Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WROŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Dlaczego podejmują kształcenie podyplomowe.
Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna, Binkowska-Bury Monika, Wrońska Irena
Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (12) s.21-23
Sygnatura GBL: 311,742

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  2/16

  Tytuł oryginału: Etyka w pracy pielęgniarskiej : podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów licencjackich
  Opracowanie edytorskie: Wrońska Irena (red.), Mariański Janusz (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, 256 s. : il., 24 cm.
  Seria: Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich 4
  Sygnatura GBL: 735,806

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  3/16

  Tytuł oryginału: F2-isoprostanes biomarkers of lipid peroxidation: their utility in evaluation of oxidative stress induced by toxic agents.
  Autorzy: Piłacik Bożena, Wrońska-Nofer Teresa, Wąsowicz Wojciech
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (1) s.19-27, il., bibliogr. 74 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Isoprostanes are prostaglandin-like compounds that are produced by free radical mediated peroxidation of polyunsaturated fatty acids. There is a direct evidence showing that F2-isoprostanes can be utilized as a marker of lipid peroxidation due to the mechanism of their foramtion (nonenzymatic exidation of arachidonic acid), chemical stability, sensitive and non-invasive methods of their estiamtion. An altered generation of F2-isoprostanes has been found in a variety of pathological syndromes associated with oxidative stress. Their quantification allows to elucidate the role of free radicals in oxidative injury. This paper reviews briefly the recent data on isoprostanes: biochemical mechanisms of their formation, methods of their measurement, and the possibilities of their utilization as a quantitative/qualitative marker of oxidative stress in vivo.


  4/16

  Tytuł oryginału: Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeń grzybiczych w oddziałach onkologicznych : praca doktorska
  Autorzy: Chadzopulu Antygona, Wrońska Irena (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Pedagogiki w Lublinie
  Źródło: 2002, 91 k., [20] k. tabl. : il., tab., bibliogr. k. 71-78, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/16

  Tytuł oryginału: Jakość kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w okresie transformacji : [praca doktorska]
  Autorzy: Blak-Kaleta Anna, Wrońska Irena (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Pedagogiki w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], 222 k., 12 s. : il., tab., bibliogr. 151 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska


  6/16

  Tytuł oryginału: Wsparcie pacjenta i rodziny w chorobie, cierpieniu i śmierci.
  Tytuł angielski: Support of the patients and the family during the course of disease, suffering and the dying.
  Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Stanisławek Andrzej, Lechicka Jowita, Wrońska Irena
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (3) s.65-69, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zapotrzebowania na wsparcie, jego rodzaj oraz żródła, podczas trwania źle rokującej choroby nowotworowej oraz podczas śmierci i w czasie żałoby. W 2001 roku badaniami objęto 30 rodzin, których bliscy zmarli z powodu choroby nowotworowej w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie w latach 1996-1997. Z każdą z badanych rodzin przeprowadzono wywiad w oparciu o wcześniej specjalnie w tym celu skonstruowany kwestionariusz wywiadu. Pytania zadane rodzinom odnosiły się do wsparcia otrzymanego w szpitalu podczas hospitalizacji członka rodziny, jak również do otrzymanego wsparcia w czasie śmierci i podczas trwania żałoby. Rodziny chorych oczekują szeroko pojętego wsparcia od personelu medycznego sprawującego bezpośrednią opiekę nad chorym, w daleko zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Wyniki badań świadczą, że wsparcie instrumentalne i edukacyjne realizowane jest głównie przez pielęgniarki. Wśród bliskich istnieje duże zapotrzebowanie na rozmowy dotyczące cierpienia, umierania i śmierci. Największe zapotrzebowanie wśród badanych rodzin dotyczy wsparcia informacyjnego, a jego głównym źródłem są lekarze, jednakże respondenci oczekują bardziej jasnych i rzeczowych informacji o stanie, w jakim znajduje się chory. W chwili śmierci i w trakcie żałoby najsilniejszym źródłem wsparcia jest rodzina. Wyniki przeprowadzonych badań nogą posłużyć do określenia obszarów niedoboru wsparcia i do lepszego planowania opieki onkologicznej nad chorym i jego rodziną.


  7/16

  Tytuł oryginału: Trzymiesięczne leczenie formoterolem w astmie łagodnej.
  Tytuł angielski: Three months treatment with formoterol in mild asthma.
  Autorzy: Bareła Anna Dagmara, Wrońska Jolanta, Safianowska A., Chazan Ryszarda
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (4) s.223-227, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Formoterol jest długo działającym beta-agonistą, stosowanym w leczeniu przewlekłej astmy. Cel pracy. Ocena wpływu na czynności płuc foormoterolu, podawanego przez 3 miesiące w dawce 12 ćg 2 x dziennie oraz ocena tolerancji i skutków ubocznych leku. Materiał i metody. Obserwowano 18 chorych z astmą łagodną, 11 kobiet i 7 mężczyzn, średnia wieku 27,5 lat. Przed podaniem leku wykonano : spirometrię (FEV1, FCV, FEV1/FVC), EKG spoczynkowe oraz badania laboratoryjne - morfologii krwi, poziomu potasu w osoczu, glikemii i aktywności aminotransferaz. Po trzech miesiącach leczenia formoterolem powtórzono spirometrię. Wykonano EKG oraz badanie stężenia potasu i glukozy w osoczu [przed zażyciem formoterolu, a następnie w godzinę po przyjęciu leku. Wyniki. Stwierdzono, że w badaniach spirometrycznych u wszystkich chorych nastąpił istotny wzrost FVC (p = 0,003). Zmiany FEV1 i FEV1/FVC nie osiągnęły znamienności statystycznej. Nie zanotowano istotnych zmian w EKG ani po trzymiesięcznej obserwacji, ani też w badaniu wykonanym po przyjęciu leku. Poziom potasu i glikemia nie uległy większej zmianie po upływie 3 miesięcy leczenia. Natomiast w ciągu godziny po zażyciu formoterolu obserwowano istotny spadek poziomu potasu (p = 0,0001), a także wzrost glikemii (p = 0,01). U wszystkich chorych stwierdzono zmniejszenie częstości stosowania krótko działających beta2-mimetyków, trzy osoby zgłosiły drżenie rąk po zażyciu preparatu. Wnioski. Formoterol można uznać za lek bobrze ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Formoterol is a long-actingá2-agonist, used in asthma management. Aim of study. The aim of this study was to assess a three month period of treatment with formoterol, its influence on lung function, tolerability and side effects. Material and methods. Eighteen patients with mild asthma, 11 women and 7 men age 27.5, were recruited. Formoterol was given in a dose of 12 ćg twice a day, in inhalation capsules. The patients underwent baseline studies as follows: spirometric parameters (FEV1, FVC, FVC1/FVC), 12-lead ECG, blood tests including aminotranspherase, plasma potassium and glucose level and blood cell count were done. After three months of treatment spirometry was repeated. Evaluation of the ECG, plasma potassium and gklucose level was carried out before taking formoterol and 1 hour afterwards. Results. FVC after 3 month treatment increased significantly in all subjects (p = 0.003). FEV1 and FEV1/FVC changes did not reach sgnificant level. There were no significant changes in the ECG after 3 month observation, neither any changes in the ECG performed 1 hour after administering the drug. Plasma potassium and glucose level did not change significantly after 3 months. However, the fall of potassium 1 hour after taking formoterol was significant (p = 0.001), so was the increase of the glucose level (p = 0.01). All subjects reported decreased use of rescue medication, there had tremor after taking the drug. Conclusion. Formoterol proved to be ...


  8/16

  Tytuł oryginału: Badania powietrza w oddziałach onkologicznych w Białymstoku i Lublinie.
  Tytuł angielski: Indoor air studies of fungi contamination at the oncological departments in Białystok and Lublin.
  Autorzy: Łukaszuk Cecylia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Wrońska Irena, Krawczuk-Rybak Maryna, Laskowska Anna
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.147-152, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Wstęp: Problem czystości i zanieczyszczeń powietrza znany jest już od początków wczesnych kultur i cywilizacji. W chiwili obecnej nie ma już dyscypliny naukowej, która by nie interesowała się badanimi mikroflory powietrza. Cel pracy: Ocena zmienności patogenów grzybiczych w powietrzu i na ścianach różnych pomieszczeń w oddziałach onkologicznych w Białymstoku i Lublinie. Materiał i metody: Badania przerowadzono w dwóch oddziałach onkologicznych w Białymstoku i Lublinie. Materiał do badań mikologicznych stanowiły: powietrze pobierane przy wejściu do budynku szpitalnego i wybranych pomieszczeniach oraz wymazy ze ścian w tych pomieszczeniach. Do monitorowania zanieczyszczenia powietrza grzybami użyto aparatu SAS SUPER 100 (pbi international). Biologiczne monitorowanie skażenia powierzchni ścian prowadzono przy zastosowaniu aplikatora Count-Tact z użyciem płytek Count-Tact (bioMerieux). Klasyfikacji wyizolowanych grzybów dokonywano zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wyniki: Powietrze i ściany oddziału onkologicznego w Lublinie wykazywały większe nasilenie kolonii grzybów w porównaniu z oddziałem w Białymstoku. Powietrze oddziału onkologicznego w Lublinie charakteryzowało się większą różnorodnością flory mikologicznej. Stwierdzono prawie dwukrotnie większą liczbę kolonii grzybów w powiertrzu na zewnatrz budynku szpitalnego w Lublinie w porównaniu z Białymstokiem. Wnioski: 1. Wykazano istotne różnice w występowaniu flory grzybiczej (pod względem ilości i rodzaju grzyba) w zależności od miejsca izolacji oraz lokalizacji oddziału. 2. Ilość kolonii grzybów w powietrzu sal chorych znacznie przekracza normy zalecane w literaturze.


  9/16

  Tytuł oryginału: Akredytacja gwarancją jakości kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych.
  Autorzy: Wrońska Irena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.54-56, bibliogr. 3 poz. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard


  10/16

  Tytuł oryginału: Wartości etyczne w zawodzie pielęgniarki i położnej.
  Autorzy: Binkowska-Bury Monika, Wrońska Irena, Iwanowicz-Palus Grażyna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (9) s.6-7, 23
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  11/16

  Tytuł oryginału: Decyzje pielęgniarek.
  Autorzy: Wrońska Irena
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (1) s.4-6, tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  12/16

  Tytuł oryginału: Poczucie koherencji u studentów pielęgniarstwa.
  Autorzy: Wrońska Irena, Banaszkiewicz Mariola
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.11-16, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/16

  Tytuł oryginału: Curricular requirements for midwives in England.
  Tytuł polski: Wymagania programowe dla położnych w Anglii.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Wrońska Irena, Lewicka Magdalena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.35-38, bibliogr. 6 poz., streszcz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych Lublin 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny


  14/16

  Tytuł oryginału: Kompetencje zawodowe położnych w Polsce a założenia europejskiej strategii WHO kształcenia pielęgniarek i położnych.
  Tytuł angielski: Professional competences of midwives in Poland and assumptions of the A WHO European strategy for nursing and midwifery education.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Wrońska Irena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.47-52, bibliogr. 6 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych Lublin 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  15/16

  Tytuł oryginału: Zdrowotne aspekty ekologii w świadomości młodzieży.
  Tytuł angielski: Health aspects of ecology in the awareness of young people.
  Autorzy: Nakonieczna Beata, Wrońska Irena, Zięba Stanisław
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.460-465, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Postanowiono sprawdzić, czy młodzież dostrzega zdrowotne aspekty ekologii. W 2000 roku przeprowadzono badania w 7 losowo wybranych śrdnich szkołach z Chełma, Lublina i Puław. Ankietę wypełniło 602 uczniów z najmłodszych i najstarszych klas o profilu ogólnoprzyrodniczym i technicznym. Pytania zebrano w blokach: poznawczym, emocjonalno-motywacyjnym oraz behawioralnym. Materiał badawczy opracowano statystycznie z wykorzystaniem testu chi2 Pearsona oraz testu t-Studenta dla prób niezależnych. Badania właściwe poprzedzono pilotażem, który pozwolił na ulepszenie kwestionariusza. Okazało się, że uczniowie posiadają elementarną wiedzę na temat zagrożeń ekologicznych. Analizowane zmienne - klasa, profil nauczania, miejscowość różnicują świadomość ekologiczną zarówno w zakresie wiedzy, emocji, motywacji, jak też na poziomie zachowań. Klasy młodsze miały istotnie statystycznie wyższe wskaźniki dla poziomu poznawczego (wiedzy ekologicznej), emocjonalno-motywacyjengo oraz behawioralnego. Respondenci o profilu technicznym uzyskali znamienne statystycznie wskaźniki dla pozioomu poznawczego i behawioralnego. Zdaniem badanych, naczelnym motywem ochrony środowiska jest zdrowie człowieka.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to find out if young people were aware of the health aspects of ecology. In 2000, research was conducted in 7 secondary schools in Chełm, Lublin, and Puławy, selected at random. A questionnaire was completed by 602 secondary school students - the yongest and the oldest graders attending natural science and technical classes. The questions were divided into the following blocks: cognitive, emotional, and motivational and behavioural. The study material was statistically analysed with chi2 Pearson test and t-Student test for independent samples. The proper investigations were preceded by a pilot study which helped to improve the questionnaire. The study showed that students have an elementary awareness of ecological threats. The analysed variables - grade, teachin profile, locality - influence the ecological awareness with respect to knowledge, emotions, motivation and behaviour. Younger graders have significantly higher results for cognitive (ecological knowledge), emotional and motivational, and behavioural levels. Respondents form technical classes achieved statistically significant results for cognitive and behavioral levels. In the respondents' opinion, the most important motive to protect the environment is human health.


  16/16

  Tytuł oryginału: The value of health in the opinion of patients after myocardial infarction.
  Tytuł polski: Wartość zdrowia w opinii osób po zawale mięśnia sercowego.
  Autorzy: Wrońska Irena, Mianowana Violetta, Kulik Teresa B.
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.196-203, il., tab., bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zdrowie jako kontrwartość choroby jest jedną z wartości witalnych. Choroba zaś jako sytuacja stresowa dotyka dotychczasowych postaw człowieka oraz jego relacji z otoczeniem. Jest swego rodzaju okazją do zmiany hierarchii wartości i mobilizacji własnych możliwości twórczych. Celem badań było określenie postaw osób po zawale serca wobec wartości zdrowia. Badania przeprowadzono w roku 1999 w grupie osób, które w ostantich czterech latach przebyły zawał serca. Wyniki badań wskazują na to, iż zdrowie deklarowane jest jako wartość "najważniejsza z ważnych" i najbardziej pożądana w kategorii "celów i dążeń życiowych". W sytuacji przewlekłej choroby istnieje też większa niż wcześniej tendencja do podejmownaia wysiłków zdrowotnych. Generalnie jednak obserwuje się nadal zbyt małe zaangażowanie w kreowaniu zdrowego stylu życia zarówno na poziomie wiedzy i umiejętności, jak i niezbędnej do jego realizowania motywacji.

  Streszczenie angielskie: Health as the counter-value of disease is a vital value. The disease as a stressful situation affects the existing attitudes of man and his relations with the environment. This is as opportunity for changing the hierarchy of values and mobilising own creative potential. The study aimed at determining the attitudes of people after myocardial infarctions towards the value of health. Investigations were performed in 1999 in a group of 250 persons, who had had heart attack in the prevous 4 years' period. Study results indicate that health is declared as the value "most important of all most important ones" and the most desirable in the category of "life goals endeavours". A stronger than earlier tendency is also observed in the situation of chronic disease for undertaking wholesome efforts. Generally, however, there is still found too small dedication to create a healthy lifestyle, both on teh level of knowledge and skills and motivation necessary for carrying it out.

  stosując format: