Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WNĘK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Zakażenia pochwy ciężarnych ze szczególnym uwzględnieniem grzybic.
Tytuł angielski: Vaginal infections in pregnant women, especially fungal infections.
Autorzy: Sławska Helena, Wnęk Małgorzata, Kamiński Kazimierz
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.422-454, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/6

  Tytuł oryginału: Coronary angioplasty in acute myocardial infarction. Particular benefits in the elderly?
  Tytuł polski: Angioplastyka wieńcowa w zawale serca. Szczególna korzyść u osób starszych?
  Autorzy: Gąsior Mariusz, Wasilewski Jarosław, Gierlotka Marek, Lekston Andrzej, Wojnicz Romuald, Zębik Tadeusz, Szkodziński Janusz, Kondys Marek, Wilczek Krzysztof, Wojnar Rafał, Wnęk Andrzej, Szyguła-Jurkiewicz Bożena, Zembala Marian, Poloński Lech
  Opracowanie edytorskie: Gil Robert (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.212-222, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Mortality in the elderly with acute myocardial infarction (MI) remains high. Coronary angioplasty (PTCA) has been shown to reduce mortality in acute MI to a greater extent than pharmacological therapy. Aim. To compare the in-hospital results of PTCA performed in patietns with acute MI aged 65 years and ň65 years. Methods. Between January 1998 and August 2000, immediate PTCA (primary PTCA - 195 patients, and rescue PTCA - 179 patients) was performed in 374 of all 434 consecutive patietns admitted to our centre due to acute MI. Patients with cardiogenic shock also underwent PTCA. The retrospective analysis of the in-hospital period was performed for patients aged 65 years[n=270 (72.2 p.c.) patients, mean age 51.1 ń 8.6 years] and patients aged ň 65 years [n=104 (27.8 p.c.) patietns, mean age 70.1 ń 4.3 years]. Results. Cardiogenic shock was significantly more often present in the elderly than in the younger patietns (21.1 p.c. vs 10.7 pc.; p = 0.01). The efficacy of PTCA (TIMI 3 grade flow in an infarct-related artery) wassimilar in both study groups (90.0 p.c. vs 87.5 p.c., respectively, NS). When the patietns with cardiogenic shock were excluded from the analysis, the respective numbers were 91.3 p.c. and 95.1 p.c., NS. Patients aged 65 years had a lower in-hospitality mortality rate than the elderly (5.5 p.c. vs 12.5 p.c.; p = 0.002). Among patients with cardiogenic shock, the elderly had higher mortality than younger patients (50.0 p.c. vs 31.0 p.c., p = 0.04). in patients without cardiogenic shock, the mortality rate was similar (2.5 p.c. vs 2.4 p.c., NS)...


  3/6

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników leczenia chorych z niepowikłanym zawałem serca oraz zawałem z obecnością wstrząsu kardiogennego, leczonych angioplastyką wieńcową. Analiza z Rejestru Zabrze.
  Tytuł angielski: In-hospital outcome of patients with acute myocardial infarction treated by immediate angioplasty with and without cardiogenic shock. Analysis from Zabrze Registry.
  Autorzy: Gąsior Mariusz, Zębik Tadeusz, Wasilewski Jarosław, Lekston Andrzej, Gierlotka Marek, Szkodziński Janusz, Kondys Marek, Wilczek Krzysztof, Wojnar Rafał, Wnęk Andrzej, Piegza Jacek, Dyrbuś Krzysztof, Szyguła Bożena, Pacholewicz Jerzy, Zembala Marian, Poloński Lech
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.425-433, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wstrząs kardiogenny (CS) jest najczęstszą przyczyną zgonu u pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zawału serca. Celem pracy było porównanie wyników leczenia chorych z niepowikłanym zawałem serca oraz zawałem z obecnością CS, podanych angioplastyce wieńcowej. Materiał i metody: Analizą objęto 79 chorych z CS i 588 chorych bez CS, leczonych angioplastyką wieńcową w ostrym zawale serca. Wyniki: Chorzy z CS byli starsi (59,7 ń 11,3 lat vs. 56,3 ń 11,3 lat; p = 0,014), czas trwania bólu zawałowego był u nich dłuższy (6,1 ń 5,2 h vs. 4,3 ń 2,6 h; p = 0,004), przebyli już zawał serca (32,1 proc. vs 20,1 proc., p = 0,017), częściej występowała u nich wielonaczyniowa choroba wieńcowa (72,1 proc., vs. 48,0 proc.; p 0,0001). Skuteczność angioplastyki był a niższa u chorych z CS (TIMI) 3 u 65,0 proc vs. 92,3 proc; p 0,0001). Pacjenci z CS charakteryzowali się niższą frakcją wyrzutową lewej komory serca (40 proc. ń 9 proc., vs. 45 p.c. ń 8 proc.; p 0,0001). Pilnego zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego wymagało 7,6 proc. chorych z CS w porównaniu z 0,7 proc. chorych bez CS (p 0,0001). U pacjentów z CS częściej występowało krwawienie do przewodu pokarmowego (6,3 proc. vs. 0,2 proc.; p 0,0001). Śmiertelność wewnątrzszpitalna była wyższa w wypadku osób z CS (38,0 proc. vs. 1.9 proc.; proc p 0,0001), ale ulegała zmniejszeniu do 19,2 proc. po skutecznej angioplastyce. Wnioski: Czynnikami wpływającymi na rozwinięciu się CS w ostrym zawale serca są: starszy wiek, przebyty zawał serca, niższa feakcja wyrzutowa lewej komory serca...

  Streszczenie angielskie: Cardiogenic shock (CS) is the most frequent cause of death in patients with acute myocardiol infarction. The aim of the study is to compare in-hospital outcome of patients with acute myocardial infarction treated by immediate angioplasty with and without cardiogenic shock. Material and methods: Consecutive patients treated by immediate angioplasty for acute myocardial infarction were analysed: 58 patients with CS and 588 without CS. Results: Cardiogenic shock patients were older (59.7 ń 11.3 years vs. 56.3 ń 11.3 years; p= 0.014), time from onset of acute myocardial infarction was longer (6.1 ń 5.2 hours vs. 4.3 ń 2.6 hours; p + 0.004), more frequent have the history of myocardial infarction (32.1 p.c. vs. 20.2 p.c.; p = 0.017) and multivessel disease (72.1 p.c. vs. 48.0 p.c; p 0.0001). Cardiogenic shock patients have lower rates of final TIMI flow grade 3 (65.0 p.c. vs. 92.3 p.c.; p 0.0001). Left ventricular ejection fraction was lower in CS patients (40 p.c. ń 9 p.c. vs. 45 p.c. ń 8 p.c.; p 0.0001). The need for urgent CABG was observed in 7.6 p.c. CS pts and in 0.7 p.c. patients without CS (p 0.0001). Gastrointestinal bleeding was more frequent in CS patients (6.3 p.c. vs 0.2 p.c.; p 0.0001). In-hospital mortality was higher in CS patients (38.0 p.c.vs. 1.9 p.c.; p 0.0001) but after successful angioplasty was 19.2 p.c.


  4/6

  Tytuł oryginału: Rola cytokin w procesie nocycepcji.
  Tytuł angielski: The role of cytokines in the nociception.
  Autorzy: Wordliczek Jerzy, Szczepanik Antoni M., Wnęk Jarosław
  Źródło: Ból 2002: 3 (1) s.7-11, bibliogr. [30] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cytokiny są glikopeptydami, które uczestniczą w wielu procesach regulacji na poziomie interakcji komórkowych, oraz biorą udział w procesach patologicznych, głównie reakcjach zapalnych. Reakcja na uraz wiąże się z aktywacją wielu cytokin, w większości prozapalnych (IL-1, IL-6, TNFŕ). Cytokiny te wpływają na proces nocycepcji działając zarówno poprzez obwodowe jak i ośrodkowe mechanizmy. Autorzy omawiają aktualny stan wiedzy w zakresie badań doświadczalnych i klinicznych nad wpływem cytokin na nocycepcję i hiperalgezję.

  Streszczenie angielskie: Cytokines are glycopeptides involved into plethora of regulatory pathways at the celullar level and many pathologic, mainly inflammatory reactions. The response to trauma activates broad spectrum of cytokines, mainly proinflammatory (IL-1, IL-6, TNFŕ) which act peripheraly and centrally on the nociception. Authors review the current status of experimental and clinical studies concerning the impact of cytokines on nociception and hyperalgesia.


  5/6

  Tytuł oryginału: Pregnancy induced hypertension (PIH) as the cause of anticipation of delivery - comparison study of computerised cardiotocograms in normal pregnancy and PIH.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Cholewa Dariusz, Wnęk Małgorzata, Węgrzyn Piotr
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.50-52, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The authors of the paper have made comparison study of selected parameters of CTG antenatal recordings using MONACO system in physiological pregnancy and PIH. Indications to earlier anticipation of delivery associated with PIH were also analysed. Low episodes and short-term variations were substantially lower in PIH than in normal pregnancy. Computerised analysis of cardiotocogram appeared to be useful method in monitoring of foetal well being in PIH and important tool in making clinical decisions.


  6/6

  Tytuł oryginału: Effect of amnioinfusion for meconium-stained amniotic fluid.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Sławska Helena, Wnęk Małgorzata
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.53-55, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód

  Streszczenie angielskie: The purpose of our study was to evaluate the efficacy of prophylactic amnioinfusion in reducing perinatal complications associated with meconium-stained amniotic fluid. The labor and neonatal outcome of patients with prophylactic amnioinfusion performed over a 1-year period were compared to a control group of patients with meconium-stained amniotic fluid without amnioinfusion. The study included 112 pregnant women and their newborn, 57 in the study group and 55 in the control. Additional analysis of the newborns' condition in connection with amnioinfusion effectiveness was carried out in the study group. Thirty-five patients qualified to the effective amnioinfusion group and twenty-two to the ineffective amnioinfusion group. The cesarean sections rate and occurrence of perinatal disturbances in newborns were determined. Results were analyzed with chiý Pearson's test, chiýYates' test and chiýNW test. A p value 0,05 was considered statistically significant. There were distinct but not significant (p = 0.0553) differences between groups regarding mode of delivery. In the study group with amnioinfusion the indication for cesarean delivery was failure to progress while in the control group in more than 50 p.c. it was fetal distress. Infants delivered after amnioinfusion were in a better condition than those in the control group but only in the 5th minute of life were these differences statistically significant (p = 0.0067). There were no statistically in the neonatal outcomes regarding amnioinfusion effectiveness. Prophylactic amnioinfusion for meconium-stained amniotic fluid decreases the frequency of cesarean delivery in cases with threatened intrauterine asphyxia and contributes to improvement of neonetal condition...

  stosując format: