latach, to więcej lat w ruchu", możemy mówić o ingerencji kultury fizycznej w jakość i długość życia. Jeśli miernikiem kultury, której integralną część stanowi, obok materialnej i duchowej, kultura fizyczna, jest według Degi szeroko pojęty stosunek ludzi zdrowych do sprawnych inaczej, to dbając o ciało stosownymi formami tej kultury staniemy się bardziej uczłowieczeni.

  Streszczenie angielskie: Diseses and injuries of locomotion system cause physical disability, but also evoke psychological, social, and professional effects give the exclusion the injured from surroundings. THe bed effects can be minimise using possibilities and conditionings of physical culture, for example by formation of position of the body, overoad avoidance and their bed effects, delay of senescence process - systems and organs also locomotion system. Use of these possibilities depenends on age, that determinate definite forms of participation in physical culture. One of the forms is physiotherapy (movement rehabilitation). This process concerns man with its psychophysical personality and contains prevention and treatment by movement.


  2/15

  Tytuł oryginału: Przydatność kultury fizycznej w życiu osób starszych.
  Tytuł angielski: Usefulness of physical culture in life of the elderly.
  Autorzy: Konieczny Grzegorz, Wrzosek Zdzisława
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.109-113, bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W szerokich kręgach społeczeństwa polskiego zainteresowanie kulturą fizyczną wyraża się w częstym oglądaniu telewizyjnych programów sportowych, słuchaniu audycji radiowych lub też lektury stron prasowych o tematyce sportowej. Trudno więc dziwić się, że bardziej czynne działanie poprzez uprawianie sportu czy chociażby zwiększoną aktywność ruchową wciąż pozostaje zjawiskiem śladowym w skali społecznej. Każdy człowiek winien troszczyć się o własne zdrowie. Zdrowie można i należy wzmacniać. Oznacza ono harmonię funkcji cielesnych i duchowych. Zdrowym jest tylko ten, kto nauczył się żyć w zgodnie ze środowiskiem przyrodniczym i społecznym. Ze stylem życia wiąże się zachowanie jednostki oraz środowisko społeczne, w jakim się ona znajduje. Te dwa czynniki mają decydujący wpływ na ogólny stan zdrowia, jak również na problem przedwczesnych zgonów w polskim społeczeńswie. Znana jest skłonność osób w starszym wieku do znacznego ograniczania lub nawet unikania ruchu i prowadzenia wygodnego, sedenteryjnego trybu życia. Sytaucja ta jest szczególnie niekorzystna dla zdrowia, gdyż przyspiesza pojawienie się niepełnosprawności fizycznej, wynikającej z braku aktywności ruchowej. Dlatego też tak ważna jest szeroko zakrojona profilaktyka. Istotnym elementem profilaktyki jest aktywność ruchowa występująca we wszystkich formach uczestnictwa w kulturze fizycznej.

  Streszczenie angielskie: Interest of physical culture among polish society is expressed by watching TV sport program, reading of newspapers sport pages or listen radio broadcast. It is hard to be surprise that more activity such as practising sport or increasing movement activity is scarce in the society. Each man should care about health and it should become stronger. Man in good health is man who learnt to live with agreement with natural and social envirnment. The way of life is connected with behaviour and social environment. These two factors will influence general state of health and problem of premature death in polish society. It is known the elderly predisposition to limitation or avoidance of movement and lead sitting way of life. This situation is disadvantages for health, because accelerates an appearance of physical disability as a result of movement activity lack. Therefor global prevention is so important. Prevention essential element is movement activity connected with all forms of participation in physical culture.


  3/15

  Tytuł oryginału: Zastosowanie metody "transportu segmentu kostnego" według Ilizarowa w leczeniu guzów i zmian guzopodobnych kości.
  Tytuł angielski: The application of Ilizarov's "bone segment transport" method in the treatment of tumors and tumor-like changes in bone.
  Autorzy: Dragan S., Krawczyk A., Orzechowski W., Wrzosek Z., Kulej M., Czapiński J.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.441-451, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Autorzy przedstawili doświadczenia własne w zastosowaniu metody "transportu segmentu kostnego" według Ilizarowa w uzupełnieniu poresekcyjnym ubytków kostnych w leczeniu nowotworów kości długich. Materiał i metody. Materiał stanowi 9 chorych: 2 kobiety o średniej wieku 14,5 roku oraz 7 mężczyzn o średniej wieku 16,7 lat. Czas obserwacji wynosi od 2 do 8 lat, średnia 3,4 roku. W badanej grupie 5 chorych leczono z powodu guza olbrzymiokomórkowego o różnym stopniu złośliwości. Wśród pozostałych chorych metodę transporu kostnego zastosowano w 2 przypadkach mięsaka kostnopochodnego, w 1 przypadku chrzęstniakomięsaka i 1 przypadku znacznego zniszczenia tkanki kostnej w przebiegu cysty aneuryzmatycznej. Wyboru sposobu leczenia operacyjnego guzów dokonywano w oparciu o chirurgiczne systemy oceny i klasyfikacji guzów narządu ruchu podane przez Musculoskeletal Tumor Society i opisane przez Ennekinga. Wyniki. Autorzy omówili metodę i wyniki na przykładzie trzech przypadków: mięsaka kostnopochodnego, guza olbrzymiokomórkowego i cysty aneuryzmatycznej. Wyniki leczenia nowotworów kości metodą "transportu segmentu kostnego" są zadowalające. Wnioski. W analizowanym materiale nie stwierdzono nawrotów guza po zastosowanym leczeniu skojarzonym. Ponadto zachowanie kończyny daje komfort psychiczny choremu, dla którego utrata kończyny jest czynnikiem stresującym, powodującym często brak wiary w dobry efekt leczenia.


  4/15

  Tytuł oryginału: Problemy rehabilitacji chorych leczonych metodą Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Problems in the rehabilitation of patients treated with the Ilizarov method.
  Autorzy: Wrzosek Zdzisława
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.469-472, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wdrożenie metody Ilizarowa do leczenia schorzeń i następstw urazów narządu ruchu otworzyło nowe możliwości kompleksowego postępowania w przypadku nierównej długości i deformacji kończyn. Końcowy efekt leczenia uzależniony jest od wielu czynników, spośród których prawidłowe i systematyczne usprawnianie jest jednym z ważniejszych. Wśród istotnych problemów towarzyszących temu procesowi wymienić można: powstanie przykurczeń, ograniczenie ruchomości w stawach sąsiadujących z wydłużanym segmentem oraz brak współpracy ze strony pacjenta. Pokonanie między innymi tych problemów w procesie leczenia usprawniającego poprawia funkcję i estetykę kończyny, a tym samym eliminuje poczucie odrębności od otoczenia.


  5/15

  Tytuł oryginału: Ocena ryzyka operacyjnego przed zabiegami naczyniowymi - punkt widzenia kardiologa.
  Tytuł angielski: Risk stratification before major vascular procedures.
  Autorzy: Braksator Wojciech, Syska-Sumińska Joanna, Mamcarz Artur, Wrzosek Karol, Kuch Marek, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.267-272, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Schorzenia naczyniowe stanowią istotny problem zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej. Dynamiczny rozwój technik diagnostycznych powoduje, że wzrasta ilość operacji naczyniowych niekardiochirurgicznych. Niekardiochirurgiczne operacje naczyniowe (n.o.n.) dotyczą głównie pacjentów po 60 r.ż. W Europie w 2025 roku ilość osób w tym wieku wzrośnie do 225 mln. Podstawową przyczyną zachorowalności i umieralności w tej grupie pacjentów są powikłania kardiologiczne. Odsetek tych powikłań sięga średnio 10 proc., a śmiertelność 30-dniowa w grupie n.o.n. jest dwukrotnie wyższa niż w ogólnej operacyjnej populacji i wynosi 5 - 6 proc., śmiertelność 5-letnia dochodzi do 45 proc. U podłoża powikłań kardiologicznych leży zjawisko niedokrwienia mięśnia serca. Częstość występowania choroby niedokrwiennej serca w tej grupie chorych szacuje się na 50 - 70 proc. Stratyfikacja ryzyka operacyjnego na przełomie ostatniego 15-lecia uległa pewnym modyfikacjom. Ostatnie standardy Amerykańskich Towarzystw Medycznych opracowane w 2002 roku zalecają wnikliwą ocenę kliniczną z określeniem wydolności czynnościowej pacjenta przed n.o.n., poszerzoną w wybranych przypadkach o specjalistyczne badania dodatkowe takie jak echokardiografia dobutaminowa czy koronarografia.

  Streszczenie angielskie: Vascular diseases have become a major problem both in Europe and North America. Rapid development of diagnostic techniques results in increased number of non-cardiosurgical vascular procedures. Non-cardiosurgical vascular procedures (NVP) are performed mainly in the elderly patients (over 60 years old). In year 2025 this population will increase up to 225 mln. Cardiac complications are the major reason of morbidity and mortality in this group of patients. The prevalence of these complications is close to 10 p.c. and 30-days mortality in NVP group is twice as high as population undergoing general surgery (5 - 6 p.c.), 5-years mortality is close to 45 p.c. These cardiac complications are mainly caused by ischemic heart disease. 50 - 70 p.c. patients in this group suffer from ischemic heart disease. Risk stratification protocols have often been modified during last 15 years. The latest standards of American medical societies recomend detailed clinical assessment before NVP in some cases with additional specialized testes: dobutamine echocardiography and coronary angiography.


  6/15

  Tytuł oryginału: Wartość terapii prądami małej częstotliwości w aspekcie zachowania się wybranych rytmów biologicznych człowieka.
  Tytuł angielski: The value of low frequency currents therapy in the aspect of the selected biological rhythms of human.
  Autorzy: Demczyszak Iwona, Wrzosek Zdzisława
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (1) s.12-17, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. w języku ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena przydatności terapii TENS w leczeniu bólu przewlekłego w schorzeniach kręgosłupa. Analizy dokonano w aspekcie zachowania się wybranych rytmów biologicznych człowieka. Wyniki badań wskazują na poprawę sprawności psycho-fizycznej badanych i polepszenie ich funkcjonowania.


  7/15

  Tytuł oryginału: Determinanty usprawniania w aspekcie powikłań u pacjentów leczonych z powodu złamań bliższej części kości udowej
  Autorzy: Wrzosek Zdzisława, Dragan Szymon, Konieczny Grzegorz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.159-162, bibliogr. 3 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/15

  Tytuł oryginału: Funkcjonowanie pacjentów po złamaniu szyjki kości udowej niepodlegających leczeniu operacyjnemu
  Autorzy: Konieczny Grzegorz, Wrzosek Zdzisława, Dragan Szymon
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.293-295, il., tab., bibliogr. 2 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/15

  Tytuł oryginału: Przydatność metody Mc Kenzie w postępowaniu w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  Autorzy: Mazepa Maria, Wrzosek Zdzisława
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.370-371, bibliogr. 3 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/15

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w leczeniu operacyjnym złamań w obrębie panewki stawu biodrowego
  Autorzy: Michajłow Jerzy, Koprowski Piotr, Dragan Szymon, Wrzosek Zdzisława
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.43-46, il., tab., bibliogr. 12 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/15

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzne zmiany w sercach sportowców w 24-miesięcznej obserwacji - kompensacja czy patologia?
  Tytuł angielski: Changes in the athlete's heart in echokardiography in 2-year-follow-up-compensation or pathology?
  Autorzy: Braksator Wojciech, Wrzosek Karol, Mamcarz Artur, Sadkowska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.417-422, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W czasie intensywnego treningu dochodzi do zmian adaptacyjnych w sercu (serce sportowca). Czy ciągły intensywny wysiłek może wieść do patologii serca? Celem pracy była echokardiograficzna ocena serca w 24-miesięcznej obserwacji w grupie kolarzy zawodowych. Materiał i metody. U 26 sportowców o średnim czasie treningu 15,6 lat wykonywano badania echokardiograficzne. Dokonano oceny podstawowych parametrów wielkościowych serca. Stwierdzono zwiększenie masy lewej komory oraz masy lewej komory w przeliczeniu na powierzchnię ciała. Wnioski. Przerost miał charakter ekscentryczny uznawany za typowy dla serca sportowca. Konieczna jest dalsza obserwacja celem oceny dalszych zjawisk adaptacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Highly trained athletes show adaptative cardiac chganges (athlete's heart). Does the training can leads to heart's pathology? The aim of the study was to evaluate changes in hearst of competetive elite sportsments with use of echocardiography. Material and methods. 26 cyclist with 15,6 years duration of training were enrolled to the study. Echocardiography was made twice and echokardiographic parameters were assessed. We observed increasing of left ventricular mass and left ventricular mass/body surface area. Conclusions. The hypertrphy was excentric and was typical for athlete's physiology. Long term follow-up is necessary for assessment of significance of the progression.


  12/15

  Tytuł oryginału: Wartość spoczynkowego badania EKG w ocenie przerostu lewej komory u sportowców wyczynowych.
  Tytuł angielski: The value of electrocardiogram at rest in evaluation of left ventricular hypertrophy in athletes.
  Autorzy: Sadkowska Katarzyna, Mamcarz Artur, Braksator Wojciech, Wrzosek Karol, Domagała Agnieszka, Szczypaczewska Maria, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.423-428, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Intensywny trening fizyczny prowadzi do zmian w budowie serca, między innymi do przerostu i powiększenia jam serca. Celem pracy była ocena zmian elektrokardiograficznych (EKG) i korelacji między zapisem EKG a obrazem echokardiograficznym (ECHO). Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 26 sportowców wyczynowych - kolarzy, w wieku od 22 do 36 lat. U wszystkich badanych wykonano spoczynkowe badanie EKG i oznaczono następujące parametry elektrokardiograficzne: częstość rytmu serca (HR), wskaźnik Sokołowa, obecność zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz fali U. Wyniki. Częstość rytmu serca (HR) wynosiła od 36 do 83 uderzeń/minutę, średnio 51/min; HR 60/min. stwierdzono w spoczynkowym zapisie EKG u 20 z 26 kolarzy tj. 75,9 proc. Falę U - obserwowano u 22 kolarzy tj. 84,6 proc. Wskaźnik Sokołowa mieścił się w zakresie od 56 mV do 28 mV, średnio - 39,27 ń 7,03. Dodatni wskaźnik Sokołowa 35 mV miało 17 z 26 kolarzy czyli 65,4 proc. Obliczono czułość i swoistość wskaźnika Sokołowa w rozpoznawaniu przerostu lewej komory w stosunku do metody echokardiograficznej uznanej za referencyjną. Wnioski. 1. Wskaźnik Sokołowa u zwodowych kolarzy w średnim wieku 27,4 lat w rozpoznawaniu przerostu mięśnia lewej komory ma czułość 87,5 proc. i swoistość 44,4 proc. 2. Stwierdzenie cech przerostu (dodatni wskaźnik Sokołowa) w spoczynkowym zapisie EKG jest wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego u sportowców wyczynowych. 3. W naszej opinii echokardiografia powinn abnyć rutynowym ...

  Streszczenie angielskie: Intoduction. Intensive physical training leads to changes in heart structure, including hypertrophy and enlargement of heart cavities. The aim of the study was to evaluate electrocardiographic (ECG) changes and correlation between ECG record and echocardiographic images (ECHO) in athletes. Material and methods. Twenty-six athletes (cyclists, aged 22 to 36, mean 27,4 years) were enrolled into the study. Rest ECG was performed in all the participants. The following parameters were assessed: heart rate (HR), Sokolow index, presence of arrhythmia, conduction disorders and U wave. Echocardiography was conducted and intraventricular septum thickness during diastole (IVSd) was determined. Results. Heart rate range: 36-83 beats per minute, mean HR 51 beats/min; HR 60 beast/min was present in 20 out of 26 participants (75.9 p.c.). U wave was observed in 22 cases (84.6 p.c.) Sokolow voltage ranged from 28 to 56 mV, (mean 39.27 G7.03). Positive Sokolow index ( 35 mV) as found in 17 out of 26 cyclists (65.4 p.c.). The sensitivity and specificity of Sokolow index for diagnosis of left ventricular wall hypertrophy was determined. Conclusions. 1. Sensitivity and specificity of Sokolow index for diagnosis of left ventricular wall hypertrophy in professional cyclists was 87.5 p.c. and 44.4 p.c. respectivelly. 2. If hypertrophy features in rest ECG (positive Sokolow index) are detected in athletes, ECHO is indicated. 3. In our opinion echocardiography should be routinely performed ...


  13/15

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena aparatu zastawkowego w sercach sportowców - 24-miesięczna obserwacja.
  Tytuł angielski: Echocardiographic evaluation of valve function in athletes' hearts - 24-months of follow-up.
  Autorzy: Wrzosek Karol, Braksator Wojciech, Mamcarz Artur, Sadkowska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.437-441, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Intensywny trening fizyczny prowadzi do zmian w budowie serca (athletes geart). Celem pracy była ocena echokardiograficzna funkcji aparatu zastawkowego w sercach sportowców w czasie 24-miesięcznej obserwacji. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 26 sportowców wyczynowych (kolarzy) w wieku 22-36 lat (średnia wieku 29,3 lata). Średni czas treningu wynosił 15,6 lat (8-22 lata). U wszystkich badanych dwukrotnie wykonywano badanie echokardiograficzne - na początku i na końcu obserwacji. Obok podstawowych parametrów: wielkości jam i grubości ścian badano morfologię i szczelność aparatu zastawkowego. Wyniki. U 16 proc. wykryto wypadanie płatka zastwki mitralnej (MVP - mitral valve prolapse). Częstość występowania niedomykalności zastawki mitralnej wynosiła 34 proc., a trójdzielnej 77 proc. i zwiększyła się w czasie obserwacji do 69 proc. i 96 proc./, co w obu przypadkach było istotne statystycznie (p 0,05). Niedomykalność zastawki tętnicy płucnej była obserwowana u 23 badanych w pierwszym i 24 badanych w drugim pomiarze. U 3 osób po 24 miesiącach obserwacji zaobserwowano niedomykalność zastawki aorty. Wszyscy badani mieli poczucie zdrowia i pełną wydolność treningową. Wnioski. 1. Wraz z czasem trwania treningu wzrasta częstość występowania niedomykalności zastawek serca. 2. Wszystkie te niedomykalności wydają się związane z fizjologicznym powiększeniem serca. 3. Niedomykalności uznano za nieistotne hemodynamicznie. 4. Konieczna jest dalsza obserwacja ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Intensive physical training is associated with changes in heart structure (athlete's heart). The purpose of the study was echocardiographic evaluation of valves function in athletes during 24 months of follow-up. Materioal and methods. 26 athletes (cyclists), aged 22-36 (mean age 29,3) were enrolled into the study. The mean training period was 15,6 years (range 8-22 years). Echocardiograhic evaluation was conducted twice in the group - at the beginning and at the end of observation. The following parameters were assessed: cavitoies size, wall thickness, morphology and function of the valve apparatus. Results. Mitral valve proplase was detected in 16 p.c. of athletes. Mitral valve regurgitation and tricuspid valve regurgitation were present at the baseline in 34 p.c. and in 77 p.c. of athletes, respectively, and their prevalence increased significantly during the follow-up to 60 p.c. and 96 p.c., respectively (in both cases p 0,05). Pulmonary valve regurgitation was present in 23 athletes at the beginning of the study and in 24 athletes after 24 months. Aortic valve insufficiency was found in 3 sportsmen after 24 months of follow-up. All the participants considered themselves healthy and had full exercise capacity. Conclusion. 1. The prevalence of valve regurgitation increased with the time of training. 2. The regurgitations appear to be associated with physiological enlargement of the heart. 3. They are considered hemodynamically significant. 4. ...


  14/15

  Tytuł oryginału: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. T. 2: Farmakologia kliniczna
  Autorzy: Braksator Wojciech, Burbicka Ewa, Chmielewski Marek, Cudnoch-Jędrzejewska Agnieszka, Cybulska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław, Domagała Agnieszka, Gierlak Włodzimierz, Grzywanowska-Łaniewska Iwonna, Janiszewski Maciej, Kostarska-Srokosz Edyta, Król Jarosław, Kuch Jerzy, Kuch Marek, Mamcarz Artur, Pikto-Pietkiewicz Witold, Sadkowska Katarzyna, Sawicki Jacek, Syska-Sumińska Joanna, Szczepańczyk Edmund, Światowiec Andrzej, Tomaszewska-Kiecana Monika, Wrzosek Karol
  Opracowanie edytorskie: Dłużniewski Mirosław (red.), Mamcarz Artur (red.), Krzyżak Patryk (red.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Kardiologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, AM 2002, [4], 253 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,431

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/15

  Tytuł oryginału: Badania bibliometryczne w Bibliotece Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
  Autorzy: Wrzosek Iwona, Jaskólska Katarzyna
  Źródło: Biul. Gł. Bibl. Lek. 2002: 48 (366) s.83-90, il.
  Sygnatura GBL: 311,006

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

  stosując format: