Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOJCIEROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Retrowirusowa onkogeneza.
Tytuł angielski: Retroviral oncogenesis.
Autorzy: Gąsowska Urszula, Kubiatowski Tomasz, Paduch Roman, Wojcierowski Jacek
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.221-226, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Niektóre ludzkie oraz zwierzęce nowotwory, takie jak białaczki, nowotwory skóry lub piersi wywoływane są m. in. przez retrowirusy. Mechanizm inicjacji onkogenezy jest jednak różny, w zależności od rodzaju wirusa, zakażającego komórki gospodarza. Ponadto w zależności od okresu, jaki mija między infekcją, a pojawieniem się pierwszych objawów choroby, wyróżniono retrowirusy szybko transforumujące (ang. acute retroviruses) oraz wolno transformujące (ang. non-acute retroviruses). Najczęściej spotykanym mechanizmem inicjującym nowotworzenie jest insercyjna mutageneza, w trakcie której materiał genetyczny retrowirusa integruje do genomu komórki jako prowirus, zaburzając głównie procesy transkrypcji DNA. Większość onkogennych retrowirusów zawiera w swoim genomie obok typowych ganów wirusowych (gag, pol, env) dodatkowe, pochodzące z zakażonej komórki, sekwencje kodujące, określane mianem wirusowych onkogenów (v-onc). nadają one retrowirusom zdolność do transformacji prawidłowych komórek in vitro oraz wzrostu nowotworów in vivo. Istnieją co najmniej trzy zasadnicze procesy związane z retrowirusową onkogenezą. Są to: transdukcja komórkowych onkogenów (v-onc) przenoszonych przez retrowirusy, aktywacja komórkowych protoonkogenów (c-onc) oraz insercyjna mutageneza lub aktywacja przez wirusowe czynniki transkrypcyjne genów komórkowych. Obecnie trwają intensywne badania nad molekularnym mechanizmem tych procesów, które w pewnym stopniu mogą przyczynić się do ograniczenia retrowirusowej onkogenezy.

  Streszczenie angielskie: Some human and animal malignancies, such as leukaemias, skin cancer and breast cancer, may be brought on by retroviruses. The mechanism of tumour induction varies and depends, in general, on the type of virus infecting the host cell. What is more, retroviruses may be classified basing on the time lapse between the infection and the first manifestations of the disease as acute and non-acute. The most common mechanism of tumour formation is insertional mutagenesis, in the cours of which the retrovirus integrates into the host genome and affects the process of DNA transcription. Some tumour-inducing retroviruses contain not only normal viral genes (gag, pol, env), but also additional sequences - proto-onkogenes, named viral oncogenes (v-onc). These sequences enable retroviruses to transform normal cells in vitro and to cause tumour induction in viro. There are at least three fundamental processes which may lead to viral oncogenesis. The first is retroviral cell-derived oncogene (c-onc) transduction, the second - cellular proto-oncogene (c-onc) activation and the third - insertional mutation and activation of cellular genes by virus-encoded transcription factors. Intense studies are being conducted to explore molecular mechanisms of this process in order to increase our knowledge and, consequently, limit retroviral oncogenesis.


  2/11

  Tytuł oryginału: Transformacja nowotworowa, a różnicowanie komórek.
  Tytuł angielski: Cell differentiation and malignant transformation.
  Autorzy: Wojcierowski Jacek K.
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.17-25, il., bibliogr. 63 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Transformacja nowotworowa komórek bywa potocznie definiowana jako dewiacja różnicowania. Różnicowanie prowadzi do nieodwracalnych zmian w fenotypie komórki, powstających w ramach jej genotypu, dziedziczonych w klonach komórek, zmian zależnych od aktualnego stanu i od zewnętrzych oddziaływań. Transformacja prowadzi także do dość specyficznych i nieodwracalnych zmian fenotypu, ale i genotypu, dziedziczonych w klonach komórek i w pewnym tylko stopniu uzależnionych od aktualnego fentoypu i zewnętrzncyh oddziaływań. Definicje prowadzą do zaskakującej konkluzji - mutacje towarzyszą transformacji, a nie różnicowaniu. Czy można sądzić, że natura obu procesów jest odmienna? Zmiany fenotypowe komórki transformowanej są dziedziczone zgodnie z prawami Mendla i wynika to z mutacji DNA. Zmiany fenotypowe komórek różnicujących się są dziedziczone tak samo. Jak to jest możliwe? Różnicowanie i transformacja mają inny przebieg i skutek końcowy. W różnicowaniu zmiana fenotypu wynika ściśle z poprzednio istniejącego fenotpy i musi być indukowana specyficznymi sygnałąmi. Komórki krańcowo zróżnicowane mają pewne wspólne cechy fenotypowe, ale są odmienne pod względem budowy i funkcji. W transformacji proces rozpoczyna się w różnych typach komórek, na różnych stadiach ich różnicowania. Przebieg jest co najmniej dwuetapowy: etap zmian przednowotworowych i pełnej transformacji. Tworzą się liczne klony komórkowe z aberracjami choromosomowymi i mutacjami genów, konkurujące ze sobą. Klony w ...

  Streszczenie angielskie: Malignant transformation of somatic cells is commonly defined as a deviation of its diferentiation. Virtually, differentiation leads to irreversible and inheritable changes of cell phenotype, strictly related to its current state and to exogenous stimulation. Transformation induces specific and irreversible changes of cell phenotype as well as in their genotype, similarly inherited in cell generations, and in some degree dependent on the current cell state and on exogenous influences. The both definitions lead to surprising conclusion - the mutations are specific only for transformation, nor for differentiation. Is it an evidence, that both processes appear to be fundamentally different? Phenotypic changes observed in transformation are inherited like all mutations of cellular genes, how could be inherited phenotypes acquired during differentiation? The run and final results of differnitiation and transformation are very different. In the differentiation phenotypic changes are closely conected with previous cell phenotype and specific extracellular signalling. Terminally differentiated cells exhibit some similar features but appear to bery different structurally as well as functionally. Transformation can start from various cell types, existing on various levels of its differentiation. Transformation is at least two-phase process: origination of preneoplastic cells and formation of entirely aberrant transformed cells. Numerous aberrant cell clones can mutually ...


  3/11

  Tytuł oryginału: Proteins that influence apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukemia.
  Autorzy: Filip Agata, Marzec Barbara, Koczkodaj Dorota, Kubiatowski Tomasz, Grabek-Gawłowicz Małgorzata, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.3-8, tab., bibliogr. 24 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the present study we estimated the expression of apoptosis-regulating genes in freshly isolated peripheral blood lymphocytes from patients diagnosed with B-CLL, and in the cells suibjected to 72-hrs culture with/without the factors that induce cell proliferation. We investigated the tumor supressor gene p53, the caspases (caspase-3, caspase-7, caspase-8), the protooncogene bcl-2 and IAP family genes (survivin, cIAP-2). Immunocytochemistry and RNase Protection Assay (RPA) were employed to assess both protein and mRNA. We found high levels of expression of antiapoptotic genes cIAP-2 and bcl-2 in most patients. Despite the presence of its protein product in 23 p.c. of the cells ex vivo, there was no detectable survivin mRNA in these cells. The increase in survivin mRNA expression was noted in the cells induced to proliferation. The level of caspases expression in B-CLL lymphocytes seemed to be similar to the level observed in the cells isolated from healthly volunteers.


  4/11

  Tytuł oryginału: Detection of Epstein-Barr virus and immunohistochemical studies in cases of undifferentiated carcinoma with lymphoid stroma of the parotid gland and the uterine cervix.
  Autorzy: Jarosz Bożena, Kocki Janusz, Korobowicz Elżbieta, Wojcierowski Jacek, Starosławska Elżbieta
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.19-24, il., bibliogr. 21 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Lymphoepithelioma is a relatively common malignancy in the nasopharynx. Undifferentiated carcinomas with lymphoid stoma (limhoepithelioma-like carcinomas) of the other organs are very rare. Here we report two cases of such tumours originating in the parotid gland and the uterine cervix. Histologic examination showed nests of undifferentiated epithelial cells (CK+, Vim-) with abundant lymphocytes (predominantly CD+ T cells), plasma cells (Plasma Cell Marker+) and macrophages (CD68+) in and around the tumor cellnests. The Epstein-Barr virus (EBV) genome was detected by in situ hybridization in section from tumour of the parotid gland. The limphoepithelioma-like carcinoma of the salivary gland is often associated with EBV infection. In situ hybridization for the detection of the EBV in malignant epithelial cells was negative in section of uterine cervix.


  5/11

  Tytuł oryginału: Co-expression of Epstein-Barr virus latent membrane protein 1, Bcl-2, Bcl-xl, p21 cip1 and p53 genes in human lymphoepithelial carcinoma.
  Autorzy: Kocki Janusz, Jarosz Bożena, Constantinou Maria, Korszeń-Pilecka Iwona, Pliecki Marek, Antosz Halina, Starosławska Elżbieta, Korobowicz Elżbieta, Kałużewski Bogdan, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.33-37, il., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Activation of latent genes of Epstein-Barr virus (EBV) protects human cells from apoptosis and can induce the expression of bcl-2 gene, a survival factor and inhibitor of apoptosis. We used in situ hybridization technique to detect of EBV LMP1, Bcl-2, Bcl-xL, p21 Cip1 and p53 genes expression in paraffin-embodded tissue from patient with a very rare lumphoepithelial carcinoma (undifferentiated carcinomas with lymphoid stoma) of parotid gland. We detected expression of LMP1, bcl-xL and strong signals from bcl-2. We did not detect signals of p53 and p21 Cip1. We have fixed a potent mechanisms of development of a parotid gland carcinoma: EBV infection or/and LMP1 activation - overexpression of bcl-2 and bxcl-xL - decreased expression of p53 and p21 Cip1 - immortization of cells - cancer.


  6/11

  Tytuł oryginału: Clonal distribution of trisomy 12 and 13q14, TP53 deletions in chronic lymphocytic leukaemia.
  Autorzy: Koczkodaj Dorota, Wąsik-Szczepanek Ewa, Filip Agata, Kubiatowski Tomasz, Grabek-Gawłowicz Małgorzata, Marzec Barbara, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.39-44, tab., bibliogr. 26 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Although chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is the most common leukemia in adults, little is known about the molecular abnormalities underlying it and their prognostic significance. We used fluorescence in situ hybridization (FISH) to evaluate the occurrence of 13q14 deletions, trisomy 12 and deletions in 17p13 in chronic lymphocytic leukemia.


  7/11

  Tytuł oryginału: Assessment of MMP-2 and MMP-9 expression in LPS stimulated LS180 cell line.
  Autorzy: Kubiatowski Tomasz, Korzeniowska-Olszańska Joanna, Różyńska Krystyna, Filip Agata, Marzec Barbara, Gawłowicz Małgorzata, Koczkodaj Dorota, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.51-56, il., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Matrix metalloproteinases (MMP) are a large family of hydrolases contributed to both normal and pathological tissue remodeling. There is an accumulated data showing that bacterial lipopolisaccharide can stimulate MMPs expression in many models in vitro. The aim of this study was to assess the MMP-2 and 9- expression in LS 180 cell line stimulated with LPS in dose of 0.14 ćg/ml. Into our experimental work we employed many different techniques such as: RT-PCR, fluorescent immunocytochemistry and zymography. According to our data there were no differences in MMP-2 and MMP-9 expression as was shown by means of RT-PCR and fluorescent immunocytochemistry. Because immunocytochemistry was not able to distinguish active and inactive forms of metalloproteinases zymography was incorporated to measure amounts of different forms of MMP-2 and MMP-2 secreted to culture medium. Assessment of the obtained results showed slightly elevated level of proMMP-9 and MM-9 after LPS stimulation. For MMP-2 similar effects was not seen.


  8/11

  Tytuł oryginału: EBV - infected LCL and B-CLL exhibit different expression pattern of p27 and Rb genes family.
  Autorzy: Marzec Barbara, Kubiatowski Tomasz, Gawłowicz Małgorzata, Szczęśniak Dorota, Filip Agata, Koczkodaj Dorota, Nesina Iryna, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.65-70, il., bibliogr. 18 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Epstein-Barr (EBV) is a powerful immortalizing virus for human B lymphocytes in vitro and is assoxciated with several human neoplasms in vivo. Chronic lymphocyte leukaemic (CLL) cells might be infected by the virus but can not proliferative whereas normal resting B lymphocytes produce immortalized cell lines after infection. Since the pRb,p 107 and p130, together with p27, play critical roles in controlling the mammalian cell division cycle, we have investigated the expression of this genes following EBV immortilisation of primary B-lymphocytes comparing to cultured B-CLL cells. In this report, we show that EBV decreases the pRb and p130 mRNA gene expression and drives down the mRNA level of p27 gene expression, which is extremely high in B-CLL lymphocytes. This is achieved by a strategy involving "silencing" of critical cell division cycle genes: pRb, p130. Viral proteins may take part in that process. Increased expression of p27 in B-CLL cells may be responsible for maintenance of anergic state.


  9/11

  Tytuł oryginału: D type cyclins mRNA expression pattern in human acute leukaemia cells.
  Autorzy: Szczęśniak Dorota, Kocki Janusz, Cioch Maria, Dmoszyńska Anna, Marzec Barbara, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.101-104, tab., bibliogr. 19 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The cell cycle alternation may cause malignant cell tranformation. The past several years' research has resulted in defining new agents participating in cell proliferation and contributed to the fact that we have started to understand the cell cycle machinery. Molecules involved in basic pathway of cell division are cyclins, the positive regulators of cell cycle, overexpression of which is associated with uncontrolled cell growth and cancer. In our reasearch we examined the level of cyclin genes expression in bone marrow samples from 15 patients with acute leukaemia before therapy. For the detection of cyclin mRNA we used. The Multi-Probe RNase Protection Assay System (Pharmingen). We focused on the expression of D type cyclins. The results we obtained show that leukaemic cells reveal significantly high levels of cyclin D2 and D3 mRNA in majority of examined samples as well as difference in expression of cyclin D1 between ALL and AML cells. The correlation between the clinical data and expression of cyclin genes in hematological malignancies may be a prognostic factor for the relapse or poor prognosis.


  10/11

  Tytuł oryginału: Increase expression of gene of differentiation - E2F4 caused by sulindac derivatives in vitro correlated with apoptosis.
  Autorzy: Rudzki Sławomir, Korszen-Pilecka Iwona, Dudzisz-Śledź Monika, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.183-189, il., bibliogr. 28 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: E2F4 gene is a differentiation gene of the cell and the very early transcriptional factor for other genes including E2F4 and genes of apoptosis. Overexpression of E2F4 gene of decrease of pRB cause cell fast entering S phase of cell cycle and apoptosis. In the presented paper we determine the influence of sulindac sulfide and sulfone dervatives on E2F4 expression and apoptosis in LS 180 colon carcinoma cells.


  11/11

  Tytuł oryginału: Quantity examination of E6 and E7 proteins of HPV 18 in HeLa cell line incubated with retinoid acid.
  Autorzy: Dziubińska-Parol Izabela, Gąsowska Urszula, Rzymowska Jolanta, Wojcierowski Jacek, Kwaśniewska Anna
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.191-195, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to measure the E6 and E7 proteins content in cells of HeLa cell lines incubated with retinoid acid. Quantity was compared with control to find out if there is a significant increase or decrease. Retinoid acid was added to cell lines in concentrations of 1ćM and 1 nM and the cells were incubated for 24 hours. E6 and E7 antigens were detected using DAKO LSAB+ System and extinction of the cells was measured. The results have shown that retinoid acid influenced both HPV 18 transforming proteins only in the concentration of 1 ćM. Althrough there was the decrease of extinction of cells incubated with 1nM concentration, it did not appear to have been significant.

  stosując format: