Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOJTUKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Zakrzepy i zatory
Autorzy: Biederman Andrzej, Filipecki Stanisław, Grenda Ryszard, Hajduk Bogdan, Kielar Maciej, Kopeć Maria, Krzemińska-Pakuła Maria, Kwieciński Hubert, Litwin Mieczysław, Łopaciuk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt, Małek Grzegorz, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Musiał Jacek, Myśliwiec Michał, Noszczyk Wojciech, Pasierski Tomasz, Pruszczyk Piotr, Przyłuski Jakub, Rużyłło Witold, Szczepański Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Torbicki Adam, Wojtukiewicz Marek, Zawilska Krystyna
Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 zm. i unowocześ
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 572, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,717

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/10

  Tytuł oryginału: Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi u chorych na nowotwory.
  Tytuł angielski: The yeast-like fungi infections in cancer patients.
  Autorzy: Łukaszuk Cecylia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Wojtukiewicz Marek, Sawicki Zbigniew, Krawczuk-Rybak Maryna, Sobolewski Krzysztof, Romanowicz Lech
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.25-34, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Problem zakażeń grzybiczych u pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi stale narasta i dotyczy nawet 85 proc. tej populacji. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania zakażeń grzybami drożdżopodobnymi w populacji pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi w odniesieniu do grupy osób zdrowych oraz analiza porównawcza wybranych parametrów odporności u osób bez objawów i z objawami kandydozy. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 48 osób leczonych cytostatykami z powodu nowotworów. Grupę porównawczą stanowiło 48 osób zdrowych, niestosujących od przynajmniej 2 miesięcy żadnych leków (miejscowo i ogólnie). Materiał pobierano drogą wymazu z ontocenozy jamy ustnej. W ocenie przeciwciał przeciwko Candida albicans użyto zestawu Platelia Candida Ap, w ocenie krążących antygenów - Platelia Candida Ag. Wyniki: W grupie leczonej cytostatykami z pobranego materiału dodatnie posiewy w kierunku grzybów drożdżopodobnych uzyskano w 58,3 proc., a w grupie porównawczej w 27,1 proc. W obu grupach w hodowli uzyskiwano w większości wzrost szczepów Candida albicans. Szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego od dorosłych chorych wykazywały ogółem w 44,1 proc. oporność na badane antymikotyki, a szczepy non-Candida albicans w 25 proc. Izolaty Candida albicans wyhodowane od chorych dorosłych nie ywkazywały aktywności 2 enzymów, od dzieci chorych - 8 enzymów, od dorosłych osób zdrowych - 9 enzymów, a od zdrowych dzieci - 15 enzymów. Szczepy non-Candida ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Problem of fungal infections in patients with cancer constantly grows and refers to even 85 p.c. of this population. Aim: Estimation of occurrence frequency of fungal ifnections with yeast-like fungi strains in patietns with cancer illness with reference to comparative groups of healthy persons and the analysis of particular immunological parameters in patients with or without candidasis. Material and methods: 48 patients under chemotherapy due to cancer disorders were studied. Comparative group consisted of 48 healthy persons, using no medicines for at least 2 months (topically and generally). material was received with swab from oral cave (back vaults). Comercial kits Platelia Candida Ap - in the detection antibodies and Platelia Candida Ag., in teh assessment of antigens were used. Results: In group under chemotherapy positive cultures to the yeast-like fungi strains were received from material in 58.3 p.c. and in comparative group in 27.1 p.c. In both groups the highest growth was of Candida albicans. Candida albicans isolated from adult patients were resistant in 44.1 p.c. to antimycotics and non-Candida albicans in 25 p.c. isolates of Candida albicans from adult patients had no enzymatic activity of 2 enzymes, from children patietns 8 enzymes, from healthy adults 9 enzymes, from healthy children 15 enzymes. Isolates of non-Candida strains from healthy adults had no enzymatic activity of 6 enzymes, from children patietns 11 enzymes, from healthy ...


  3/10

  Tytuł oryginału: Angiostatyna - ukryty w układzie hemostazy naturalny inhibitor angiogenezy: perspektywy zastosowania w terpii przeciwnowotworowej.
  Tytuł angielski: Angiostatin - natural inhibitor of angiogenesis hidden in hemostatic system: perspectives of application in anticancer therapy.
  Autorzy: Sierko Ewa, Sierko Paweł P., Wojtukiewicz Marek Z.
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.144-149, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czynniki krzepnięcia krwi i fibrynolizy biorą udział we wzroście wielu nowotworów i tworzeniu przerzutów. Istotną rolę w rozwoju nowotowrów odgrywa proces angiogenezy. Do pobudzenia angiogenezy dochodzi w wyniku zaburzenia równowagi pomiędzy aktywatorami, a inhibitormai tego procesu. W obrębie układu hemostazy, oprócz czynników stymulujących angiogenezę, stwierdzono występowanie również związków hamujących powstawanie sieci nowych naczyń krwionośnych. Wśród nich najlepiej dotychczas poznanym inhibitorem angiogenezy jest fragment plazminogenu - angiostatyna. W niniejszej pracy podjęto próbę usystematyzowania wiedzy dotyczącej budowy, powstawania, mechanizmu działania i wpływu angiostatyny na rozwój nowotworów, jak również perspektyw jej zastosowania w praktyce onkologicznej. Angiostatyna składa się z pierwszych czterech domen kringle cząsteczki plazminogenu. Wykazuje działanie swoiste w stosunku do komórek śródbłonka. Stymuluje apoptozę tych komó ek i hamuje ich proliferację, zmniejsza wpływ czynników proangiogennych na komórki śródbłonka oraz hamuje wpływ plazminogenu na rozrost komórek śródbłonka i prawdopodobnie wpływa na zmniejszenie sytnetyzowania ATP przez te komórki. W modelach eksperymentalnych wykazano, że działanie angiostatyny prowadzi do zahamowania wzrostu guza pierwotnego i zmian przerzutowych. Stosowanie angiostatyny może stanowić jedną z opcji nowego spsobu leczenia chorych na nowotwór, polegającego na utrzymaniu stanu stabilności nowotworów (dormancy therapy, terapia uśpieniowa). Obecnie badania nad angiostatyną są już w trakcie I fazy prób klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Blood coagulation and fibrinolysis factors affect cancer growth and metastasis formation. Angiogenesis plays an important role in cancer progression. The disturbances in the balance between activators and inhibitors result in the stimulation of angiogenesis. Among the hemostatic factors not only angiogenesis stimulators but also substances inhibiting the formation of new blood vessels have been observed. The best known angiogenesis inhibitor among them is a fragment of plasminogen known as angiostatin. The aim of this work was to summarize the available information on the structure, generation, mechanism of action and the influence of angiostatin on cancer growth, as well as the possibilities of its introduction to oncological practice. Angiostatin consists of the first four kringle domains of the plasminogen molecule. It acts specifically on the endothelial cells. Angiostatin stimulated endothelial cells apoptosis, inhibits their proliferation, decreases the influence of proangiogenic molecules on endothelial cells and, probably, influences the decrease of the ATP synthesis by these cells. Experimental models have shown that angiostatin activity leads to the inhibition of growth of primary tumor and metastases. Angiostatin administration may become an option of the new modality of treatment of cancer patietns, based on an inhibition of cancer progression (dormancy therapy). Currently phase I clincial studies on angiostatin are being conducted.


  4/10

  Tytuł oryginału: Efficacy and safety of TTS fentanyl given directly after tramadol to patients with cancer related pain (based on FEN-POL-2 trial).
  Tytuł polski: Ocena efektywności i bezpieczeństwa stosowania TTS fentanylu bezpośrednio po tramadolu, u pacjentów z bólem pochodzenia nowotworowego (na podstawie badania FEN-POL-2 trial).
  Autorzy: Łuczak Jacek, Gorzelińska Lidia, Ramlau Rodryg, Wojtukiewicz Marek, Koralewski Piotr, Krzakowski Maciej, Załuski Jerzy
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.216-220, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania TTS fentanylu u chorych z bólem nowotworowym, którzy poprzednio nie otrzymywali silnych opioidów. Do badania włączono 72 pacjentów, leczonych przez ostatnie 3 dni traumadolem w dawce 400 mg na dobę z niedostatecznym efektem przeciwbólowym. Natężenie bólu oceniano za pomocą Wizualnej Skali Analogowej (VAS) oraz Słownej Skali Oceny Bólu (VRS). U wszystkich badanych stosowanie TTS fentanylu rozpoczęto od dawki 25 ćg/godz, a w razie wystąpienia bólu przebijającego podawano 5 mg roztworu wodnego szybko działającej morfiny lub nie opioidowe leki przeciwbólowe. Podczas badania dawkę początkową TTS fentanylu utrzymano u 18 chorych, pozostali wymagali zwiększenia dawek. Maksymalna dawka wynosiła 150 ćg/godz. i była stosowana u 2 pacjentów. Trwające 28 dni badanie ukończyło 64 chorych. W ostatnim dniu badania 45/64 (72 proc.) chroych zgłaszało brak bólu lub ból o nieznacznym nasileniu, 15/64 (22 proc.) ból o średnim natężeniu, a 4/64 (6 proc.) ból silny lub bardzo silny wg VRS. W trakcie badania wystąpiły następujące objawy uboczne: nudności (N = 3), wymioty (N = 3), zaparcie stolca (N = 2) i wzmożona potliwość (N = 1), u żadnego z badanych nie pojawiły się objawy depresji oddechowej. TTS fentanyl okazał się skutecznym i bezpiecznym środkiem w leczeniu bólu nowotworowego nie pobierających wcześniej silnych opioidów.

  Streszczenie angielskie: The main purpose of the trial was to investigate the clinical efficacy and safety of TTS fentanyl administered over 28 days to patients naive to strong opioids, treated over the past 3 days prior to entering the study with the maximal (400 mg) daily dose of traumadol. Seventy two patients were included in the study, all of them suffering from advanced cancer-related pain. All patients started with the lowerst available dose of fentanyl (Delivery rate 25 ćg/hr. If analgesia was insufficient, the patients were give a strong opiid (5 mg of immediate-release oral morphine) or a non- opioid analgesic as "rescue" medication. Pain intensity was evaluated by means of the Visual Analoque Scale (VAS) and the Verbal Rating Scale (VRS). Sixty four patients were eligible for analysis. During the study 18 patients continued with 25 ćg/hr, and the remaining was administerd a higher doses. The maximum does was 150 ćg/hr (2 patients). At the termination of the trial 45/64 (72 p.c.) patients had no pain or slight pain, 15/564 (22 p.c.) had moderate pain and 4/64 (6 p.c.) experienced strong or very strong pain (VRS). At the end of the trial in 51/64 (79 p.c.) pts pain control was good to excellent (in an overall assessment of pain treatment). Clinically relevant respiratory depression was not observed. The following side effects of opioids were observed: nausea (N = 3), vomiting (N = 3), constipation (N = 2) and sweating (N = 1). Transdermal fentanyl proved to be an effective and safe analgesic in the treatment of cancer-related pain in patients naive to strong opioids.


  5/10

  Tytuł oryginału: Miejscowo zaawansowany czerniak złośliwy skóry (IIB/AJCC) - opis przypadku długoletniego przeżycia nieleczonego chorego.
  Tytuł angielski: Locally advanced malignant melanoma of the skin (IIB/AJCC) - report of a case of an untreated patient with a long survival.
  Autorzy: Kozłowski Leszek, Markiewicz Włodzimierz, Wojtukiewicz Marek Z.
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.646-648, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W naszej pracy prezentujemy przypadek długoletniego przeżycia nieleczonego chorego na miejscowozaawansowanego czerniaka złośliwego skóry.

  Streszczenie angielskie: A case of an untreated patient with locally advanced malignant melanoma of the skin with a long survival is described.


  6/10

  Tytuł oryginału: Inhibitory zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia krwi.
  Tytuł angielski: Tissue factor pathway inhibitors.
  Autorzy: Sierko Ewa, Zawadzki Roman J., Wojtukiewicz Marek Z.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.66-69, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zależna od czynnika tkankowego (TF) aktywacja krzepnięcia krwi stanowi dominujący szlak w tym procesie. Na utrzymanie hemostazy wpływają wzajemne oddziaływania między czynnikami prokoagulacyjnymi a ich inhibitorami lub układami inhibitorowymi. W pracy podjęliśmy próbę usystematyzowania dostępnych informacji dotyczących inhibitorów zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia krwi, a mianowicie - TFPI i TFPI-2. Mimo strukturalnego podobieństwa, oba te inhibitory wykazują wiele różnic dotyczących ich syntezy, występowania mechanizmu działania. Inhibitor zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia krwi jest wysoce aktywnym inhibitorem czynników prokoagulacyjnych. Hamuje on aktywność czynnika Xa, jest natomiast silnym inhibitorem czynnika XIa, kalikreiny, plazminy i trypsyny.

  Streszczenie angielskie: Activation of the extinsic pathway of blood coagulation plays the key role in the process of blood coagulation. The hemostasis is influenced by the activity of procoagulant factors and its inhibitors. In this work we summerize existing data on tissue factor pathway inhibitors: TFPI and TFPI-2. Despite structural similarity between them they exhibit many differences in synthesis, distribution and mechanism of action. TFPI inhibits the activity of factor Xa and the complex of tissue factor and factor VIIa (TF/VIIa). Converserely, TFPI-2 does not inhibits factor XA, but it is a strong inhibitor of factor XIa, plasma kallimrein, plasmin and trypsin.


  7/10

  Tytuł oryginału: Wstępna ocena niestabilności mikrosatelitarnej w rakach skóry.
  Tytuł angielski: Preliminary evaluation of microsatellite instability in skin cancers.
  Autorzy: Rucińska Monika, Kozłowski Leszek, Pepiński Witold, Skawrońska Małgorzata, Janica Jerzy, Wojtukiewicz Marek Z.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.281-283, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pewną rolę w procesie karcynogenazy mogą odgrywać sekwencje mikrosatelitarne DNA. Prawdopodobnie istnieje związek między zapadalnością na nowotwory a dziedziczeniem określonych polimorficznych sekwencji DNA. Celem niniejszego badania była wstępna ocena występowania niestabilności mikrosatelitarnej (MSI) w nowotworach skóry. Występowanie MSI (w obrębie chromosomu 2) stwierdzono tylko w jednym przypadku raka podstawnokomorkowego spośrod 12 badanych raków skóry. W nowotworach łagodnych skóry (brodawka łojotokowa, rogowiak kolczystokomórkowy, rogowacenie starcze) nie wykazano MSI.


  8/10

  Tytuł oryginału: Przydatność markerów nowotworowych CEA, CA 15-3 i CA 125 w diagnostyce płynów wysiękowych w jamie brzusznej.
  Tytuł angielski: Usefulness of CEA, CA 15-3 and CA 125 tumor markers analysis in the differential diagnostics of peritoneal effusion.
  Autorzy: Kiluk Marek S., Rółkowski Roland, Zawadzki Roman J., Wojtukiewicz Marek Z.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.298-301, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Różnicowanie pomiędzy nowotworowym i nienowotworowym wysiękiem ma znaczenie zarówno w diagnostyce, jak i w ustalaniu stopnia zaawansowania choroby oraz postępowania terapeutycznego i rokowania. W nieniejszej pracy oceniano markery nowotworowe CEA, CA15-3 i CA 125 w płynie uzyskanym z nakłucia jamy otrzewnowej i w surowicy u 37 chorych z rozpoznanym nowotworem złośliwym: rakiem piersi (13 chorych), rakiem jajnika (18 choreych) i rakiem jelita grubego (6 chorych) oraz u 20 chorych z nienowotworowym wysiękiem otrzewnowym. Badane markery oznaczano metodą elektrochemiluminescencyjną. Wyniki korelowano z badaniem cytologicznym, histologicznym oraz parametrami klinicznymi. Wstępne obserwacje wskazują, iż oznaczenie markerów nowotworowych CEA, CA 15-3 i CA 125 może stanowić cenne uzupełnienie badan stosowanych w diagnostyce różnicowej płynów wysiękowych w jamie brzusznej.


  9/10

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania interleukiny 8 w diagnostyce łagodnych i złośliwych nowotworów sutka.
  Tytuł angielski: Value of interleukin-8 determination in diagnosis of benign and malignant breast tumor.
  Autorzy: Zakrzewska Irena, Kozłowski Leszek, Wojtukiewicz Marek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.302-304, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono u chorych na raka sutka, łagodne nowotwory sutka i w grupie zdrowych. Stężenia IL-8 oznaczano 1-2 dni przed leczeniem chirurgicznym, metodą immunoenzymatyczną ELISA. Stężenia IL-8 w surowicy chorych na raka sutka były istotnie większe zarówno w odniesieniu do grupy kontrolnej, jak i do grupy chorych na nowotwory łagodne. Częstość podwyższonych wartości wyników oraz bezwzględne wartości IL-8 wykazywaly tendencję znamiennego wzrostu wraz z zaawansowaniem klinicznym choroby. Uzyskane wyniki badań wskazują na to, że oznaczenie IL-8 w surowicy chorych na raka sutka może być użyteczne w ocenie progresji choroby.


  10/10

  Tytuł oryginału: Stężenie czynnika tkankowego i jego inhibitora u chorych na guzy układu moczowego i choroby rozrostowej układu krwiotwórczego.
  Tytuł angielski: Tissue factor (TF) and its inhibitor (TFPI) concentrations in patients with urinary tract tumors and haematological malignancies.
  Autorzy: Radziwon Piotr, Schenk Joachim F., Mazgajska Katarzyna, Boczkowska-Radziwon Barbara, Galar Marzenna, Kłoczko Janusz, Wojtukiewicz Marek Z.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.308-311, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • nefrologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy były badania kliniczne nad określeniem stężenia TF i TFPI u chorych na choroby ropzrostowe układu krwiotwórczego lub nowotwory układu moczowego (rak nerki, rak pęcherza moczowego. Badaniami objęto chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) (20 chorych), przewlekłą białaczkę szpikową (CML) (21 chorych), przewlekłą białaczkę limfatyczną (CLL) (17 chorych), szpiczaka mnogiego (16 chorych), raka nerki (12 chorych), raka nabłonka przejściowego pęcherza moczowego (17 chorych). Dodatkowo przebadano grupę chorych z łagodnym rozrostem stercza (BPH) (n = 15). W porównaniu ze zdrowymi w badanych grupach chorych na AML, CML, CLL stwierdzono istotnie zwiększone stężenie TFPI przy zmniejszonej jego aktywności. Nie wykazano korelacji między stężeniem TF a stężeniem i aktywnością TFPI. Stwierdzono ujemną korelację między całkowitym stężeniem TFPI a jego aktywnością tylko w przypadku AML. W grupach chorych na raka stwierdzono w porównaniu z grupą zdrowych istotnie zwiększone stężenie TFPI, przy jednoczesnym braku istotnych różnic w stężeniu TF. Stwierdzono również zwiększenie stężenia TFPI w grupie chorych na raka nerki i chorych na raka pęcherza w stosunku do grupy chorych z BPH.

  stosując format: