Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WITKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Wewnątrznaczyniowe leczenie pękniętego tętniaka aorty brzusznej do żyły głównej dolnej.
Tytuł angielski: Endovascular treatment of ruptured abdominal aortic aneurysm to inferior vena cava.
Autorzy: Szmidt Jacek, Rowiński Olgierd, Gałązka Zbigniew, Pietrasik Kamil
Opracowanie edytorskie: Witkiewicz Wojciech (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.345-348, il., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pęknięcie tętniaka aorty brzusznej do żyły głównej dolnej obserwowane jest rzadko. Leczenie metodą klasyczną obarczone jest dużą śmiertelnością. Rozwój technik wewnątrznaczyniowych stworzył nowe możliwości eliminacji tego groźnego powikłania. Autorzy przedstawiają przypadek 61-letniego chorego z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej do żyły głównej dolnej, u którego zastosowano wewnątrznaczyniowe protezowanie przy użyciu stentgrafu. Pomimo uzyskania dobrego wyniku miejscowego, chory zmarł w 10 dobie po operacji z powodu rozległego zawału mięśnia sercowego.

  Streszczenie angielskie: Rupture of abdominal aortic aneurysm into inferior vena cava is rare. Surgical treatment bears high mortality rate. Development of endovascular technique enabled new approach to elimination of this serious complication. We report a case of 61-year old man with ruptured abdominal aortic aneurysm into inferior vena cava treated with endovasular stentgraft repair. Despite satisfactory local results, patient died of myocardial infarction 10 days after procedure.


  2/15

  Tytuł oryginału: Leczenie ambulatoryjne zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Out-patient treatment of deep vein thrombosis.
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Chmielecki Zygmunt, Maszkowski Mariusz, Malinowski Maciej, Zawada Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Ciostek Piotr (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.529-535, tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wyników leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego z powodu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Materiał obejmuje 2 grupy chorych leczonych ambulatoryjnie (grupa I - 32 chorych) i szpitalnie (grupa II - 46 chorych) z powodu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Badaniem nie objęto chorych z masywną, proksymalną zakrzepicą żylną. W grupie I - stosowano leczenie heparynami drobnocząsteczkowymi (endoskoparyna 2 x dz. w dawce 1 mg/kg m.c.) przez 3-4 tygodnie z następowym przejściem na doustny antykoagulant (2 INR 3). W grupie II leczenie szpitalne polegało na stosowaniu heparyny we wlewie pod kontrolą APTT (wydłużenie 2-3 krotne APTT0, z następowym przejściem na doustne antykoagulanty począwszy od 3 doby leczenia (2 INR 3). Oceniano możliwość wystąpienia incydentów zatorowości płucnej, nasilenie dolegliwości bólowych, nasilenie obrzęków chorej kończyny. W metodzie statystycznej wykorzystano test t- Studenta i test chiý. Istotność badanych wskaźników przyjęto przy p 0,02. Wyniki. Zmniejszenie dolegliwości bólowych stwierdzono u 30/32 chorych w grupie I oraz 43/46 chorych w grupie II. Zmniejszenie obrzęków stwierdzono u wszystkich pacjentów w obu grupach. Nawrót choroby stwierdzono u 2 chorych - po jednym z każdej z grup. Zatorowość płucną stwierdzono u jednego chorego z grupy II. Otrzymane wyniki nie wykazywały istotności statystycznej. Wniosek. Efektywność leczenia ambulatoryjnego wybranych chorych z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych jest porównywalna ze standardowym leczeniem w warunkach szpitalnych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare hospital an dautpatient treatment of deep vein thrombosis (DVT). Material and methods. Two patients groups with DVT confirmed by ultrasound examinations: outpatient - group I - 32 patients. Hospital - group II - 46 patients. Patients with proximal massive dvt were excluded from the study. Group I received low-molecular-weight-heparine (LMWH) - enoxoparine at a dose of 1 mg per kg/body weight (equivalent to 100 AXa IU per kg of b.w.) subcutaneously, twice daily for 3-4 weeks with oral anticoagulation since beginning of the fourth week. Group II- hospitalized patients, treated with unfractioned heparine at a dose of 8-20 IU per 1 kg/body weight per 1 hour uintravenously. Since the third day of treatment oral anticoagulation was administrated. Pulmonary embolism, leg edema and leg pain were evaluated. Statistical methods (t-Student test, chiý test) were used to evaluate the results. Results. One hospital group patient demonstrated pulmonary embolism. Pain diminished in 32/32 in group I and 46/46 group II patients. DVT recurrence was noted in one patient from each group. The incidence was statistically insignificant. Conclusion. Our results confirm earlier evidence, that LMWH applied during outpatinet treatment of deep vein thrombosis without pulmonary embolism is safe and efficient.


  3/15

  Tytuł oryginału: A new method for the synthesis of ranitidine.
  Autorzy: Lipnicka Urszula, Jasztold-Howorko Ryszard, Witkiewicz Krystyna, Machoń Zdzisław
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.121-125, il.,bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: An improved synthesis of the antiulcer drug Ranitidine from an oxazolidine derivative is reported.


  4/15

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek tętniaka prawdziwego tętnicy ramiennej o etiologii nieurazowej u pacjenta po przeszczepie nerki.
  Tytuł angielski: Rare case of true brachial artery aneurysm of non-traumatic etiology in a patient following kidney transplantation.
  Autorzy: Janowski Marian, Szeliga Jacek, Jędrzejczyk Waldemar, Jackowski Marek
  Opracowanie edytorskie: Witkiewicz Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.745-748, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Chory W.A., lat 40, od 1989 r. dializowany z powodu przewlekłej niewydolności nerek przez przetokę tętniczo-żylną wytworzoną na prawym przedramieniu; 1992 r. poddany przeszczepowi nerki. W 1999 r. u chorego stwierdzono tętniak w rzucie prawej tętnicy ramiennej. W trakcie obserwacji w drugim półroczu 2000 r. zanotowano szybkie powiększenie się tętniaka do rozmiarów ok. 40 mm maksymalnej średnicy i 70 mm długości (usg-Doppler). Zakwalifikowany do zabiegu chirurgicznego. Wykonano wycięcie tętniaka do granic prawidłowej ściany tętnicy ramiennej i wszczep z własnej żyły odpiszczelowej. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. W analizie przedstawiono wyniki badań biochemicznych i histopatologicznych tętniaka.

  Streszczenie angielskie: Patient W.A., 40 years of age, underwent renal transplantation in 1992 due to renal insufficiency. In 1999 a pulsating tumor was found in his right arm. The patient was diagnosed with a brachial artery aneurysm. Within one year we observed rapid pathology enlargement. In 2000, the size of the aneurysm, measured by means of ultrasonography amounted to 40 mm in diameter and 70 mm in length. The patient underwent aneurysm resection and saphenous vein graft revascularization. The postoperative period proved uneventful. This study presented patient history and therpaeutical process analysis.


  5/15

  Tytuł oryginału: Leczenie przewlekłego rozwarstwienia aorty piersiowej w jej części zstępującej za pomocą stent-graftu - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Treatment of chronic descending aortic dissection by stent-graft - caser report.
  Autorzy: Szostek Mieczysław, Pogorzelski Ryszard, Szostek Małgorzata M., Rowiński Olgierd
  Opracowanie edytorskie: Witkiewicz Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.632-636, il., bibliogr. 5 poz. + bibliogr. [1] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek przewlekłego rozwarstwienia aorty zstępującej powikłanego jego tętniakowatym poszerzeniem leczonego za pomocą stent-graftu. Rozprężony stent-graft w kanale prawdziwym w aorcie zstępującej wprowadzono przez prawą tętnicę udową wspólną. Wcześniej w odcinku brzusznym aorty wykonano fenestrację w przegrodzie, celem rewaskularyzacji tętnic nerkowych i biodrowych odchodzących od kanału fałszywego. Angiografia kontrolna nie wykazała przecieków, ale prawidłowy napływ krwi do naczyń trzewnych. Kontrolna tomografia komputerowa wykonana po miesiącu od wprowadzenia stent-graftu uwidoczniła całkowitą zakrzepicę kanału fałszywego, brak przecieków oraz stabilność stent-graftu.

  Streszczenie angielskie: Endoluminal grafting of chronic aortic dissection combined with thoracic aortic aneurysm is an acceptable alternative to open surgery. The procedure was performed via the right common femoral artery. Angiogram revealed that renal and iliac arteries were to arrise from the false lumen, thus, scissor fenestration of the abdominal dissection was required to prefent renal ischemia. A stent-graft was placed into the true lument of the descending aorta, which cmpletely excluded proximal tiers. No endoleaks were found on angiogram, and normal renal and visceral prefusion was visualized. After one month, during follow-up the patient was in good general condition. The CT-scan demonstrated complete exclusion and thrombosis of the false lumen, without endoleaks, stent migration or microembolization.


  6/15

  Tytuł oryginału: Przezskórna angioplastyka zwężeń i niedrożności tętnic.
  Tytuł angielski: Percutaneous transluminal angioplasty in arterial stenosis and occlusion.
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Czarnecki Krzysztof, Iwanowski Wojciech, Drelichowski Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Zapalski Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.849-857, tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst rónol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników wewnątrznaczyniowego leczenia krótkoodcinkowych zwężeń i niedrożności tętnic. Materiał i metodyka. Zabiegom wewnątrznaczyniowym poddano 158 chorych. U 132 (84 proc.) chorych wykonano przezskórną angioplastykę (PTA), a u 24 (16 proc.) osób PTA połączono z wewnątrznaczyniowym protezowaniem (stent). W 134 (85 proc.) przypadkach przyczyną zwężeń i/lub niedrożności tętnic były zmiany miażdżycowe, a w pozostałych 24 (15 proc.) przypadkach dysplazja włóknisto-mięśniowa lub pooperacyjne zwężenia. Zmiany naczyniowe najczęściej zlokalizowane były w obrębie tętnicy biodrowej (44 proc.), nerkowej (32 proc.) i udowej (11 proc.). Wyniki. Zdecydowanie lepsze wyniki PTA (90 proc. wyników dobrych) uzyskano w przypadku zwężeń tętnicy i dysplazji włóknisto-mięśniowej, a gorsze u chorych z niedrożnością tętnic (75 proc. dobrych wyników). Najlepsze wyniki PTA uzyskano w leczeniu miażdżycy w obrębie tętnicy biodrowej i dysplazji tętnicy nerkowej. U 10 (6 proc.) chorych konieczne było leczenie chir. powikłań po PTA: w 4 (2,5 proc.) przypadkach ostre niedokrwienie kończyny, 4-krotnie (2,5 proc.) krwawienia z uszkodzonej tętnicy oraz dwukrotnie (1,3 proc. tętniak rzekomy po nakłuciu tętnicy. Wnioski. Do angioplastyki balonowej i/lub protezowania wewnątrznaczyn. kwalifikują się chorzy ze zwężeniem na odcinku nie przekraczającym 10 cm i izolowaną niedrożnością sięgającą do 2 cm. U chorych kwalifikujących się do angioplastyki przezkórnej uzyskuje się dobre wyniki leczenia oraz niski odsetek powikłań. Zabiegi wewnątrznaczyn., jako mniej obciążające, są szczególnie wskazane u chorych z grup wysokiego ryzyka.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate treatment results of short distant artery stenosis and occlusion. Material and methods. The study group compromised 158 patients, 132 (84 p.c.) underwent PTA, 24 (16 p.c.) PTA with stent implantation. In 134 (85 p.c.) cases stenosis or occlusion was caused by atherosclerosis, while in 24 (15 p.c.) it was due to fibromuscular dysplasia or postoperative occlusion. The most common place of vascular pathological changes comprised the iliac artery (44 p.c.), renal artery (32 p.c.), and femoral artery (11 p.c.). Results. We noted better early results after PTA (90 p.c.) - good outcome) in cases of stenosis and fibromuscular dysplasia and worse in case of occlusion (75 p.c. - good outcome). The best outcome following PTA was achieved in case of iliac and renal artery fibromuscular dysplasia. In 10 cases (6 p.c.) complications developed, requiring surgical treatment: in 4 cases (2.5 p.c.) acute limb ischemia, in 4 (2.5 p.c.), acute arterial bleeding and in two cases (1.3 p.c.) false aneurysms following artery puncture. Conclusions. Patients eligible towards ballon angioplasty or endovascular stenting, include those with pathological vessel changes that do not exceed 10 cm for stenosis and 2 cm for occlusion. In cases qualified toward PTA results are good and the percentage of complications is low. Endovasular procedures, being low invasive are indicated in patinets with a high risk of surgery.


  7/15

  Tytuł oryginału: Are we supposed to operate every ruptured aneurysm of the abdominal aorta.
  Tytuł polski: Pęknięty tętniak aorty brzusznej - czy każdy należy operować?
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Czarnecki Krzysztof, Maszkowski Mariusz
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (4) s.127-136, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Autorzy podjęli próbę ustalenia najistotniejszych przyczyn niepowodzeń w operacjach pękniętego tętniaka aorty brzusznej (AAA) na podstawie analizy wybranych przed-, śród- i pooperacyjnych czynników ryzyka. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 142 chorych operowanych w latach 1984-2000 z powodu pękniętego AAA. Analizowano 41 wybranych czynników ryzyka związanych ze stanem chorego, przebiegiem operacji i występowaniem powikłań pooperacyjnych. W celu identyfikacji istotnych prognostycznie obiektywnych czynników ryzyka operacyjnego u chorych z pękniętym AAA zastosowano system informatyczny SYNTMED. Na podstawie wzoru funkcji diagnostycznej uzyskano dla każdego chorego wynik w postaci współczynnika "Z" - ryzyka operacyjnego wyrażonego liczbą zawartą w przedziale 0-1. Podobnie dla każdego z badanych czynników ryzyka precyzyjnie określono liczbowo jego wpływ na ryzyko operacyjne. Im wyższa wartość Z, tym gorsze rokowanie lub większy wpływ czynnika na złe wyniki leczenia. Wyniki. Spośród 142 chorych operowanych z powodu pękniętego AAA zmarło 91 (64 proc.) osób w tym 24 (16 proc.) śródoperacyjnie, z czego 12 (8 proc.) pacjentów przed wszyciem protezy. Uwzględniając tylko niepomyślne wyniki leczenia, śródoperacyjnie oraz w 1 dobie pooperacyjnej zmarło 55 chorych (60 proc.). Operację przeżyli wszyscy chorzy należący do grupy, w której ryzyko operacyjne "Z" 0,30 oraz część grupy, gdzie Z = 0,30 - 0,79. Zmarli natomiast wszyscy chorzy z wartością zagrożenia ...

  Streszczenie angielskie: Background. An attempt to answer the question if it is rational to operate every patient with a ruptured abdominal aorta aneurysm (rAAA) is undertaken in this paper by a retrospective evaluation of the significant factors which strongly influence the fatal outcome of surgical treatment. Material and methods. The medical files were analysed of 142 patients operated on for rAAA between 1984 and 2000 in the County Hospital of Wroclaw. General and Vascular Surgery Department. Forty-one risk factors were evaluated of patients with rAAA on admission to the hospital, during the operation and after the operation. The special mathematical and statistical tool SYNTMED was used for the evaluation. According to that evaluation the risk of fatal outcome was assessed for each analysed patient and expressed by a value between 0 and 1 (coefficient Z). The higher the value of Z, the poorer the outcome noticed. The system allowed us also to evaluate each analysed risk factor and to express it with the coefficient Z value. Results. Fatal outcome was noticed in 92 patients (64 p.c.). Intraoperatively 24 (16 p.c.) patients died, including 12 (8 p.c.) before using vascular prosthesis. During the first two days 55 (39 p.c.) patients died. All patients with coefficient Z value below 0.3 survived the operation. No-one survived from the group with coefficient Z value above 0.79. The average coefficient Z value of patients who survived the operation was 0.41 and was significantly lower than ...


  8/15

  Tytuł oryginału: Złoty standard w leczeniu przepuklin pachwinowych
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Iwanowski Wojciech, Leśniak Stanisław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.140-146, il., tab., bibliogr. 17 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/15

  Tytuł oryginału: " Uncut Roux" - nowy sposób rekonstrukcji przewodu pokarmowego po gastrektomii oraz częściowej resekcji żołądka
  Autorzy: Włodarczak Paweł, Witkiewicz Wojciech, Paradowski Leszek, Zawada Tomasz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.166-168, bibliogr. 5 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/15

  Tytuł oryginału: Ocena refluksu jelitowo-przełykowego oraz żołądkowo-przełykowego u pacjentów po całkowitym wycięciu żołądka oraz górnej resekcji
  Autorzy: Włodarczak Paweł, Witkiewicz Wojciech, Paradowski Leszek, Zawada Tomasz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.169-175, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/15

  Tytuł oryginału: Przyczyny niepowodzeń w operacjach pękniętego tętniaka aorty brzusznej
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Czarnecki Krzysztof
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.285-291, il., tab., bibliogr. 15 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/15

  Tytuł oryginału: Odległe powikłania po wszczepieniu protezy aortalno-dwuudowej
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Turek Jakub, Malinowski Maciej, Leśniak Stanisław, Maszkowski Mariusz, Banaszek Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.341-346, il., bibliogr. 18 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/15

  Tytuł oryginału: Powikłania infekcyjne po zabiegach w oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Malinowski Maciej, Czarnecki Krzysztof, Zawada Tomasz, Maszkowski Mariusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.391-395, il., bibliogr. 10 poz. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/15

  Tytuł oryginału: Nowy algorytm leczenia ostrego zapalenia trzustki - doniesienie wstępne
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Zawada Tomasz, Maszkowski Mariusz, Wodarczak Paweł, Malinowski Maciej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.431-437, tab., bibligor. 21 poz. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/15

  Tytuł oryginału: Żywienie dojelitowe po rozległych operacjach
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Zawada Tomasz, Maszkowski Mariusz, Malinowski Maciej, Włodarczak Paweł
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.478-482, tab., bibliogr. 37 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: