Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOŹNIAKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Przebieg kliniczny boreliozy u dzieci.
Tytuł angielski: Clinical course of borreliosis in children.
Autorzy: Andrzejewski Arkadiusz, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Kmieć Krystyna, Sass-Just Maria
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.54-56, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono kliniczny obaraz zakażenia Borrelia burgdorferi w grupie 45 dzieci w wieku 2-16 lat z regionu łódzkiego. Wykazano 2 dominujące grupy chorych: 1) z przewagą objawów mało swoistych (gorączka, bóle głowy), 2) z przewagą objawów ze strony układu nerwowego. Wśród dzieci z neuroboreliozą dominowały obwodowe porażenia nerwów czaszkowych i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W przeciwieństwie do chorych dorosłych, dzieci wykazywały objawy charakterystyczne dla I i II okresu choroby. Zmiany skórne obserwowano tylko u jednego dziecka, a zapalenia stawów u dwojga dzieci. Kontakt z kleszczem ustalono u 52 proc. dzieci. Istnieje sezonowść występowania boreliozy, najwięcej zachorowań przypada na lato i jesień.

  Streszczenie angielskie: Clinical picture of Borrelia burgdorferi infection has been presented in 45 children, aged 2-16 years from Łódź region. The analysis showed significant domination of cases with affected central and peripheral nervous system (44,4 p.c.) and rather unspecific symptoms such as: fever (20 p.c.) or headache (13.3 p.c.). Peripheral cranial nerves paralysis and symptoms of cerebrospinal meningitis dominated among children with neuroborreliosis. Unlike descritpions concerning adults, majority of the observed symptoms were changes characteristic for I and II stage of the disease. Dermatosis was found only in 1 child and symptoms of arthritis in 2 of them. Contact with tick was stated in 52 p.c. of the analysed children. Incidence of the disease occurred throughout the whole year, more frequently in summer and autumn months.


  2/9

  Tytuł oryginału: Grzybicze powikłania zakżeń układu zastawkowego u dzieci z wodogłowiem wrodzonym.
  Tytuł angielski: Mycotic complications of shunt infection in children with primary hydrocephalus.
  Autorzy: Kupś Joanna, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Grzegorczyk Wojciech, Borowski-Rybus Bogdana
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.277-286, bibliogr. [21] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Recently, the incidence of fungal infections in children, including children with shunt-dependent hydrocephalus, has increased. The analysis comprised 8 children treated in the III Clinic of Pediatrics of ICZMP during the period of 12 months (12 p.c. of all infectious complications of the shunt system). The clinical picture of fungal infection included symptoms of shunt dysfunction: febrile conditions, vomiting, distress and loss of appetite. The most common pathogens isolated from the cerebro-spinal fluid were fungi from the Candida species. Mean value of pleocytosis in the cerebro-spinal fluid was 812 cell/ćl, and mean protein concentration was 311mg/dl. Treatment consisted of monotherapy with Diflucan, monotherapy with Ancotil or combined treatment with Ancotil and Amphotericine B. The drugs were administered intravenously and intraventricularly after removal of the shunt and application of external drainage. Sterility of cerebro-spinal fluid was obtained in the shortest time with the use of Ancotil. Prophylactic applicationof antifungal drugs decreases the frequency of ifnections in children with shunt-dependent hydrocephalus.


  3/9

  Tytuł oryginału: Noworodkowa erytrodermia - wczesna manifestacja zespołu Omenna.
  Tytuł angielski: Neonatal erythrodermia - early manifestation of Omenn's syndrome.
  Autorzy: Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Wiśniewska-Ligier Małgorzata, Borowska-Rybus Bogdana, Zeman Krzysztof
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.23-29, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zespół Omenna jest rzadką, uwarunkowaną autosomalnie recesywnie chorobą, charakteryzującą się objawami ciężkiego złożonego niedoboru odporności skutkującego ciężkimi zakażeniami oraz erytrodermią, eozynofilią, hepatosplenomegalią, limfadenopatią, przedłużającą się biegunką, hypogammaglobulinemią i podwyższonym poziomem przeciwciał klasy IgE. Przedstawiony przypadek demonstruje trudności diagnostyczne, jakie towarzyszyły rozpoznaniu zespołu Omenna. Wynikały one przede wszystkim z niepełnego obrazu chorobowego w pierwszej fazie choroby. Podstawową manifestacją zespołu w początkowym okresie była przewlekająca się erytrodermia. Ponieważ występowanie zespołu jest b. rzadkie, a poszczególne objawy nie są dla niego patognomoniczne, dopiero ich łączne występowanie w połączeniu z charakterystycznymi zaburzeniami immunol. pozwoliło na ustalenie rozpoznania. Prezentując powyższy opis przypadku pragniemy zwrócić uwagę na konieczność uwzględniania zespołu Omenna w różnicowaniu przyczyn erytrodemii u noworodków i niemowląt.

  Streszczenie angielskie: Ommen's syndrome is a rare, autosomal recessive disease that is characterized by symptoms of a severe combined immune deficiency, severe infections, erythrodermia, hypereosinophilia, hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, protracted diarrhoea, hypogammaglobulinemia and elevated serum IgE. The presented case demonstrates diagnostic problems in recognizing Omenn's syndrome. These resulted predominantly from the incomplete clinical picture of the disease in its early phase. Persistent erythrodermia was the basic manifestation of the syndrome in the initial phase. Sine the occurrence of the disease is extremely rare and particular symptoms are not pathognomonic, it is their co-occurrence in association with typical immunological disorders that enabled to estabilish the diagnosis. Through the presentation of the above case history we should like to point to the necessity of considering Omenn's syndrome in differentiating causes of erythrodermia in neonates and infants.


  4/9

  Tytuł oryginału: Zakażenia grzybicze w przebiegu ostrej niewydolności wątroby.
  Tytuł angielski: Fungal infection in the course of acute liver injury.
  Autorzy: Kupś Joanna, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Al-Batool Khalid
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.165-167, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenie grzybicze jest częstym, poważnym i rzadko rozpoznawanym powikłaniem, znacząco zwiększającym śmiertelność u chorych z ostrą niewydolnością wątroby. Do czynników sprzyjających rozwojowi zakażeń grzybiczych należą: defekty odpowiedzi immunologicznej, rutynowe stosowanie antagonistów receptora H2, stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania i konieczności inwazyjnego monitorowania pacjenta. Narastanie zaburzeń świadomości po okresie początkowej poprawy, wydłużenie czasu protrombinowego, gorączka niereagująca na antybiotykoterapię, objawy niewydolności nerek i zwiększenie stanu stężenia leukocytów we krwi składają się na obraz kliniczny sugerujący współistnienie zakażenia grzybiczego w przebiegu ostrej niewydolności nerek. Głównym czynnikiem etiologicznym zakażeń grzybiczych jest candida albicans, izolowany najczęściej z układu oddechowego w 1. tygodniu hospitalizacji pacjenta. W ostrej niewydolności wątroby powikłanej zakażeniem grzybiczym śmiertelność wśród pacjentów, u których nie zastosowano leczenia przeciwgrzybiczego, wynosi 100 proc. Wczesne włączenie swoistego leczenia w przypadkach sugerujących rozwój zakażenia grzybiczego u chorych z objawami niewydolności wątroby może w istotny sposób zmniejszyć śmiertelność w tej grupie chorych.

  Streszczenie angielskie: Fungal infection is a common, serious and underestimated complication, which contributes significantly to high mortality in patients with acute liver injury. The features accounting for the incidence of fungal infection include defects of immune response, routine use of H2 antagonists, frequent use of broad-spectrum antibiotics and invasive monitoring. Clinical deterioration characterized by increasing coma grade after initial improvement, increasing prothrombin time, pyrexia unresponsive to antibiotics, renal failure and elevated white cell count make up the clinical picture of the disease which suggests coexistence of fungal infection in acute liver injury. Candida albicans is the principal etiological agent of fungal infection and this pathogen is frequently isolated from the respiratory tract within a week of admission. The mortality among untreated patients with acute liver injury complicated with mycotic infection reaches 100 p.c. the early application of the specific treatment in cases suspected of mycotic infection in patients with liver injury could markedly reduce mortality in this group of patients.


  5/9

  Tytuł oryginału: Evaluation of lymphocyte subsets and NK cells in septic children.
  Autorzy: Wiśniewska-Ligier Małgorzata, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Zeman Krzysztof, Banasik Małgorzata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR119-CR124, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Disorders of lymphocyte subpopulations counts and NK cells may not only contribute to impaired elimination of pathogens, but also be an important factor in the development of generalized inflammatory reaction. The aim of the paper was the analysis of subpopulations of lymphocytes and NK cells in children with sepsis and after recovery. Material/Methods: The study comprised 25 septic children (17 infants and 8 children aged from 1 to 3 years). The control group consisted of 25 healthy children. The study was conducted in the initial phase of sepsis and then repeated 2 to 3 months after recovery. In all the children, the percentage and absolute numbers of basic lymphocyte subsets and NK cells in blood serum were evaluated. Results: In the course of sepsis, the absolute number of activated lymphocytes T in the youngest children was higher in comparison with the control gorup. After revovery, the percentage and absolute counts of CD4 lymphocytes in all the children and CD3/CD4 lymhocytes ratio in the youngest children were considerably lower than in the control gorup. The percentage and absolute number of NK cells in the youngest children after recovery were higher in comparison with the control group. Conclusions: In children who underwent sepsis, depression traits of cellular immunity are observed. The occurrence of defensive system disorders after recovery may be an important factor in recurrent infections and creates the necessity of immune system monitoring in children with the hisotry of sepsis for the purpose of prevention.


  6/9

  Tytuł oryginału: Uogólnione zakażenie grzybiczo-bakteryjne w przebiegu piorunującego zapalenia wątroby typu B u 16-miesięcznej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Generalized fungal and bacterial infection in the course of fulminant hepatitis B in a 16-month old girl.
  Autorzy: Kupś Joanna, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Al-Batool Khalid
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.157-161, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W obrazie piorunującego zapalenia wątroby, niezależnie od etiologii, dominującym objawem jest encefalopatia wątrobowa, rozwijająca się w okresie od 3 do 8 tygodni trwania choroby. Zakażenia grzybiczo-bakteryjne często towarzyszą piorunującemu zapaleniu wątroby i znacząco przyczyniają się do wysokiej śmiertelności obserwowanej w tym schorzeniu. Wczesne włączenie antybiotykoterapii i leczenia przeciwgrzybiczego u pacjentów podejrzanych o te zakażenia znacząco poprawia rokowanie i zwiększa szanse na przeżycie. W pracy przedstawiamy przypadek piorunującego zapalenia wątroby typu B u 16-miesięcznej dziewczynki, w przebiegu którego rozwinęła się posocznica grzybiczo-bakteryjna. W wyniku zastosowanego leczenia, prowadzonego zgodnie z antybiotyko- i mikogramem, uzyskano stopniowe ustępowanie zaburzeń świadomości, objawów skazy krwotocznej i hiperbilirubinemii. Po 82 dniach leczenia dziecko wypisano do domu w dobrym stanie ogólnym.


  7/9

  Tytuł oryginału: Morphological and immunological features of liver inflammatory infiltrate in children with chronic hepatitis C.
  Autorzy: Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Wiśniewska-Ligier Małgorzata, Kałużyński Andrzej, Turant Maria
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.117-122, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the correlation between morphological and immunological features of lesions in the liver in children with chronic hepatitis C. In the study 11 children with chronic hepatitis C were enrolled. Histopathological and immunomorphological investigations included antigen marking CD45, CD45RA, CD45RO, CD20, CD3, CD8 in liver biopsy specimens. The immunomorphological assessment of the inflammatory infiltrate cells showed the presence of CD45 antigen on the vast majority of leukocytes in the portal tracts and in the lobular parenchyma in all the studied children. One fourth of the inflammatory cells were characterised by CD20 phenotype, 1/2 - by CD3 phenotype, 1/3 - by CD8phenotype, 1/3 - by CD45RA phenotype and 2/3 - by CD45RO phenotype. Conclusions: T and B lymphocytes were predominant in hepatic inflammatory infiltrates (T lymphocytes are twice as numerous as B lymphocytes). Among T lymphocytes, cytotoxic and suppressor cells were prevailing. Most T lymphocytes were characterized by CD45RO phenotype, which shows their activation. A positive correlation between most lymphoid cell markers, staging and grading suggests the role of these cells in liver injury.


  8/9

  Tytuł oryginału: Analiza współzależności pomiędzy komórkami NK wątroby i krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C.
  Tytuł angielski: Intrahepatic and peripheral blood NK cells in patients with chronic hepatitis C.
  Autorzy: Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Wiśniewska-Ligier Małgorzata, Kałużyńśki Andrzej, Turant Maria, Pokoca Lech, Płaneta-Małecka Izabela
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.203-211, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena współzależności pomiędzy odsetkiem komórek NK (natural killer cells) w nacieku zapalnym wątroby a liczbą i aktywnością cytotoksyczną komórek NK we krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C. Badaniami objęto 25 dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C. Grupę porównawczą stanowiło 10 dzieci z ujemnym wywiadem w kierunku chorób wątroby i z prawidłową aktywnością aminotransferaz. W grupie badanej dokonano oceny biopunktatów wątroby: histopatologicznej oraz immunomorfologicznej polegającej na typowaniu komórek NK w nacieku zapalneym wątroby. U wszystkich dzieci określono odsetek i bezwzględną liczbę komórek NK we krwi obwodowej metodą cytometrii przepływowej oraz aktywność komórek NK w stosunku do komórek linii białaczkowej erytroleukemii K-562 bez stymulacji i po stymulacji IL-2 (in vitro). Wyniki: W badanej grupie komórki NK stanowiły średnio 6,07 ń 3,92 proc. komórek nacieku zapalnego wątroby. We krwi obwodowej komórki NK stanowiły 11,68 ń 6,73 p.c. krwinek białych, a liczba bezwzględna komórek NK wynosiła 241,08 ń 128,56/ml. Aktywność cytotoksyczna komórek NK wynosiła w rozcieńczeniu E:T 25:1 - 91,8 ń 1,07 proc.; E:T 12,5:1 - 6,72ń 3,68 proc., a po stymulacji IL-2 odpowiednio 92,8 ń 1,01 proc. i 7,58 ń 3,95 proc. Liczba komórek NK we krwi obwodowej ani aktywność cytotoksyczna komórek NK w grupie badanej nie wykazywały istotnych różnic w stosunku do grupy porównawczej. Stwierdzono dodatnią korelację bezwzględnej liczby ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the correlation between NK (natural killer) cells in an inflammatory infiltration of the liver and in peripheral blood in children with chronic hepatitis type C. Material and methods: The study comprised 25 children with chronic hepatitis type C. The control group comprised 10 children with no liver disease in past medical history and normal acitivity of aminotransferases. In the study group, liver biopsy specimens were evaluated by histopathology and immunomorphology - the presence of NK cells present in the inflammatory infiltrate was determined. In all children the percentage and absolute count of NK cells in peripheral blood were evaluated by flow cytometry, as well as the activity of NK cells in relation to leukaemic cells of erythroleukemia K-562 without stimulation and after the stimulation with IL-2 (in vitro). Results: In the studied group of children NK cells constituted 6.07 ń 3.92 p.c. fo cells present in liver infiltrate. In peripheral blood NK cells constituted 11.68 ń 6.73 p.c. of white blood cells, and theri absolute number was 241.08 ń 128.56/ml. The cytotoxic activity of NK cells in dilution E:T 25:1 was - 91.8 ń 1.08 p.c. and in dilution E:T 12.5 - 6.72 ń 3.68 p.c. After stimulation with IL-2 it was 92.8 ń 1.01 p.c. and 7.57 ń 3.95 p.c., respectively. The number of NK cells in peripheral blood and cytotoxic activity of NK cells in the studied group did not differ from that of the control group. There was a ...


  9/9

  Tytuł oryginału: Ogólnoustrojowe konsekwencje menopauzy chirurgicznej - wpływ wcześnie wdrożonej hormonalnej terapii zastępczej.
  Tytuł angielski: Health consequences of surgical menopause - influence of early initiation of hormonal replacement therapy.
  Autorzy: Woźniakowska Ewa, Paszkowski Tomasz
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 wyd. spec. październik: Hormonalna terapia zastępcza s.17-25, bibliogr. 102 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Whereas natural menopause causes a gradual decrease in estrogen levels after months to years of anovulation, surgical menopause results in dramatic and precipitous decreases in estrogen, progesterone and testosterone content in circulating blood. Bilateral salpigoopheroctomy performed in premenopausal women causes important somatic and physiologic changes. Therefore, the early initiation of hormone replacement therapy following surgical castration is recommended in most of the patients.

  stosując format: