Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOJSYK-BANASZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Elastaza granulocytarna jako wczesny wskaźnik posocznicy u noworodków.
Tytuł angielski: Reliability of polymorphonuclear elastase for the diagnosis of neonatal sepsis.
Autorzy: Wojsyk-Banaszak Irena, Szczapa Jerzy
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.43-45, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenia stanowią poważny problem w noworodkowych oddziałach terapii na całym świecie, a jak najwcześniejsze ich rozpoznawanie i wdrożenie terapii pozwoliłoby obniżyć zarówno śmiertelność, częstość poważnych powikłań ogólnoustrojowych, jak i zapobiec zbędnej antybiotykoterapii. Cel pracy: Ocena przydatności oznaczania stężeń elastazy granulocytarnej (PMN-E) w surowicy krwi jako wczesnego wskaźnika posocznicy u nowordków w porównaniu z rutynowo stosowanymi markerami zakażenia. Materiał i metoda: Stężenie PMNE oznaczono u 74 noworodków z podejrzeniem uogólnionego zakażenia bakteryjnego leczonych w noworodkowym oddziale intensywnej terapii szpitala akademickiego. Oznaczenia wykonywano metodą immunoenzymatyczną (Milenia). Wyniki: Średnia wartość PMN-E u nie zakażonych noworodków wynosiła 38,85 ng/mL, a u zakażonych 184,12 ng/ml (p 0,05) (test t-Studenta). Czułość zdiagnozowania posocznicy potwierdzonej bakteriologicznie wynosiła 76 proc. dla pNM-E, 60 proc. dla białka C-reaktywnego, 59 proc. dla wskaźnika granulocytarnego i 56 proc. dla bezwzględnej liczby neutrofilii. Swoistość metody wynosiła odpowiednio 81 proc., 86 proc., 100 proc. i 80 proc. Wnioski. Wartość oznaczeń PMN-E w osoczu krwi noworodków wydaje się dorównywać, a nawet przewyższać metody stosowane rutynowo w diagnostyce zakażeń i może ona stanowić cenny wskaźnik we wczesnym rozpoznawaniu posocznicy u noworodków.

  Streszczenie angielskie: Infections are a major problem in neonatal intensive care units throughout the world, and early diagnosis and therapy would certainly reduce associated morbidity and mortality as well as decrease unnecessary antibiotic treatment. Objectives: to evaluate the usefulness of polymorphonuclear elastase (PMN-E) serum concentration as an early indicator of neonatal sepsis in comparison with routinely used infection markers. Methods: PMN-E was neasured in 74 newborns with suspicion of systemic bacterial infection treated in a tertiary intensive care unit. The measurements were performed with commercially available enzyme immunoassay (Milenia). Results: Mean PNM-E value in noninfected newborns was 38.85 ng/ml, and for infected 184.12 ng/ml (p 0.05) (t-student test). The sensitivity to the diagnosis of culture - proven bacterial systemic infection was 76 p.c. for PMN-E, 60 p.c. for C-reactive protein, 59 p.c. for the immature to total neurotrophil ration and 56 p.c. for the total white blood cell count. The corresponding specificity amounted to 81 p.c., 86 p.c., 100 p.c. and 80 p.c. respectively. Conclusion: Serum PMN-E level determination yields diagnostic advantagesss in comparison with infection markers routinely used in sepsis screen and may serve as a valuable early indicator of neonatal systemic bacterial infection.


  2/4

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych wskaźników prozapalnych we wczesnej diagnostyce zakażeń wewnątrzmacicznych u noworodków - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of inflammatory mediators in newborn infants evaluated for early-onset infection - preliminary report.
  Autorzy: Wojsyk-Banaszak Irena, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.126-132, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej cytokin prozapalnych: kachektyny, interleukiny 6 i interleukiny 8 w rozpoznawaniu zakażenia wewnątrzmacicznego oraz porównanie wartości diagnostycznej badanych cytokin i dotychczas stosowanych laboratoryjnych i klinicznych wykładników zakażenia wewnątrzmacicznego. Pacjenci i metoda: Badaniem o charakterze prospektywnym objęto 37 nowordków leczonych w Katedrze Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu od 01.01.2002 do 30.06.2002, u których stwierdzono czynniki ryzyka dla wystąpienia zakażenia wewnątrzmacicznego. U wszystkich noworodków oznaczano stężenie interleukiny 6, 8, kachektyny, białka C-reaktywnego (CRP) we krwi pępowinowej, oznaczano morfologię, wskaźnik leukocytarny oraz wykonywano posiew krwi. U 22 noworodków potwierdzono zakażenie; grupę kontrolną stanowiło 15 noworodków nie zakażonych. Wyniki: Średnia wartość interleukiny 6, 8 i kachektyny była znacznie wyższa w grupie noworodkó zakażonych w poró naniu z dziećmi, których wykluczono zakażenie. Różnica średniej wartości ń SEM interleukiny 6 w grupie noworodków zakażonych (300,316 ń 84,245 pg/mL) i nie zakażonych (6,338 ń 1,216 pg/mL) była istotna statystycznie (p = 0,000009), podobnie jak interleukiny 8 - w grupie noworodków zakażonych 1312,500 ń 1137,862 pg/mL i nie zakażonych 30,600 ń 18,021 pg/mL; p = 0,002 i kachektyny - w grupie noworodków zakażonych 21,193 ń 8,672 pg/mL i nie zakażonych 2,452 ń 1,202 pg/mL; p = 0,03. Różnica średniej wartości białka ...

  Streszczenie angielskie: Objective: to evaluate the diagnostic of value of proinflammatory emdiators: interleukin-6, interleukin-8 and tumor necrosis factor in the diagnosis of early onset neonatal infection in comparison with infection markers used in everyday clinical care. Patients and method: Into this prospective study we enrolled 37 newborns treated in University Hospital tertiary neonatal intensive care unit from 01.01.2002 to 30.06.2002, who had risk factors for neonatal infection. The study population comprised 22 neonates with proven intrauterine infection and 15 healthy controls. In all neonates we measured cord blood levels of interlukin-6, -8, tumor necrosis factor, C-reactive protein, and performed white blood cell count with differential, and blood culture. Results: Cord blood serum levels of interleukin 6, 8 and tumor necrosis factor were increased in infected compared with non-infected newborns. Mean value ń SEM of interleukin-6 in infected newborns was 300.316 ń 84.245 pg/mL and in non-infected was 6.338 ń 1.216 pg/mL; p = 0.000009. Mean value ń SEM of interleukin-8 in infected newborns was 1312.500 ń 1137.862 pg/mL, and in non-infected was 30.600 ń 18.021 pg/mL; p = 0.002. For tumor necrosis factor the values were 21.193 ń 8.672 pg/mL and 2.452 ń 1.202 pg/mL respectively; p = 0,03. Mean values differences of C-reactive protein, white blood count and imature to total neutrophils ration between the groups were not statistically significant. Sensitivity and specificity of ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Betalaktamazy o poszerzonym spektrum substratowym (ESBL) - epidemiologia i konsekwencje kliniczne.
  Tytuł angielski: Extended spectrum betalactamases (ESBL) - epidemiology and clinical implication.
  Autorzy: Mirska Ilona, Szczapa Jerzy, Samed Alfred, Wojsyk-Banaszak Irena
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.151-156, tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Streszczenie polskie: ESBL stanowią główny mechanizm oporności na antybiotyki betalaktomowe K. pneumoniae oraz innych pałeczek Enterobacteriaceae i Pseudomonas aeruginosa. Szybka ewolucja oraz niepokojąco rosnącą częstość występowania ESBL stworzyły globalny problem epidemiologiczny i terapeutyczny, o trudnych do przewidzenia konsekwancjach. Szczepy wytwarzające ESBL szerzą się w szpitalach horyzontalnie, a w ich rozprzestrzenianiu najistotniejszą rolę odgrywa nosicielstwo kałowe i droga przenoszenia poprzez ręce personelu. Wykrywanie ESBL jest niezbędne w codziennej praktyce klinicznej, a monitorowanie na szczeblu regionalnym i krajowym tego typu opornosci dostarca ważnych informacji dla profilaktyki i racjonalnej terapii zakażeń.

  Streszczenie angielskie: ESBLs are the most important mechanism of resistance to betalactam antibiotics expressed b K. Pneumoniae and other Enterobacteriaceae as well as Pseudomonas aeruginosa. Extremaly vivid dynamics of ESBL epidemiology nowadays makes the prediction of its future consequences quite difficult. In hospitals transfer of ESBL producing strains occurs horizontally, often by hands of medical and nursing staff. THerefore detection of ESBL produciton by Enterobacteriaceae in the clinical laboratory as well as the regional and nationwide survaillance of this resistance pattern is of great importance for prophylaxis and rational therapy of nosocomial infections.


  4/4

  Tytuł oryginału: Clinical analysis of extremely low birth weight (ELBW) preterm infants treated surgically for acute abdomen symptoms.
  Autorzy: Matuszczak-Wleklak Marzena, Szymankiewicz Marta, Błaszczyński Michał, Wojsyk-Banaszak Irena, Gadzinowski Janusz, Jankowski Andrzej
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.54-57, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Advances in neonatal intensive care result in improved survival rates among extremely low birth weight (ELBW 1000 g) infants. Concomitantly however, number of severe complications that require interdisciplinary treatment increase in this patient group. In the Department of Neonatology of University of Medical Sciences in Poznań, in 5 month period from January till May 2002, 11 extremely immature neonates were treated surgically because of acute abdomen symptoms. Mean gestational age of the population studied was 26 ń 1.7 weeks, and mean birth weight was 761.8 ń 98.6 grams. Intraoperatively diagnosis of advanced necrotising enterocolitis was established in 6 newborns, mechanical obstruction was diagnosed in 2, one neonate had congenital intestinal atresia, and in two children abdominal cause of deteriotation was excluded. In 3 infants operated upon for necrotizing enterocolitis end ileostomy was made, and in the other 3 primary end-to-end anastomosis. In both neonates with intestinal obstruction caused by stool masses decompresing intestinal anastomosis were performed. We analysed the influence of various factors on the incidence and clinical course of abdominal pathology in ELBW preterm babies.

  stosując format: