Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOJTAROWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Czynność rozkurczowa lewej komory oceniana echokardiografią dopplerowską u chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężaniem drogi odpływu po ablacji alkoholowej tętnicy septalnej w obserwacji krótko- i długoterminowej.
Tytuł angielski: Doppler echocardiographic evaluation of left ventricular diastolic function in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy after alcohol septal ablation in acute and long-term follow up.
Autorzy: Wojtarowicz Andrzej, Kornacewicz-Jach Zdzisława, Kaźmierczak Jarosław, Szamlewski Piotr, Gil Robert, Lewandowski Maciej
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.25-28, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W kardiomiopatii przerostowej (HCM) dysfunkcja rozkurczowa lewej komory (LK) odpowiada za znaczną część objawów klinicznych. Zawężanie drogi odpływu LK ma dodatkowe niekorzystne znaczenie hemodynamiczne. Ablacja alkoholowa tętnicy septalnej (AATS) likwiduje lub istotnie redukuje gradient w drodze odpływu. Cel. Celem pracy była ocena wczesnych i odległych zmian czynności rozkurczowej LK po skutecznym zabiegu ablacji alkoholowej tętnicy septalnej. Materiał i metody. Czynność rozkurczową LK oceniano u 15 chorych z zawężającą postacią HCM przed zabiegiem, w 1, 2 i 7 dniu, w 6 miesiącu oraz w okresie 1-3 lat po skutecznej AATS, oceniając dynamikę zmian parametrów dopplerowskich napływu do LK: prędkość fal E i A, stosunek E/A, IVRT, czas deceleracji E (DT). Wyniki. W badaniu wstępnym stwierdono wydłużenie IVRT i DT powyżej wartości prawidłowych. W pierwszych dniach po AATS wystąpiło zmniejszenie relacji E/A z 1,19ń0,36 do 0,89ń0,27 (p 0,01), następnie powrót do wartości wyjściowych, a w dłuższej obserwacji - znów tendencja do obniżenia (głównie w wyniku zmian E). Trwałą zmianą było skrócenie IVRT z wyjściowego 98ń20 ms do 80,5ń17 ms siódmego dnia i poniżej 80 ms w dalszej obserwacji (p 0,01), nie zmieniał się natomiast DT. Wnioski: W pierwszych dniach po AATS nasilają się zaburzenia relaksacji LK. Zmiany w dłuższej obserwacji są trudne do interpretacji, jednak skrócenie IVRT wskazuje na poprawę czynności rozkurczowej LK.

  Streszczenie angielskie: Left ventricular (LV) diastolic dysfunction is responsible for most clinical symptoms in hyperthrophic cardiomyopathy. The left ventricular outflow tract (LVOT) obstruction has additional negative haemodynamic influence. Alcohol septal ablation reduces the LVOT gradient. Cel: The aim of aur study was the evaluation of acute and long-term changes of LV distolic function after successful alcohol septal ablation. Material and methods: In 15 patients with successful reducing of LVOT gradient the LV diastolic function was assessed using Dopler echocardiography before ablation and in short and long-term follow-up. Results: Before ablation IVRT and DT were prolonged in comparison to normal values. In acute phase after ablation E/A ratio decresed from 1.19ń0.36 to 0.89ń0.27 (p 0.01), but returned to baseline by the first week. In long-term follow-up there was again a significant reducing of E/A ratio (mainly due to E wave changes). IVRT was significantly shortended from 98ń20 ms at baseline to 80.5ń17 ms at day 7 and later. This change was stable to the end of follow-up. DT did not change significantly just after the ablation and during follow-up. Conclusions: In the acute period after alcohol septal ablation there is an increase of LV relaxation disorders. Changes observed during long-term follow-up are difficult to interpret, but significant shortening of IVRT shows on improvement of the LV diastolic function.


  2/5

  Tytuł oryginału: Rozkurczowy przepływ krwi w lewej komorze w wybranych sytuacjach klinicznych. Ocena metodą Dopplera pulsacyjnego i barwnego jednowymiarowego badania dopplerowskiego: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Left ventricular diastolic blood flow and myocardial disease. Investigations using pulsed-Doppler and m-mode colour Doppler echocardiography: habilitation thesis.
  Autorzy: Wojtarowicz Andrzej
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 71 s.1-151, [3] s. tabl., il., tab., bibliogr. 256 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/5

  Tytuł oryginału: Biomarkery w kardiologii : współczesne i przyszłe zastosowanie
  Opracowanie edytorskie: Adams Jesse E. (red.), Apple Fred S. (red.), Jaffe Allan S. (red.), Wu Alan H. B. (red.), Rzeuski Ryszard (tł.), Chomicz Janusz (tł.), Kornacewicz-Jach Zdzisława (tł.), Wojtarowicz Andrzej (tł.), Kossuth Irmina (tł.), Przybycień Krzysztof (tł.), Peregud-Pogorzelska Małgorzata (tł.), Płońska-Gościniak Edyta (tł.), Drechsler Danuta (tł.), Dryja Tomasz (tł.).
  Źródło: - Szczecin, D.W. Publishing - Poland 2002, XII, [1], 257 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 23 cm.
  Sygnatura GBL: 735,830

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Wpływ niskiej dawki dobutaminy na rozkurczowy przepływ w lewej komorze u osób z niską frakcją wyrzutową.
  Tytuł angielski: Influence of low dobutamine doses on left ventricular diastolic flow parameters in subjects with a low ejection fraction.
  Autorzy: Wojtarowicz Andrzej, Kaliszczak Robert, Płońska Edyta, Puchała Małgorzata, Drechsler Danuta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.577-579, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niska dawka dobutaminy (DOB) powoduje poprawę czynności skurczowej uszkodzonego miokardium. Istnieją dane sugerujące również poprawę czynności rozkurczowej lewej komory (LV). Celem pracy była ocena wpływu DOB na wybrane parametry rozkurczowego przepływu w jamie LV: profil krzywej napływu i prędkość propagacji fali wczesnego napływu (Prop). Materiał i metodyka: W badanej grupie były 33 osoby (7 kobiet i 26 mężczyzn) w wieku 35 - 74, średnio 53 lata z frakcją wyrzutową (EF) 35 proc. DOB podawano kolejno w dawkach 5 i 10 ćg/kg/min, po 3 minuty. Przed badaniem D-0) i pod koniec próby (D-1) oceniano kurczliwość LV oraz parametry krzywej napływu: prędkość fal E i A i stosunek E/A na poziomie brzegów płatków mitralnych (U) i w połowie długości LV (1 LV) oraz Prop. Wyniki: DOB powodowała przyspieszenie czynności serca z 69,4/min do 74,4/min (p 0,01), oraz poprawę kurczliwości LV u wszystkich badanych. Nie stwierdzono istotnej zmiany prędkości fali E pod wpływem DOB ani w U (D-0: 0,7 ń 0,22 m/s; D-1: 0,68 ń 0,2 m/s), ani w 1/2 LV, ani zmiany E/A (D-0; 1,24 ń 0,71; D-1 1,21 ń 1,08 na poziomie U oraz D-0:1,68 ń 1,06; D-1: 1,64 ń 1,16 w 1/2 LV). Znamienne statystycznie różnice wystąpiły tylko między A w D-0 a A w D-1 na obu poziomach (p , 0,05): D-0: 0,66 ń 0,21 m/s i D-1: 0,71 ń 0,22 m/s na poziomie U oraz D-); 0,42 ń 0,2 m/s i D-1: 0,47 ń 0,2 m/s w 1/2 LV. Stwierdzono znamienne przyspieszenie Prop: z 39,4 ń 10,9 cm/s do 45,4 ń 16,1 cm/s; p 0,01. Stwierdzona w spoczynku korelacja Prop z EF (R = 0,4) i ze wskaźnikiem kurczliwości LV (Wk-LV) (R = 0,52) występowała także po DOB na podobnym poziomie...


  5/5

  Tytuł oryginału: IV Międzynarodowa Konferencja Stress i Kontrast ECHO, 12 październiaka 2002, Szczecin.
  Autorzy: Płońska Edyta, Szyszka Andrzej, Wojtarowicz Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.580-581 - 4 Międzynarodowa Konferencja pt. Stress i kontrast ECHO Szczecin 12.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: