Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WRZESIEŃ-KUŚ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: The search for optimal treatment in relapsed and refractory acute myeloid leukemia.
Autorzy: Robak Tadeusz, Wrzesień-Kuś Agata
Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.281-291, tab., bibliogr. 116 poz.
Sygnatura GBL: 312,939

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Despite the significant progress in the treatment of AML during the last 5-10 years, 20-40 p.c. of patients still do not achieve remission with standard induction therapy. In addition, 50-70 p.c. of patients in CR are likely to relapse. A major limitation of successful AML therapy is intrinsic or acquired drug resistance. Several pharmacological inhibitors of mechanisms inducing chemoresistance in leukemic cells have been investigated. New cytotoxic drugs, agents with novel mechanisms of action, and new treatment strategies are currently being investigated. The management of refractory or relapsed AML patients is reviewed in this study.


  2/4

  Tytuł oryginału: Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w przewlekłej białaczce limfatycznej.
  Tytuł angielski: Stem-cell transplantation in chronic lymphocytic leukemia.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Wrzesień-Kuś Agata, Wierzbowska Agnieszka
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.153-167, il., tab., bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mimo istotnego postępu w leczeniu przewlekłej białaczki limfatycznej (PBL) choroba pozostaje nieuleczalna po zastosowaniu konwencjonalnej chemioterii. Z tego względu w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie przeszczepianiem komórek krwiotwórczych w leczeniu tej postaci białaczki. Rola przeszczepów komórek macierzystych szpiku w PBL nie została jednak dotychczas określona, a jej stosowanie wciąż jest uznane za ekperymentalne. W ostatnim czasie opublikowano wyniki badń klinicznych II fazy, w których oceniano skuteczność i toksyczność zarówno przeszczepów autologicznych jak i allogenicznych, w tym również przeszczepów z niepełną mieloablacją. Przeszczepy autologiczne wykonano głównie u pacjentów poniżej 60 roku życia, a śmiertelność związana z zabiegiem nie przekraczała 10 proc. Wykazano ponadto, że przeszczepy autologiczne umożliwiają uzyskanie u części chorych remisji molekularnej, a u wielu chorych możliwe jest długotrwałe przeżycie. Jednakże randomizowane badania są niezbędne aby ustalić przewagę autologicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych nad konwencjonalną chemioterapią, zwłaszcza w kontekście czasu przeżycia. Allogeniczne przeszczepy komórek hematopoetycznych umożliwiają uzyskanie fazy plateau u części młodszych chorych, co wskazuje na możliwość ich wyleczenia. Jednak duża toksyczność takiego leczenia i znaczna, związana z przeszczepem, śmiertelność (25-50 p.c.) jest trudna do zaakceptowania. W tym kontekście interesującą opcję terapeutyczną stanowią ...

  Streszczenie angielskie: Despite some progress in therapy, chronic lymphocytic leukemia (CLL) remains incyrable with standard chemotherapy. In the recent years autologous and allogenic steam cell transplantations are increasingly used in the management of patients with this disease. However, the role of transplants in CLL has not been established in clinical trials and still should be considered as experimental. Several phase II studies have demonstrated the feasibility of performing both allogenic and autologous stem-cell transplantations in this disease which have been used mainly in selected patients under the age of 60. Treatment related mortality (TMR) in most series was less than 10 p.c. and molecular remission after such treatment is common. Moreover, in some patients clinical remissions are long-lasting. Moreover, is some patients clinical remission are long-lasting. However, randomized trials are needed to establish the advantage of autologous stem cell tramsnplantation over conventional chemotherapy in the scope of survival time. Allogenic transplantation has produced prolonged remission in younger patients with CLL but has had a considerable treatment related mortality (25-50 p.c.). In this contex an interesting option for patients with CLL is created by non-myeloablative allogenic steam cell transplantation. TMR with this procedure (less than 20 p.c. after 1 year) is significantly lower than after conventional allogenic stem cell transplantation. Hovewer, long-term results are ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Daunorubicin, cytarabine and 2-CdA (DAC-7) for remission induction in "de novo" adult acute myeloid leukaemia patients. Evaluation of safety, tolerance and antileukemic activity.
  Tytuł polski: Daunorubicyna, cytarabina i 2-CdA (DAC-7) w leczeniu indukującym remisję u chorych na ostrą białaczkę szpikową "de novo". Ocena bezpieczeństwa, tolerancji i aktywności przeciwbiałaczkowej.
  Autorzy: Hołowiecki Jerzy, Robak Tadeusz, Kyrcz-Krzemień Sławomira, Grosicki Sebastian, Wrzesień-Kuś Agata, Hellmann Andrzej, Skotnicki Aleksander, Jędrzejczak Wiesław, Konopka Lech, Zdziarska Barbara
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.239-247, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: 2-Chlorodenoksyadenozyna (2-CdA, cladeybina, Biodribin) jest analogiem nukleozydów purynowych aktywnym w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego. Na początku lat dziewięćdziesiątych wykazano synergiczną interakcję inhibitorów reduktazy rybonukleotydowej (fludarabiny i 2-CdA) i cytarabiny (Ara-C), w wyniku której wzrasta stężenie Ara-CTP w mieloblastach. Na podstawie tych obserwacji Polska Grupa Ostrych Białaczek (PALG) rozpoczęła pilotowe badania, których celem była ocena skojarzonego leczenia cytarabiną daunorubicyną i kladrybiną (DAC-7) jako pierwszej linii chemioterapii indukującej remisję u chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML). Do badań zakwalifikowano 50 chorych na AML w wieku 18-59 lat (mediana 45 lat), 28 kobiet i 22 mężczyzn, u których chorobę rozpoznano w latach 1999-2000. U 36 chorych (72 proc.) uzyskano całkowitą remisję (CR). U wszystkich wystąpiła granulocytopenia i małopłytkowość IV stopnia wg klasyfikacji WHO. U 38 chorych w okresie neutropernii wystąpiła infekcja III lub IV stopnia. Objawy niepożądane ze strony wątroby, nerek lub serca obserwowano rzadko. Dziewięciu chorych (18 proc.) zmarło w okresie polekowej neuropenii. U 5 chorych opornych na leczenie DAC-7 zastosowano alternatywną chemioterapię II linii. Uzyskane wyniki uzasadniły rozpoczęcie wieloośrodkowych, randomizowanych badań porównujących DAC-7 ze standardową chemioterapią danorubicyną i cytarabiną (3x7).

  Streszczenie angielskie: 2-chloro-2-deoxyadenosine (2-CdA, cladribine. Biodribin) is a purine analogue effective in lymhoid and haematopoietic malignancies. In 1992-93 synergistic interaction of ribonucleotide reductase inhibitors (fladarabine, 2-CdA) and cytarabine (Ara-C) increasing Ara-CTP concentration in myeloblasts was proved. Based on these findings the Polish Acute Leukaemia Group (PALG) started a pilot study on administration of cytarabine, daunorubicin and cladrybine (DAC-7) as the first-line induction treatment of adult acute myeloid leukaemia (AML) patients. Fifty adult AML patients, aged 18-59 (median 45), 28 women, 22 men diagnosed in 1999-2000 were included into the study. Thirt six patients (72 p.c.) achieved complete remission (CR). All of them developed thrombocytophenia and agranulocytosis (WHO grade IV). The latter was associated with grade III or IV infection rate of 38 p.c. Liver, kidney or cardiac side-effects were rarely observed. No patients (18 p.c. died in the course of postherapeutic pancytopenia. In 5 patients with refractory disease alternative second-line treatment was administered. Those results encouraged us to design an original, randomized, multicenter trial comparing DAC-7 with the standard daunorubicin + cytarabine (3+7) induction programme. This project is currently under way.


  4/4

  Tytuł oryginału: Angiogeneza i jej znaczenie w biologii ostrej białaczki szpikowej.
  Tytuł angielski: Angiogenesis and its role in the biology of acute myelogenous leukemia.
  Autorzy: Wierzbowska Agnieszka, Wrzesień-Kuś Agata, Robak Tadeusz
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.5-17, il., tab., bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach potwierdzono istotne znaczenie angiogenezy w patofizjologii ostrej białaczki szpikowej (OBS). Angiogenezą określa się zjawisko tworzenia nowych naczyń krwionośnych z uprzednio już istniejącej sieci naczyniowej. Jest to złożony, wieloetapowy proces obejmujący liczne, auto- i parakrynne mechanizmy regulacyjne zachodzące pomiędzy prawidłowymi komórkami hematopoetycznymi, komórkami białaczkowymi oraz komórkami podścieliska szpiku kostnego. W trepanobioptatach szpiku chorych na OBS stwierdza się znamiennie większą gęstość drobnych naczyń krwionośnych (MVD - microvessel density) w porównaniu z grupą kontrolną osób zdrowych. Głównym czynnikiem stymulującym angiogenezę w ostrej białaczce szpikowej jest śródbłonkowo-naczyniowy czynnik wzrostu (vascular endothelial growth factor - VEGF). Stężenie tej cytokiny w surowicy chorych na OBS jest istotnie wyższe niż u osób zdrowych. Głównym źródłem VEGF w OBS są komórki białaczkowe. VEGF aktywuje komórki śródbłonka szpiku kostnego i pobudza je do proliferacji oraz syntezy hemopoetycznych czynników wzrostu m.in. czynnika stymulującego wzrost kolonii granulocytarno-makrofagowych (GM-CSF - granulocyte-macrophage colony stimulating factor), czynnika stymulującego wzrost kolonii granulocytarnych (G-CSF - granulocyte colony stimulating factor), czynnika wzrostowego komórek pnia (SCF - stem cell factor) a także interleukiny-6 (IL-6), które w konsekwencji indukują proliferację komórek białaczkowych. Przypuszczalnie także ...

  Streszczenie angielskie: Angiogenesis is increasingly recognized as an important factor in the pathogenesis of acute myelogenous leukemia (AML). Angiogenesis is the formation of new blood vessels from an existing vasculature. It is a complicated multistep process, based on several autocrine and paracrine loops between stromal and parenchymal as well as leukemic blasts in the bone marrow. The bone marrow from patients with AML has a markedly greater microvessel density than marrow from normal subjects. Vascular endothelial growth factor (VEGF) is critical to stimulation of angiogenesis in AML patients. The serum levels of VEGF in AML patients are significantly higher than in healthy controls. The main source of VEGF in AML are leukemic blasts. Endothelial cells activated by the VEGF produce various growth factors (granulocyte-macrophage colony stimulating factor - GM-CSF; granulocyte colony stimulating factor - G-CSF; stem cell factor - SCF and interleukin-6) that in turn have stimulatory effects on the blast population. Presumably the other angiogenic factors such as basic fibroblast growth factor (bFGF) and hepatocyte growth factor (HGF) also play an important role in the biology of AML. The precise determination of the main growth factors and their regulatory mechanisms in AML may be a background for introduction of new and more effectiv methods of treatment. Accumulating evidence and results of the first clinical trials support the nessesity for future invastigation regarding possibility ...

  stosując format: