Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOLSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

Tytuł oryginału: Rola Chlamydia pneumoniae w patogenezie tętniaka aorty brzusznej.
Tytuł angielski: Role of Chlamydia pneumoniae in the pathogenesis of an abdominal aortic aneurysm.
Autorzy: Wolski Andrzej, Niedźwiadek Justyna, Mazur Elżbieta, Kozioł-Montewka Maria, Michalak Jerzy
Opracowanie edytorskie: Starzewski Jacek (koment.), Kondera-Anasz Zdzisław (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.235-243, il., bibliogr. 27 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania zakażeń Chlamydia pneumoniae u chorych z tętniakiem aorty brzusznej (TAB). Materiał i metodyka. Oznaczano miana swoistych przeciwciał w klasie IgG, IgA i IgM w surowicy (metodą MIF) oraz poszukiwano DNA Chlamydia pneumoniae w ścianie TAB (metodą PCR). Wyniki. Serologiczne markery przewlekłego zakażenia Chlamydia pneumoniae stwierdzono u 25/28 (89 porc.) chorych i u 6/20 (30 proc.) osób z grupy kontrolnej. U 10 (40 proc.) chorych stwierdzono wysokie miana swoistych przeciwciał w klasie IgG i IgA, co wskazuje na zaostrzenie procesu przewlekłego. DNA Chlamydia pneumoniae wykryto u 6 chorych z TAB, u których obecne były wysokie miana swoistych przeciwciał. Wnioski. Stwierdzono statystycznie istotnie większą częstość występowania serologicznych markerów przewlekłego zakażenia Chlamydia pneumoniae u chorych z TAB w porównaniu z grupą kontrolną. Sugeruje to potrzebę diagnozowania chorych na TAB w kierunku zakażenia tym drobnoustrojem. Chorzy z małymi tętniakami z potwierdzonym przewlekłym zakażeniem Chlamydia pneumoniae mogą być kandydatami do długotrwałej, celowanej antybiotykoterapii, która ma szansę zwolnić postęp choroby.

  Streszczenie angielskie: Aim of this study was to evaluate the frequency of Chlamydia pneumoniae infection in AAA patients. Material and methods. C. pneumoniae-specific serum IgG, IgA and IgM levles were measured using MIF method and C. pneumoniae DNA in AAA wall was detected using PCR method. Results. Serologie markers of persistent C. pneumoniae infection were present in 25/28 (89.3 p.c.) patients and in 6/20 (30 p.c.) healthy controls. In 10 patients (40 p.c.), high titers of specific antibodies indicated exacerbation of chronic infection. C. pneumoniae DNA was detected in AAA wall in 6 patients with high titers of specific IgA and IgG. Conclusions. We noted statistically important greater frequency of serologie signs of chronic C. pneumoniae infection in AAA patients, in comparison to healthy controls. Thus, AAA patients should be diagnosed towards C. pneumoniae infection. Patients with small anerysms and serologie signs of C. pneumoniae infection can be candidates to longstanding antimicrobial therapy, which can slow down the disease progression.


  2/28

  Tytuł oryginału: Prawdopodobieństwo wznowy i przerzutów odległych w stadium zaawansowania B i C według Robsona u chorych na raka nerkowokomórkowego leczonych nefrektomią i napromienianiem.
  Tytuł angielski: Probability of renewal and distant metastases in B and C stadium according to Robson in patietns suffering from renal cell carcinoma, treated with nephrectomy and irradiation.
  Autorzy: Zarzycka Małgorzata, Wolski Zbigniew, Widnorbska Wiesława, Lebioda Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.33-40, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przedstawiono wyniki retrospektywnej analizy grupy 251 chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, leczonych w latach 1985-1998. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu pooperacyjnej radioterapii na częstość występowania wznowy miejscowej i przerzutów odległych. Materiał i metody. Analizie poddano 148 chorych w stadium zaawansowania B, oraz 103 chorych w stadium zaawansowania C według Robsona. Pooperacyjna radioterapia zastosowana była u 136 acjentó - grupa II R(+). Leczenie promieniami jonizującymi prowadzono w warunkach terapii megawoltowej. Grupa porównawcza, grupa I R(-), była utworzona z pacjentów, którzy pomimo wskazań nie zostali poddani leczeniu promieniami jonizującymi (115 chorych). Średnie arytmetyczne porównano stosując test t-Studenta oraz test U dla dwóch średnich. W ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia wznowy miejscowej oraz przerzutów odległych posłużono się analizą Kaplana-Meiera. Statystyczną istotność odpowiednich krzywych oceniono testem lograngowym. Wyniki. Wznowę miejscową stwierdzono u 30 pacjentów (11,95 proc.). Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w częstości występowania wznowy miejscowej oraz w średnim czasie jej pojawienia się zarówno w stadium zaawansowania B, jak i C według Robsona (p 0,05). Aktualizowane prawdopodobieństwo wystąpienia wznowy miejscowej w okresie 5 lat w stadium zaawansowania B w grupie I i grupie II wyniosły odpowiednio 19 proc. i 4 proc. Różnice mają charakter statystycznie znamienny (p = ...

  Streszczenie angielskie: Objective. A retrospective analysis of 251 patietns, with advanced renal cell carcinoma from 1985-1998, is presented. Purpose. The aim of this study was to assess the influnce of postoperative radiotherapy on local recurrence and distant metastases rates. Materials and methods. The medical records of 148 patietns with stage B and 103 patietns with stage C treated according to the Robson system were reviewed. Postoperative radiotherapy with megavoltage was given to 136 patietns - group II-R[+]. A control group I-R[-] - underwent nephrectomy, but did not receive radiation therapy. This group consisted of 115 patients, who had indications to postoperative radiotherapy. Differences between the groups were evaluated by Student's-test or test U, respectively. Actuarial curves for local recurrence and distant metastases rates, were calculated using the Kaplan-Meire method. Survival curves were compared using the log rank test. Results. Thirty patietns (11,95 p.c.) had local recurrence. The local failure rate and time when the failure appeared was comparable in both groups in stage B and C according to te Robson system. The observed difference was not statistically significant (p 0,05). The 5 years actuarial local relapse rates in stage B was 19 p.c. for group R[-] and 4 p.c. for group R[+]. The difference in both groups was statistically significant (p = 0,032). There was nos statistical difference in stage C (p 0,05). Seventy seven (30,7 p.c.) patients had distant ...


  3/28

  Tytuł oryginału: Nowa metoda endoskopowego leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych przy użyciu kleju tkankowego.
  Tytuł angielski: New method of endoscopic treatment of vesico-vaginal fistulas with the use of tissue glue.
  Autorzy: Wolski Zbigniew
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.51-54, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Większość przetok pęcherzowo-pochwowych, powstałych zwykle po operacjach ginekologicznych lub położniczych, leczonych jest skutecznie na drodze przezpochwowej lub przezbrzusznej. Przetoki małych rozmiarów mogą ulec zamknięciu podczas długotrwałęgo drenażu pęcherza lub/i koagulacji oraz skaryfikacji kanału przetoki. Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie nowej metody leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych przy zastosowaniu fibrynowego kleju tkankowego podanego podczas cystoskopii. Materiał i metoda. Stosując własne techniki podania podczas cystoskopii dwuskładnikowego kleju tkankowego, z powodzeniem leczono dwie pacjentki z przetokami pęcherzowo-pochwowymi. Czas obserwcji wynosił 3 i 4 lata. Wniosek. Prezentowana nowa metoda endoskopowego zamknięcia przetok pęcherzowo-pochwowych przez podanie kleju tkankowego pozwala skutecznie leczyć przetoki małych rozmiarów.

  Streszczenie angielskie: Introduction. A majority of vesico-vaginal fistulas, arising during gynecological or obstetrics operations, are effectively treated by vaginal or abdominal surgery. Durable bladder drainage and/or coagulation, scarification of the fistulas channel make possible the closure of the small fistulas. The aim of this study is to present a new method of the treatment of vesico-vaginal fistulas with the use of fibrin tissue glue inserted during cystoscopy. Material and method. With the use of the author's own method of tissue glue insertion cystoscopically, the successful treatment of two women with vesico-vaginal fistulas was performed. The time of follow up is 3 and 4 years, respectively. Conclusion. Presented method of endoscopic insertion of the tissue glue may be effective in the treatment of small vesico-vaginal fistulas.


  4/28

  Tytuł oryginału: Naciekanie narządu rodnego u kobiet z rakiem pęcherza moczowego poddanych radykalnej cystektomii.
  Tytuł angielski: Genital system infiltration in women treated by radical cystectomy due to carcinoma of the bladder.
  Autorzy: Wolski Zbigniew, Mikulska-Jovanović Magdalena
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.55-59, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Dotychczas nie określono dokładnie częstości i zakresu rozprzestrzeniania się nowtoworu do narządu rodnego u kobiet z rakiem pęcherza moczowego. Cel pracy. Celem pracy jest dokonanie oceny częstości występowania i zakresu naciekania narządu rodnego przez raka pęcherza moczowego u kobiet poddanych radykalnej cystektomii oraz zależności tych czynników od wybranych cech nowtoworu. Materiałi metoda. Ocenia poddano 45 kobiet leczonych w latach 1995-2001 radykalną cystektomią z powodu raka pęcherza moczowego. Wśród obserwowanych pacjentek zdecydowaną większość stanowiły chore z rakiem w stadiach pT3b i pT4 (42,3 proc., 20 proc.). Stopień złośliwości komórkowej G3 stwierdzono u 49 proc., a przerzuty do węzłów chłonnych u 42 proc. pacjentek. Wyniki. U 7 pacjentek (15,5 proc.) ujawniono w badaniu pooperacyjnym usuniętych narządów naciekanie narządu rodnego przez raka pęcherza. Zmiany nowtoworowe, stwierdzone w pochwie, macicy i przymaciczach, ujawniono jedynie u kobiet z rakiem pęcherza pT3b (5,5 proc.) i pT4 (77 proc.). Największe ryzyko naciekania narządu rodnego występowało u pacjentek z rakiem w stadium pT4 (77 proc.), stopniem G3 (71 proc.) i przerzutami do węzłów chłonnych. Spośród pacjentek z naciekaniem narządu rodnego żyje jedna, w porównaniu z 20 (54 proc.) z 38, u których nie stwierdzono zmian w narządzie rodnym. Wnioski. 1. Wysoki odsetek naciekania narządu rodnego przez raka pęcherza moczowego nie pozwala na rutynowe zachowanie podczas radykalnej ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Frequency and range of genital system infiltration in women with bladder carcinoma have not been exactly established. The aim of this study is to estimate this phenomenon in women, who underwent radical cystectomy due to bladder carcinoma, as well as its correlation with some characterictics of the neoplasm. Material and method. Between 1995 and 2001, 45 women underwen radical cystectomy due to bladder carcinoma. In the majority of them pathological tumor stage was pT3b or pT4 (in 42.3 p.c. and 20 p.c., respectively). In 49 p.c. of patietns the tumor grade was G3, and 42 p.c. of patietns had lymph node metastases. Results. Postoperative examination revealed genital system infiltration by bladder carcinoma in 7 patients (15 p.c.). Neoplasmatic infiltration of the vagina, uterus and parametrium were found only in women with bladder cancer stage pT3b (5.5 p.c.) or pT4 (77 p.c.). Patients with cancer stage pT4 (77 p.c.), grade G3 (71 p.c.) and lymph node metastases had the greatest risk of genital system infiltration. In this group of patients only one is still alive, in comparison with 20 of 38 women (54 p.c.) without changes in the genital system. Conclusions. A high percentage of genital system infiltration by bladder carcinoma makes it impossible to leave the uterus and anterior vaginal wall as a routine during radical cystectomy. Genital system infiltration is a poor prognostic factor in patients with carcinoma of the bladder. Stage T4 of bladder ...


  5/28

  Tytuł oryginału: Torbielowaty guz przestrzeni zaotrzewnowej imitujący torbiel nerki. Problem diagnostyczno-terapuetyczny.
  Tytuł angielski: Retroperitoneal cystic tumor imitating a renal cyst as a diagnostic and therapeutic problem.
  Autorzy: Michalak Jerzy, Bar Krzysztof, Wolski Andrzej, Skomra Danuta
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.81-83, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek choroby 37-letniej kobiety, u której badaniem USG, wykonanym z powodu częstych dolegliwości bólowych w lewej okolicy lędźwiowej, stwierdzono torbiel o średnicy 9 cm bieguna dolnego nerki lewej. Podczas pierwotnej próby operacyjnego usunięcia torbieli wystąpiła konieczność odstąpienia od zabiegu z powodu objęcia przez torbielowatą zmianę aorty, szypuły nerkowej i penetracji do kręgosłupa. Po dokładnym określeniu zasięgu guza za pomocą tomografii komputerowej i aortonefrografii chorą operowano powtórnie. Zmianę usunięto operacyjnie. W preparatach mikrskopowych usunięty torbielowaty guz opisano jako ścianę torbieli bez wyściółki nabłonkowej w stanie przewlekłego nieswoistego zapalenia z rozległym ziarninowaniem - ustalenie punktu wyjścia nie było możliwe. Autorzy przedstawili trudności diagnostyczne i lecznicze opisanej powyżej zmiany w przestrzeni zaotrzewnowej.

  Streszczenie angielskie: We present a case report of a 37-year-old woman in whom USG examination, performed due to recurrent left flank pain, revealed a cyst 9 cm in diameter in the lower pole of the left kidney. During the first operation we had to leave the cyst in place because it infiltrated the renal vessels and aorta, and penetrated into the vertebral column. After precise determination of the tumor anatomy by computer tomography and aortography, the patient was operated on again and the tumor was completely removed. Microscopic examination revealed a cystic tumor without epithelium, with nonspecific chronic inflammation and granulation. The origin of the tumor was unknown. The authors present the problems with diagnosis and treatment of this retroperitoneal tumor.


  6/28

  Tytuł oryginału: Betula and Populus pollen counts and meteorological conditions in Szczecin, Poland.
  Autorzy: Puc Małgorzata, Wolski Tomasz
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.65-69, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse a relationship between the meteorological conditions and the pollen count of selected allergenic taxa (Betula spp., Populus spp.) in the air of Szczecin city (north western Poland) in 2001. Apart from the individual rhythm of plant pollination, weather conditions are considered the most important factors determining the dispersion and content of pollen in the air. The meteorological parameters analysed were the minimum, maximum and average values of air temperature, relative humidity, solar radiation and wind speed. The beginning and end of a season were established by the 98 p.c. method. The concentration of birch pollen in the air in 2001 was very high, the pollen season started in the third decade of April and lasted till the 10 May. The highest airborne concentration of 3.712 grains in 1 m**3 per 24 h was noted at the beginning of May on a sunny day with strong wind, and air temperature above 20řC. The concentration of poplar pollen in 2001 was low. The pollen season started from the beginning of April and lasted till the beginning of May. The maximum concentration of airborne poplar pollen of 222 grains in 1 m**3 per 24 h was observed in the third decade of April and was preceded by several days with low temperature (1 - 2řC), rain, snowfalls and strong wind. A positive and statistically significant correlation was found between the air temperature and the birch pollen concentration, while a similar but negative correlation was found for poplar pollen.


  7/28

  Tytuł oryginału: Nowotworzenie gonad u fenotypowych dziewczynek z obecnością chromosomu Y w kariotypie.
  Tytuł angielski: Gonadal neoplasm in children with female phenotype and Y chromosome in karyotype.
  Autorzy: Wolski J. K., Gastoł P., Skobejko-Włodarska L., Strulak K., Śmigielski M., Czyż J., Kowalczyk K., Szarras-Czapnik M., Kluge P., Pronicki M., Grajkowska W., Szymkiewicz Cz., Baka-Ostrowska M.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.70-71 - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  8/28

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki rekonstrukcji sromu u dziewcząt z wrodzonym przerostem nadnerczy.
  Tytuł angielski: Feminizing genitoplasty for congenital adrenal hyperplasia - late results.
  Autorzy: Baka-Ostrowska M., Gastoł P., Skobejko-Włodarska L., Strulak K., Szymkiewicz Cz., Śmiegielski M., Wolski J., Czyż J.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.98-102, il., bibliogr. 14 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano wyniki badań przeprowadzonych w roku i ponad 15 latach po rekonstrukcji sromu u 36 pacjentek z wrodzonym przerostem nadnerczy (WPN). Dziewczynki z wirylizacją od IIř do IVř wg Pradera, operwoane były jednoetapowo. U 4 dziewczynek z Vř wirylizacji zastosowano postępowanie 2-etapowe. W I etapie wykonywano rekonstrukcję przedsionka pochwy, a po roku zmniejszenie łechtaczki z wytworzeniem warg sromowych mniejszych i większych. Wygląd sromu nie budził zastrzeżeń co do przynależności płciowej u żadnej z kontrolowanych pacjentek. Nie stwierdzono zaniku łechtaczki, zarośnięcia wejścia do pochwy lub zaburzeń trzymania moczu. Szerokość wejścia do pochwy oceniano w znieczuleniu ogólnym, przy pomocy rozszerzadeł Hegara (H). W rok od rekonstrukcji przedsionka pochwy u 14 dziewczynek była ona większa od 10 H, u pozostałych zawierała się w granicach 6 - 9 H. Po kilkunstu latach od operacji, u 6 pacjentek szerokość wejścia do pochwy była większa od 20 H, u 23 pacjentek zawierała się w granicach 16 - 19 H, natomiast u 7 pacjentek była mniejsza od 15 H. Reoperacji wymagało 14 (32 proc.) pacjentek, w tym 7 - poszerzenia wejścia do pochwy. Wszystkie pacjentki miały poczucie przynależności do płci żeńskiej, 5 z nich zgłaszało aktywność seksualną, a 1 urodziła zdrowe dziecko.

  Streszczenie angielskie: The late results of feminizing genitoplasty in 36 girls with congenital adrenal hyperplasia were analyzed. There were 32 girls with virilization from II to IV degree (acc. Prader) operated on one-stage procedure. In 4 girls with V degree of virilization two-stage procedure was performed. In the first step the vaginoplasty was done and after one year, reduction of clitoris and formation of labia minor and major were performed. The female appearance of the vulva was beyond a doubt in all of examined patients. No clitoral atrophy or vaginal atresia were observed. Under gneral anesthesia the vaginal outlet was assessed with Hegar's (H) expanders. In one year after reconstruction the outlet was wider than 10 H in 14 girls, and was between 6 and 9 H in the rest patients. Over 15 years after operation the vaginal outhet was wider than 20 H in 6 patients, between 16 - 19 H in 23 patients and smaller than 15 H in 7 girls. Additional surgery was necessary in 14 (37 p.c.) cases, including 7 in which vaginal outlet widening was done. All patients were female orientated, five of them were sexually active, and one of them delivered healthy child.


  9/28

  Tytuł oryginału: Zastosowanie sztucznych komór serca Polvad-Mev - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Our experiences with the POLVAD-MEV ventricular assist device.
  Autorzy: Sitkowska-Rysiak Ewa, Partyka Teresa, Gutowska Beata, Banaś Sławomir, Kurowski Andrzej, Kacprzyk Zbigniew, Wolski Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.114-116, bibliogr. 15 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Sztuczne komory są ogólnie uznanym sposobem leczenia niewydolności serca. W Polsce są sztuczne komory typu POLVAD - MEV, produkowane w Zabrzu. Urządzenie napędzane jest pneumatycznie, wymaga kaniulacji (jedno lub dwukomorowej) serca, wyprowadzenia kaniul przez ścianę klatki piersiowej na zewnątrz, połączenia ze sztuczną komorą a następnie z jednostką napędową. Autorzy przedstawiają 19 przypadków wszczepienia sztucznych komór serca. U 14 chorych zastosowano sztuczne komory z powodu pooperacyjnej niewydolności serca, jedno lub obukomorowej. W 5 przypadkach wszczepiono sztuczne komory w trybie planowym, u 3 stanowiły pomost do transplantacji serca. W jednym przypadku zastosowano sztuczną komorę po przeszczepie serca. Usunięcie komór było możliwe u 11 chorych (u 3 z nich dalszym etapem była transplantacja). U 8 chorych uzyskano powrót skutecznej hemodynamicznie pracy serca. Pozostałych 8 chorych zmarło z powodu krwawienia bezpośrednio po wszczepieniu (4), niemożności uzyskania prawidłowego napełnienia światła wszczepionej komory (1), posocznicy (2), niewydolności wielonarządowej (1).

  Streszczenie angielskie: We presents results of nineteen cases of ventricular assist device (VAD) implantation. 14 emergency procedures were performed because of postoperative cardiac failure (9 - after CABG, 3 - valve replacement surgery, 1 - after aortic aneurysm, 1 - after heart transplantation), in other five cases (2 - viral myocarditis, 3 - cardiomyopathy) we implanted VAD electively. In three cases VAD served as a bridge to transplantation. Biventricular VAD was implanted in 7 cases, univentricular - in 12 (9 - left, 3 - right). 8 patients died because of bleeding (4), VAD filling failure (1), sepsis (2) and multiorgan failure (1). VAD were successfully removed in 11 patients; three of them required heart transplantation.


  10/28

  Tytuł oryginału: Radiofrequency catheter ablation in patients with focal ventricular arrhythmias.
  Tytuł polski: Leczenie komorowych ogniskowych zaburzeń rytmu serca metodą ablacji elektrycznej.
  Autorzy: Sterliński Maciej, Pytkowski Mariusz, Maciąg Aleksander, Przybylski Andrzej, Matar Azzam, Kraska Alicja, Wolski Piotr, Szwed Hanna
  Opracowanie edytorskie: Trusz-Gluza Maria (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.1-15, il., tab., bibliogr. 11 poz. + bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Focal ventricular arrhythmias (FVA) are relatively rare and account for 4 p.c. of all patients with ventricular arrhythmias. Because antiarrhythmic therapy often fails, other methods have gained considerable interest. They include radiofrequency ablation (RFA) and, less often, implantation of cardioverter-defibrillator (ICD), antiarrhythmic surgery or a combination of these methods. Aim. To assess the safety anf efficacy of RFA in patients with FVA. Methods. Between 1998-2001, twenty six patients (16 females, 10 males) aged 21-64 years (mean 43.5ń12.4 years) underwent RFA because of recurrent, symptomatic and drug-refractory FVA. All the patients underwent FRA based on the earliest ventricular activation during tachyarrhythmia and/or the concordance of the morphology of paced QRS during sinus rhythm with QRS morphology durting arrhythmia in all 12 ECG leads. Total efficacy of the procedure was defined as the complete elimination of both spontaneous and induced arrhythmia of the morphology identical with that of clinical arrhythmia. Partial success was defined when a substantial reduction in the frequency and quantity of arrhythmia was achieved becoming suppressible with antiarrhythmic treatment. Results. In total, 33 RFA sessions were performed. The number of 60-second RF current applications ranged from 8 to 35 (mean 17) and the fluoroscopy time varied between 18 and 79 minutes (mean 36.3 minutes). Immediate success was achieved in 22 patients. During the long-term follow-up lasting for 16.5ń4 months (range 2-40 months), 21 (81 p.c.) patients had no recurrences...


  11/28

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie poszerzonego moczowodu do augmentacji pęcherza neurogennego u dzieci.
  Tytuł angielski: Augmentation ureterocystoplasty in children with neurogenic bladder.
  Autorzy: Skobejko-Włodarska Lidia, Czyż Jerzy, Strulak Krystyna, Gastoł Piotr, Szymkiewicz Czesław, Baka-Ostrowska Małgorzata, Wolski Jan, Śmigielski Mieczysław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.60-65, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest omówienie jednej z metod powiększania pęcherza neurogennej stosowanego w wyselekcjonowanej grupie dzieci oraz przedstawienie spostrzeżeń własnych związanych z metodą i oceną odległych wyników ureterocystopalstyki. Materiał i metoda. W latach 1995-1999 uretrocystopalstykę zastosowano u 11 dzieci z pęcherzem neurogennym po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, moczowodem olbrzymim i związaną z nim niewydzielającą nerką. Siedmiu pacjentów leczonych było wcześniej zachowawczo bez efektu. Wiek dzieci zakwalifikowanych do ureterocystoplastyki mieścił się w granicach od roku do 17 lat (średni wiek: 7,3). Ośmiu pacjentów z powodu wodogłowia wymagało drenażu komorowo-otrzenwego. U dziewięciu chorych moczowoód olbrzymi rozwinął się w przebiegu masywnego odpłwyu pęcherzowo-moczowodowego, a u dwojga dzieci z powodu zwężenia przypęcherzowego. U jednego pacjenta stwierdzono obecność jednostronnego zdwojenia nerki moczowodu, z brakiem wydzielania segmentu dolnego; u jednego dziecka rozpoznano skrzyżowane przemieszczenie nerki niewydzielającej; także u jednego chorego rozwinęła się schyłkowa niewydolność nerek. Badaniem urodynamicznym stiwerdzono u wszystkich dzieci małą pojemność pęcherza i wysokie ciśnienie śródpęcherzowe, które u siedmiorga spowodowane było zmniejszoną podatnością ściany pęcherza, u dwojga hiperefleksją wypieracza, a u dwojga - występującą równocześnie zarówno małą podatnością ściany pęcherza, jak i hiperrefleksją. Jednoczasowo z ...

  Streszczenie angielskie: Objective. To present long-term outcomes of augmentation ureterocystoplasty. Patients and methods. Since 1995 to 1999 augmentation ureterocystoplsty was performed in 11 children with non-functioning kidney with megaureter and neurogenic bladder dysfunction following meningocoele repair. 7 patients did not benefited from earlier intermittent catheterisation and anticholinergic therapy. Mean patient age 7,3 years (range 1-17). Eight children required ventriculo-peritoneal shunt because of hydrocephalus. Megaureter was produced by severe vesicoureteral reflux and by vesicoureteral junction stenosis in 9 and 2 individuals, respectively. Single cases of cross renal ectopia of non-functioning kidney or duplex kidney with non-funcitoning lower pole or renal insufficiency were observed. The urodynamic study proceeding ureterocystoplasty in all children revealed small bladder capacity and high intravesical pressure, which were caused by low compliance bladder in 7 children or by detrusor hyperactivity in 2 children or both in 2 children. During ureterocystoplasty nephrectomy was performed. Both ureters were used for augmentation in one patient with renal insufficiency to prepare bladder for future renal transplatn. MACE procedure (Malone Antegrade Continenece Enema) was performed in one patient. In another the appendix was long enough, to be divided and used for MACE procedure and for the Mitrofanoff stoma. Results. Patients follow up ranged from one to five years. In ...


  12/28

  Tytuł oryginału: Risk of thromboembolic complications in patients with permanent atrial fibrillation undergoing cardioverter-defibrillator implantation.
  Tytuł polski: Ryzyko powikłań zatorowych w trakcie wszczepiania kardiowertera defibrylatora u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków.
  Autorzy: Przybylski Andrzej, Sterliński Maciej, Lewandowski Michał, Srzednicki Marek, Wolski Piotr, Maciąg Aleksander, Pytkowski Mariusz, Kowalik Ilona, Szwed Hanna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.306-312, il., tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background. Cardioversion of atrial fibrillation (AF) carriers the risk of thromboembolic complications and therefore, anticoagulation therapy is routinely administered before and after this procedure. In patients with permanent AF who undergo implantation of cardioverter-defibrillatot (ICD), antocoagulants are usually withdrawn during the perioperative period. However, in some patients sinus rhythm may be restored during defibrillation thereshold (DTF) testing which patentially may increase the risk of thrombpembolic complications. Aim. To assess the frequaency of sinus rhythm restoration during ICD implantation in patients with permanent AF and the rate of both thromboembolic evants and local bleeding complications which may occur due to temporary withdrawal of anticoagulation therapy and its re-initiation early after the procedure. Methods. Permanent AF was present in 23 (12 p.c.) of 193 patients selected for ICD implantation. All patients received prolonged oral anticoagulation according to the generally accepted standards. Anticoagulation therapy was stopped few days before the procedure and replaced by low molecular weight heparin which as administered up to 24 hours before ICD implantation and re-initiated 12-24 hours afterwards. Results. During DDFT testing sinus rhyth, was restored in 5 (21.7 p.c.) patients with AF. Clinical and DFT characteristics were similar in those who were converted to sinus rhythm and those who remained in AF. No thromboembolic events were noted in either group. Local haematoma at site of ICD implantation occurred in two (8 p.c.) patients...


  13/28

  Tytuł oryginału: Serological markers of Chlamydia pneumoniae infection in patients with cardiovascular disease.
  Tytuł polski: Sereologiczne wskaźniki zakażenia Chlamydia pneumoniae w chorobach układu sercowo-naczyniowego.
  Autorzy: Niedźwiadek Justyna, Mazur Elżbieta, Wolski Andrzej, Witkowski Andrzej, Kozioł-Montewka Maria, Michalak Jerzy
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (2) s.55-64, il., tab., bibliogr. 32 poz. - Tekst również w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • mikrobiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wzrastająca liczba danych seroepidemiologicznych i doświadczalnych wskazuje na możliwy udział Chlamydia pneumoniae, niedawno odkrytego ludzkiego patogenu wewnętrzkomórkowego, w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowrgo, takich jak tętniak aorty brzusznej (AAA), zawał serca i udar mózgu. Według danych z piśmiennictwa, u znacznej liczby osób ze schorzeniami układu krążenia wykryto serologiczne wskaźniki przewlekłego zakażenia C. pneumoniae. Cel pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania zakażenia Chlamydia pneumoniae u osób z chorobą wieńcową serca, miażdżycowym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej i AAA, poprzez oznaczenia miana swoistych przeciwciał klasy IgG, IgM i IgA w surowicy. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 47 chorych (8 K, 39 M, średni wiek chorych 64,4 r.) z ostrym zawałem serca lub niestabilną chorobą wieńcową, 17 chorych (3K, 14 M, średni wiek chorych 66,5 r.) operowanych z powodu miażdżycowego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz 28 chorych (5 K, 23 M, średni wiek chorych 68,5 r.) operowanych z powodu AAA. Grupa kontrolna składała się z 20 osób, zbliżonych pod względem wieku i płci do osób z grupy badanej bez objawów chorób układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Oceną miana swoistych przeciwciał anty-C pneumoniae klasy IgG, IgA i IgM przeprowadzono z zastosowaniem metody mikroimmunofluorescencyjnej za pomocą testu Chlamydia pneumoniae Micro-IF-firmy Labsystem (Finlandia). Analizę statystyczna przeprowadzonon z użyciem programu Statistica. Za istotne statystycznie przyjęto p 0,05...


  14/28

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu rodzaju znieczulenia na rozwój okołooperacyjnej odpowiedzi stresowej na podstawie interakcji między systemem immunologicznym i neuroendokrynnym.
  Tytuł angielski: Effects of anaesthesia on perioperative stress response: an interaction between the immune and neuroendocrine systems.
  Autorzy: Hasiak Jolanta, Wolski Zbigniew
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.241-245, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena możliwego udziału i znaczenia cytokin w rozwoju hormonalno-metaboliczno-immunologicznej odpowiedzi na uraz operacyjny. Badaniem objęto 18 chorych obu płci, u których wykonano wycięcie pęcherza z wytworzeniem odpływu moczu. U 9 chorych przeprowadzono znieczulenie ogólne, u pozostałych znieczulenie ogólne skojarzone z blokadą zewnątrzoponową. W określonych przedziałach czasowych przed i po operacji oznaczano w surowicy krwi stężenie IL-6, kortyzolu i glutaminy. Stwierdzono, że rozległa i długotrwała operacja wpływa istotnie na funkcję układu immunologicznego i endokrynnego przez zmiany stężeń IL-6, kortyzolu i glutaminy. Zastosowanie blokady neurogennej (ZOP) skojarzonej ze znieczuleniem ogólnym podczas operacji powoduje szybszy spadek stężenia IL-6, co może świadczyć o zmniejszeniu natężenia stresu operacyjnego i skrócenie czasu jego trwania.


  15/28

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu rodzaju znieczulenia na rozwój okołooperacyjnej odpowiedzi stresowej na podstawie zmian w profilu metabolicznym.
  Tytuł angielski: Effect of anaesthesia on perioperative catabolism.
  Autorzy: Hasiak Jolanta, Wolski Zbigniew
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.247-252, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena wpływu rodzaju znieczulenia na pooperacyjne zmiany w profilu metabolicznym podczas rozległej operacji urologicznej polegającej na wycięciu pęcherza moczowego z wytworzeniem odprowadzenia moczu z użyciem jelita. Badania wykonano u 18 chorych w wieku 37-74 lat, których podzielono losowo na 2 grupy zależnie do sposobów postępowania okołooperacyjnego. Grupę I stanowiło 9 chorych znieczulanych ogólnie, którzy po zabiegu otrzymywali środek przeciwbólowy drogą dożylną. Grupę II stanowiło 9 chorych znieczulanych metodą skojarzoną, u których po operacji utrzymywano ciągłą blokadę zewnątrzoponową bupiwakainą. Przed operacją i po operacji (bezpośrednio i w I oraz II dobie) oceniano stężenie glukozy, mocznika, kreatyniny i wybrancyh aminokwasów we krwi tętniczej. Stwierdzono, że znieczulenie ogólne nie zapobiega mobilizacji substratów metabolicznych, prowadząc do wzrostu we krwi stężeń glukozy, BUN, kreatyniny oraz do znacznego spadku stężeń aminokwasów. Blokada neurogenna zmienia odpowiedź stresową w różnym stopniu.


  16/28

  Tytuł oryginału: Przezbrzuszna jednoczasowa nefrektomia obustronna u dializowanych chorych jako przygotowanie do przeszczepu nerki.
  Tytuł angielski: Transperitoneal synchronous bilateral nephrectomy in dialyzed patients as a preparation for kidney transplantation.
  Autorzy: Wolski Zbigniew, Drewa Tomasz, Siekiera Jerzy
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.234-236, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • radiologia
 • nefrologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do tej pory nie opracowano jednoznacznych wskazań do wykonania obustronnej nefrektomii u dializowanych chorych przed wykonaniem przeszczepu nerki. Od 1998 roku wykonano jednoczasową przezbrzuszną obustronną nefrektomię u czterech dializowanych pacjentów przewidywanych do przeszczepu nerki. Operaowano dwie kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 36 do 53 lat. Wskazaniami do obustronnego usunięcia nerek były olbrzymie nerki wielotorbielowate u trzech chorych i nieczynne marskie nerki z współistniejącym przewlekłym odmiedniczkowym zapaleniem nerek i zakażeniem układu moczowego u jednego chorego. Nerki usuwano jednoczasowo z cięcia poprzecznego w nadbrzuszu. Przebieg pooperacyjny u wszystkich pacjentów był nie powikłany. We wczesnym okresie pooperacyjnym ważne jest odpowiednie wypełnieni łożyska naczyniowego ze względu na niebezpieczeństwo wykrzepienia przetoki dializacyjnej. Ilość przetaczanych płynów w okresie pooperacyjnym była konsultowana z nefrologiem. Znacznym utrudnieniem w prowadzeniu chorych po operacji jest utrzymujący się wyciek płynu przesiekowego, dlatego dreny z jamy otrzewnej usuwano około 6 doby po zabiegu. Olbrzymie nerki wielotorbielowate oraz nawracające zakażenia układu moczowego wydają się być istotnym wskazaniem do usunięcia nerek u dializowanych chorych przed transplatnacją. Przezotrzewnowy dostęp z cięcia poprzecznego w nadbrzuszu pozwala na jednoczasowe wycięcie obu nerek zapewniając nie powikłany przebieg pooperacyjny u dizliowanych pacjentów przygotowywanych do przeszczepu nerki.

  Streszczenie angielskie: There are no direct indications for synchronous bilateral nephrectomy in dialyzed patietns as a preparation for kidney transplantation till now. Transperitoneal synchronous bilateral nephrectomy was performed in four dialyzed patietns prepared for renal transplant since 1998. Two women and two men in age from 36 to 53 were operated. Two women and two men in age from 36 to 53 were operated. Polycystic kidney disease in three persons and small inactive kidneys with returned pyelonephritis were indications for synchronous binephrectomy. Kidneys were removed simultaneoulsy using transverse section in the subcostals and epigastric regions. Postoperative course was uncomplicated in all patietns. The stabilization of the blood volume is very important, because clot formation in the shunt for hemodialysis during early postoperative period is highly dangerous. The volume of fluids were transferred after communication with neprhologist. Maintaining leakage from peritoneum drains made difficult patients management. Drains were left until the 6th day after operation procedure. Teransperitoneal approach using transverse section in the subcostals and epigastric regions allows for synchronous bilateral nephrectomy without complications in the postoperative course. Polycystic kidnye disease and small inactive kidney swith returned pyelonephritis seems to be rationale indications for synchronous binephrectomy in dialyzed patients before renal transplant.


  17/28

  Tytuł oryginału: Czynnik męski w niepłodności.
  Autorzy: Wolski Jan Karol
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.45-46, 48, 50-51, 54, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Mikromanipulacja, bipsja mapujaca i pozyskiwanie plemników w sytuacjach uznanych za skrajnie złe pozwalają odkryć radość ojcostwa wielu pacjentom, przy zachowaniu szczególnie restrykcyjnych wymogów diagnostycznych i kwalifikacji.


  18/28

  Tytuł oryginału: Immunofluorescence in situ and the serologic indices of Chlamydia pneumoniae infection in patients with an abdominal aortic aneurysm.
  Autorzy: Wolski Andrzej, Korobowicz Elżbieta, Siezieniewska Zofia, Mazur Elżbieta, Niedźwiadek Justyna, Kozioł-Montewka Maria, Michalak Jerzy
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.223-228, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the frequency of Chlamydia pneumoniae infection in patients with abdominal aortic aneurysm (AAA) using selected methods. The histological specimens of aneurysm wall were evaluated, the method of immunofluorescence was used to reveal the antigen in the wall of AAA and the titers of specific antibodies of IgG, IgM and IgA classes in blood plasma were marked. Atherosclerotic changes in the aneurysm wall were found in all patients. In 20 (87 p.c.) patients the C. pneumoniae antigen was seen in the wall of abdominal aneurysm using the indirect immunofluorescence method. A significant relation between the method of direct C. pneumoniae diagnosis, aneurysm symptoms and histologically detected inflammation in its wall was confirmed. Serologic markers of the chronic C. pneumoniae infection were seen in 20 (87 p.c.) out of 23 patients and in 6 (30 p.c.) out of 20 subjects of the control group and this difference was statistically significant. It was observed, that all patients with serologic indices of active C. pneumoniae infection, had symptomatic aneurysm. The presence of Chlamydia pneumoniae in the wall of AAA as well as the occurrence of serologic indices of the chronic infection in these patients can confirm the hypothesis of the relation between the infection with this microorganism and the development of the disease.


  19/28

  Tytuł oryginału: Brachyterapia raka gruczołu krokowego.
  Autorzy: Wolski Zbigniew
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.26-28, 30, 33, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Brachyterapię można stosować u chorych, u których istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowotwór jest ograniczony do stercza oraz gdy wystąpiło miejscowe niepowodzene leczenia po radioterapii z pól zewnętrznych lub po prostatektomii radykalnej (salvage brachyterapy).


  20/28

  Tytuł oryginału: Obrażenia pęcherza moczowego i cewki moczowej.
  Autorzy: Borówka Andrzej, Dutkiewicz Sławomir, Fryczkowski Mieczysław, Kwias Zbigniew, Wieteska Alojzy, Wolski Zbigniew, Zieliński Henryk
  Opracowanie edytorskie: Pawlak Czesław (moder.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.86-87, il. - 23 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego Jurata 19-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/28

  Tytuł oryginału: Gonadotropiny a przedinwazyjny rak jądra.
  Tytuł angielski: Gonadotropins and preinvasive testicular germ cell carcinoma.
  Autorzy: Słowikowska-Hilczer Jolanta, Szarras-Czapnik Maria, Walczak-Jędrzejowska Renata, Wolski Jan K., Woźniewicz Bogdan M., Romer Tomasz E., Kula Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1051-1056, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badano dzieci w wieku 1-7 lat, u których stwierdzono dysgenetyczne obojnactwo rzekome męskie (11 przypadków) i izolowane spodziectwo żołądziowe (18 przypadków). U wszystkich stwierdzono kariotyp 46,XY. U dzieci z obojnactwem stężenie FSH we krwi było znamiennie wyższe (8,4 ń 2,3 IU/l) niż u chłopców ze spodziectwem (1,5 ń 0,3 IU/l). W gonadach wszystkich dzieci z obojnactwem stwierdzono obecność komórek przedinwazyjnego raka jądra (carcinoma in situ - CIS), a w jednej czwartej przypadków nowotwór gonadoblastoma, także zawierający komórki CIS. Przy obojnactwie wykazano znamienne korelacje pomiędzy stężeniem FSH i LH we krwi a liczbą komórek CIS na przekroju kanalika jądra (odpowiednio: r = 0,87 i r = 0.79). Wyniki badań wskazują, że zaburzona organogeneza jądra oraz towarzyszące jej zwiększone stężenie gonadotropin mogą tworzyć już w okresie dziecięcym środowisko sprzyjające powstaniu lub/i utrzymaniu się stanu przedrakowego w dysgenetycznych jądrach.

  Streszczenie angielskie: Eleven children with dysgenetic male pseudohermaphroditism and 18 boys with isolated penile hypospadias, all with 46,XY karotype, were studied. Testicular dysgenesis was associated with significantly higher mean serum FSH levels than in hypospadias (8.4 ń 2.3 IU/l vs. 1.5 ń 0.3 IU/l). Gonadoblastoma, a tumor arising from sex cords, was found in 1/4 of cases, while testicular carcinoma in situ (CIS) was present in all patients with dysgenesis (100 p.c.). In dysgenesis the higher the serum FSH and LH levels, the higher the number of CIS cells per tubule cross-section (r = 0.87 and 0.79, respectively) was found. The results indicate that in children with testicular dysgenesis and 46,XY karyotype preneoplastic lesions of seminal tubule appear more frequently than previously thought. Impaired testicular organogenesis and elevation of serum gonadotropins may play a role in the formation/maintenance of the neoplastic potntial of the tests in childhood.


  22/28

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XIII Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej.
  Tytuł angielski: Proceedings of the XIIIth Congress of European Association of Paediatric Urology.
  Autorzy: Gastoł Piotr, Baka-Ostrowska Małgorzata, Wolski Jan Karol, Szymkiewicz Czesław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.80-81 - 13 Zjazd Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej Budapeszt 11-13.04. 2002
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/28

  Tytuł oryginału: Rzepień pospolity - chwast o właściwościach leczniczych.
  Tytuł angielski: Xanthium strumarium L. - weed with therapeutic properties.
  Autorzy: Wolski Tadeusz, Zwolan Wanda
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (11) s.20-21, il.
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/28

  Tytuł oryginału: Badania fitochemiczne dwu odmian dyptamu jesionolistnego (Dictamnus albus L. cv. Albiflorus oraz cv. Rosa Purple) : praca doktorska
  Autorzy: Baj Tomasz, Wolski Tadeusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Farmakognozji w Lublinie
  Źródło: 2002, 246 k. : il., tab., bibliogr. s. 219-246, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  25/28

  Tytuł oryginału: Ablacja przeznaczyniowa przegrodowych dróg dodatkowych - doświadczenie własne.
  Tytuł angielski: Radiofrequency catheter ablation of septal accessory pathways.
  Autorzy: Maciąg Aleksander, Pytkowski Mariusz, Sterliński Maciej, Jankowska Agnieszka, Wolski Piotr, Kowalik Ilona, Szwed Hanna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.559-565, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Ablacja przeznaczyniowa prądem o wysokiej częstotliwości (RFA) jest metodą leczenia z wyboru objawowych chorych z zespołem WPW. W przypadku RFA dodatkowych dróg przewodzenia (AP) przedsionkowo-komorowego o lokalizacji przegrodowej należy się spodziewać wyższego odsetka powikłań, związanych głównie z bliskością fizjologicznego układu przewodzącego serca i trudnościami mapowania z powodu niejednorodnej budowy przegrody międzyprzedsionkowej. W lokalizacji AP są pomocne algorytmy oparte na EKG standardowym. Oceniano również skuteczność i bezpieczeństwo RFA przegrodowych AP oraz analizowano lokalizację AP wyznaczoną na podstawie EKG w porównaniu z miejscem skutecznej RFA. Materiał i metody: Obserwacja dotyczyła grupy 35 pacjetnów z obecnością AP, poddanych zabiegom RFA w latach 1995-2001. Przed RFA wyznaczano lokalizację AP na podstawie standardowego EKG, korzystając z algorytmu d'Avilli i Brugady, i porównywano z położeniem ustalonym na podstawie miejsca skutecznej RFA. Czas obserwacji wynosił od 3 miesięcy do 6 lat (średnio 27 miesięcy). Wyniki: Zabiegi były skuteczne u 34 osób (97 proc.). Wykonano 40 zabiegów RFA (2-krotne zabiegi u 5 chorych). Wykryto 28 AP tylnoprzegrodowych, 5 AP przednioprzegrodowych oraz 3 AP środkowoprzegrodowe. Usunięto również 2 AP lewostronne boczne towarzyszące drogom przegrodowym; łącznie 38 dróg, gdyż 3 pacjentów miało po dwie drogi. Częstość nawrotów wynosiła 14 proc. (5 chorych). Istotne powikłanie wystąpiło u 1 pacjenta (3 proc.) ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Radiofrequency catheter ablation (RFA) is treatment of choice in symptomatic patients with Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome. In case of RFA of septal accessory pathways (AP) we can expect highest complications percentage. It is related to nearness of physiological atrio-ventricular node and heterogenous structure of the atrial septum. Algorithms based on ECG recorded during sinus rhythm help to localise septal AP. We would like to compare localisation based on ECG algorithms and places of successful ablation. Material and methods: Between 1995 and 2001 RFA have been performed in 35 patietns with septal AP. Before RFA we have estimated localisation of AP based on d'Avilla-Brugada algorithm and compared with a place of successful FRA. Folllow up was performed from 3 months to 6 years (mean 27 months) after RFA. Results: Overall success rate of RFA was 97 p.c. RFA was performed 40 times (2 times in 5 patients). There was 28 posteroseptal, 5 anteroseptal, 3 midseptal AP and 2 left lateral AP accompanied septal AP; summary 38 AP, 3 patients had 2 AP. One patient had pneumothorax after RFA followed by surgical intervention. Other side effects: in 2 patients occurred pericardial effusion (no therapy required), 1 patient - first degree atrio-ventricular block, 1 patient - first degree atrio-ventricular block, 1 - left bundle branch block and 2 patients - incomplete right bundle branch block. The localisation of AP based of d'Avill-Brugada's algorithm had 88 ...


  26/28

  Tytuł oryginału: Przezskórna przetoka nerkowa powikłana ropnym zapaleniem otrzewnej.
  Tytuł angielski: Percutaneous nephrostomy complicated with purulent peritonitis.
  Autorzy: Tyloch Janusz, Wolski Zbigniew, Siekiera Jerzy
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.65-67, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono chorą z kamicą i roponerczem górnego kielicha lewej nerki, u której w następstwie nieprawidłowego wytworzenia przetoki nerkowej wystąpiło ropne zapalenie otrzewnej. Przetokę nerkową wykonano pod kontrolą ultrasongorafii metodą nakłucia przezskórnego górnego kielicha, a kanał przetoki przebiegał przez jamę otrzewnową. Zmiana ułożenia cewnika spowodowała przedostanie się treści ropnej z nerki do jamy otrzewnowej i konieczność leczenia operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: One patient is presented with renal calculosis and pyonephrosis of the upper calyx of the left kidney. Purulent peritonitis occurred due to incorrect nephrostomy which was performed under ultrasound control via a percutaneous puncture of the upper calyx, the nephrostomic channel passing through the peritoneal cavity. Dislocation of the nephrostomic catheter led to the passage of purulent contents from the kidney to the peritoneal cavity which required a surgical procedure.


  27/28

  Tytuł oryginału: Selen w profilaktyce i leczeniu raka stercza.
  Autorzy: Szewczyk-Golec Karolina, Zachara Bronisław A., Wolski Zbigniew
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.44-47, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  28/28

  Tytuł oryginału: Warunki wnioskowania o wpisanie na listę Ministerstwa Zdrowia klinik i oddziałów prowadzących specjalizację z urologii.
  Autorzy: Wolski Zbigniew
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.96-97
  Sygnatura GBL: 313,626

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

  stosując format: