Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WNUK
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z walnego zwyczajnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dnia 30 listopada 2001 roku w Warszawie.
Autorzy: Kochańska Barbara, Wnukiewicz Jan, Jassak-Gagaczowska Joanna, Nowakowska Danuta
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.229-235
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  2/20

  Tytuł oryginału: Z zagadnień legalności eksperymentu medycznego na człowieku w świetle prawa polskiego i międzynarodowego.
  Tytuł angielski: Problems of the legality of medical experiments on human beings in the light of Polish and international law.
  Autorzy: Wnukiewicz Agata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.3-13, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono najistotniejsze problemy związane z problematyką legalności eksperymentów medycznych na człowieku. Omówiono ważniejsze kwestie odnoszące się do prawnych uregulowań prowadzenia doświadczeń medycznych z udziałem człowieka. Na podstawie obowiązujących aktów prawa międzynarodowego i polskiego przedstawiono warunki dopuszczalności eksperymentu medycznego na człowieku.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the most impornatn problems connected with the legality of medical experiments on human beings. The more important matters concerning the legal regulations governing the conduct of medical experiments with the participation of human subjects have been discussed. On the basis of the binding international and Polish law, the conditions of the permissibility of medical experiments on human beings have been presented.


  3/20

  Tytuł oryginału: Catheter ablation of ventricular tachycarida with the use of CARTO system in patients with ischaemic cardiomyopathy. Preliminary results.
  Tytuł polski: Przezskórna ablacja częstoskurczu komorowego przy użyciu systemu CARTO u chorych z pozawałową kardiomiopatią. Doniesienie wstępne.
  Autorzy: Wnuk-Wojnar Anna Maria, Trusz-Gluza Maria, Czerwiński Cezary, Orszulak Witold, Szydło Krzysztof, Hoffman Andrzej, Wita Krystian
  Opracowanie edytorskie: Walczak Franciszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.415-427, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/20

  Tytuł oryginału: Analiza częstości i rodzaju zakażeń u noworodków i młodych niemowląt z wadami wrodzonym serca.
  Tytuł angielski: Epidemiology of infection in the newborns and infants with congenital heart disease.
  Autorzy: Dawid Grażyna, Horodnicka-Józwa Anita, Wnuk Wojciech, Kuszmar Izabela, Laurans Łukasz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.102-104, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości i rodzaju zakażeń u noworodków i młodych niemowląt z wordzonymi wadami serca oraz ustalenie, jakie szczepy bakteryjne najczęściej były za nie odpowiedzialne. Analizie poddano noworodki i niemowlęta hosptializowane w Oddziale Kardiologii II Kliniki Chorób Dzieci PAM w Szczecinie, u których stwierdzono patologię układu sercowo-naczyniowego i cechy zakażenia bakteryjnego. Najczęstszą manifestacją kliniczną zakażeń w badanej grupie były infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, które występowały u 48,5 proc. pacjentów. W analizowanej przez nas grupie dzieci dominowały zakażenia wywołane florą Gram-ujemną, co potwierdzają również inni autorzy.

  Streszczenie angielskie: The study comprises a group of 20 newborns and 15 infants hospitalised in Cardiology Department in Szczecin in 2001 because of congenital heart disease and infections. The subject was the analysis of incidence of infections, and clinical and laboratory signs. Gram-negative bacteria were the main cause of infection, and pneumonia was the prevalent clinical manifestation.


  5/20

  Tytuł oryginału: Czy kultura fizyczna jest potrzebna osobom w podeszłym wieku?
  Tytuł angielski: Is a physical culture necessary for elderly people?
  Autorzy: Skrzek Anna, Woźniewski Marek, Wnuk Walentyna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.123-128, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W procesie starzenia się organizmu bardzo istotne zmiany zachodzą w obrębie narządu ruchu. Wytrzymałość tkanki kostnej stopniowo się zmniejsza na skutek zwiększonego zaniku kości. Doprowadza to często do osteopenii lub osteoporozy z niebezpieczeństwem wystąpienia złamań osteoporotycznych. W działaniach profilaktyki osteoporozy istotną rolę odgrywa kultura fizyczna z różnymi formami aktywności ruchowej i fizjoterapii. Zadaniem fizjoterapii jest bezpośredni wpływ na tkankę kostną przez spowolnienie jej zaniku. Równie ważnym zadaniem jest przeciwdziałanie skutkom upadków i poprawa sprawności ogólnej organizmu, równowagi i wydolności mięśni stabilizujących kręgosłup. Cel pracy. Celem pracy jest ocena zmian wskaźników prędkościowo-siłowych mięśni tułowia w przebiegu zmian osteoporotycznych u osób starszych, w porównaniu z funkcją mięśni osób młodych. Materiał i metoda. Materiał badawczy stanowiło 81 kobiet w wieku 64-75 lat, słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu oraz kontrolna grupa 24 studentek AWF we Wrocławiu, w wieku średnio 22 lat. Badania polegały na wykonaniu badań densytometrycznych metodą DEXA, określających gęstość tkanki kostnej w grupie badawczej. W obu grupach wykonano badania czynnościowe mięśni prostowników i zginaczy kręgosłupa na stanowisku do badań izokinetycznych Multi Joint 3, firmy BIODEX, przy prędkościach 90 st./s i 120 st./s. Wyniki. Badania wykazały zmniejszenie gęstości tkanki kostnej w obrębie bliższej nasady kości udowej, wskazujące u 21 proc. na osteoporozę i u 53 proc. na osteopenię...

  Streszczenie angielskie: Background. Essential changes occur in motor system while getting older. Decrease in the resistance of bone tissue is caused by an increased of atrophy of bones. This may result in osteopenia, osteoporosis and fractures of bones. Physical culture, particularly physiotherapy is of importance in prophylaxis of osteoporosis. Decrease of atrophy of bone is the aim of physiotherapy in this case. Objectives. The aim of the study was the evaluation of speed and force parameters of trunk muscles in older women with and without osteoporosis. Material and methods. 81 older women aged from 64 to 75 years and 24 young women aged 22 years were examined. Density of bone tissue using DEXA method and isokinetic test of flexors and extensors of spine using Multi Joint 3 produced by BIODEX were measured in all women. Results. Decrease of density of bone tissue indicating of osteopenia in 53 p.c. and osteoporosis in 21 p.c. was showed in older woman. Compared to young women, there was a significant decrease in all speed and force parameters of trunk muscles in older women. Conclusion. These results show functional limitation of trunk muslce in older age. Thus, prophylactic program of physical culture for older women should include exercise of these muscles.


  6/20

  Tytuł oryginału: Czy elektroanatomiczne mapowanie serca systemem CARTO poprawia skuteczność ablacji w zaburzeniach rytmu serca.
  Tytuł angielski: Does electroanatomical cardiac mapping with the CARTO System improve the efficacy of catheter ablation?
  Autorzy: Trusz-Gluza Maria, Wnuk-Wojnar Anna Maria, Czerwiński Cezary
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.649-654, il., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/20

  Tytuł oryginału: Badania psychologiczne osobowości chorych z zespołem kardiologicznym X.
  Tytuł angielski: Psychological examinations of the personality of patients with cardiac syndrome X.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Majkowicz Mikołaj, Waldman Wojciech, Ciećwierz Dariusz, Sein-Anand Jacek, Wnuk Katarzyna, Ciechanowicz Robert
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.281-285, il., bibliogr. 21 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniom psychologicznym poddano 76 pacjentów z bólami w klatce piersiowej, w tym 27 mężczyzn i 49 kobiet w wieku od 25 do 75 (średnio 49,96 ń 11,36) lat. U wszystkich pacjentów stwierdzono dodatni wynik testu wysiłkowego oraz brak zmian w tętnicach wieńcowych. Badanie psychologiczne przeprowadzono przy pomocy testu MMPI - 2 (Minesota Multiphasic Personality Inventory), zaś rozpoznanie depresji oparto o test GDS (Geriatric Depression Scale) wg J. Yesavage'a w wersji skróconej do 15 pytań. Osoby badane uzyskały najwyższe wartości średnie w skalach neurotycznych, co wskazuje na dominantę zaburzeń emocjonalnych najczęściej pod postacią zespołów hipochondryczno-pitiatycznych. Układ skal w zakresie triady neurotycznej u 37 (48,7 proc.) probantów tworzył "dolinkę psychosomatyczną". Tacy pacjenci w warunkach przewlekłych napięć skarżą się głównie na dolegliwości somatyczne, a nie psychiczne. U 25 (32,9 proc.) chorych przeważały psychologiczne objawy depresji, zaś kliniczną postać depresji rozpoznano u 17 (22,4 proc.) pacjentów.

  Streszczenie angielskie: 76 patients with chest pain including 27 men and 49 women from 25 to 75 (mean 49.96 ń 11.36) years old, were examined by means of the psychological test. All the patients showed positive exercise test and no changes in coronary arteries. Psychological test was done by the use of personality - MMPI - 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) test and depression was diagnosed by GDS (Geriatric Depression Scale) by J. Yesavage - 15 questions version. The highest mean values in MMPI - 2 were obtained in neurotic scales. In indicates that emotional disorders in these patients emerge as hypochondriacal and hysterical neurosis. In 37 patients (48.7 p.c.) neurotic scales showed typical "conversion valley" and these who show such a change in MMPI - 2 talk mainly about somatic complains (not psychological) during long - term stress situation. In 25 (32.9 p.c.) patients single psychological symptoms of depression could be seen and depression episodes were diagnosed in 17 patients (22.4 p.c.).


  8/20

  Tytuł oryginału: Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Z. 15
  Autorzy: Czerczak Sławomir, Konieczko Katarzyna, Soćko Renata, Stetkiewicz Jan, Szadkowska-Stańczyk Irena, Szymczak Wiesław, Szymczyk Iwona, Wnuk Mirosława; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera Zakład Informacji Naukowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, ZIN IMP 2002, 92 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 801,021

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia


  9/20

  Tytuł oryginału: Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Z. 14
  Autorzy: Czerczak Sławomir, Grunt Hanna, Hanke Wojciech, Sitarek Krystyna, Starek Andrzej, Szadkowska-Stańczyk Irena, Szymczak Wiesław, Szymczyk Iwona, Wnuk Mirosława; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera Zakład Informacji Naukowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, ZIN IMP 2002, 108 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 29 cm.
  Sygnatura GBL: 801,021

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia


  10/20

  Tytuł oryginału: Zakażenia wirusami hepatotropowymi u osób uzależnionych od dożylnych środków odurzających oraz wśród pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV).
  Tytuł angielski: Hepatotropic viruses infection in intravenous drug users and in persons infected with human immunodeficiency virus.
  Autorzy: Wnuk Anita, Leszczyszyn-Pynka Magdalena
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.353-360, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenia wirusami hepatotropowymi HBV i HCV często współistnieją u osób uzależnionych od dożylnych środków odurzających oraz wśród pacjentów zakażonych HIV. Odsetek zakażeń HBV w tej populacji pacjentów wynosi od 10 do 50 proc., a zakażeń HCV - nawet do 90 proc. Wszystkie wymienione wirusy przenoszą się drogą naruszenia ciągłości tkanek, a wśród osób uzależnionych - głównie drogą parenteralną. Na podstawie wielu przeprowadzonych badań klinicznych na całym świecie wiadomo, że współistnienie zakażenia HIV, HBV i HCV pogarsza stan kliniczny i immunologiczny pacjenta oraz przyspiesza proces przejścia ze stanu zapalnego wątroby do marskości, skracając czas przeżycia chorego. W poniższej pracy omówiono epidemiologię zakażeń wirusami hepatotropowymi u pacjentów HIV-pozytywnych, interakcje pomiędzy HIV, HBV i HCV, obrazy biopsyjne w wątrobie u pacjentów z koincydencją zakażenia tymi wirusami oraz zasady leczenia przeciwwirusowego. Ponadto przedstawiono wyniki obserwacji własnych w grupie 325 pacjentów HIV-pozytywnych (74 kobiety i 251 mężczyzn) dotyczące drogi zakażenia HIV, powodów testowania w kierunku zakażnia HIV, występowania markerów zakażenia HBV i HCV oraz rozpoznań chorób wątroby na podstawie badania histopatologicznego uzyskanych biopatów. Wśród badanych pacjentów u 74,1 proc. mężczyzn i 72,2 proc. kobiet stwierdzono markery zakażenia HBV. Markery zakażenia HCV stwierdzono u 61,9 proc. mężczyzn i 61,6 proc. kobiet. Wśród mężczyzn 61,2 proc. pacjentów zakaziło się ...

  Streszczenie angielskie: A lot of HIV-infected patients and intravenous drug users have a serological markers of hepatotropic viruses infection. From 10 p.c. to 50 p.c. of them have evidence of history of hepatitis B infection; 90 p.c. are anti-HCV positive. HCV, HBV and HIV are transmitted by percutaneous exposure and sexual intercourse but among intravenous drug users - chiefly by parenteral route. The relationship between this three quite different viruses remains unclear but clinical studies have suggested that patients co-infected with HIV, HCV and HBV have a higher risk of progression to chronic liver disease and cirrhosis. Some studies suggest that infection with HBV and HCV may accelerate progression of HIV disease to AIDS. In this paper the epidemiology of hepatotropic viruses in HIV-infected patients and the reciprocal interactions between HBV, HCV and HIV are discussed. The liver biopsy findings and treatment of HIV-positive patients with HBV and HCV infection are described. Three hundred twenty five HIV-infected patients, 74 female and 251 male were retrospectively analysed. The route of HIV transmission, evidence of serological markers of HBV and HCV infection and histopatological results of liver biopsy were detected. Testing showed 74,1 p.c. of male and 72,2 p.c. of female patients with evidence of history hepatitis B infection; 61,9 p.c. males and 61,6 p.c. females were anti-HCV positive. Among men 61,2 p.c. of patients were HIV-infected by intravenous drug use, among women - ...


  11/20

  Tytuł oryginału: Activity of cysteine proteases and their inhibitors in the lymph nodes of larynx cancer patients.
  Autorzy: Siewiński Maciej, Berdowska Izabela, Mikulewicz Wojciech, Wnukiewicz Jan, Gutowicz Jan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.BR540-BR544, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Cysteine endopeptidases and their inhibitors play an important role in the process of carcinogenesis. Positive correlation has been found between tumor invasiveness, its metastatic potential and the secretion of cyseine endopepetidases. Cysteine protease inhibitory activity is also altered in malignant tumors and various body fluids of patients with cancer. Material and methods: Total cysteine endopeptidase activity and cysteine proteinase inhibitory activity were measured in homongenates of cervical lymph node tissue surgically obtained from the larynx of cancer patients. The tissue samples were histologically examined, and each was divided into two parts: positive (PCN), with mostly cancer cells, and negative (NCN) with no cancer cells. Results: In the PCNs, the levels of the assayed enzymes and their inhibitors were significantly higher than in NCNs. The mean values of cysteine proteinase activity were 2.70 ń 2.29 and 1.59 ń 1.28 for PCNs and NCNs, respectively (p 0.005). The mean values of cysteine protease inhibitors were 9.1 ń 8.6 and 6.1 ń 6.3 for PCNs and NCNs, respectively (p 0.02). An altered protease-inhibitor activity ratio was also found in PCN samples compared to NCNs. Conclusions: These data suggest increased activity of cysteine peptidases and their inhibitors in the case of secondary tumor tissue. The cancer cells metastasized to lymph node tissue produce some alteration in balance between cysteine protease activity and the endogenous inhibitors of the proteases.


  12/20

  Tytuł oryginału: Weryfikacja wartości frakcji wyrzutowej lewej komory, uzyskiwanej z badań perfuzji mięśnia sercowego wykonywanych bramkowaną techniką SPECT (GSPECT). Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Verification of the left ventricle ejection fraction from gated myocardial perfusion studies (GSPECT), preliminary report.
  Autorzy: Wnuk Jacek, Szumilak Bożenna, Dąbrowski Arkadiusz, Konieczna Stefania, Miśko Jolanta, Łabędź Waldemar, Teresińska Anna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.193-200, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dzięki dołączonej do badania SPECT opcji "bramkowania" zapisem EKG (GSPECT), w scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego możliwa jest równoczesna ocena parametrów funkcji lewej komory serca - m.in. frakcji wyrzutowej (EF). Dostępne dla techniki GSPECT oprogramowanie umożliwia ocenę czynności lewej komory metodami "Quantification Gated SPECT" (QGS) i "Emory Cardiac Toolbox" (EMORY). Za najdokładniejszą metodę obliczania EF uznawana jest jednak planarna wentrykulografia radioizotopowa (RNV). Celem niniejszego doniesienia była wstępna anliza różnic w wartościach EF uzyskiwanych u danego pacjenta w QGS, EMORY i RNV - w dwóch różnych sytuacjach klinicznych (lewa komora powiększona lub niepowiększona oraz w dwóch stanach (spoczynkowym i wysiłkowym). Materiał i metody: Dotychczas badaniami objęto 53 osoby w wieku 30-79 (śr. 58 ń 10) lat, w tym 46 mężczyzn. Wśród badanych było 41 osób z rozpoznaną chorobą naczyń wieńcowych (w tym 29 po przebytym zawale serca) i 12 osób z podejrzeniem choroby naczyń wieńcowych. Badania perfuzji mięśnia sercowego po podaniu Tc-99m-MIBI zarejestrowano u każdego pacjenta techniką GSPECT w spoczynku i 1 godzinę po wysiłku. Spoczynkowe badania RNV przeprowadzano w odstępie czasu nie przekraczającym trzech tygodni w stosunku do badania GSPECT. Wyniki: Średnia wartość EMORY EF dla całej populacji była istotnie wyższa od wartości QGS EF (zarówno dla komór powiększonych jak i niepowiększonych, w spoczynku jak i po wysiłku). Średnia wartość ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Stress-rest myocardial perfusion SPECT can be ECG-gated (GSPECT) and the resultant end-diastolic and end-systolic images can be used to assess left ventricular (LV) ejection fraction (EF). Two commercialy available software packages of computing EF from GSPECT: "Qantification Gated SPECT" (QGS) and "Emory Cardiac Toolbox" (EMORY) were compared with each other and with rest equilibrium radionuclide ventriculography (RNV). The study compared EF obtained from GSPECT at rest and after stress and in patients with and without LV enlargement. Material and methods: Fifty-three patients (46 males, age 30-79, av. 58 ń 10 yrs) of non-uniform coronary artery clinics (including 29 patients after myocardial infarctions) were registered with GSPECT 1 hr after Tc-99m-MIBI injections at rest and stress. Planar rest RNV was performed in each patient within 3 weeks for GSPECT. Results: Average EMORY EF was significantly higher than QGS EF for total population, for non-enlarged and enlarged ventricles, in rest and stress. Average EMORY EF was signifcantly higher than RNV EF for non-enlarged ventricles, in rest and stress. Average QGS EF values were significantly lower than RNV EF values for non-enlarged ventricles at stress as well as for enlarged ventricles in reast and stress. The overall corellation coefficient between RNV and QGS was 0,91 at rest and 0,90 at stress (for enlarged ventricles it was 0,91 and 0,92, and for non-enlarged - 0,62 and 0,54, respectively). The ...


  13/20

  Tytuł oryginału: Ocena nietypowego pogorszenia perfuzji mięśnia sercowego w spoczynku w stosunku do wysiłku w badaniach Tc-99m-MIBI SPECT - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Assessment of non-typical worsening of myocardial perfusion in rest in comparison to stress in Tc-99m-MIBI SPECT studies. Preliminary report.
  Autorzy: Dąbrowski Arkadiusz, Szumilak Bożenna, Wnuk Jacek, Konieczna Stefania, Teresińska Anna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.201-210, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zjawisko występowania gorszej regionalnej perfuzji spoczynkwoej mięśnia sercowego w stosunku do perfuzji wysiłkowej w badnaiach SPECT wykonwyanych przy użyciu Tc-99m-MIBI, dotyczące kilku procent badań, nie ma jednoznacznej interpretacji klinicznej. W literaturze nie ma też doniesień na temat ewentualnej zależności występowania tego zjawiska od zastosowanych technicznych warunków badania. Celem naszych działań jest: 1) określenie powtarzalności w/w nietypowego zjawiska poprzez powtórzenie badania spoczynkowego w innym dniu, po kolejnym podani Tc-99m-MIBI; 2) ocnea (prowadząca do ew. modyfikacji rutynowego protokółu akwizycji badania) zależności obrazu spoczynkowego od czasu, jaki upłynął między podaniem znacznika a rejestracją obrazu; 3) opracowanie najbardziej prawdopodobnej klinicznej interpretacji zjawiska. Materiał i metody: Dotychczas analizą objęto 20 pacjentów (docelowo program obejmie 100 pacjentów), u których w typowym wysiłkowo-spoczynkowym badaniu Tc-99m-MIBI-SPECT wystąpiło pogorszenie perfuzji w badaniu spoczynkowym (BAD-I). Pacjenci stanowili grupę niejednorodną klinicznie (7 pacjentów z podejrzeniem choroby naczyń wieńcowych (CHNW), 4 pacjentów z CHNW bez przebytego zawału, 8 pacjentów po przebytym zawale, 1 pacjent z wrodzoną anomalią naczyniową). U pacjentów tych, w odstępie maksymalnie 14 dni wykonano kolejne badanie spoczynkowe - z rejestracją obrazów perfuzji po 1 godzinie (BAD-II) i po 3 godzinach (BAD-III) od podania ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Worsening of regional rest perfusion in comparison to stress perfusion, observed in a few percentage of mmyocardial perfusion Tc-99m-MIBI SPECT studies, does not have an easy clinical interpretation. Also, no reports evaluating the relationship between worsening and technical SPECT study conditions are available. The goal of our study is: 1) to assess the reproducibility of this non-typical effect - by repeating the rest study on separate day after new MIBI injection; 2) to assess reproducibility of this effect in rest perfusion images performed at different time points afterone MIBI injection; 3) to propose the most probable clinical explanation for this effect. Material and methods: Up to now, 20 paitents (100 predicted altogether) with rest perfusion worsening in routine stress-rest Tc-99m-MIBI SPECT perfusion imaging were studied. The group was clinically inhomogenous (7 patients with suspected coronary artery disease (CAD), 4 patietns with CAD and no myocardial infarction (MI), 8 patients after MI, and 1 patient with developmental anomaly). Within 14 days, rest study was repeated, with data acquisition perfomred at 1 hr and 3 hrs after MIBI injection. Regional myocardial perfusion was evaluated qualitatively, in 17 segments of the LV and comapred among stress and all the three rest (BAD-I, BAD-II, BAD-III) studies. Results: In 175 segments there was perfusion wrosening in at least one of the three rest studies. In the highest percentage of these ...


  14/20

  Tytuł oryginału: Zaopatrzenie implantoprotetyczne w przypadku rozszczepu podniebienia i po operacji ameloblastoma.
  Autorzy: Więckiewicz Włodzimierz, Wnukiewicz Jan, Zeńczak-Więckiewicz Dobrochna
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (2) s.27-30, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U pacjentów operowanych z powodu nowotworów szczęki i żuchwy, a także nowotworów umiejscowionych w okolicy oka, nosa i ucha oraz rozszczepów podniebienia twardego i miękkiego istnieje potrzeba rehabilitacji protetycznej. Jedną z wysoko specjalistycznych metod leczenia jest wykonanie suprakonstrukcji na bazie wszczepów śródkostnych. Pacjenci pooperacyjni mają wprowadzane wszczepy, kiedy możliwości retencji protez pooperacyjnych są mało skuteczne lub zawodzą. Na bazie implantów można wykonywać różnego rodzaju protezy szczęki z obturatorami, protezy żuchwy oraz mosty. Odpowiednio rozmieszczone i wprowadzone wszczepy śródkostne zapwweniają polepszenie utrzymywania nadbudowy protetycznej, poprawę funkcji żucia oraz wyglądu zewnętrznego pacjenta.

  Streszczenie angielskie: Patients operated on for maxillary and mandibular cancers as well as tumours located in the region of the eye, the nose and the ear and for cleft soft and hard palate have to be rehabilitated prosthetically. One of highly specialized methods of treatment consists in manufacturing a supraconstruction on the basis of intraosseous implants. The implants are applied to postoperative patients in whom the possibility of the postoperative prosthesis retention is limited or has failed. The implants bases can be used to make various kinds of macillary protheses with obturators, mandibular prostheses and bridges. Adequately placed and inserted intraosseous implants enable retention of the prostehtic reconstruction, improve the mastication and the appearance of the patient.


  15/20

  Tytuł oryginału: Ocena potencjałów elektrokinetycznych na styku kości, implantu i środowiska zapalnego.
  Tytuł angielski: The evaluation of electrokinetic potentials at the border place of the bone, implant and inflammatory environment.
  Autorzy: Wnukiewicz Beata, Wnukiewicz Jan, Sokołowski Adam, Smoła Małgorzata
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (4) s.12-13, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono fizykochemiczne właściwości powierzchni biomateriałów. Wykonano badania potencjałów elektrokinetycznych na granicach faz: kość, środowisko ropne oraz zastosowany implant. Dokonano analizy porównawczej zmian zachodzących na granicy faz.

  Streszczenie angielskie: The physico-chemical properties of biomaterials surfaces were discussed. Investigations were performed of electrokinetic potential at phase boundaries: bone/environemnt and pus/applied impland. Comparative analysis of changes at phase boundaries was carried out.


  16/20

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w odbudowie układu stomatognatycznego z zastosowaniem systemu implantacyjnego TIOLOX.
  Tytuł angielski: The author's own experience in the reconstruction of a sthomatognatic system with usage of the TIOLOX implant system.
  Autorzy: Szymański Sławomir, Wnukiewicz Jan, Zboromirska-Wnukiewicz Beata, Tabor Paweł, Szymańska Monika
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.24-27, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili 3-letnie wyniki leczenia implantoprotetycznego w systemie Tiolox. Omówili techniczne aspekty systemu i odbudowę układu stomatognatycznego na bazie 265 wszczepów wykonanych u 95 leczonych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The authors have presented the results of 3-years implanto-prosthetic treatment in system Tiolox. They have also presented some technical aspects of this system and the restoration process of the stomatognatic system, based on 265 implants in 95 patients.


  17/20

  Tytuł oryginału: Histologiczna i radiologiczna ocena zębowych wszczepów ceramicznych - badania doświadczalne.
  Autorzy: Wnukiewicz Jan, Zboromirska-Wnukiewicz Beata, Więckiewicz Włodzimierz
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (1) s.3-5, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują wyniki badań doświadczalnych nad możliwością zastosowania w stoamtologii wszczepów zębowych z ceramiki korundowej. Dokumentują je oceną radiolgoiczną i histopatologiczną. Podkreślają dobrą biozgodność materiału z kością i tkankami miękkimi.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of experimental research on the possiblity to aapply ceramic implants in dentistry. The results are evidenced radiologically and histopathologically. The authors lay emphasis on the good biocompatibility of the material with bone and soft tissues.


  18/20

  Tytuł oryginału: Autotransplantacja przyżyciowa kłów górnych.
  Autorzy: Ziemski Paweł, Wnukiewicz Jan
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (1) s.28-30, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają własną metodę autotransplantacji zatrzymanych kłów górnych z zachowaniem żywotności miazgi. W latach 1992-1999 wykonali 186 tego typu zabiegów, stabilizując ząb autotranspalntowany za pomocą szyn własnej konstrukcji lub za pomocą stałego aparatu ortodontycznego. W badaniach kontrolnych najczęstszym powikłaniem okazała się resorpcja korzenia zęba.

  Streszczenie angielskie: In this paper a method of autotransplantation of impacted upper canine with keeping the vitality of dental uplp is described. Between 1992 and 1999 the authors performed 186 surgical operations of this kind using splint (designed by themselves) or constant orthodontic applient for the purpose of stabilisation of the tooth. The most common complication was dental root resorption.


  19/20

  Tytuł oryginału: Application of scintigraphy MDP 99 mTc in the diagnosis of osteoarticular pains of obscure etiology.
  Tytuł polski: Zastosowanie scyntygrafii MDP - 99 mTc w diagnostyce bólów stawowych o niejasnej etiologii.
  Autorzy: Samojłow Renata, Bojarska-Szmygin Anna, Asarabowski Jerzy, Wnuk Waldemar
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.364-369, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Scyntygrafia trójfazowa kości jest przydatna w wykrywaniu zaburzeń ukrwienia i metabolizmu tkanki kostnej u pacjentów z niejasną etiologią bólów stawowych. Scyntygrafia kości z zastosowaniem MDP pełni niewątpliwie nadal pierwszoplanową rolę w diagnostyce ortopedycznej. Największe znaczenie ma wtedy, gdy zdjęcia rengenowskie nie wykazują odchyleń od normy. Mimo stosowania innych nowoczesnych technik pozostaje metodą z wyboru we wczesnej diagnozie.

  Streszczenie angielskie: The three-phase scintigraphy of bones is useful in detecting disorders of bone tissue perfusion emtabolism in patients with the occult etiology of joint pains. The bone scintigraphy with application of MDP plays the main role in the orthopaedic diagnosis. It is of the greatest importance when radiograms are not normal. In spite of applicaiton of the other modern methods it is the technique of choice in the early diagnosis.


  20/20

  Tytuł oryginału: Następstwa przerwania nerwu i naczyń zębodołowych dolnych u królika.
  Tytuł angielski: Consequences of disconnection of nerve and lower alveolar vessels in rabbit.
  Autorzy: Pawela Tadeusz, Kuryszko Jan, Dubiel Andrzej, Kiełbowicz Zdzisław, Rabczyński Jerzy, Wnukiewicz Jan
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.199-203, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Do badania zmian u królików w zakresie części obwodowej i dośrodkowej nerwu zębodołowego dolnego, kości żuchwy, okostnej, miazdze zębów, powstałych po 6 i 12 miesiącach od przecięcia nerwu i naczyń zębodołowych dolnych, skłoniły autorów obserwacje poczynione u chorych z neuralgią gałęzi nerwu trójdzielnego (n.n.t.) podczas reekshajrez, gdy następował nawrót ataków bólu neuralgicznego po kilku latach od wyrwania pęczka żuchwowego. Cel pracy. Ocena, czy zmiany obserwowanych pęczków naczyniowo-nerwowych usuniętych u chorych z n.n.t. podczas ekshajrez i reekshajrez występują również w eksperymencie wykonanym u królików. Materiał i metody. Badania wykonano u królików, u których z cięcia poniżej kąta żuchwy przecięto nerw i naczynia zębodołowe dolne. Po 6 i 12 miesiącach od tego zabiegu wykonano następny, podczas którego do badań histologicznych i ultrastrukturalnych pobrano wycinki okostnej, kości żuchwy, miazgi zębów oraz obwodowego i dośrodkowego odcinka przeciętego nerwu. Wyniki. W badaniach wcześniejszych u ludzi podczas reekshajrezy makroskopowo były widoczne oraz w badanich histologicznych bardzo cienkie włókienka nerwowe wychodzące z dośrodkowego odcinka przerwanego nerwu i kierowały się do dawnej strefy wywoławczej bólu. Po jej osiągnięciu pojawiały się typowe ataki bólu neuralgicznego. Badania przeprowadzone u królików wykazały obecność podobnych włókienek nerwowych, jakie obserwowano u ludzi. Wnioski. Wyniki obserwacji u ludzi i królików pozwalają ...

  Streszczenie angielskie: Background. We observed changes in peripheral and centripetal part of nerve within: lower maxillary bone, periosteum, dental pulp and gingiva in rabbits after 6 and 12 months after neurotomy and the cutting of low alveolar vessels. We focused on that problem due to the observations carried out on patients with trigeminal neuralgia during reexeresis when neuralgic pain appears some years after the first exeresis. Objectives. The aom of our study was to compare the changes in vasculomotor fascicles obtained from patients with trigeminal neuralgia during reexsereses with the ones in rabbits. Material and method. The experiment was performed in a rabbit, in which from the incision below mandibular angle, nerve and low alveolar vessels were cut. 6 and 12 months after neurotomy and the cutting of low alveolar vessels, reexeresis was performed with acquisition of samples for histological and ultrastructural studies of periosteum, mandibular bone, dental pulp and peripheral and centripetal part of nerve. Results. In earlier examinations in humans, during reexeresis, thin fibres from centripetal part of the cut nerve running into the former pain generating zone were observed in macroscopic and histological examinations. When fibers reached that zone, typical neuralgic pain returned. In rabbits, similar fibers were also observed. Conclusions. The results made us assume that disconnection of nerve and lower alveolar vessels in human and rabbit are followed by similar effects in ...

  stosując format: