Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOJEWODA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń wybranych wskaźników układu krzepnięcia u chorych na raka żołądka i jelita grubego.
Tytuł angielski: Usefulness of estimating selected coagulation parameters in patients with stomach or large bowel cancer.
Autorzy: Kopański Zbigniew, Hartwich Artur, Wojewoda Tomasz
Opracowanie edytorskie: Szawłowski Andrzej (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.799-812, tab., bibliogr. 40 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zmian wybranych wskaźników koagulologicznych u chorych na raka żołądka i jelita grubego oraz określenie przydatności tych wskaźników w diagnostyce o ocenie zaawansowania nowotworów. Materiał i metodyka. Analizą objęto 103 chorych w wieku 38-76 lat leczonych z powodu raka żołądka i raka jelita grubego. U wszystkich chorych, jak również w grupie kontrolnej (złożonej z osób chorych na choroby nienowotworowe), dokonano oznaczeń wybranych wskaźników koagulologicznych: stężenia fibrynogenu i D-dimeru, aktywności antytrombiny III, wskaźnika kaolinowo-kefalinowego, protrombinowego, czasu trombinowego oraz liczby płytek krwi. Wyniki. Przewlekłe wykrzepianie wewnątrznaczyniowe rozsiane stwierdzono u 73,8 chorych na raka żołądka i raka jelita grubego. U chorych tych tylko stężenie D-dimerów, aktywność antytrombiny III i liczba płytek krwi wykazywały średnie wartości znamiennie statystycznie różne od grupy kontrolnej. Wniosek. Oznaczanie stężenia D-dimerów okazało się być 2,2 - 4,8 przydatniejsze w rozpoznaniu i szacowaniu zaawansowania klinicznego raka żołądka i raka jelita grubego od pozostałych dwóch badań koagulologicznych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to estimate changes of selected coagulation parameters in patients with stomach (SC) and large bowel (LBC) cancer, as well as determine the usefulness of these indicators in diagnosing and evaluating neoplasm progression. Material and methods. The study group comprised 103 patients, aged between 338 and 76 years, treated due to stomach and large bowel cancer. In all patients, as well as the control group (subjects without neoplassstic diseases) we determined selected coagulation parameters: fibrinogen and D-dimer concentrations, antithrombin II activity, kaolino-kephalin index, prothrombin and thrombin time, as well as number of platelets. Results. Chronic DIC was confirmed in 73.8 pp.c. of patients with SC and LBC. In these patients only the D-dimer concentration, antithrombin III activity and platelets amount demonstrated average values, statistically significantly different from control subjects. Conclusion. D-dimer concentrations being 2.2-4.8 times as useful in the diagnosis and evaluation of the clinical progression of SC or LBC, as the other two above mentioned parameters.


  2/4

  Tytuł oryginału: The importance of determination of magnesium concentration in the serum of patients with cancer metastases to the liver.
  Tytuł polski: Znaczenie oznaczeń stężenia magnezu w surowicy u chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby.
  Autorzy: Kopański Zbigniew, Piekoszewski Wojciech, Schlegel-Zawadzka Małgorzata, Wojewoda Tomasz, Szuszko Robert
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologiii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.267-268, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizą objęto 48 chorych (26 mężczyzn i 22 kobiety) w wieku 52 - 76 lat, u których stwierdzono obecność przerzutów nowotworowych do wątroby. Zarówno w tej grupie chorych, jak w dwóch kolejnych grupach (jedna złożona z 48 dawców krwi, a druga z 50 chorych, u których nowotwór nie miał charakteru rozsianego) dokonano oznaczeń stężenia magnezu w surowicy metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absropcyjnej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że obecność przerzutów nowotworowych w wątrobie obniża znamiennie statystycznie średnie stężenie magnezu w surowicy w porównaniu do pozostałych dwóch grup chorych. Wykazano ponadto, że u chorych z chorobą nowotworową magnezemia poniżej 12,76 ćg/ml zapowiada znamiennie statystycznie wysokie ryzyko występowania przerzutów do wątroby.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on 48 patients (26 male and 22 female), aged 52 - 76 diagnosed as having cancer metastases to the liver. The serum level of magnesium in the studied group and also in two other groups (the first consisting of 48 blood donors and the second of 50 patients suffering from cancer of a non-disseminated nature) was measured by the flame atomic absorption spectrophotometric method. The results of the study showed that cancer metastases to the liver significantly decrease the mean level of magnesium in serum compared to the other two graoups. It was shwn that a magnesium level below 12.76 ćg/ml in cancer patients increased the risk of cancer metastases to the liver.


  3/4

  Tytuł oryginału: Nowe trendy w hormonalnej terapii zastępczej - czy więcej znaczy lepiej?
  Tytuł angielski: New trends in hormonal replacement therapy - does more mean better?
  Autorzy: Paszkowski Tomasz, Wojewoda Krzysztof
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 wyd. spec. październik: Hormonalna terapia zastępcza s.2-6, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Authors review current literature devoted to the problem of low-estrogen-dose hormonal supplementation in postmenopausal women. The growing body of evidence suggests that the use of low-dose HRT formulations offers favourable risk-benefit ratio and should be considered in many patients.


  4/4

  Tytuł oryginału: Satysfakcja pacjenta znieczulonego jako miernik jakości opieki anestezjologicznej.
  Autorzy: Wołowicka Laura, Trojanowska Iwona, Bartkowska-Śniatkowska Alicja, Torliński Tomasz, Wojewoda Tomasz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.44-45, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: