Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOLAŃCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Immunochemiczne aspekty reakcji alergicznych na antybiotyki beta-laktamowe.
Tytuł angielski: Immunochemical aspects of allergic reactions to beta-lactam antibiotics.
Autorzy: Mędrala Wojciech, Wolańczyk-Mędrala Anna, Szczepaniak Wioletta, Rosińczuk-Tonderys Joanna, Sycz Robert, Tomkowicz Tomasz, Marszalska Marita
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.13-19, il., tab., bibliogr. 76 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat immunochemicznych podstaw reakcji alergicznych na antybiotyki beta-laktamowe. Różnice w budowie tych antybiotyków stanowią przyczynę obecności, lub braku występowania, zjawiska krzyżowej nadwrażliwości. Omówiono ewolucję tych zjawisk na przestrzeni 40 lat z uwzględnieniem zmian w profilu uczuleń spowodowanych wprowwadzaniem nowych antybiotyków do użytku oraz przedstawiono różnice w tym zakresie w zależności od populacji, na której wykonano badania.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to present current opinion on immunochemical basis of allergic reactions to beta-lactam antibiotics. Structural differences between these drugs are the cause of the presence or absence of cross reactivity. 40 years evolution of this cross reactivity has been presented in the study, accounting its changes as a result of putting new antibiotics into practice. Also there were presented differences within this evolution in dependence of population in which the studies were performed.


  2/10

  Tytuł oryginału: Badania nad krzyżową nadwrażliwością na antybiotyki penicylinowe u chorych z natychmiastowymi reakcjami alergicznymi wywoływanymi przez amoksycylinę.
  Tytuł angielski: Studies on cross reactivity to penicillins in patients with immediate allergic reactions caused by amoxicillin.
  Autorzy: Mędrala Wojciech, Wolańczyk-Mędrala Anna, Liebhart Jerzy, Małolepszy Józef, Wójcicka Irena, Marszalska Marita
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.58-63, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this study we have explored the presence of cross reactivity to penicillin and ampicillin in patients with immediate allergic reactions caused by amoxicillin. Skin test results with amoxicillin were positive in 66.66 p.c. and in the remaining 33.34 p.c. were negative. In 81.84 p.c. patients we observed positive results of skin tests with penicillin and/or ampicillin. Only in 14.48 p.c. of the patients we observed selective response to amoxicillin. On the basis of obtained results we conclude that sensitivity of skin tests with amoxicillin is rather moderate and confirmation of amoxicillin hypersensitivity can be obtained using skin tests with other penicillins. In our material selective amoxicillin hypersensitivity can be defined as a relatively rare phenomenon. Theses data should have the important implications in antibiotics' selection in patients with amoxicillin allergy.


  3/10

  Tytuł oryginału: Wartość testu wytwarzania leukotrienów w diagnostyce natychmiastowych reakcji alergicznych wywoływanych przez penicylinę.
  Tytuł angielski: The usefulness of sulfidoleukotriene generation test in immediate allergic reactions caused by penicillin.
  Autorzy: Mędrala Wojciech, Wolańczyk-Mędrala Anna, Kustrzeba-Wójcicka Irena, Liebhart Jerzy, Małolepszy Józef
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.194-197, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W podjętej pracy postanowiono określić przydatność diagnostyczną testu CAST-ELISA u chorych reagujących natychmiastowymi reakcjami alergicznymi po przyjęciu penicyliny. Do stymulacji leukocytów zastosowano odczynniki komercyjnie dostępne, takie jak: roztwór penicyliny G, penicylinę G skoniugowaną z polilizyną oraz specjalnie przygotowany preparat skoniugowanej penicyliny G z albuminą ludzką. Do badań włączono 33 chorych uczulone na penicylinę i 13 zdrowych dobrze tolerujących antybiotyki penicylinowe, tj. z ujemnymi wynikami testów skórnych na preparty penicyliny. Test wytwarzania leukotrienów dla penicyliny nieskoniugowanej dał pozytywne wyniki w 30,3 proc. przebadanych, natomiast dla penicyliny skoniugowanej z polilizyną zaobserwowano dodatnie wyniki u 18,18 proc. Najwyższy odsetek pozytywnych wyników zaobserwowano gdy do stymulacji komórek zastosowano penicylinę skoniugowaną z albuminą ludzką - wyniósł on 47,82. Łączny odsetek pozytywnych wyników po zastosowaniu wszystkich preparatów penicyliny wyniósł 73,91. Należy uznać, że test CAST-ELISA jest dobrą metodą diagnostyczną natychmiastowych odczynów alergicznych spowodowanych przez penicylinę, a włączenie penicyliny skoniugowanej z albuminą ludzką do panelu preparatów służących do stymulacji komórek wydaje się być uzasadnione.

  Streszczenie angielskie: In this study we have decided to explore the dianostic usefulness of CAST-ELISA test in patietns with immediate allergic reactions caused by penicillin. Peripheral blood leukocytes were stimulated by commercially available penicillin allergens - Penicilin G, Benzylpenicillin - Polylysine and specially performed Penicillin G conjugated to human serum albumin. Test was performed in 33 allergic persons and in 13 control healthy persons well tolerated penicillin antibiotics with negative skin tests results. CAST-ELISA test gave the positive results in 30.3 p.c. when unconjugated penicillin was used and in 18.18 p.c. with penicillin - polylysine. The best results were obtained when cells were stimulated with penicillin conjugated to human serum albumin - positive results were observed in 47.82 p.c. Accumulate percentage of positive results was 73.91 p.c. In our opinion CAST-ELISA test is reliable method in diagnosis of immediate allergic reactions caused by penicillin and inclusion of penicillin conjugated to human serum albumin seems to be justifiable.


  4/10

  Tytuł oryginału: Czy dojrzewamy do akredytacji?
  Autorzy: Wolańczyk Jan
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (5) s.40-44, il., tab. - 7 Konferencja pt. Jakość w opiece zdrowotnej Kraków 22-24.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,362

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  5/10

  Tytuł oryginału: Warsztaty EXPO-XXI - Akredytacja Jakości Praktyk.
  Autorzy: Wolańczyk Jan
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (7/8) s.110-112, il. - 7 Ogólnopolska Konferencja pt. Jakość w opiece zdrowotnej Kraków 22-24.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,362

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  6/10

  Tytuł oryginału: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Wolańczyk Tomasz; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, 221 s. : il., tab., bibliogr. 207 poz., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,807

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/10

  Tytuł oryginału: Jak przygotować praktykę do programu akredytacji jakości?
  Autorzy: Wolańczyk Jan
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.154-162, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  8/10

  Tytuł oryginału: Program akredytacji praktyk lekarzy rodzinnych.
  Autorzy: Wolańczyk Jan
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.133-136
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Kolegium Lekarzy Rodzinnych


  9/10

  Tytuł oryginału: Quality improvement in family medicine. Training of Tutors in Family Medicine.
  Autorzy: Król Zbigniew J., Wolańczyk Jan
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.170-171, streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Temat korporatywny:
 • Kolegium Lekarzy Rodzinnych

  Streszczenie polskie: W artykule opisano zorganizowany przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce program powstawania grup rówieśniczo-koleżeńskich. Grupy te tworzone i prowadzone przez lekarzy rodzinnych, absolwentów Szkoły Tutorów. Zadaniem grupy jest wspólne wdrażanie programów poprawy jakości. W artykule przedstawiono cele i sposób kształcenia Tutorów w przeprowadzonych już dwóch edycjach szkolenia

  Streszczenie angielskie: The article describes the program whose aim is to establish peer-review group organized by College of Family Doctors in Poland. Those groups are created and led by family doctors, alumni of the School of Tutors. The goal of the group is to work together and umplement quality improvement programs. The article presents objectives and training procedures in education of Tutors in two completed editions of training courses.


  10/10

  Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. T. 4
  Autorzy: Dilling-Ostrowska Ewa, Dunin-Wąsowicz Dorota, Jędrzejczak Joanna, Karwacki Marek, Kmieć Tomasz, Kozik Andrzej, Paruszkiewicz Grzegorz, Pronicka Ewa, Roszkowski Marcin, Sykut-Cegielska Jolanta, Szymańska Krystyna, Wolańczyk Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Jóźwiak Sergiusz (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 168 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Materiały z corocznych kursów doskonalących w Centrum Zdrowia Dziecka
  Sygnatura GBL: 736,863

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: