Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOJTKOWIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Reaktywne formy tlenu jako cząsteczki sygnałowe.
Tytuł angielski: Reactive oxygen species as signal molecules.
Autorzy: Grzenkowicz Jolanta, Wojtkowiak Diana, Podhajska Anna J.
Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (2) s.90-106, il., bibliogr. 43 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,432

Streszczenie polskie: Ekspresja genów w komórce zachodzi zarówno na skutek regulacji za pośrednictwem hormonów i cytokin jak i sygnałów płynących ze środowiska np. UV, promieniowanie jonizujące. Reaktywne formy tlenu (RFT) powstają w sposób ciągły w komórce, jako produkty reakcji biol., w których ma miejsce transfer elektronów. Do RFT zaliczamy takie cząsteczki jak: anionorodnik ponadtlenkowy, rodnik wodorotlenowy, nadtlenek wodoru, nadtlenoazotyn, tlenek azotu. Reaktywne formy tlenu są wtórnymi cząsteczkami sygnalizacyjnymi dla czynników transkrypcyjnych i cytokin. Zachowanie homeostazy na poziomie reakcjii utleniania i redukcji, ma istotne znaczenie dla wielu procesów biologicznych takich jak: aktywacja enzymów, synteza DNA, regulacja cyklu komórkowego, aktywacja transkrypcji genów i programowana śmierć komórki. Komórki chronią się przed stresem tlenowym za pośrednictwem enzymów antyoksydacyjnych oraz cząsteczek, które posiadają w swej strukturze miejsca wrażliwe na reakcje utleniania i redukcji. Ekspresja enzymów antyoksydacyjnych jest indukowana na poziomie transkrypcji przez stres tlenowy.

Streszczenie angielskie: Gene expression is modulated both by regulation through hormones and cytokines and environmental stimuli, for example UV or ionizing radiation. Reactive oxygen species (ROS) are constantly formed as side products of biological reactions in which electron transfer goes on. ROS include superoxide anion-radical, hydroxide radical, hydrogen peroxide, peroxynitrite, nitrogen oxide. Reactive oxygen species have been described as second messengers for transcription factors and cytokines. The maintenance of homeostasis at the redox levelis particularly important for many biological processes, such as: enzymes activation, DNA synthesis, cellular cycle regulation, genes transcription activation, and programmed death of the cell. Cells protect themselves against oxidative stress by means of antioxidative enzymes and molecules which in their structure have redox sensitive spots. Expression of antioxidative enzymes is induced at the transcription level through oxidative stress.


2/5

Tytuł oryginału: Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego.
Tytuł angielski: Motility disorders of the gastrointestinal tract.
Autorzy: Błaszak Antoni, Wojtuń Stanisław, Gil Jerzy, Wojtkowiak Marek
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.192-196, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 301,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby czynnościowe układu pokarmowego w różnym stopniu dotyczą połowy pacjentów zgłaszających się do specjalisty. Są uporczywe, przewlekle absorbują uwagę pacjenta i lekarza, wymagają wykonywania wielu kosztownych i trudnodostępnych badań. Przynajmniej części z nich dałoby się uniknąć gdyby lekarze byli lepiej zaznajomieni z problematyką chorób czynnościowych przewodu pokarmowego. Podstawowym kryterium rozpoznawczym chorób czynnościowych przewodu pokarmowego jest przewlekłość i brak ewidentnych zmian organicznych. Pacjent wymaga długotrwałej obserwacji i opieki lekarskiej, a wytworzenie u chorego przekonania o braku poważnej choroby organicznej jest podstawowym zadaniem lekarza. W ten sposób lekarz może przeciwdziałać częstym u tych chorych zaburzeniom psychicznym.


  3/5

  Tytuł oryginału: Analiza wyników badań granicy tolerancji przyspieszeń w wirówce przeciążeniowej w latach 1994-2000.
  Autorzy: Wojtkowiak Mieczysław, Jasiński Tadeusz, Domin Artur, Kowalczuk Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.255-262, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przeprowadzili analizę wszystkich wyników uzyskanych podczas określania granicy tolerancji przyspieszeń (GTP) w polskiej wirówce przeciążeniowej w latach 1994-2000, łącznie 2805 badań. Wyniki badań analizowano oddzielnie w grupie pilotów i podchorążych w zależności od zastosowanego programu działania przyspieszeń. Stwierdzono, że na przestrzeni ostatnich lat wystąpił spadek tolerancji przyspieszenia +Gz w obu grupach badanych. Zaznaczył się on wyraźnie zarówno w grupie czynnych zawodowo pilotów, jak i u podchorążych przygotowywanych do lotnictwa wojskowego. Spadek ten jest istotny statystycznie. Autorzy wskazują, że obniżanie się GTP u pilotów wymaga zwiększenia intensywności ćwiczeń fizycznych ukierunkowanych na wzrost adaptacji układu krążenia i zwiększenie siły mięśni.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zmiana czynnościowa komórek skóry w odpowiedzi na stan zapalny.
  Tytuł angielski: Modulatory change of skin cells in response to inflammatory process.
  Autorzy: Grzenkowicz Jolanta, Wojtkowiak Diana, Podhajska Anna J.
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (3) s.182-192, bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Skóra ludzka narażona jest na działanie czynników mikrobiologicznych oraz fizycznych, które rozpoczynają bądź towarzyszą procesowi odpowiedzi obronnej jakim jest stan zapalny. Szeroki zasób sygnałów jest w stanie wywołać odpowiedź zapalną np.: bakterie, wirusy, promieniowanie UV, metale, białka. Układ obrony immunologicznej skóry można podzielić na wykorzystujące komórkowe elementy statyczne: keratynocyty, fibroblasty i komórki śródbłonka oraz na elementy dynamiczne: limfocyty, makrofagi, granulocyty i komórki dendrytyczne, które przebywają w skórze przez określony czas. Celem niniejszej pracy przeglądowej jest zwrócenie uwagi czytelnika na zdarzenia, związane z reakcjami utleniania i redukcji, występujące podczas toczącego się procesu zapalenego w skórze takie jak: aktywacja kinaz, czynników transkrypcyjnych, produkcja cytokin i cząsteczek adhezyjnych. Czynniki utleniające, uwalniane w skórze podczas nacieku neurotrofili lub produkowane przez keratynocyty, odgrywają ważną rolę jako wtórne cząsteczki sygnalizacyjne w procesie przekazywania sygnałów, które prowadzą do wystąpienia stanu zapalnego oraz biorą udział w procesie gojenia się ran.


  5/5

  Tytuł oryginału: Analiza katapultowań w aspekcie przyczyn i występowania obrażeń ciała w lotnictwie polskim w latach 1988-1998.
  Tytuł angielski: An analysis of catapulting in view of reasons and incidence of body injuries in the Polish aviation between 1988 and 1998.
  Autorzy: Wojtkowiak Mieczysław, Jasiński Tadeusz, Kowalczuk Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.359-365, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Artykuł zawiera analizę udanych katapultowań w lotnictwie polskim w latach 1988-1998. Autorzy badali zaistniałe zdarzenia pod kątem przyczyn i doznanych obrażeń ciała, a także pod względem udziału tzw. "czynnika ludzkiego" i innych czynników mogących mieć wpływ na konieczność opuszczania samolotu. Stwierdzono, że najczęstszymi przyczynami podjęcia decyzji do skorzystania z katapulty były awarie techniczne, a w drugiej kolejności błąd człowieka. W porównaniu do katapultowań w innych państwach, stwierdzono mniejszy odsetek ciężkich obrażen ciała.

  Streszczenie angielskie: An analysis of the successful catapulting in the Polish aviation between 1988 and 1998 is being presented. The authors analyzed catapulting in view of their reasons and injuries as well as a contribution of so-called human factor and other factors which may influence an exist from the aircraft. It has been found that the most frequent reason of catapulting have been technical defects followed by the human error. A percentage of severe injuries has been lower than that in other countries.

  stosując format: