Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WRONKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: System Bethesda : wykład wprowadzający
Opracowanie edytorskie: Olszewski Włodzimierz (aut.), Wronkowski Zbigniew (aut.), Walczak Leszek (aut.).
Źródło: - [Warszawa, Blackhorse 2002], 60 min. - Kaseta video VHS
Sygnatura GBL: 810,206

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • dokument audiowizualny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/10

  Tytuł oryginału: Rola lekarza pierwszego kontaktu w poradnictwie genetycznym.
  Tytuł angielski: The role of family doctor in genetic counselling.
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Chmielarczyk Witold, Załucki Wojciech
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (2) s.63-71, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W codziennej praktyce lekarza pierwszego kontaktu z pacjentem nie jest możliwe spełnienie bardzo restrykcyjnych kryteriów rodowodowo-klinicznych rozpoznawania rodzin z wysokim ryzykiem dziedzicznych raków piersi i jajnika. Należy więc ustalić jedynie tzw. "kryteria włączające" pacjentów do dalszej oceny w poradni genetycznej. Sa to uzyskane w wywiadzie informacje o występowaniu raków "jednoimiennych" (np. raka piersi) u krewnych I i II stopnia lub raków o możliwie wspólnej "etiologii genetycznej" (np. raków piersi, jajnika i jelita grubego). Innymi kryteriami włączajacymi są: występowanie zachorowań u krewnych przed 50 r. życia (bardzo ważna informacja, czy rak piersi lub jelita grubego wystąpił u krewnych przed 35 r.ż.), obustronne występowanie nowotworów (np raka piersi), wystapienie rzadkiej postaci histopatologicznej raka piersi (rak rdzeniasty lub atypowy rdzeniasty) oraz wystapienie u krewnych raka pierwsi u mężczyzn, bądź częste występowanie raków gruczołowych w różnych narządach. Badanie kliniczne powinno być przeprowadzone bardzo dokladnie, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych zespołów, takich jaknp. polipowatość rodzinn ajelita grubego. Niezmiernie ważne jest zalecanie osobom z podejrzeniem lub rozpoznaniem zespołu dziedzicznej predysp[ozycji nowotworów (ZDPN) badań profilaktyczno-wykrywczych. Ogólną zasadą jest, że szczególne działania wykrywcze powinny być zastosowane co najmniej 5 lat wcześniej niż wynosi wiek najmłodszej osoby, która ...

  Streszczenie angielskie: It's not possible for family doctor in his daily practice to meet very restrictive gynealogical and clinical criterias recognizing families with high risk of hereditary breast and ovary cancers. Therefore, there is need to determine only "infusion criterias" directing patients to further diagnosis in genetic outpatient clinic. There is information about the same cancers (e.g. breast cancers) ocurred among relatives Ist and 2nd degree or about cancers having the same "genetical etiology" (e.g. breast, ovarian and colon cancers) taken from patient history. Another criterias are: occurrence of diseases among relatives before age 50 (very important if cancer appeared before age 35), bilateral occurrence of cancer (e.g. breast cancer), apperance of very rare histological type of cancer (e.g. medullar carcinoma or atypical medullar) and occurrence among relatives male breast cancer, or often occurrence of adenocarcinomas in different locations. Clinical examination should be very detailed, especially taking into consideration characteristic syndromes as for instance familial intestinal polyposis. There is extremelly important to recommed patients with suspicion or diagnaosis of hereditary predisposition to neoplasms syndrom (HPNS) all kinds of prophylactic and diagnostic exams. There is the rule that especially detecting tests should be performed at least 5 years earlier than the age of youngest sick of cancer person in family with hereditary risk. People who meet ...


  3/10

  Tytuł oryginału: Narodowy Program Skryningu Raka Piersi i Szyjki Macicy w Polsce.
  Opracowanie edytorskie: Wronkowski Zbigniew (Oprac.).
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (2) s.88-89, tab.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  4/10

  Tytuł oryginału: Wyniki ankiety: "Wiedza lekarzy dotycząca zwalczania nowotworów złośliwych".
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Biliński Przemysław, Komorowska Katarzyna
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (3) s.132-137, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/10

  Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe żeńskiego narządu płciowego w Polsce
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Zwierko Maria
  Źródło: W: Miejsce Polski w Europie w rozwiązywaniu problemów profilaktyki, wykrywania wczesnych form i leczenia raka ginekologicznego. T. 11 - Warszawa, 2002 s.9-20, il., tab. - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa Warszawa 28.05. 2002
  Sygnatura GBL: 735,738

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  6/10

  Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe u osób po przeszczepach narządów.
  Tytuł angielski: Malignant neoplasms among people with transplanted organs.
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Zwierko Maria, Kamiński Michał
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (4) s.160-163, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Liczba przeszczepów tylko w roku 2001 wyniosła w Polsce 1164. Grupa osób żyjących z przeszczepionymi narządami liczy już wiele tysięcy (brak tu dokładnych danych). Dane z piśmiennictwa wskazują na wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe u tych osób. Dla niektórych nowotworów ryzyko to zwiększa się nawet kilkaset razy.


  7/10

  Tytuł oryginału: Czerniak: zagrożenie, zapobieganie i leczenie.
  Tytuł angielski: Malignant melanoma - risk, prevention and treatment.
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Załucki Wojciech, Zwierko Maria
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (5) s.196-203, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Polsce rejestruje się rocznie ponad 1500 zachorowań na czerniaka i ponad 800 zgonów z jego powodu. Współczynniki zachorowalności i umieralności w odniesieniu do tego nowotworu dla obu płci wykazują od wielu lat stałą tendencję rosnącą. Zagrożenie zachorowaniem dotyczy głównie osób w wieku powyżej 15 lat. Wyniki leczenia czerniaka w Polsce są gorsze niż w krajach Unii Europejskiej. Najlepsze wyniki w zwalczaniu czerniaka daje zapobieganie (ograniczenie nasłonecznienia i usuwanie podejrzanych znamion) oraz wczesne wykrywanie, dzięki uwzględnianiu objawów tzw. "niepokoju onkologicznego" i systemu ABCD. Ważnym działaniem jest prawidłowe rozpoznanie tego nowotworu, a zwłaszcza właściwe jego leczenie (zachowanie odpowiednich marginesów tkanek zdrowych, ocena węzłów chłonnych). Stosowanie wszystkich elementów systemu zwalczania czerniaka powinno wyraźnie obniżyć poziom umieralności z powodu tego nowotworu w Polsce.

  Streszczenie angielskie: In Poland there are 1500 cases of melanoma and over 800 deaths caused by melanoma registered over year. Incidence and death ratios for melanoma considering both sexes have a constant increasing tendency. A highest risk applies to people older than 15 years. Treatment's results in Poland and worse than in EU countries. The best results are obtaining by prevention (elimination of sun exposure, surgical excision of suspicious moles) and by early detection thanks to taking under consideration "oncological anxiety" and ABCD system. Diagnosis of melanoma is a very important step, also its proper treatment (surgical excision in proper margins of healthy tissues, lymph nodes verification). Using all of these elements of melanoma prevention should significantly decrease a death ratio of melanoma in Poland.


  8/10

  Tytuł oryginału: Czy w Polsce można ograniczyć umiearlność na nowotwory złośliwe piersi poprzez zorganizowany screening?
  Tytuł angielski: Can mortality from breast cancer in Poland be decreased by organised screening?
  Autorzy: Tyczyński Jerzy E.
  Opracowanie edytorskie: Jassem Jacek (koment.), Pieńkowski Tadeusz (koment.), Wronkowski Zbigniew (koment.).
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.523-531, tab., bibliogr. 10 poz. + bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/10

  Tytuł oryginału: Profesor Tadeusz Koszarowski- twórca polskiej myśli onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem epidemiologii i organizacji walki z rakiem.
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.564-568, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Koszarowski
 • Tadeusz 1915-2002

  Temat korporatywny:
 • Instytut Onkologii w Warszawie


  10/10

  Tytuł oryginału: Zasady i wynki "Programu modelowego skryningu raka piersi i raka szyjki macicy w Polsce, 1999-2000".
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Zwierko Maria
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 2 s.1-157, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: