Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WRONECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wartości etyki medycznej a medycyna melancholiczna, czyli o konsekwencjach absolutyzacji wartości.
Tytuł angielski: The values of medical ethics and melancholic medicine (the consequence of value absolutization).
Autorzy: Barański Jarosław, Wronecki Krzysztof
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.33-38, il., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Medycyna współczesna, dzięki wielu rewolucjom, które przeszła w ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego wieku, przewartościowała etyczne podstawy naszej kultury. Nauki medyczne i technologia medyczna oraz ich zastosowania diagnostyczne i terapeutycze postawiły pytania o nową rolę zawodową lekarza i status jego posłannictwa. Zrozumiała staje się więc społeczna i polityczna presja, aby wypracować takie priorytety etyczne medycyny, których konkretne realizacje sprostałyby oczekiwaniom i potrzebom społecznym. Można wyodrębnić cztery priorytety etyczne mdycyny, wyrażające wartości, które są obowiązkiem moralnym lekarza (zdrowie i życie człowieka, dobro chorego, umieranie bez cierpienia i bólu): zapobieganie chorobom i urazom oraz promocja i utrzymanie zdrowia, usuwanie bólu i cierpienia, leczenie i troska o chorych, unikanie przedwczesnej śmierci i dążenie do godnej śmierci. Ich konkretną postacią, etycznie regulującą postępowanie lekarza, są, zgodnie z pryncypializmem etycznym, cztery zasady etyczne: szacunek dla autonomii, nieszkodzenie, dobroczynność, sprawiedliwość. Technologiczno-instytucjonalne wymagania organizujące pracę lekarza oraz coraz silniejsze powiązanie działań lekarskich z mechanizmami wymiany towarowej mogą doprowadzić do absolutyzacji poszczególnych wartości autotelicznych zawodu lekarskiego. Następstwem tej absolutyzacji jest zarzucenie innych wartości oraz naruszenie etycznej integralności lekarza. Działanie lekarskie stają się etycznie dwuznaczne, np. ...

  Streszczenie angielskie: Contemporary medicin, thanks to the many revolutions which it went trough in the past decades, re-evaluated the ethical basis of our culture. Medical science and medical technology as well as their therapeutic and diagnostic applications have posed questions about the new professional role of the doctor and the status of his mission. Thus the social and political pressure to develop such ethical priorities of medicine, the specific realization of which would meet social needs and expectations, becomes more understandable. Four ethical priorities of medicine can be distinguished, which express values constituting the moral duty of the doctor (health and human life, patietn's wellbeing, dying without suffering and pain); prevention of diseases and injury as well as promotion and maintenance of patient's well-being; eradication of pain and suffering; treatment and concern for patients; avoiding premature death and dying with dignity. These priorities form a shape which regulated doctor's behavior in accordance with ethical principialism in four ethical rules: respect for autonomy, harmlessness, charity, justice. The institutional and technological requirements that organize the doctor's work as well as stronger potent connection of doctor's actions with the mechanisms of barter exchange can lead to absolutization of individual and autothelic values of the medical profession. The consequence of this absolutization is the abandonment of other values and the violation of a ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Wpływ hipoterapii na przepływ naczyniowy w tętnicach kończyn dolnych u dzieci z porażeniem mózgowym.
  Tytuł angielski: The influence of hippotherapy on the vascular flow in arteries of lower extremities in cerebral palsy children.
  Autorzy: Małachowska-Sobieska Monika, Wronecki Krzysztof
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (1) s.31-35, il., bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w języku ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Grupę badawczą stanowiło 20 pacjentów ze spastycznym mózgowym porażeniem dziecięcym oraz 10 osobowa grupa dzieci zdrowych. Dzieci chore badane były dwukrotnie, bezpośrednio przed rozpoczęciem hipoterapii oraz po roku stosowania hipoterapii. dzieci zdrowe badane były jednokrotnie. Badano wielkość przepływu krwi w tętnicy udowej i podkolanowej próbą przekrwienia reaktywnego.

  stosując format: